Lokalplan 419 for Vinkelvænget i Gørløse i høring

01-04-2016

Hillerød Byråd har den 30. marts 2016 godkendt at sende forslag til lokalplan 419 for Vinkelvænget i Gørløse og forslag til kommuneplantillæg nr. 18 til Kommuneplan 2013 i høring

Forslag til lokalplan 419 for Vinkelvænget i Gørløse

Forslag til tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2013

Baggrunden for lokalplanen er en anmodning fra grundejeren af området. Området har indtil nu været et industriområde op til miljøklasse 3. Grundejeren ønsker at omdanne området til et blandet boligområde. Det eksisterende erhvervsområde består af flere forskellige bygninger og bygningstyper. Der er både enkeltstående boliger, en 3 etagers tidligere kontor/administrationsbygning, en større lagerbygning samt to lave baraklignende bygninger. Det er hensigten, at en del af den eksisterende bygningsmasse skal bevares og ombygges såfremt det er muligt. Lokalplanen muliggør dog også, at eksisterende byggeri kan nedrives og erstattes af nyt tæt-lavt byggeri eller åben-lavt byggeri. Området vil blive vejbetjent fra henholdsvis Hovedvejen og fra Vinkelvænget.

Vi gør opmærksom på, at de midlertidige retsvirkninger er beskrevet i forslaget til lokalplanen.

Indhold i kommuneplantillægget
Tillægget til kommuneplanen indeholder ændringer for anvendelsen i rammeområde GL.E.2. fra erhvervsområde til boligområde. Dette betyder, at rammeområde GL.E.2 skifter betegnelse til nyt rammeområde GL.B.11. Lokalplanen vil ligeledes medtage en mindre del af eksisterende kommuneplanramme GL.B.2.

De resterende bygninger og evt. nye bygninger skal overholde samme kommuneplanrammer som det omkringliggende nærområde. Dvs. max. 2 etager og med en max. højde på 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten fastsættes jf. de generelle rammebestemmelser i kommuneplanen.
Områdets anvendelse fastsættes til boligområde i form af åben-lav, tæt–lav og etagebolig (eksisterende bygning).

Høringsperiode
Planforslagene er i høring fra den 5. april til den 31. maj 2016.

Borgermøde
Vi inviterer til borgermøde torsdag den 28. april 2016 kl. 17.00. Mødet bliver holdt på Vinkelvænget 25 i Gørløse. På mødet vil vi gennemgå lokalplanen, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Høringssvar og ændringsforslag
Hvis du ønsker at komme med høringssvar eller foreslå ændringer til lokalplanforslaget, skal du sende en mail til byplan@hillerod.dk - husk at skrive dit fulde navn og adresse i mailen. Du kan også skrive til: Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød. Høringssvar eller ændringsforslag skal være modtaget senest den 31. maj 2016.

De skriftlige høringssvar og ændringsforslag vil blive behandlet efter fristens udløb.

Når byrådet har vedtaget den endelige lokalplan og kommuneplantillægget, vil vi besvare alle høringssvar med bemærkninger eller ændringsforslag.

Ved endelig vedtagelse vil planerne blive annonceret her på hjemmesiden.

Miljøvurdering af lokalplan 419 og kommuneplantillæg 18

By og Miljø har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af lokalplanens og kommuneplantillæggets anvendelses- og udnyttelsesmuligheder, i henhold til lov om miljøvurdering (Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Screeningen viser, at planerne ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen har byrådet besluttet, at der ikke udarbejdes en miljørapport af lokalplan 419 og kommuneplantillæg 18.

Klagevejledning
Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter.
En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Du klager via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hillerød Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hillerød Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500.
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hillerød Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til forslaget til lokalplanen, kan du ringe til By og Miljø på tlf. nr. 7232 2134, mandag til onsdag fra kl. 10.00 – kl. 15.00, torsdag fra kl. 12.00 – kl. 18.00 og fredag fra kl. 10.00 – 13.00.

 

 

Siden blev senest opdateret d. 01-04-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS