Forslag til lokalplan 403 for Kirsebærbakken 2 og 2a i høring

04-01-2016

Hillerød Byråd har den 16. december 2015 godkendt at sende forslag til lokalplan 403 for et boligområde ved Kirsebærbakken og forslag til tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013 i høring

Forslag til lokalplan 403 for et boligområde ved Kirsebærbakken 2 og 2a

Forslag til tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013 i høring


Kirsebærbakken 2 er opført i 1919 som alderdomshjem - ’De gamles Hjem’ også kaldet ’Under Bakken’. Ejendommen har de senere år været anvendt som sundhedscenter, som nu flyttes til nyt byggeri ved Frederiksborgcenteret. Hillerød Kommune har udbudt grunden sammen med Kirsebærbakken 2a (tidligere daginstitutionen Oasen) med et krav i udbuddet om, at den ældste længe skal bevares, da denne er den mest oprindelige del af den tidligere institution, og er en vigtig repræsentant for forsorgs-, social- og velfærdsstatshistorien i Hillerød såvel som i Danmark.
Grunden blev udbudt til alment boligbyggeri.

Indhold i lokalplanforslaget
Der er nu udarbejdet forslag til lokalplan 403 samt forslag til tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013 med baggrund i det valgte tilbudsprojekt fra Domea Hillerød for ca. 56 familieboliger, med følgende formål:

  • at området skal udbygges til et attraktivt boligområde, der giver gode muligheder for udfoldelse og oplevelser samt uformel kontakt mellem beboere,
  • at den ældste bygning med sine arkitektoniske og kulturhistoriske kvalitet indgår i en ny sammenhæng, som en del af en samlet karrébebyggelse omkring et fælles gårdrum, som der er indkig til fra syd,
  • at regnvandshåndtering skal indgå synligt, rekreativt og naturligt i området.

Vi gør opmærksom på, at de midlertidige retsvirkninger er beskrevet i forslaget til lokalplanen.


Indhold i kommuneplantillægget
Matrikel nr. 487i og 437a, Hillerød Bygrunde, udgør ejendommen Kirsebærbakken 2. Matrikel 487i er ikke omfattet af kommuneplanramme SB.D.2, som har været udgangspunkt for salg af den kommunale ejendom til et boligselskab, og dermed skal være rammen for lokalplanen for projektet.
Kommuneplantillægget overfører matr. nr. 487i fra rammeområde SB.B.1 til SB.D.2. Der ændres således ikke i rammebestemmelserne, men alene i afgræsningen mellem de to rammeområder.

Høringsperiode
Planforslagene er i høring fra den 5. januar til og med den 1. marts 2016.

Borgermøde
Vi inviterer til borgermøde torsdag den 4. februar 2016 kl. 17.00. Mødet bliver holdt på Kirsebærbakken 2, møderum 3 (Pejse-stuen). På mødet vil vi gennemgå lokalplanen, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Høringssvar og ændringsforslag
Hvis du ønsker at komme med høringssvar eller foreslå ændringer til lokalplanforslaget, skal du sende en mail til byplan@hillerod.dk - husk at skrive dit fulde navn og adresse i mailen. Du kan også skrive til: Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød. Høringssvar eller ændringsforslag skal være modtaget senest den 1. marts 2016.

De skriftlige høringssvar og ændringsforslag vil blive behandlet efter fristens udløb.

Når byrådet har vedtaget den endelige lokalplan og kommuneplantillægget, vil vi besvare alle høringssvar med bemærkninger eller ændringsforslag.

Ved endelig vedtagelse vil planerne blive annonceret her på hjemmesiden.

Miljøvurdering af lokalplan 403 og tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013
By og Miljø har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af lokalplanens og kommuneplantillæggets anvendelses- og udnyttelsesmuligheder, i henhold til lov om miljøvurdering (Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Screeningen viser, at planerne ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen har byrådet besluttet, at der ikke udarbejdes en miljørapport af lokalplan 403 og tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013.

Klagevejledning
Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter.
En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 2. februar 2016.

Du klager via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hillerød Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hillerød Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500.
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hillerød Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Har du spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til forslaget til lokalplanen, kan du ringe til By og Miljø på tlf. nr. 7232 2131, mandag til onsdag fra kl. 10.00 – kl. 15.00, torsdag fra kl. 12.00 – kl. 18.00 og fredag fra kl. 10.00 – 13.00.

Siden blev senest opdateret d. 21-01-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS