Lokalplan for Slotsgade 25 i høring

23-04-2015

Hillerød Byråd har den 25. marts 2015 godkendt at sende forslag til lokalplan 411 for Slotsgade 25 i høring.

Lokalplanen skal give mulighed for opførelse af en ny etagebebyggelse i maks. 3 etager med anvendelse til centerformål i form af butiksformål; en udvalgsvarebutik, kulturelle formål og udadvendte servicefunktioner, liberalt erhverv og boligformål. Den nye butik etableres i direkte tilknytning til Slotsarkaderne og indrettes som en udvidelse af butikscentret.

Lokalplanområdet er ud mod Slotsgade bebygget med en bevaringsværdig bygning, ejendommen Slotsgade 25. Bygningen bevares og stueetagen integreres som en del af den nye butik, der etableres i forbindelse med Slotsarkaderne.

Det offentlige vejareal, Danners Plads er også omfattet af lokalplanens område. Danners Plads skal anvendes til offentligt tilgængeligt vejareal. Med vedtagelsen af denne lokalplan indgår Danica Ejendomsselskab ApS en frivillig udbygningsaftale med Hillerød Kommune for Danners Plads. Ideen med udbygningsaftalen er, at vejarealet opgraderes til et byrum, der udover den nuværende anvendelse, giver mulighed for ophold, udeservering m.m. Udbygningsaftalen offentliggøres sammen med lokalplanforslaget.

Vi gør opmærksom på, at de midlertidige retsvirkninger er beskrevet i forslaget til lokalplanen.

Du kan se forslag til lokalplan nr. 411 for Slotsgade 25 her
Du kan se forslag til udbygningsaftale her

Høringsperiode
Planforslaget er i høring fra den 30. marts til og med den 25. maj 2015.

Borgermøde
Vi inviterer til borgermøde torsdag den 7. maj kl. 17.00. Mødet bliver holdt på Hillerød Rådhus, Trollesmindeallé 27. På mødet vil vi gennemgå lokalplanen, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Høringssvar og ændringsforslag
Hvis du ønsker at komme med høringssvar eller foreslå ændringer til lokalplanforslaget, skal du skrive til: Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød. Du kan også sende en mail til byplan@hillerod.dk - husk at skrive dit fulde navn og adresse i mailen. Høringssvar eller ændringsforslag skal være modtaget senest den 25. maj 2015.

De skriftlige høringssvar og ændringsforslag vil blive behandlet efter fristens udløb.

Når byrådet har vedtaget den endelige lokalplan vil vi besvare alle høringssvar med bemærkninger eller ændringsforslag.

Ved endelig vedtagelse vil lokalplanen blive annonceret her på hjemmesiden.

Miljøvurdering af lokalplan 411
By og Miljø har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af lokalplanens anvendelses- og udnyttelsesmuligheder, i henhold til lov om miljøvurdering (Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Screeningen viser, at planen ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen har byrådet besluttet, at der ikke udarbejdes en miljørapport af lokalplan 411.

Klagevejledning
Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter.

En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Du klager via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hillerød Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hillerød Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500.
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hillerød Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Har du spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til forslaget til lokalplanen, kan du ringe til By og Miljø på tlf. nr. 7232 2137, mandag til onsdag fra kl. 10.00 – kl. 15.00, torsdag fra kl. 12.00 – kl. 18.00 og fredag fra kl. 10.00 – 13.00.

Siden blev senest opdateret d. 21-01-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS