Lokalplan 400 for Ullerød Nord vedtaget

26-02-2016

Hillerød Byråd har den 24. februar 2016 vedtaget lokalplan 400 for Ullerød Nord og Kommuneplantillæg 15 med miljøvurdering endeligt.

Lokalplan 400 for Ullerød Nord

Kommuneplantillæg nr. 15 

Miljørapport af Lokalplan 400 og Kommuneplantillæg 15

Høringsnotat Lokalplan 400 og Kommuneplantillæg 15

Planerne skal give det planmæssige grundlag for at udbygge den nordlige del af Ullerødbyen. Den sydlige del er næsten udbygget og den nordlige del udgør den sidste etape af bydelen Ullerødbyen.

Formålet med lokalplanen er at realisere den sidste del af Ullerødbyen med nye, varierede og attraktive boliger, en daginstitution og grønne områder. Det er endvidere formålet at muliggøre det aktuelle behov for boligbebyggelse i form af parcelhuse, rækkehuse og etageboliger.

Lokalplanens bestemmelser skal sikre at landskabet udformes i overensstemmelse med den reviderede helhedsplan, at der udlægges arealer til veje og stier, og at bydelen sikres god tilgængelighed både internt og til naboområder.

Byrådet har i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen besluttet følgende ændringer i forhold til det forslag, der har været fremlagt i offentlig høring:

Redegørelse
I afsnittet ’Deklarationer’ tilføjes tekst om tinglyste vejbyggelinjer langs Hillerødmotorvejens forlængelse og Isterødvejen samt en servitut om grønt bælte ved en gasledning.

Bestemmelser
§ 5.5 Tilføjelse af ekstra stikobling mellem Ullerød Nord og Strødamhuse.
§ 6.1 Tilføjelse af note om forudsætninger for anlæg af ny vej på tværs af gasledning.
§ 10.8 Tilføjelse af mulighed for etablering af støjskærmende jordanlæg i området mellem stamvejen og Strødam.

Kortbilag
Kortbilag B redigeres i overensstemmelse med ovenstående ændringsforslag, så de nye veje, der krydser gasledningen markeres og den ekstra stikobling tilføjes. På kortbilag C markeres arealet for det støjafskærmende jordanlæg.

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013 er vedtaget af byrådet uden rettelser.

Binding
Vedtagelsen af lokalplan 400 for Ullerød Nord medfører, at ændringer af forholdene indenfor lokalplanområdet kun må foretages i overensstemmelse med de retningslinjer, der er beskrevet i lokalplanen.

Miljøvurdering af lokalplan 400 og tillæg 15 til Kommuneplan 2013
Byrådet har ved den endelige vedtagelse af planerne tillige godkendt den udarbejde miljøvurdering endeligt i henhold til Lov om Miljøvurdering (Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Miljøvurderingen og en sammenfattende redegørelse fremgår af planens redegørelse.

Klagevejledning 
Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter. En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige den 29. marts 2016.

Du klager via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hillerød Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hillerød Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hillerød Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at retsvirkninger efter samme bekendtgørelse, § 12 stk. 2 og 3 samt § 18 er gældende.

Siden blev senest opdateret d. 26-02-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS