VVM-afgørelse vedr. projekt til sikring af jernbane-overkørsler i Gribskov

09-08-2016

Hillerød Kommune har afgjort, at den del af projektet der angår Hillerød kan gennemføres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM).

Lokaltog A/S har bedt Hillerød Kommune, By og Miljø, om en VVM-screening af projekt til sikring af en række overkørsler i Gribskov. Da projektet tillige omfatter anlæg i Gribskov Kommune, er VVM-anmeldelsen tillige sendt til behandling i Gribskov Kommune, der for sit vedkommende træffer beslutning efter Planlovens VVM-bestemmelser.

By og Miljø har afgjort, at projektet, for så vidt anlæg i Hillerød Kommune, ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse.

Det skal dog bemærkes, at

  • det ved projektering og anlæg af ændring af sti mellem overkørsel 15 og 16 til vej sikres, at tilstanden af sø nær overkørsel 15 ikke påvirkes,
  • der ved projektering og anlæg af ny vej mellem overkørsel 16 og 17 tages hensyn til tilstanden af det konstaterede moseareal på strækningen.

Resultatet af VVM-screeningen ses i vedlagte notat. VVM-screeningen er gennemført efter VVM-bekendtgørelsen, Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015.

Klagevejledning 

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter.
En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 6.september 2016.

Du klager via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hillerød Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hillerød Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hillerød Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Siden blev senest opdateret d. 09-08-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS