Forslag til Vandforsyningsplan 2015-2027 og afgørelse om ingen miljøvurdering

27-01-2016

Hillerød Kommune sender hermed et forslag til vandforsyningsplan 2015-2027 i 8 ugers offentlig høring. Kommunen meddeler samtidig afgørelse om, at planen ikke er omfattet kravet om miljøvurdering.

Byrådet godkendte den 16. december 2015 ”Forslag til Vandforsyningsplan 2015 – 2027” og forslaget nu i offentlig høring til onsdag den 23. marts 2016.

Indsigelser og bemærkninger sendes til miljo@hillerod.dk

 

Hillerød Kommunes Vandforsyningsplan 2015-2027 er udarbejdet med det formål at sikre grundlaget for den fremtidige vandforsyning i kommunen, så forbrugerne også i fremtiden kan forsynes med godt drikkevand. Vandforsyningsplanen beskriver den politik og de målsætninger, som Hillerød Kommune arbejder efter, for at vandforsyningen kan udvikle sig i takt med nye udfordringer.

Vandforsyningsplanen er således grundlaget for Hillerød Kommunes administration, vandforsyningernes egen planlægning og borgernes mulighed for at indblik i kommunens vandforsyning. 

Der er i vandforsyningsplan2015-2027 opstillet målsætninger og retningslinjer for fem fokusområder inden for vandforsyningen:

  • Vandforbrug og forsyningsområder
  • Grundvandsressourcen
  • Vandkvalitet
  • Sikker vandforsyning
  • Miljø, klima og ressourcer

 

Vandforsyningsplan 2015-2027 afløser vandforsyningsplanerne for de tidligere kommuner Hillerød, Skævinge og Slangerup - for de områder, der ligger i den nuværende Hillerød Kommune.

Læs hele Forslag til Vandforsyningsplan 2015-2027 her:

Plandel

Statusdel

Bilag 1 - Alsønderup

Bilag 1 - Frederiksgade

Bilag 1 - Gadevang

Bilag 1 -  Gørløse

Bilag 1 - Harløse

Bilag 1 -  Meløse 1

Bilag 1 -  Meløse 2

Bilag 1 - Nr Herlev-Freerslev

Bilag 1 -  Nyhuse

Bilag 1 -  Nødebo

Bilag 1 -  Sigerslevøster

Bilag 1 -  Skævinge

Bilag 1 -  St. Lyngby

Bilag 1 -  Stenholt

Bilag 1 -  Strø

Bilag 1 -  Strølille

Bilag 1 -  Ullerød

Bilag 1 -  Uvelse-Lystrup

Bilag 2 - Samlet ledningsnet

Bilag 3 - Dimensioneringsgrundlag

 

Miljøvurdering
I henhold til § 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der truffet afgørelse om, at Forslag til Vandforsyningsplan 2015-2027 ikke er omfattet kravet om miljøvurdering, idet planen ikke sætter bindendende rammer for fremtidige anlægsarbejder og ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 3

Læs hele screeningen for miljøvurdering af Forslag til Vandforsyningsplan 2015-2027 her:

Miljøscreening af vandforsyningsplan

 

Klagevejledning
En klage skal være indgivet skriftligt. Klagefristens udløb er onsdag den 23. marts 2016.

Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med Hillerød Kommunes afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød eller elektronisk til miljo@hillerod.dk, der herefter videresender anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Siden blev senest opdateret d. 05-02-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS