Forslag til lokalplantillæg 394.1 for Ullerød syd - bykvarter midt i høring

04-01-2016

Hillerød Byråd har den 16. december 2015 godkendt at sende forslag til lokalplantillæg 394.1 for Ullerød syd – bykvarter midt og forslag til tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 i høring

Forslag til lokalplantillæg 394.1 for Ullerød syd - bykvarter midt

Forslag til tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013


Lokalplantillægget omfatter delområde 11 indenfor lokalplan 394 for Ullerød Syd – bykvarter midt.

Formålet med lokalplantillægget er at give en udvidet anvendelsesmulighed til daginstitution, så området, der ved lokalplantillæggets udarbejdelse fungerer som privatskole, kan udvide sine funktioner til også at rumme en børnehave.

I forhold til lokalplan 394 justeres der i lokalplantillæg 394.1 udelukkende på anvendelsen.

Vi gør opmærksom på, at de midlertidige retsvirkninger er beskrevet i forslaget til lokalplanen.

Indhold i kommuneplantillægget
Tillægget til kommuneplanen tilføjer anvendelsen daginstitution. Øvrige rammebestemmelser og rammeområdets afgrænsning fastholdes.

Lokalplantillæg 394.1 kan først endelig vedtages, når kommuneplantillæg nr. 22 er endeligt vedtaget.

Høringsperiode
Planforslagene er i høring fra den 5. januar til den 1. marts 2016.

Høringssvar og ændringsforslag
Hvis du ønsker at komme med høringssvar eller foreslå ændringer til planforslagene, skal du sende en mail til byplan@hillerod.dk - husk at skrive dit fulde navn og adresse i mailen. Du kan også skrive til: Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød. Høringssvar eller ændringsforslag skal være modtaget senest den 1. marts 2016.

De skriftlige høringssvar og ændringsforslag vil blive behandlet efter fristens udløb.

Når byrådet har vedtaget det endelige lokalplantillæg og kommuneplantillægget, vil vi besvare alle høringssvar med bemærkninger eller ændringsforslag.

Ved endelig vedtagelse vil planerne blive annonceret her på hjemmesiden.

Miljøvurdering af lokalplantillæg 394.1 og tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013
By og Miljø har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af lokalplanens og kommuneplantillæggets anvendelses- og udnyttelsesmuligheder, i henhold til lov om miljøvurdering (Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Screeningen viser, at planerne ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen har byrådet besluttet, at der ikke udarbejdes en miljørapport af lokalplantillæg 394.1 og tillæg 22 til Kommuneplan 2013.

Klagevejledning
Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter.
En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 2. februar 2016.

Du klager via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hillerød Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hillerød Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500.
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hillerød Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Har du spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til forslaget til lokalplanen, kan du ringe til By og Miljø på tlf. nr. 7232 2137, mandag til onsdag fra kl. 10.00 – kl. 15.00, torsdag fra kl. 12.00 – kl. 18.00 og fredag fra kl. 10.00 – 13.00.

Siden blev senest opdateret d. 21-01-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS