Kommuneplantillæg for Favrholm i høring

03-02-2016

Et kommuneplantillæg der fastlægger planerne for den nye bydel Favrholm er netop godkendt som forslag af Hillerød Byråd og sendes nu i høring

Kommuneplantillægget er et vigtigt skridt på vej mod realiseringen af Favrholm Station, Nyt Hospital Nordsjælland og Nordsjællands mest attraktive byudviklingsområde.

Kommuneplantillæg nr. 17 for Favrholm

Miljøvurdering

Høringsperiode
Kommuneplantillægget er i høring frem til d. 1. april 2016.

Borgermøde
Vi inviterer til borgermøde tirsdag den 8. marts 2016 kl. 17.00.

Mødet bliver holdt i byrådssalen på Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27. På mødet vil vi gennemgå kommuneplantillægget, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

 

Tillægget til Kommuneplanen fastlægger den nærmere helhedsplan for bydelen Favrholm. Kommuneplantillæggets overordnede disponering er en organisering af bydelen i en række byfingre adskilt af landskabskiler, der skal sikre nærheden til naturen for de kommende beboere og ansatte.

Kommuneplantillægget giver mulighed for, at der kan planlægges for en ny Favrholm Station og et Nyt Hospital Nordsjælland sammen med boligområder, erhvervsområder og områder til offentlige formål.

Med kommuneplantillægget justeres rækkefølgebestemmelserne i forhold til Kommuneplan 2013. De revideres på baggrund af en konkret vurdering af de enkelte byudviklingsarealer set i forhold til kommunens samlede byudvikling.

Høringssvar og ændringsforslag
Hvis du ønsker at komme med høringssvar eller foreslå ændringer til kommuneplantillægget, skal du sende en mail til byplan@hillerod.dk - husk at skrive dit fulde navn og adresse i mailen. Alternativt kan du skrive til: Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød.

Høringssvar eller ændringsforslag skal være modtaget senest den 31. marts 2016.

De skriftlige høringssvar og ændringsforslag vil blive behandlet efter fristens udløb.

Når byrådet har vedtaget kommuneplantillægget, vil vi besvare alle høringssvar med bemærkninger eller ændringsforslag.

Ved endelig vedtagelse vil kommuneplantillægget blive annonceret her på hjemmesiden.


Miljøvurdering af tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013
By og Miljø har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af kommuneplantillæggets anvendelses- og udnyttelsesmuligheder, i henhold til lov om miljøvurdering (Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013).

Screeningen viser, at kommuneplantillægget må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen har byrådet besluttet, at der skal udarbejdes en miljørapport af tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013. Miljørapporten fremgår af planernes redegørelse.

Klagevejledning
Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter. En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Du klager via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hillerød Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hillerød Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500.
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hillerød Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Har du spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til kommuneplantillægget, kan du ringe til By og Miljø på tlf. nr. 7232 2135, mandag til onsdag fra kl. 10.00 – kl. 15.00, torsdag fra kl. 12.00 – kl. 18.00 og fredag fra kl. 10.00 – 13.00.

Siden blev senest opdateret d. 03-02-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS