Lokalplan for boligområde ved Kirsebærbakken vedtaget

29-04-2016

Hillerød Byråd har den 27. april 2016 endeligt vedtaget lokalplan 403 for et boligområde ved Kirsebærbakken samt Kommuneplantillæg nr. 16.

Lokalplan 403 for boligområde ved Kirsebærbakken

Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013

Høringsnotat

Kirsebærbakken 2 er opført i 1919 som alderdomshjem - ’De gamles Hjem’ også kaldet ’Under Bakken’. Ejendommen har de senere år været anvendt som sundhedscenter, som flyttes til nyt byggeri ved Frederiksborgcenteret. Hillerød Kommune har udbudt grunden sammen med Kirsebærbakken 2a (tidligere daginstitutionen Oasen) med et krav i udbuddet om, at den ældste længe skal bevares, da denne er den mest oprindelige del af den tidligere institution og er en vigtig repræsentant for forsorgs-, social- og velfærdsstatshistorien i Hillerød såvel som i Danmark.

Grunden blev udbudt til alment boligbyggeri. Lokalplanen har baggrund i det valgte tilbudsprojekt fra Domea Hillerød for ca. 56 familieboliger, med følgende formål:

  • at området skal udbygges til et attraktivt boligområde, der giver gode muligheder for udfoldelse og oplevelser samt uformel kontakt mellem beboere,
  • at den ældste bygning med sine arkitektoniske og kulturhistoriske kvalitet indgår i en ny sammenhæng, som en del af en samlet karrébebyggelse omkring et fælles gårdrum, som der er indkig til fra syd,
  • at regnvandshåndtering skal indgå synligt, rekreativt og naturligt i området.

Lokalplan 403 og Kommuneplantillæg nr. 16
Byrådet har i forbindelse med den endelige behandling besluttet at vedtage lokalplan og kommuneplantillæg endeligt uden rettelser i forhold til de forslag, der var fremlagt i offentlig høring.

Binding
Vedtagelsen af lokalplan 403 for et boligområde ved Kirsebærbakken medfører, at ændringer af forholdene indenfor lokalplanområdet kun må foretages i overensstemmelse med de retningslinjer, der er beskrevet i lokalplanen.

Klagevejledning 

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter.
En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 31. maj 2016.

Du klager via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hillerød Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hillerød Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hillerød Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at retsvirkninger efter samme bekendtgørelse, § 12 stk. 2 og 3 samt § 18 er gældende.

Siden blev senest opdateret d. 29-04-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS