Lokalplan for Bauhaus i høring

05-05-2015

Hillerød Byråd har den 29. april 2015 godkendt at sende forslag til lokalplan nr. 412 for Bauhaus i Hillerød og forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013 i høring.

Lokalplan 412 har til formål at udlægge det eksisterende varehus til én stor butik, der forhandler særlig pladskrævende varer, med en max. butiksstørrelse på 14.500 m².

Lokalplanens formål er:

  • At sikre områdets anvendelse til erhvervsformål i form af en butik på max. 14.500 m², der forhandler særligt pladskrævende varer
  • At sikre, at området fremstå som en samlet del af erhvervsområdet ved Tolvkarlevang, og bidrager til at give området et godt helhedsindtryk.

Vi gør opmærksom på, at de midlertidige retsvirkninger er beskrevet i forslaget til lokalplanen.

Du kan se forslag til lokalplan nr. 412 her

Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013 
Kommuneplantillægget indeholder ingen ændringer i forhold til rammebestemmelserne, hvad angår højde, bebyggelsesprocent og anvendelse. Kommuneplantillæg 11 medfører kun en ændring i detailhandelsrammen, i forhold til at udlægge en ekstra ramme på 8.000 m² særligt pladskrævende varer i rammeområde EO.E.11 for Tolvkarlevang.

Du kan se forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013 her

Høringsperiode
Planforslagene er i høring fra den 5. maj 2015 til den 30. juni 2015
Da lokalplanen kun indeholder en lovmæssig ændring, der ikke medfører væsentlige fysiske ændringer, har byrådet besluttet at der ikke afholdes borgermøde for planforslagene.

Høringssvar og ændringsforslag
Hvis du ønsker at komme med høringssvar eller foreslå ændringer til lokalplanforslaget, skal du sende en mail til byplan@hillerod.dk - husk at skrive dit fulde navn og adresse i mailen. Du kan også skrive til: Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød. Høringssvar eller ændringsforslag skal være modtaget senest den 30. juni 2015.

De skriftlige høringssvar og ændringsforslag vil blive behandlet efter fristens udløb.

Når byrådet har vedtaget den endelige lokalplan og kommuneplantillægget, vil vi besvare alle høringssvar med bemærkninger eller ændringsforslag.

Ved endelig vedtagelse vil planerne blive annonceret her på hjemmesiden.


Miljøvurdering af lokalplan nr. 412 og tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013
By og Miljø har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af lokalplanens og kommuneplantillæggets anvendelses- og udnyttelsesmuligheder, i henhold til lov om miljøvurdering (Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Screeningen viser, at planerne ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen har byrådet besluttet, at der ikke udarbejdes en miljørapport af lokalplan 412 og tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013.

Klagevejledning
Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter. En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Du klager via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hillerød Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hillerød Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500.
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hillerød Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Har du spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til forslaget til lokalplanen, kan du ringe til By og Miljø på tlf. nr. 7232 2134, mandag til onsdag fra kl. 10.00 – kl. 15.00, torsdag fra kl. 12.00 – kl. 18.00 og fredag fra kl. 10.00 – 13.00.

Siden blev senest opdateret d. 21-01-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS