Lokalplan for boligområdet Vinkelvænget i Gørløse vedtaget

02-09-2016

Hillerød Byråd har den 31. august 2016 endeligt vedtaget lokalplan 419 for et boligområde i Gørløse samt Kommuneplantillæg 18.

Lokalplan 419 for Vinkelvænget i Gørløse

Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2013

Baggrunden for lokalplanen er en anmodning fra grundejeren af området. Området har indtil nu været et industriområde op til miljøklasse 3. Den nye ejer ønsker at omdanne området til et blandet boligområde. Det eksisterende erhvervsområde består af flere forskellige bygninger og bygningstyper. Der er både enkeltstående boliger, 3 etagers tidligere kontor/administrationsbygning, en større lagerbygning, samt to lave baraklignende bygninger. Det er hensigten, at en del af den eksisterende bygningsmasse skal bevares og ombygges, såfremt det er muligt. Lokalplanen muliggør dog også, at eksisterende byggeri kan nedrives og erstattes af nyt tæt-lavt byggeri eller åben-lavt byggeri. Området vil blive vejbetjent fra henholdsvis Hovedvejen og fra Vinkelvænget.

Byrådet har i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen besluttet følgende ændringer i forhold til det forslag, der har været fremlagt i offentlig høring:

  • Byggezone 2 på matrikel 6bø udvides mod nord. Dette er tilrettet på kortbilag B.

Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2013 for Hillerød Kommune er vedtaget af byrådet uden ændringer i forhold til det forslag der har været fremsendt i høring.

Binding
Vedtagelsen af lokalplan 419 for et boligområde ved Vinkelvænget i Gørløse medfører, at ændringer af forholdene indenfor lokalplanområdet kun må foretages i overensstemmelse med de retningslinjer, der er beskrevet i lokalplanen.

Klagevejledning

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter. En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Du klager via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hillerød Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hillerød Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hillerød Kommune. Vi videresender herefter anmod-ningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at retsvirkninger efter samme bekendtgørelse, § 12 stk. 2 og 3 samt § 18 er gældende.

Siden blev senest opdateret d. 02-09-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS