Lokalplan for erhvervs- og uddannelsesområde ved Milnersvej 44-46 i høring

28-08-2015

Hillerød Byråd har den 26. august 2015 godkendt at sende forslag til lokalplan nr. 414 for et erhvervs- og uddannelsesområde ved Milnersvej og forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013 i høring

Baggrunden for lokalplanen er, at Efterskolen Alterna ønsker at etablere sig på Milnersvej 44 – 46. Efterskolen planlægger at starte med plads til 60 elever og ønsker med tiden at øge elevantallet op mod det dobbelte.

Placeringen på Milnersvej 44-46 er fordelagtig for efterskolen, da det er tæt på andre uddannelsesinstitutioner, sportsfaciliteter, bykernen og stationen, og der er gode busforbindelser.

Lokalplanen skal sikre det planmæssige grundlag for at fastholde og udvikle et erhvervs- og uddannelsesområde, der også kan indeholde uddannelsesfunktioner med elev- og lærerboliger (kostskole fx efterskole) i et bebygget byområde ved Milnersvej. Nuværende bebyggelse kan omdannes, eller byggezonen kan anvendes til ny bebyggelse. Lokalplanen giver mulighed for at minimere områdets energiforbrug og klimabelastning ved at give mulighed for regnvandsanlæg, isolering til eksisterende og ny bebyggelse, grønne tage samt energioptimering af nybyggeri. Lokalplanen skal desuden danne grundlag for gode udendørs opholdsarealer med sol, læ og skyggemulighed og fysisk aktiverende udearealer.

Vi gør opmærksom på, at de midlertidige retsvirkninger er beskrevet i forslaget til lokalplanen.

Du kan se forslag til lokalplan 414 her

Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013
Tillægget til Kommuneplanen indeholder ændringer for en mindre del af rammeområde SB.E.1. Formålet med kommuneplantillægget er at skabe planmæssigt grundlag for etablering af en kostskole (efterskole) med elev- og medarbejder boliger, ud over den eksisterende mulighed for erhverv i virksomhedsklasse 1-3 samt uddannelse, kulturelle og sociale formål. Bebyggelsesprocenten øges med kommuneplantillægget fra 55 % til 65 %. Der gives fortsat mulighed for maks. 2 etager, dog med mulighed for at skabe op til samlet 4 etager i eksisterende høj bygning.

Du kan se forslag til kommuneplantillæg nr. 13 her

Høringsperiode
Planforslagene er i høring fra den 28. august til 23. oktober 2015.

Borgermøde
Vi inviterer til borgermøde torsdag den 17. september kl. 17.00. Mødet bliver holdt på Milnersvej 46. På mødet vil vi gennemgå lokalplanen, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Høringssvar og ændringsforslag
Hvis du ønsker at komme med høringssvar eller foreslå ændringer til lokalplanforslaget, skal du sende en mail til byplan@hillerod.dk - husk at skrive dit fulde navn og adresse i mailen. Du kan også skrive til: Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød. Høringssvar eller ændringsforslag skal være modtaget senest den 23. oktober 2015.

De skriftlige høringssvar og ændringsforslag vil blive behandlet efter fristens udløb.

Når byrådet har vedtaget den endelige lokalplan og kommuneplantillægget, vil vi besvare alle høringssvar med bemærkninger eller ændringsforslag.

Ved endelig vedtagelse vil planerne blive annonceret her på hjemmesiden.


Miljøvurdering af lokalplan nr. 414 og tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013
By og Miljø har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af lokalplanens og kommuneplantillæggets anvendelses- og udnyttelsesmuligheder, i henhold til lov om miljøvurdering (Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Screeningen viser, at planerne ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen har byrådet besluttet, at der ikke udarbejdes en miljørapport af lokalplan 414 og tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013.

Klagevejledning

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter.
En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Du klager via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hillerød Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hillerød Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500.
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hillerød Kommune. Vi videresender herefter anmod-ningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til forslaget til lokalplanen, kan du ringe til By og Miljø på tlf. nr. 7232 2131, mandag til onsdag fra kl. 10.00 – kl. 15.00, torsdag fra kl. 12.00 – kl. 18.00 og fredag fra kl. 10.00 – 13.00.

Siden blev senest opdateret d. 21-01-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS