Lokalplan 414 for et erhvervs- og uddannelsesområde ved Milnersvej vedtaget

04-01-2016

Hillerød Byråd har den 16. december 2015 endeligt vedtaget lokalplan 414 for et erhvervs- og uddannelsesområde ved Milnersvej i Hillerød samt tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013

Lokalplan 414 for et erhvervs- og uddannelsesområde ved Milnersvej i Hillerød

Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013

 

Lokalplan 414 danner bl.a. plangrundlag for en efterskole.

Byrådet har i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen besluttet følgende ændringer i forhold til det forslag, der har været fremlagt i offentlig høring (ændringer i kursiv):

  • I redegørelsens afsnit om støj: Det skal sikres, at de til enhver tid gældende grænseværdier kan overholdes p.t. fastsat i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984 - Ekstern støj fra virksomheder og nr. 4/2007 - Støj fra veje.

  • §10.10 Hegn
    Hegn i skel, mod vej, sti, nabo- eller fællesarealer skal være levende hegn. Det levende hegn kan suppleres med et let trådhegn på indvendig side med højst samme højde som det levende hegn fuldt udvokset.
    Til overholdelse af Vejledning fra Miljøstyrelsen om Ekstern støj fra virksomheder og Vejledning fra Miljøstyrelsen om støj fra veje kan der dog tillades etableret et støjhegn som et begrønnet anlæg, ved at afskærme to områder på tilsammen 500 m2 på arealet foran bebyggelsen som friareal for lokalplanens funktioner, samt mod nord i forhold til støjafskærmning af friarealer i forhold til nabobebyggelse.

  • §10.11 Faste hegn
    Der må ikke opføres faste hegn inden for lokalplanens område, bortset fra afskærmning af udendørs oplag (se dog § 10.10). Hegnet skal opføres i kontakt til bebyggelsen. Trådhegn om fx boldbaner er tilladt.

Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013 for Hillerød Kommune er vedtaget af byrådet uden ændringer.

Binding
Vedtagelsen af Lokalplan 414 medfører, at ændringer af forholdene indenfor lokalplanområdet kun må foretages i overensstemmelse med de retningslinjer, der er beskrevet i lokalplanen.

Klagevejledning 
Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter. 

En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige den 2. februar 2016.

Du klager via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hillerød Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hillerød Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hillerød Kommune. Vi videresender herefter anmod-ningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.
Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at retsvirkninger efter samme bekendt-gørelse, § 12 stk. 2 og 3 samt § 18 er gældende.

Siden blev senest opdateret d. 21-01-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS