Kommuneplantillæg for bydelen Favrholm vedtaget

23-06-2016

Hillerød Byråd har den 22. juni 2016 endeligt vedtaget kommuneplantillæg nr. 17 for bydelen Favrholm.

Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 for bydelen Favrholm

Høringsnotat

Kommuneplantillægget fastlægger nu de overordnede rammer for bydelens udvikling. Bydelen bliver en grøn bydel, hvor landskabet skal binde bydelen sammen med både den eksisterende by og det åbne land syd for Hillerød. Den nye Favrholm Station bliver hovedindgangen til bydelen for dem, der kommer med tog, og tæt ved stationen viser kommuneplantillægget, hvordan der kan arbejdes med etagebyggeri til kontorer, lejligheder og enkelte butikker.

De rettelser der er foretaget efter høringsperioden fremgår af høringsnotatet, og i kommuneplantillægget findes et resume af rettelserne.

Miljøvurdering af tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013
Byrådet har ved den endelige vedtagelse af planen tillige godkendt den udarbejdede miljøvurdering endeligt i henhold til Lov om Miljøvurdering (Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Miljøvurderingen og en sammenfattende redegørelse fremgår af planens redegørelse.

Miljøvurdering/miljørapport af kommuneplantillæg 17 for bydelen Favrholm

 

Klagevejledning 

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter. En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 26. juli 2016.

Du klager via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hillerød Kommune.  

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hillerød Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.  
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hillerød Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at retsvirkninger efter samme bekendtgørelse, § 12 stk. 2 og 3 samt § 18 er gældende.

Siden blev senest opdateret d. 23-06-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS