VVM-afgørelse vedr. kunstgræsbane på Milnersvej 39a

10-09-2015

Hillerød Kommune har afgjort, at kunstgræsbane ved Milnersvej kan gennemføres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM)

Se VVM-anmeldelse her

Se VVM-screening her

Se VVM-afgørelse her


Hillerød Kommune, By og Miljø, vurderer at projektet er omfattet af bilag 2, pkt. 14, da Hillerød Kommune vurderer at idrætsanlægget er en ændring af et anlæg omfattet af bilag 2, pkt. 11a (området ligger i byzone) i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (VVM).
Hillerød Kommune har således afgjort sagen efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 – VVM-bekendtgørelsen.

Beskrivelse af projektet
Der er ansøgt om at anlægge en kunstgræsbane. Projektet består i en ændring af baneanlægget i den vestlige del af Frederiksborgcentrets anlæg, så der nedlægges en grusbane, der erstattes af en ny kunstgræsbane på samme placering som grusbanen. Den nye kunstgræsbane har en mindre udvidelse mod nordøst på 10 x 30 meter, som er oplyst til at være depotareal. Hegnet og lysanlægget omkring den eksisterende grusbane genbruges, dog tilføjes en mindre indhegning omkring udvidelsen mod nordøst.

Vurdering af miljøforhold
Kunstgræsbanens placering sker i overensstemmelse med retningslinjerne i Kommuneplan 2013.
Det meste af Hillerød Kommune, herunder det ansøgte område, er placeret i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Anvendelsen vurderes ikke at ville udgøre en risiko for grundvandet.
Da kunstgræsbanen etableres på en eksisterende grusbane, vurderes de visuelle ændringer i forhold til den hidtidige bane at være minimale.
Der er 5 meter fra kunstgræsbanen til en beskyttet mose, men anlægget vurderes ikke at ville påvirke denne i hverken anlægs- eller driftfase
I forbindelse med omlægningen laves der supplerende dræning af arealet, hvilket ikke vurderes til at have en skadende effekt på det omgivende miljø.
Projektet medfører ikke landskabelige påvirkninger eller påvirkninger på kulturhistoriske og naturmæssige værdier.

Konklusion
Den primære miljøpåvirkning fra anlægget er støj. Efter etablering af kunstgræsbanen, må det forventes at brugen af banen forøges i forhold til eksisterende forhold, idet en kunstgræsbane kan bruges en større del af året end en grusbane. Den samlede støj fra anlægget må på den baggrund forventes at blive øget. Da kunstgræsbanen er placeret i byzone i en del af kommunen, som i kommuneplanen er udlagt til idrætsfaciliteter, og der i forvejen ligger flere idrætsfaciliteter i nærheden, vurderes det, at denne støjpåvirkning ligger inden for det, der kan forventes i dette område, og Hillerød Kommune vurderer at disse forhold ikke i sig selv fører til, at projektet anses for VVM-pligtigt. Disse forhold bør i stedet reguleres konkret i medfør af de generelle regler i miljøbeskyttelsesloven og byggelovgivningen.
Projektet i sig selv indeholder ikke væsentlige miljøkonsekvenser.
Samlet set giver screeningen ikke anledning til at antage, at det ansøgte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt således, at det er VVM pligtigt (jf. VVM bekendtgørelsens § 3 stk. 1).

Klagevejledning
Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter.
En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige den 8. oktober 2015.

Du klager via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hillerød Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hillerød Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hillerød Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Siden blev senest opdateret d. 21-01-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS