Lokalplan 415 for Boligkvarter Møllebro vedtaget

06-04-2016

Hillerød Byråd har den 30. marts 2016 endeligt vedtaget lokalplan 415 for Boligkvarter Møllebro i Hillerød samt Kommuneplantillæg nr. 14

Lokalplan 415 for Boligkvarter Møllebro i Hillerød
Kommuneplantillæg nr. 14
Miljørapport

Høringssvar til lokalplan 415
Høringsnotat lokalplan 415 og kommuneplantillæg nr. 14
Høringsnotat supplerende høring miljøvurdering

 

Baggrunden for lokalplanen er at muliggøre et tæt bebygget bynært boligområde.

Hvad er ændret i forhold til planforslaget 

Byrådet har godkendt den endelig vedtagne lokalplan 415 med følgende ændringer i forhold til det lokalplanforslag, der var fremlagt i høring:

 • Laveste punkthus på 31,5 meter nedsættes til max. 8 etager (24 meter)
 • Punkthus nordvest for laveste punkthus nedsættes til max. 13 etager (max 39 meter)
 • Øvrige punkthuse på 45 meter fastholdes
 • I indblikskilen fastsættes max. højden til max. 12 meter (4 etager) (Dette konsekvensrettes på kortbilag D, samt tværsnit på kortbilag G).
 • Randbebyggelse ud mod Herredsvejen fastsættes til max. 7 etager i max. 1/3 del af facadelængden, trappende ned til 5 etager.
 • § 3.4 suppleres med en note om, at der ikke kan anlægges boliger i delområde 5, så længe der opretholdes erhverv i miljøklasse 3 på naboejendommene.
 • § 3 præciseres ved note i forhold til definitioner af bebyggelse
 • § 6.7 tilføjes, ”der skal opsættes en støjskærm i hele forbindelsesvejens forløb, hvor den grænser op til boliger. Støjskærmen skal opføres i en sådan højde at gældende støjkrav overholdes samt begrønnes.”
 • der indsættes en ny retningslinje § 3.7 ”Der må max. etableres 5.300 m² service indenfor lokalplanområdet. Der må ikke etableres service i form af biograf eller lignende funktioner, der bør ligge i bykernen”.
 • § 8.3 ændres til følgende ordlyd: ”Bebyggelsesprocenten må max være 130 udregnet jf. bygningsreglementets regler”.
 • § 8.12 ændres til ”Bebyggelsen skal etableres således, at udendørs opholdsrum og indre grønne rum skal etableres på den eller de sider af bebyggelsen, som vender ind mod den grønne kile i lokalplanens delområde C. De lange facadelinjer skal orienteres ud mod Herredsvejen og Roskildevej, så de fremstår som afskærmende for vejstøj fra indfaldsveje, og således at der er sammenhæng mellem de udendørs opholdsarealer og den grønne kile”.
 • § 8.13 tilføjes, ”Det er derfor en forudsætning, at der inden udstedelse af byggetilladelse, foreligger beregninger fra et rådgivende ingeniørfirma der dokumenterer at bygherrens bebyggelsesplan tager hensyn til potentiel vindturbulens”.
 • § 9.2 suppleres med, ”at kommende byggeansøgninger skal behandles i Miljø- og Teknikudvalget”.
 • Der indsættes et nyt bilag, bilag K i lokalplanen, der skal fungere som referenceillustration af både bebyggelsen og den grønne kile.
 • Der tilføjes en ny retningslinje under § 9 om at ”Bebyggelsen skal udføres med udgangspunkt i de illustrationer der er vedhæftet som bilag K”.
 • § 9 tilføjes:
  • ”For karrébebyggelsen skal det ske i form af varierende højder samt variation i facaden i form af udspring, karnapper, terrasser, balkoner og altaner, som i princippet illustreret i bilag K”.
  • ”For punkthuse skal facaden bearbejdes så den rummer en variation i facaden. Enten i form af en vekslen i facadematerialet eller i form af udspring, karnapper, terrasser, balkoner og altaner, begge som i princippet illustreret i bilag K”.
  • ”For byhusene (bygninger i indblikskilen på max. 4 etager) gælder det, at bebyggelsen skal etableres som bygningsrækker med smalle gaderum imellem, som i princippet illustreret på bilag K”.
  • ”Byhusene skal etableres i teglsten, som i princippet illustreret på bilag K, og med en bearbejdning af tag og facade, som i princippet illustreret på bilag K.
 • Der tilføjes tegl til § 9.5 Facadematerialer – Punkthuse.
 • Ændring af § 10.5 Grøn kile og indhold:
  • ”Den grønne kile kan indeholde rekreative anlæg til forsinkelse af overfladevand. I tilknytning til den grønne kile skal der anlægges en mindre pladsdannelse i den grønne kile, i tæt forbindelse med byggezone 3, som vist på kortbilag F, hvor der skal placereres service og dagligvarebutik. Derudover skal den grønne kile indeholde bevægelsesfremmende foranstaltninger, som f.eks. udendørs fitness, legeplads eller lignende. Den grønne kile skal fremstå som et beplantet grønt område til ophold. Der kan anlægges mindre overdækninger, såsom pavilloner, skure etc. såfremt det har et rekreativt formål. Udformningen af den grønne kile skal ske som i princippet illustreret på bilag K, så der sikres en gennemgående grøn kile i bebyggelsen, der både i funktion, kvalitet og indhold har en høj standard og som kan fungere som et bymæssigt og brugbart grønt område der sammenkobler bebyggelsen”.
 • Ændring af § 11.5:
  • ”Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før udendørs opholdsarealer er etableret i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplanens punkt 10.2 til 10.5”.

Kortbilag C og D tilrettes, så byggezone nord for kommende adgangsvej udvides mod syd.

Dertil kommer en mindre administrativ ændring i forhold til grundvandsbeskyttelse.

I forbindelse med den endelige vedtagelse, er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse til miljørapporten for lokalplan 415 og kommuneplantillæg 14. Denne er indsat i miljørapporten.

Kommuneplantillæg nr. 14

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 for Hillerød Kommune er vedtaget af byrådet uden ændringer.

Binding

Vedtagelsen af lokalplan 415 for Boligkvarter Møllebro i Hillerød medfører, at ændringer af forholdene indenfor lokalplanområdet kun må foretages i overensstemmelse med de retningslinjer, der er beskrevet i lokalplanen.

Miljøvurdering af lokalplan 415 og tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013

Byrådet har ved den endelige vedtagelse af planerne godkendt den udarbejdede miljøvurdering endeligt i henhold til Lov om Miljøvurdering (Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Miljøvurderingen og en sammenfattende redegørelse fremgår af planernes redegørelser.

Klagevejledning

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter. En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Du klager via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hillerød Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hillerød Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hillerød Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at retsvirkninger efter samme bekendtgørelse, § 12 stk. 2 og 3 samt § 18 er gældende.

Siden blev senest opdateret d. 06-04-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS