VVM-afgørelse vedr. undersøgelsesboring i Brødeskov

21-09-2016

Hillerød Kommune har afgjort at ”Undersøgelsesboring ved Brødeskov” kan gennemføres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM).

VVM-anmeldelse vedr. undersøgelsesboring

Notat vedr. VVM pligt for etablering af boring til indvinding af grundvand

VVM-afgørelse vedr. undersøgelsesboring i Brødeskov

Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 – VVM-bekendtgørelsen.

Beskrivelse af det planlagte anlæg
Hillerød Vand A/S ønsker at etablere en undersøgelsesboring på matr. nr. 1lq Favrholm, Hillerød Jorder, der ejes af Hillerød Kommune.
Undersøgelsesboringens formål er at udføre undersøgelse af lokalitetens geologiske, hydrogeologiske og grundvandskemiske forhold ved Brødeskov med henblik på etablering af en ny kildeplads til Hillerød Vand A/S. Læs mere om projektet i notat vedr. VVM pligt.

Klagevejledning

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens §58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter.

En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige den 19. oktober 2016.

Du klager via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hillerød Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hillerød Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hillerød Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Siden blev senest opdateret d. 21-09-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS