VVM-afgørelse vedr. regnvandsbassiner m.m. i Gørløse

22-01-2016

Hillerød Kommune har afgjort at etablering af regnvandsbassin, regnbede og fraseparering af regnvand på Stationsvej i Gørløse kan gennemføres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM)

VVM-anmeldelse

VVM-afgørelse

Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 – VVM-bekendtgørelsen.

Beskrivelse af det planlagte anlæg
Hillerød Forsyning skal etablere regnvandsbassin og regnbede i Gørløse i Hillerød Kommune. Bassinerne er beliggende på matr. nr. 7000a Gørløse by, Gørløse - område S2A, samt på matr. nr. 3n Gørløse by, Gørløse - område S2B, som begge ejes af Hillerød Forsyning. Formålet med projektet er at aflaste vandløbet Bygrøften.
Projektet er omfattet af tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2013-16 for Hillerød Kommune.

Vurdering af miljøforhold
Hillerød Kommune har gennemført en screening af projektet med henblik på at afdække konsekvenser af projektet for omgivelserne.
Etablering af regnvandsbassin og regnbede vil ikke overskride bygge-og beskyttelseslinjer ved søer, å, kirkeomgivelser samt sten- og jorddiger, og der vil ikke være risiko for forurening af grundvandet, herunder påvirkning af OSD områder.

I anlægsfasen kan forekomme støj fra byggearbejdet. Det vurderes at miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj kan overholdes både i anlægs- og driftsfasen.

På den baggrund vurderer Hillerød Kommune, at projektet kan gennemføres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM).

Klagevejledning
Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter.
En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 19. februar 2016.

Du klager via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hillerød Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hillerød Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hillerød Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Siden blev senest opdateret d. 22-01-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS