Lokalplan 420 for centerområde ved Frederiksværksgade i høring

26-02-2016

Hillerød Byråd har den 24. februar 2016 godkendt at sende forslag til lokalplan 420 for centerområde ved Frederiksværksgade i Hillerød og forslag til tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2013 i høring.

Forslag til lokalplan 420 Centerområde ved Frederiksværksgade

Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplanen skal sikre det planmæssige grundlag for at indpasse et moderne etageboligbyggeri i et område med blandet byggeri med bygninger fra 1700 tallet og op til i dag.
Den moderne bebyggelse vil få en synlig placering i bybilledet, da lokalplanområdet er placeret på et gadehjørne ud til Frederiksværksgade, som er en større indfaldsvej til Hillerød bymidte. Samtidig med at den nye bebyggelse skal have sit eget tidstypiske arkitektoniske udtryk, skal det på grund af sin fremtrædende placering tilpasse sig sine omgivelser, specielt til de bevaringsværdige bygninger i området samt Frederiksborg Slot.

Der er bestemmelser om bebyggelsens placering, omfang, arkitektur og materialevalg, der skal sikre netop dette. De bevaringsværdige bygninger er Frederiksværksgade 27 fra 1890, som ligger inden for lokalplanområdet og Frederiksværksgade 23 fra 1720, som grænser direkte op til lokalplanområdet. Derudover er der indført bestemmelser om bebyggelsens ”bagside” mod syd, så også denne del af bebyggelsen tilpasses sine omgivelser så vidt muligt.
Lokalplanens bestemmelser sikrer, at den nye bebyggelse opføres som randbebyggelse ud mod Frederiksværksgade.

Vi gør opmærksom på, at de midlertidige retsvirkninger er beskrevet i forslaget til lokalplanen.

Indhold i Kommuneplantillægget
Formålet med tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2013 er at ændre den maksimale bebyggelsesprocent fra 60 for rammeområdet under ét tilbage til 135 for rammeområdet under ét. Samtidig bliver det maksimale etageantal igen fastsat til 4,5 etager. Ændringerne er gældende for hele rammeområdet SB.C.1, mens resten af kommu-neplanens bestemmelser for rammeområdet forbliver uændret.

Høringsperiode
Planforslagene er i høring fra den 1. marts til den 26. april 2016.

Borgermøde
Vi inviterer til borgermøde torsdag den 7. april 2016 kl. 17.00. Mødet bliver holdt i byrådssalen på rådhuset, Trollesmindealle 27. På mødet vil vi gennemgå lokalplanen, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Ved endelig vedtagelse vil planerne blive annonceret her på hjemmesiden.

Høringssvar og ændringsforslag

Hvis du ønsker at komme med høringssvar eller foreslå ændringer til lokalplanforslaget, skal du sende en mail til byplan@hillerod.dk - husk at skrive dit fulde navn og adresse i mailen. Du kan også skrive til: Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød. Høringssvar eller ændringsforslag skal være modtaget senest den 26. april 2016.

De skriftlige høringssvar og ændringsforslag vil blive behandlet efter fristens udløb.

Når byrådet har vedtaget den endelige lokalplan og kommuneplantillægget, vil vi besvare alle høringssvar med bemærkninger eller ændringsforslag.

Miljøvurdering af lokalplan 420 og tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2013

By og Miljø har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af lokalplanens og kommuneplantillæggets anvendelses- og udnyttelsesmuligheder, i henhold til lov om miljøvurdering (Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Screeningen viser, at planerne ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen har byrådet besluttet, at der ikke udarbejdes en miljørapport af lokalplan 420 og tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2013.

Klagevejledning
Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter. 

En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Du klager via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hillerød Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hillerød Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500.
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hillerød Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til forslaget til lokalplanen, kan du ringe til By og Miljø på tlf. nr. 7232 2131, mandag til onsdag fra kl. 10.00 – kl. 15.00, torsdag fra kl. 12.00 – kl. 18.00 og fredag fra kl. 10.00 – 13.00.

Siden blev senest opdateret d. 23-08-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS