Lokalplan 408 for Nyt Hospital Nordsjælland vedtaget

22-12-2016

Hillerød Byråd har den 26. oktober 2016 endeligt vedtaget lokalplan 408 for Nyt Hospital Nordsjælland i Favrholm.

Lokalplan 408 for Nyt Hospital Nordsjælland

Høringsnotat

Lokalplanen er det planmæssige grundlag for at realisere projektet til et Nyt Hospital Nordsjælland ved Hillerød. Hospitalet samler behandlingen af Nordsjællands mere end 310.000 indbyggere på et nyt hospital, der er en sammenlægning af det tidligere hospital i Helsingør og de nuværende i Frederikssund og Hillerød.

Lokalplanområdet er beliggende i Favrholm, nord for Overdrevsvejen og i nærheden af den kommende station i Favrholm.

Lokalplan 408
Byrådet har den 26. oktober 2016 godkendt den endelige lokalplan 408 med ændringer og tilføjelser til redegørelsen og bestemmelser omkring veje, helikopterlandingsplads og landskabsfælled i forhold til det lokalplanforslag, der var fremlagt i høring. Læs nærmere om ændringer og tilføjelser i høringsnotatet ovenfor. 

Binding
Vedtagelsen af lokalplan 408 for Nyt Hospital Nordsjælland medfører, at ændringer af forholdene indenfor lokalplanområdet kun må foretages i overensstemmelse med de retningslinjer, der er beskrevet i lokalplanen.

Miljøvurdering af lokalplan 408
Byrådet har ved den endelige vedtagelse af planen tillige godkendt den udarbejde miljøvurdering endeligt i henhold til Lov om Miljøvurdering (Lovbekendtgørelse nr.1533 af 10. december 2015). Miljøvurderingen er en sammenskrivning af Miljøvurderingen og en VVM-redegørelse for projektgrundlaget for hospitalsprojektet.

Miljørapport - Nyt Hospital Nordsjælland

Klagevejledning

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter. 

En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 6. december 2016.

Du klager via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hillerød Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hillerød Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hillerød Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at retsvirkninger efter samme be-kendtgørelse, § 12 stk. 2 og 3 samt § 18 er gældende.

Ekspropriation til Nyt Hospital Nordsjælland – Åstedsforretning

Byrådet i Hillerød har den 21. december 2016 besluttet at igangsætte procedure for ekspropriation af arealer til Nyt Hospital Nordsjælland. Ekspropriationen gennemføres efter lov om offentlige veje, kapitel 10 og med henblik på realisering af Lokalplan nr. 408 for Nyt Hospital Nordsjælland i Favrholm, som er vedtaget af Byrådet i Hillerød den 26. oktober 2016 og offentliggjort på www.hillerod.dk den 8. november 2016.

Åstedsforretning

Hillerød Kommune holder åstedsforretning:

 Tirsdag den 7. februar 2017, kl. 9.00 på adressenSalpetermosevej 43, 3400 Hillerød vedrørende ejendommen matr. nr. 1f, Favrholm, Hillerød Jorder,

Tirsdag den 7. februar 2017, kl. 10.30 på adressen Salpetermosevej 8, 3400 Hillerød vedrørende ejendommene matr. nr. 1s og del af 1n, Favrholm, Hillerød Jorder samt matr. nr. 1l Trollesminde, Hillerød Jorder.

Forud for åstedsforretningen vil de nye ejendomsgrænser blive afmærket.

Ejerne modtager skriftlig indkaldelse til åstedsforretningen. Øvrige parter, som har en retlig interesse i ekspropriationen, indkaldes til åstedsforretningen ved denne annoncering.

Materialet kan læse her: 

Arealfortegnelse og ekspropriationsplan for Salpetermosevej 8

Arealfortegnelse og ekspropriationsplan for Salpetermosevej 43

Spørgsmål kan rettes til juridisk konsulent Bente Jensen, Hillerød Kommune, e-mail bjje@hillerod.dk, telefon 72 32 11 33. 

 

 

Siden blev senest opdateret d. 06-01-17

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS