Vandløbsregulativ for Æbelholt Å vedtaget

11-02-2016

Det nye regulativ dækker hele vandløbet fra udspring øst for Æbelholtsdam til udløb i Arresø

Regulativ og redegørelse - Æbelholt Å

Hillerød Byråd har den 27. januar 2016 endeligt vedtaget nyt regulativ for Æbelholt Å. Regulativet erstatter de hidtil gældende regulativer fra henholdsvis 2003 og 1999. Det nye regulativ dækker dermed hele vandløbet fra udspring øst for Æbelholtsdam til udløb i Arresø.

Ved revision af regulativer er der ikke ændret på vandløbets evne til at aflede vand, og afvandingsforholdene er derfor identisk med de tidligere regulativer. Vi vil genetablere skalapæle i vandløbet, så det er muligt for borgere selv at følge med i vandstanden i vandløbet eller om der er behov for oprensning. For at sikre vandføringsevnen om sommeren er der i regulativet fastlagt, at grøden skæres 3 gange årligt på strækningen på den tidligere kommunale del, hvor grøden tidligere kun blev skåret 2 gange. Forslaget er endvidere tilrettet på baggrund af bemærkninger der er modtaget i høringsperioden. I redegørelsesdelen er alle ændringer anført, og de er beskrevet mere udførligt.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger til den 11. marts 2016.

Påklage skal ske via Klageportalen, som man finder på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Man logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med NEM-ID.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. og betales via klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvis medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Siden blev senest opdateret d. 11-02-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS