VVM-afgørelse vedr. Boligkvarter Møllebro

27-05-2015

Hillerød Kommune har afgjort, at ”Boligkvarter Møllebro” kan gennemføres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet

Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 – VVM-bekendtgørelsen.

Se VVM-anmeldelsesskema her
Se notat om VVM-pligt af projektet her
Se VVM-afgørelse her

Beskrivelse af det planlagte anlæg
Projektområdet udgør et samlet grundareal på ca. 88.000 m², hvorpå der skal bebygges med ca. 117.000 m² fortrinsvis boliger.

Projektet omfatter boligbebyggelse i forskellige bymæssige bygningstypologier i form af højhuse, åbne karréstrukturer og byhuse i en lavere skala mod Bøllemosen. Højhusene skal placeres således, at gener i form af skygge og vindturbulens mindskes.

Området vil bestå at 1 – 2 parkeringshuse og en mindre del med fladeparkering, fortrinsvis langs grænsen til Herredsvejen og Roskildevej. Midt i området skal en grøn kile friholdes for bebyggelse og skabe en rekreativ forbindelse mellem Munkeengen mod nord og Bøllemosen mod syd. Området vil derudover bestå af servicefunktioner samt dagligvarebutik på max. 1.000 m² og en evt. mindre dagligvareenhed på max. 200 m².

Byomdannelsen vil kræve omlægning af et vejstykke på ca. 300 meter, samt en omlægning af Banestien (cykelsti).

Parkering vil delvis blive etableret som fladeparkering og del i 1 – 2 private parkeringshuse, der kun har til formål at betjene de højeste etageboliger.

Projektet er opført på bilag 2, punkt 11. Anlægsarbejder i byzone, anlæg af veje og parkeringspladser.

Vurdering af miljøforhold
Det meste af Hillerød Kommune, herunder projektområdet, er placeret i Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD). Omdannelsen fra blandet bolig/erhvervsområde til boligområde vil ikke øge risikoen for grundvandet. Der er ca. 300 meter fra projektområdets nordvestligste hjørne til kildepladszone (Nyhuse Vandværk).

Ca. halvdelen af projektområdet er V2 kortlagt. Forurenet jord vil blive håndteret jf. gældende regler.

I anlægsfasen kan der være mindre miljøkonsekvenser i forhold til støj og støvgener i forbindelse med byggeriet. Det angives, at ramning af spuns og pæle muligvis vil give kortvarige overskridelse af grænseværdier ved nærtliggende boliger.

Dette håndteres således at gener for nærmiljøet minimeres, ved at;

  • Arbejdet planlægges til udførelse indenfor normal arbejdstid.
  • Belysning orienteres mod byggeplads og ikke mod naboer.
  • Støvede veje vandes.
  • Der foretages støj- og vibrationsmålinger under pæleramning og spunsning. Intensiteten af ramnings- og spunsningsarbejder tilpasses de løbende målinger.

Se "Forskrift om støj og støv for bygge- og anlægsarbejder" her

I driftsfasen er den væsentligste miljøkonsekvens den øgede trafikmængde til området. Det vurderes dog, at projektet ikke vil medføre trafik ud over, hvad der er almindelig forventeligt af et bynært projekt i et tæt bebygget område.

Der er udarbejdet nogle foreløbige visualiseringer af punkthuse i 15 etager. Disse viser, at de visuelle konsekvenser af planerne kræver en nærmere belysning. Da dette skal ses i forhold til plangrundlaget, henholdes denne vurdering til miljøvurderingen.

Konklusion
Projektet omfatter et tæt bebygget boligprojekt indenfor det stationsnære område i Hillerød. Projektet i sig selv indeholder ikke væsentlige miljøkonsekvenser. De væsentligste konsekvenser vurderes at være af planmæssig karakter, i forhold til belysning af bygningshøjde og placering af bygningskroppe. Dette håndteres i miljøvurderingen.

Screeningen giver ikke anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er VVM pligtigt (jf. VVM-bekendtgørelsens § 5 stk. 1)

Klagevejledning 

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter.
En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 24. juni 2015.

Du klager via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hillerød Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hillerød Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hillerød Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Siden blev senest opdateret d. 21-01-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS