Lokalplan 422 for fortætning af Lærkeparken vedtaget

03-11-2016

Hillerød Byråd har den 26. oktober 2016 endeligt vedtaget lokalplan 422 for fortætning af Lærkeparken i Hillerød og tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2013.

Lokalplan 422 for fortætning af Lærkeparken i Hillerød

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2013

Høringsnotat Lokalplan 422

Lokalplanen skal sikre det planmæssige grundlag for at fortætte Lærkeparken, samt at få mulighed for at udnytte et tidligere institutionsområde til boligformål.

Lokalplanen har til formål at muliggøre en fortætning af boligområdet med yderligere op til cirka 140 boliger. Bebyggelsen forventes at udgøres af fire punkthuse på plænerne mellem de eksisterende lejlighedsblokke, samt en tilbygning i form af en tagetage oven på de tre vestligt beliggende lejlighedsblokke. Samtidig har bygherre erhvervet en matrikel, som er en tidligere institutionsbygning og er beliggende umiddelbart syd for Lærkeparken. Lokalplanen skal sikre at dette areal, samt en tilstødende mindre del af en offentlig matrikel, kan udnyttes til boligformål eller institutionsformål i form af daginstitution.

Lokalplanen skal sikre, at det nye byggeri tilpasses den øvrige bebyggelse i området, både i Lærkeparken og omkring det tidligere institutionsområde ud mod Skansevej. Tilpasningen sikres via bestemmelser om byggeriets placering, højde og arkitektur. Samtidig er det et formål med lokalplanen, at der sikres brugbare udendørs fællesarealer til områdets beboere.

Ændringer til Lokalplan 422
Byrådet har i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen besluttet at foretage nogle ændringer i forhold til det forslag, der har været fremlagt i offentlig høring. Du kan se alle ændringerne i høringsnotatet ovenfor.

Ingen ændringer til Kommuneplantillæg nr. 21
Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2013 for Hillerød Kommune er vedaget af byrådet uden ændringer i forhold til det forslag til kommuneplan-tillæg, der var fremlagt i høring.

Binding
Vedtagelsen af lokalplan 422 for fortætning af Lærkeparken i Hillerød medfører, at ændringer af forholdene indenfor lokalplanområdet kun må foretages i overensstemmelse med de retningslinjer, der er beskrevet i lokalplanen.

Klagevejledning

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter. 

En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 05.12.2016.

Du klager via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hillerød Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hillerød Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hillerød Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at retsvirkninger efter samme bekendtgørelse, § 12 stk. 2 og 3 samt § 18 er gældende.

Siden blev senest opdateret d. 03-11-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS