Lokalplan for centerområde - Slotssøkarré C vedtaget

23-06-2016

Hillerød Byråd har den 22. juni 2016 endeligt vedtaget lokalplan 416 centerområde – Slotssøkarré C.

Lokalplan 416 for centerområde - Slotssøkarré C


Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en konkret anmodning fra ejeren af Slotsgade 16-18. De overordnede principper i helhedsplanen for Slotssøkarréområdet i Hillerød skal imidlertid fastlægges for mere end enkeltejendomme, og lokalplanens område omfatter derfor hele karrégruppe C i helhedsplanen, bortset fra den øverste ejendom i karreen, Slotsgade 26.

Lokalplanen udarbejdes for at muliggøre realisering af helhedsplanen og planens hovedformål er således at give mulighed for byfortætning i overensstemmelse med helhedsplanen. Det er endvidere planens formål at udlægge området til centerområde, herunder med etageboligformål.

Byrådet har i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen besluttet følgende ændringer i forhold til det forslag, der har været fremlagt i offentlig høring:

I § 8.10 om elevatortårne tilføjes det, at det skal tilstræbes at højden på elevatortårne og andre tekniske installationer minimeres.

I § 9.11 om tekniske installationer tilføjes det, at solceller kan placeres på tag- og murflader. Det er et krav, at det sker med respekt for husets proportioner og arkitektur.

I § 9.12 om tagterrasser tilføjes det, at nødvendige tekniske installationer på taget skal afskærmes med trælameller opsat omkring installationerne.

Binding
Vedtagelsen af lokalplan 416 medfører, at ændringer af forholdene indenfor lokalplanområdet kun må foretages i overensstemmelse med de retningslinjer, der er beskrevet i lokalplanen.

Klagevejledning 

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter. 
En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 26. juli 2016.

Du klager via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hillerød Kommune.  

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hillerød Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.   
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hillerød Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk.1.

Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at retsvirkninger efter samme bekendtgørelse, § 12 stk. 2 og 3 samt § 18 er gældende.

Siden blev senest opdateret d. 23-06-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS