VVM afgørelse vedr. flytning af spildevandsudledningspunkt fra Hillerød Centralrenseanlæg til Munkeengen

18-07-2016

Hillerød Kommune har afgjort, at flytning af udledningspunkt fra Hillerød Centralrenseanlæg til Munkeengen kan gennemføres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM).

VVM-anmeldelse

VVM-afgørelse

Notat om VVM-screening

Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 – VVM-bekendtgørelsen.

Baggrunden for flytningen er etableringen af det nye renseanlæg HCRSyd på Solrødgård. VVM-anmeldelsen omhandler flytningen af udledningen til Pøle Å fra station 4500 til station 2525 og de påvirkninger dette kan have på den aktuelle strækning af Pøle Å og de omkringliggende arealer

Beregninger af konsekvenserne for vandstadnen i Pøle å viser, at den ændrede tilledning i de fleste tilfælde kun vil resultere i en vandspejls stigning som ikke vil forvolde yderligere skade. Generelt øges vandstanden med 5-10 cm i forhold til forholdene i dag ved de kritiske steder,
Der er ikke behov for ændringer af vandløbsprofilet i forbindelse med gennemførelse projektet, da den øgede vandmængde kan håndteres i eksisterende profil.

Der er en øget risiko for oversvømmelse af badmintonhallen ved Frederiksborgcenteret. Det betyder at der skal etableres afværgetiltag. Både denne og den endelige udledningstilladelse til HCRSyd vil derfor indeholde vilkår om afværgetiltag.

På strækningen opstrøms Strødam Engsø kommer iltindholdet i vandløbet ikke under 6,9 mg/l. Iltkoncentrationen på denne strækning er således højere end kravet til ’god økologisk tilstand’ på 6 mg/l jf. vandområdeplanerne.

Den samlede biologiske vurdering for strækning 2525 til 4500 er, at de biologiske habitater forbedres og at mulighederne for at opretholde eller få et alsidigt dyre- og planteliv øges.

Klagevejledning

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter.
En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige den 16. august 2016.

Du klager via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hillerød Kommune.  

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hillerød Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.   

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hillerød Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Siden blev senest opdateret d. 18-07-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS