Lokalplantillæg 394.1 for Ullerød Syd - Bykvarter midt vedtaget

29-04-2016

Hillerød Byråd har den 27. april 2016 endeligt vedtaget lokalplantillæg 394.1 for Ullerød Syd – bykvarter midt samt kommuneplantillæg nr. 22.

Lokalplantillæg 394.1 for Ullerød Syd - bykvarter midt

Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013

Høringssvar til lokalplanforslag 

Formålet med lokalplantillægget er at give en udvidet anvendelsesmulighed til daginstitution, så området, der ved lokalplantillæggets udarbejdelse fungerer som privatskole, kan udvide sine funktioner til også at rumme en børnehave.

I forhold til lokalplan 394 justeres der i lokalplantillæg 394.1 udelukkende på anvendelsen. I kommuneplantillæg nr. 22 tilføjes anvendelsen daginstitution. Øvrige rammebestemmelser og rammeområdets afgrænsning fastholdes.

Byrådet modtog i forbindelse med den offentlige høring 1 høringssvar. Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i forhold til de planforslag, som var fremlagt i høring.

Lokalplantillæg 394.1 og Kommuneplantillæg nr. 22 er vedtaget af Byrådet uden rettelser i forhold til det forslag, som var fremlagt i høring.

Binding
Vedtagelsen af lokalplantillæg nr. 394.1 for Ullerød Syd – bykvarter midt medfører, at ændringer af forholdene indenfor lokalplanområdet kun må foretages i overensstemmelse med de retningslinjer, der er beskrevet i lokalplanen.

Klagevejledning

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter.
En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 31. maj 2016.

Du klager via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hillerød Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hillerød Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hillerød Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at retsvirkninger efter samme bekendtgørelse, § 12 stk. 2 og 3 samt § 18 er gældende.

Siden blev senest opdateret d. 29-04-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS