Lokalplan for Nyt Hospital Nordsjælland i høring

27-05-2016

Hillerød Byråd har den 25. maj 2016 godkendt at sende forslag til lokalplan 408 for Nyt Hospital Nordsjælland i Favrholm samt tilhørende miljøvurdering/VVM i høring

Forslag til Lokalplan 408 for Nyt Hospital Nordsjælland

Miljøvurdering/VVM med bilag

Udkast til aftale om infrastrukturanlæg i forbindelse med opførelse af Nyt Hospital Nordsjælland 

Med henblik på at opfylde et mål i Hospitalsplan 2020 har Region Hovedstaden besluttet at samle de nordsjællandske hospitaler på et nyt hospital ved Overdrevsvejen i Favrholm. Efter at have afholdt en arkitektkonkurrence har Region Hovedstaden udarbejdet et projekt for det nye hospital.

Lokalplanen skal sikre det planmæssige grundlag for at realisere hospitalsprojektet samt at etablere de nye vejkryds på Overdrevsvejen, som skal sikre en optimal vejbetjening af hospitalet. Lokalplanens trafikstruktur vil give gode muligheder for en effektiv kollektiv trafikbetjening, øget cykelpendling og trafiksikkerhed, så det bliver nemt at komme til hospitalet som patient, medarbejder og besøgende. Samtidig skal lokalplanen sikre en god sammenhæng til det øvrige af bydelen Favrholm samt at der bliver mulighed for at bygge tæt, så den stationsnære placering kan udnyttes.

Vi gør opmærksom på, at de midlertidige retsvirkninger er beskrevet i forslaget til lokalplanen.

Miljøvurderinger
Lokalplanen er miljøvurderet i henhold til Lov om Miljøvurdering og hospitalsprojektet er miljøvurderet i henhold til Planlovens VVM-bestemmelser. De to miljøvurderinger er sammenskrevet i et dokument, der offentliggøres sideløbende med lokalplanforslaget.

Aftale om infrastrukturanlæg i Favrholm
Aftalen mellem Region Hovedstaden og Hillerød Kommune omfatter etablering af og udgiftsfordeling på adgangsveje, herunder to nye vejkryds på Overdrevsvejen, anlæg af stier, herunder sti mellem Favrholm Station og hospitalet samt lignende anlæg, der er nødvendige for hospitalets drift.

Høringsperiode
Planforslaget og miljøvurderingerne er i høring fra den 31. maj til den 10. august 2016.

Borgermøde
Vi inviterer til borgermøde torsdag den 16. juni 2016 kl. 17.00. Mødet bliver afholdt i kantinen på Hillerød Rådhus. På mødet vil vi gennemgå lokalplanen, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Høringssvar og ændringsforslag
Hvis du ønsker at komme med høringssvar eller foreslå ændringer til lokalplanforslaget, skal du sende en mail til byplan@hillerod.dk - husk at skrive dit fulde navn og adresse i mailen. Du kan også skrive til: Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød. Høringssvar eller ændringsforslag skal være modtaget senest den 10. august 2016.

De skriftlige høringssvar og ændringsforslag vil blive behandlet efter fristens udløb.

Når byrådet har vedtaget den endelige lokalplan og miljøvurderingerne, vil vi besvare alle høringssvar med bemærkninger eller ændringsforslag.

Ved endelig vedtagelse vil planen og miljøvurderingerne blive annonceret her på hjemmesiden.

Klagevejledning Miljøvurdering

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter.
En eventuel klage skal, jf. planlovens § 60, være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Du klager via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hillerød Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hillerød Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500.
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hillerød Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til forslaget til lokalplanen, kan du ringe til By og Miljø på tlf. nr. 7232 2133, mandag til onsdag fra kl. 10.00 – kl. 15.00, torsdag fra kl. 12.00 – kl. 18.00 og fredag fra kl. 10.00 – 13.00.

Siden blev senest opdateret d. 27-05-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS