Endelig godkendelse af VVM-redegørelse og udstedelse af VVM-tilladelse for Nyt Hospital Nordsjælland i Favrholm

04-11-2016

Hillerød Byråd har den 26. oktober 2016 godkendt VVM-redegørelsen for Nyt Hospital Nordsjælland endeligt i henhold til Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015, § 7.

VVM-tilladelse for Nyt Hospital Nordsjælland

Miljørapport med VVM-redegørelse for Nyt Hospital Nordsjælland

Det er formålet med VVM-redegørelsen at undersøge de mulige miljøpåvirkninger, inden anlæg af et nyt hospital besluttes og inden plangrundlaget for hospitalet vedtages. Redegørelsen sammenligner eventuelle alternativer og tilpasser projektet, så væsentlige miljøpåvirkninger mindskes, undgås eller kompenseres for de væsentlige miljøpåvirkninger, der ikke kan undgås (såkaldte afværge-foranstaltninger).

VVM-redegørelsen for Nyt Hospital Nordsjælland (iht. Planlovens bestemmelser og Bek. 1832 af 16. december 2015) indgår i en sammenskrivning med Miljørapporten for Lokalplan 408 for Nyt Hospital Nordsjælland i Favrholm (iht. Lov om Miljøvurdering, LBK. 1533 af 10. december 2015).
Den samlede miljørapport har været offentliggjort, sideløbende med offentliggørelsen af forslag til lokalplan 408, i 10 uger fra den 31. maj til den 10. august 2016. Der er ikke i perioden modtaget bemærkninger eller lignende til miljørapporten.

På baggrund af den godkendte VVM-redegørelse har By og Miljø udarbejdet en VVM-tilladelse (iht. Bek. 1832 af 16. december 2015, § 7) til projektet for Nyt Hospital Nordsjælland. 

VVM-tilladelsen stiller vilkår til projektets realisering i såvel etableringsfasen som i driftsfasen, med henblik på at udgå eller minimere projektets miljøpåvirkninger. Vilkårene retter sig særligt mod håndtering af overflade- og grundvand samt mod varetagelse af hensynet til området beskyttede natur og arter.

Klagevejledning

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter.

En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 6. december 2016.

Du klager via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hillerød Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hillerød Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hillerød Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at retsvirkninger efter samme bekendtgørelse, § 12 stk. 2 og 3 samt § 18 er gældende.

Siden blev senest opdateret d. 04-11-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS