Lokalplan for etageboliger ved Slangerupgade i Hillerød i høring

01-11-2016

Hillerød Byråd har den 26. oktober 2016 godkendt at sende forslag til lokalplan 421 for etageboliger ved Slangerupgade i Hillerød og forslag til tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013 i høring.

Forslag til lokalplan 421 for etageboliger ved Slangerupgade

Forslag til tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013


Baggrunden for lokalplanen er at udnytte lokalplanområdets centrale placering til at fortætte Hillerød by med flere boliger inden for bymidten. Dette kan med lokalplanforslaget gøres ved at opføre etageboliger på begge sider af Slangerupgade. Lokalplanen muliggør etageboliger der ligger i sammenhæng med en allerede opført etagebolig på Slangerupgade nr. 65 og en planlagt etagebolig på Slangerupgade 63. Samtidig skal projektet arkitektonisk tilpasses den eksisterende bebyggelse på Slangerupgade 65 samt kunne indpasses i de øvrige omgivelser.

Vi gør opmærksom på, at de midlertidige retsvirkninger er beskrevet i forslaget til lokalplanen.

Tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013 
Tillæg nr. 20 til kommuneplan 2013 indeholder ændringer for Kommuneplanens rammeområde SB.C.18 og SB.C.20. Formålet med tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013 er at oprette to nye rammeområder. Der er tale om et nyt rammeområde for matrikel nr. 23c og 23i, Trollesvang, Hillerød Jorder, og et nyt rammeområde for matrikel nr. 3i og 31, Trollesvang, Hillerød Jorder. Rammeområderne får benævnelserne SB.C.54 og SB.C.55.

  • Rammeområde SB.C.54 dækker over matriklerne 3i og 31 begge Trollesvang, Hillerød Jorder. Matriklerne udgår af Kommuneplanens rammeområde SB.C.20. I forhold til dette rammeområde ændres bebyggelsesprocenten fra 75 for den enkelte matrikel til 80 for den enkelte matrikel og etageantallet ændres fra 3 til 3 ½. Resten af kommuneplanens bestemmelser for rammeområderne forbliver uændrede.

  • Rammeområde SB.C.55 dækker over matriklerne 23c og 23i begge Trollesvang, Hillerød jorder. Rammeområdet udgår af Kommuneplanens rammeområde SB.C.18. I forhold til dette rammeområde ændres bebyggelsesprocenten fra 65 for rammeområdet under ét til 130 for den enkelte matrikel. Samtidig ændres det mulige etageantal fra 3 til 4 ½. Resten af kommuneplanens bestemmelser for rammeområderne forbliver uændrede.

Høringsperiode
Planforslagene er i høring fra den 2. november 2016 til den 28. december 2016.

Borgermøde
Vi inviterer til borgermøde torsdag den 17. november 2016 kl. 17.00. Mødet bliver holdt i Byrådssalen på Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27. På mødet vil vi gennemgå lokalplanen, og der bliver mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer. 

Høringssvar og ændringsforslag
Hvis du ønsker at komme med høringssvar eller foreslå ændringer til lokalplanforslaget, skal du sende en mail til byplan@hillerod.dk - husk at skrive dit fulde navn og adresse i mailen. Du kan også skrive til: Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød. Høringssvar eller ændringsforslag skal være modtaget senest den 28. december 2016.

De skriftlige høringssvar og ændringsforslag vil blive behandlet efter fristens udløb.

Når byrådet har vedtaget den endelige lokalplan og kommuneplantillægget, vil vi besvare alle høringssvar med bemærkninger eller ændringsforslag.

Ved endelig vedtagelse vil planerne blive annonceret her på hjemmesiden.

Miljøvurdering af lokalplan nr. 421 og tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013
By og Miljø har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af lokalplanens og kommuneplantillæggets anvendelses- og udnyttelsesmuligheder, i henhold til lov om miljøvurdering (Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Screeningen viser, at planerne ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen har byrådet besluttet, at der ikke udarbejdes en miljørapport af lokalplan 421 og tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013.

Klagevejledning
Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter.
En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Du klager via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hillerød Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hillerød Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500.
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hillerød Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Har du spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til forslaget til lokalplanen, kan du ringe til By og Miljø på tlf. nr. 7232 2144, mandag til onsdag fra kl. 10.00 – kl. 15.00, torsdag fra kl. 12.00 – kl. 18.00 og fredag fra kl. 10.00 – 13.00.

Siden blev senest opdateret d. 14-11-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS