VVM-afgørelse vedrørende kunstgræsbane på Kollerødvej 1

29-06-2016

Hillerød Kommune har afgjort, at kunstgræsbanen på Kollerødvej kan gennemføres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM).

Anmeldelse

VVM Screening

Afgørelse

Hillerød Kommune har afgjort, at kunstgræsbane ved Kollerødvej kan gennemføres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM).

Hillerød Kommune, By og Miljø vurderer, at projektet er omfattet af bilag 2, pkt. 11 infrastruktur – a) anlægsarbejder i byzone, da Hillerød Kommune vurderer, at idrætsanlægget er et anlægsarbejde i byzone jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (VVM).

Hillerød Kommune har således afgjort sagen efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 – VVM-bekendtgørelsen.

Beskrivelse af projektet

Der er ansøgt om at anlægge en kunstgræsbane i sammenhæng med et eksisterende idrætsanlæg på Brødeskov Stadion, Kollerødvej 1, 3400 Hillerød.

Kunstgræsanlægget omfatter etablering af en standard 11-mand kunstgræsbane samt omgivende flisebelægning. I alt vil det udgøre et areal på cirka 9.100 m2, som placeres på idrætsanlæggets nordlige del. Projektet består i en ændring af baneanlægget, så der nedlægges en eksisterende boldbane, der erstattes af en ny kunstgræsbane.

Rundt om banen etableres et panel-/stålgitterhegn udenfor flisebelægning. Bagved hvert af straffesparksfelterne på 11-mandsbanen (40 m i længden) ønskes der opsat 4 m højt hegn. Bagved hvert af straffesparksfelterne på 8-mandsbanerne (25 m) etableres 4 m højt hegn. De øvrige dele af hegnet udføres med højde på 2 m. Hegn påtænkes udført i farve sort (ral 9005). Valget skyldes, at sort er en naturlig farve, som falder godt ind i omgivelserne.

Anlægget oplyses af 6 stk. lysmaster på maks. 18 meters højde. De anvendte armaturer har et asymmetrisk lys og er derfor meget retningsbestemte ned mod banen. Der forventes derfor ikke blænding til de omkringliggende ejendomme og/eller omgivelserne i øvrigt.

Vurdering af miljøforhold

Kunstgræsbanens placering sker i overensstemmelse med retningslinierne i Kommuneplan 2013.

Det meste af Hillerød Kommune, herunder det ansøgte område, er placeret i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Anvendelsen vurderes ikke at ville udgøre en risiko for grundvandet.

Da kunstgræsbanen etableres på en eksisterende boldbane, vurderes de visuelle ændringer i forhold til den hidtidige bane at være minimale.

I forbindelse med omlægningen laves der supplerende dræning af arealet, hvilket ikke vurderes til at have en skadende effekt på det omgivende miljø.

Projektet medfører ikke væsentlige landskabelige påvirkninger eller påvirkninger på kulturhistoriske og naturmæssige værdier.

Området er omfattet af skovbyggelinje, og der skal gives dispensation herfor forud for placering af master.

Konklusion

Den primære miljøpåvirkning fra anlægget er støj. Efter etablering af kunstgræsbanen, må det forventes at brugen af banen forøges i forhold til eksisterende forhold, idet en kunstgræsbane kan bruges en større del af året end en grusbane. Den samlede støj fra anlægget må på den baggrund forventes at blive øget. Da kunstgræsbanen er placeret i byzone i en del af kommunen, som i kommuneplanen er udlagt til idrætsfaciliteter, og der i forvejen ligger flere idrætsfaciliteter i nærheden, vurderes det, at denne støjpåvirkning ligger inden for det, der kan forventes i dette område, og Hillerød Kommune vurderer, at disse forhold ikke i sig selv fører til, at projektet anses for VVM-pligtigt. Disse forhold bør i stedet reguleres konkret i medfør af de generelle regler i miljøbeskyttelsesloven og byggelovgivningen.

Projektet i sig selv indeholder ikke væsentlige miljøkonsekvenser.

Samlet set giver screeningen ikke anledning til at antage, at det ansøgte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt således, at det er VVM pligtigt (jf. VVM bekendtgørelsens § 3 stk. 1).

 

Klagevejledning
Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter.

En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige den 27. juli 2016.

Du klager via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hillerød Kommune.   

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hillerød Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.  
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hillerød Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

 

 

Siden blev senest opdateret d. 29-06-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS