Forslag til Natura 2000 handleplaner i høring og afgørelse om miljøvurdering

20-10-2016

Miljø- og Teknikudvalget har den 5. oktober 2016 vedtaget at sende forslag til 2 Natura 2000 handleplaner i offentlig høring. Det drejer sig om handleplaner for Natura 2000 områderne: Gribskov, Esrum Sø og Snævret skov, samt Arresø, Ll. Lyngby Mose og Ellemosen.

Hillerød Kommune har i samarbejde med Gribskov, Helsingør, Halsnæs og Fredensborg Kommuner lavet fælles forslag til handleplaner. Planerne er desuden lavet i dialog med Naturstyrelsen Nordsjælland.

Forslag til Natura 2000-handleplan 2016–2021 for Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose

Forslag til Natura 2000-handleplan 2016–2021 for Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov


Forslag til Natura 2000 handleplaner er i offentlig høring fra den 20. oktober til den den 15. december 2016 i alle 4 kommuner. 

Har du bemærkninger til handleplanforslagene, skal det sendes til kommunen senest den 15. december 2016. Bemærkninger vil indgå i arbejdet med den endelig handleplan, som skal være færdig den 20. april 2017.

Høringssvar sendes pr. mail til: Hillerød Kommune, By og Miljø, natur@hillerod.dk 

Natura 2000-planer

Staten har fastlagt hvordan naturen i området skal være og beskrevet det i områdets Natura 2000-plan. De kommunale handleplaner skal sikre, at målene bliver ført ud i livet. I handleplanforslaget beskrives hvordan grundejere, kommuner og staten kan sikre at den værdifulde natur i Natura 2000 områderne bevares for fremtiden. Det går især ud på at lave naturpleje, fjerne opvækst af træer og buske, sikre ekstensiv drift som græsning og høslæt, sikre sammenhæng i naturen, sikre levesteder for ynglefugle samt bekæmpe invasive arter.

Indsatsen er baseret på frivillige aftaler i tæt samarbejde med grundejerne, som kan søge tilskud til naturpleje hos Naturerhvervsstyrelsen. Vi håber, at grundejerne vil tage godt imod handleplanerne og vil se det positive i at sikre de værdifulde naturområder for fremtiden.

Naturstyrelsen har samtidig udarbejdet plejeplaner for de statslige arealer, som sendes i høring samtidig med de kommunale handleplanforslag. Her kan man læse, hvad staten vil gøre for at sikre skovene. De statslige plejeplaner vedlægges som bilag til de endelige kommunale naturhandleplaner.

Læs mere om Natura 2000 her

 

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes strategisk miljøvurdering for de kommunale handleplaner

Handleplanerne har et indhold, der ikke adskiller sig fra de oplysninger, som allerede er givet i de miljøvurderede Natura 2000-planer. Da handleplanerne ikke sætter nye rammer for fremtidige anlægstilladelser eller yderligere vil kunne påvirke internationalt udpegede naturbeskyttelsesområder væsentligt, er det kommunens vurdering, at der ikke er behov for en fornyet miljøvurdering.

Kommunen har truffet denne afgørelse efter miljøvurderingslovens § 4, stk. 4. Afgørelsen kan påklages efter miljømålslovens regler om klage over den kommunale handleplan, jf. miljøvurderingslovens § 16 stk. 1.
Det betyder, at afgørelsen om ikke at udarbejde en strategisk miljøvurdering kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår indhold og tilvejebringelse, jf. miljømålslovens § 53, nr. 4.

Klagevejledning vedr. afgørelse om miljøvurdering
Følgende er klageberettiget:

  1. Miljø- og fødevareministeren
  2. Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  3. Offentlige myndigheder
  4. Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
  5. Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
  6. Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klagen skal være indgivet skriftligt senest den 17. november 2016.

Klagen indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening via Klageportalen, som du finder et link til på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden.
Myndighedens videresendelse af klage til og efterfølgende kommunikation om klagesagen med Natur- og Miljøklagenævnet skal ske ved anvendelse af digital selvbetje-ning. Det samme gælder sager, hvor klage ikke er indgivet ved anvendelse af digital selvbetjening, men hvor Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse om, at klagen ikke afvises.
Indgives en klage ikke ved anvendelse af digital selvbetjening, skal myndigheden snarest videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. I sådanne tilfælde finder stk. 2, 4. og 5. pkt., og stk. 3 ikke anvendelse.
En klage har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Siden blev senest opdateret d. 10-04-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS