Lokalplan 369 for Føllegård Kultur- og boligområde vedtaget

26-02-2016

Hillerød Byråd har den 24. februar 2016 vedtaget lokalplan 369 for Føllegård kultur- og boligområde.

Lokalplan 369 for Føllegård kultur- og boligområde

Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra ejeren af matr. nr. 16a om at opføre rækkehuse (tæt-lav boliger) på ejendommen. Ejeren forestiller sig boliger i stil med de rækkehuse, der er opført umiddelbart syd for Føllegård.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre op til 16 tæt-lav boliger på matrikel nr. 16a på hver op til 95 m2. Matr. nr. 16a rummer i dag slidte landbrugsbygninger og oplag. Lokalplanen giver desuden mulighed for, at der en gang i fremtiden kan etableres op til 12 tæt-lav boliger på kommunens ejendom matr. nr. 16r, som i dag huser Føllegård (kulturhus). De øvrige matrikler er udelukkende medtaget for at inddrage disse i byzonen, da det ikke er hensigtsmæssigt at have landzonearealer beliggende i centrum af byen.

I høringsperioden er der indkommet to høringssvar:

Helsingør Stiftsøvrighed nedlagde, som statslig myndighed, veto mod lokalplanen, da de ikke ønskede, at lokalplanen skulle omfatte Skævinge Kirke og kirkegård. Som lovgivningen er, kunne lokalplanen derfor først vedtages, når vetoet var ophævet. I december måned lykkedes det at finde en formulering som betyder at Stiftsøvrigheden har ophævet deres veto mod lokalplanen.

Ejer af ejendommen Føllegårds Allé 5 har gjort indsigelse mod den 3 meter brede sti, som grænser op til matrikel nr. 16ad (fællesareal til rækkehusene syd for Føllegård). Stien har til formål at forbinde boligerne med de grønne fællesarealer. Stien fremgår kun af kortbilag E og er ikke udlagt i lokalplanens bestemmelser. Høringssvaret har ikke ført til ændringer af lokalplanen, da det ville sende et signal om, at Hillerød Kommune ikke ønsker en stiforbindelse det pågældende sted.

Binding
Vedtagelsen af lokalplan 369 for Føllegård kultur- og boligområde medfører, at ændringer af forholdene indenfor lokalplanområdet kun må foretages i overensstemmelse med de retningslinjer, der er beskrevet i lokalplanen.

Klagevejledning 
Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter. 

En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 29. marts 2016.

Du klager via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hillerød Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hillerød Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hillerød Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at retsvirkninger efter samme bekendtgørelse, § 12 stk. 2 og 3 samt § 18 er gældende.

Siden blev senest opdateret d. 26-02-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS