Lokalplan for boligområde i Uvelse i høring

31-03-2015

Hillerød Byråd har den 25. marts 2015 godkendt at sende forslag til lokalplan nr. 410 for et boligområde i Uvelse i høring.

Lokalplanen udarbejdes på baggrund af en anmodning fra ejer af matrikel nr. 7 a Uvelse By, Uvelse, beliggende Enggårdsvej 15.

Hensigten er at udstykke området i 6 parceller samt tilkørselsvej.

Området er i dag beliggende i landzone og skal ved lokalplanens endelige vedtagelse overføres til byzone.

Området er udlagt til byudviklingsområde i kommuneplanen, og beliggende indenfor rammeområde UV.LS.B.5 der er udlagt til; Åben-lav boligområde, med max 1 ½ etage og en max højde på 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten angives til max 30 %.

Når området er udstykket, vil området fremstå som en fin afrunding af Uvelse by mod syd.

Lokalplanens formål er:

  • At fastsætte at området kan udlægges til boligbebyggelse i form af åben-lav boliger
  • At fastlægge at området skal vejforsynes via Enggårdsvej
  • At fastlægge at overfladevand skal afledes/nedsives hvor muligt, og gerne synligt i terræn, og uden at det medfører oversvømmelse af de lavest liggende matrikler.

Vi gør opmærksom på, at de midlertidige retsvirkninger er beskrevet i forslaget til lokalplanen.

Du kan se forslag til lokalplan nr. 410 for et boligområde i Uvelse her.

Høringsperiode
Planforslaget er i høring fra den 31. marts til og med den 26. maj 2015.

Borgermøde
Vi inviterer til borgermøde torsdag den 23. april 2015 kl. 17.00. Mødet bliver holdt på Uvelse Skole. På mødet vil vi gennemgå lokalplanen, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Høringssvar og ændringsforslag
Hvis du ønsker at komme med høringssvar eller foreslå ændringer til lokalplanforslaget, skal du skrive til: Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød. Du kan også sende en mail til byplan@hillerod.dk - husk at skrive dit fulde navn og adresse i mailen. Høringssvar eller ændringsforslag skal vi modtage senest den 26. maj 2015 kl. 12.00.

De skriftlige høringssvar og ændringsforslag vil blive behandlet efter fristens udløb.

Når byrådet har vedtaget den endelige lokalplan vil vi besvare alle høringssvar med bemærkninger eller ændringsforslag.

Ved endelig vedtagelse vil lokalplanen blive annonceret her på vores hjemmeside.

Miljøvurdering af lokalplan nr. 410
By og Miljø har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af lokalplanens anvendelses- og udnyttelsesmuligheder, i henhold til lov om miljøvurdering (Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Screeningen viser, at planen ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen har byrådet besluttet, at der ikke udarbejdes en miljørapport af lokalplan 410.

Klagevejledning
Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter. En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Du klager via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hillerød Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hillerød Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500.
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hillerød Kommune. Vi videresender herefter anmod-ningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Har du spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til forslaget til lokalplanen, kan du ringe til By og Miljø på tlf. nr. 7232 2134, mandag til onsdag fra kl. 10.00 – kl. 15.00, torsdag fra kl. 12.00 – kl. 18.00 og fredag fra kl. 10.00 – 13.00.

Siden blev senest opdateret d. 21-01-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS