Lokalplan for fortætning af Lærkeparken i Hillerød i høring

23-06-2016

Hillerød Byråd har den 22. juni 2016 godkendt at sende forslag til lokalplan 422 for fortætning af Lærkeparken i Hillerød og forslag til tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2013 i høring.

Forslag til lokalplan 422 for fortætning af Lærkeparken i Hillerød

Forslag til tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2013 


Lokalplanen har til formål at muliggøre en fortætning af boligområdet med yderligere op til cirka 140 boliger. Bebyggelsen forventes at udgøres af fire punkthuse på plænerne mellem de eksisterende lejlighedsblokke, samt en tilbygning i form af en tagetage oven på de tre vestligt beliggende lejlighedsblokke. Samtidig har bygherre erhvervet en matrikel, som er en tidligere institutionsbygning og er beliggende umiddelbart syd for Lærkeparken. Lokalplanen skal sikre at dette areal samt en tilstødende mindre del af en offentlig matrikel, kan udnyttes til boligformål eller institutionsformål i form af daginstitution.

Lokalplanen skal sikre, at det nye byggeri tilpasses den øvrige bebyggelse i området, både i Lærkeparken og omkring det tidligere institutionsområde ud mod Skansevej. Tilpasningen sikres via bestemmelser om byggeriets placering, højde og arkitektur. Samtidig er det et formål med lokalplanen, at der sikres brugbare udendørs fællesarealer til områdets beboere.

Lokalplanen skal sikre det planmæssige grundlag for at fortætte Lærkeparken, samt at få mulighed for at udnytte et tidligere institutionsområde til boligformål.

Vi gør opmærksom på, at de midlertidige retsvirkninger er beskrevet i forslaget til lokalplanen.

Indhold i Kommuneplantillægget
Tillægget til kommuneplanen indeholder ændringer rammebestemmelserne for rammeområde ØB.B.10 således, at etageantallet fastsættes til 4 i stedet for 3,5. Samtidig gives mulighed for liberalt erhverv i nederste etage af bygningerne i rammeområdet. Resten af kommuneplanens bestemmelser for rammeområdet ØB.B.10 forbliver uændret. Afgrænsningen af rammeområde ØB.B.10 ændres så matr.nr. 69q, Hillerød Overdrev udgår af rammeområdet.

Kommuneplantillægget opretter et nyt rammeområde - rammeområde ØB.B.20 - for matr.nr. 69q og den del af matr.nr. 114a, der ligger inden for lokalplanområdet. Anvendelsen fastsættes til boliger i form af etageboliger, åben-lav boliger og tæt-lave boliger. Området kan herudover anvendes til offentligt formål i form af dagtilbud. Bebyggelsesprocenten fastsættes til maks. 70 % for den enkelte matrikel og etageantallet fastsættes til maks. 3 etager. Afgrænsningen af rammeområde ØB.B.2 ændres således at en del af matr.nr. 69q, Hillerød Overdrev udgår af rammeområdet.

Afgrænsningen af rammeområde ØB.F.1 ændres, så den del af matrikel 114a, Hillerød Overdrev, der ligger inden for lokalplanområdet udgår af rammeområdet.

Høringsperiode
Planforslagene er i høring fra den 28. juni til og med den 23. august 2016.

Borgermøde
Vi inviterer til borgermøde torsdag den 11. august 2016 kl. 17.00. Mødet bliver holdt på Hillerød Rådhus i Byrådssalen. På mødet vil vi gennemgå lokalplanen, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Høringssvar og ændringsforslag
Hvis du ønsker at komme med høringssvar eller foreslå ændringer til lokalplanforslaget, skal du sende en mail til byplan@hillerod.dk - husk at skrive dit fulde navn og adresse i mailen. Du kan også skrive til: Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød. Høringssvar eller ændringsforslag skal være modtaget senest den 23. august 2016.

De skriftlige høringssvar og ændringsforslag vil blive behandlet efter fristens udløb.

Når byrådet har vedtaget den endelige lokalplan og kommuneplantillægget, vil vi besvare alle høringssvar med bemærkninger eller ændringsforslag.

Ved endelig vedtagelse vil planerne blive annonceret her på vores hjemmeside.

Miljøvurdering af lokalplan nr. 422 og tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2016

By og Miljø har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af lokalplanens og kommuneplantillæggets anvendelses- og udnyttelsesmuligheder, i henhold til lov om miljøvurdering (Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Screeningen viser, at planerne ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen har byrådet besluttet, at der ikke udarbejdes en miljørapport af lokalplan 422 og tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2013.

Klagevejledning
Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter.
En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Du klager via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hillerød Kommune.  

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hillerød Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500.
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.  
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hillerød Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til forslaget til lokalplanen, kan du ringe til By og Miljø på tlf. 7232 2144, mandag til onsdag fra kl. 10.00 – kl. 15.00, torsdag fra kl. 12.00 – kl. 18.00 og fredag fra kl. 10.00 – 13.00.

Siden blev senest opdateret d. 23-06-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS