Lokalplan 420 for centerområde ved Frederiksværksgade genbehandlet og vedtaget

04-11-2016

Hillerød Byråd vedtog den 22. juni 2016 lokalplan 420 for centerområde ved Frederiksværksgade i Hillerød samt Kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2013. Efterfølgende blev Hillerød Kommune opmærksomme på, at enkelte borgere ikke var blevet underrettet om planforslagene, hvilket er lovpligtigt efter planlovens § 26. Kommunen genoptog derfor behandlingen af Lokalplan 420 og Kommuneplantillæg nr. 19 og gennemførte en ny høring, hvor de berørte borgere fik mulighed for at komme med høringssvar. Herefter har Byrådet genbehandlet planforslagene, hvor både høringssvar modtaget i den oprindelige høringsperiode og nye høringssvar indgik.

På denne baggrund har Hillerød Byråd den 26. oktober 2016 endeligt vedtaget lokalplan 420 for centerområde ved Frederiksværksgade i Hillerød samt Kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2013.

Lokalplan 420 for centerområde ved Frederiksværksgade

Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2013

Høringsnotat lokalplan 420

Hovedformålet med lokalplanen er at indpasse et moderne etagebyggeri i et område med blandet byggeri med bygninger fra 1700 tallet og op til i dag. Byggeriet skal opføres som huludfyldning, og der er lagt vægt på, at det skal indpasses arkitektonisk i et byrum med flere bevaringsværdige bygninger både inden for og uden for lokal-planområdet. Lokalplanen skal sikre, at det nye byggeri opføres som randbebyggelse ud til Frederiksværksgade og harmonerer med den øvrige randbebyggelse ud mod Frederiksværksgade. Tilpasningen sikres via bestemmelser om byggeriets arkitektur og placering. Endvidere har lokalplanen bestemmelser for byggeriets sydfacade, så også denne del af bebyggelsen tilpasses sine omgivelser så vidt muligt. Samtidig med indpasningen af et nyt byggeri sikrer lokalplanen den bevaringsværdige forhusbebyggelse på Frederiksværksgade 27.

Lokalplan nr. 420
Byrådet har i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen besluttet at nedsætte bygningshøjde i byggefelt I og II. Læs mere i høringsnotatet, som du finder ovenfor.

Kommuneplantillæg nr. 19
Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2013 er vedtaget af Byrådet uden ændringer i forhold til det forslag til kommuneplantillæg, der var fremlagt i høring.

Binding
Vedtagelsen af lokalplan 420 for centerområde ved Frederiksværksgade i Hillerød medfører, at ændringer af forholdene indenfor lokalplanområdet kun må foretages i overensstemmelse med de retningslinjer, der er beskrevet i lokalplanen.

Klagevejledning

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter. 

En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 6. december 2016.

Du klager via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hillerød Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hillerød Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hillerød Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at retsvirkninger efter samme bekendtgørelse, § 12 stk. 2 og 3 samt § 18 er gældende.

Siden blev senest opdateret d. 04-11-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS