Lokalplan 413 for Søbuen i Ullerød Syd vedtaget

30-10-2015

Hillerød Byråd har den 28. oktober 2015 endeligt vedtaget lokalplan 413 for tæt-lav boliger ved Søbuen i Ullerød Syd

Lokalplan 413 for Søbuen i Ullerød Syd

Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for, at der kan etableres rækkehuse på grunden, i stedet for etagebyggeri.

Lokalplan nr. 413
Byrådet har, foruden nogle mindre redaktionelle ændringer, besluttet følgende ændringer: (I forhold til det forslag, der har været fremlagt i offentlig høring)

• At der indtegnes nogle oversigtslinjer i lokalplanen (§ 5.4, kortbilag C). For at forbedre trafiksikkerheden i området.

• At det skrives ind i lokalplanens redegørelse, at området kan kobles på den eksisterende regnvandsledning efter aftale med Hillerød Forsyning, samt at ændre § 6.5, så regnvand kan afledes til eksisterende regnvandsledning.

Klagevejledning 

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter.
En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen mandag den 2. november 2015.

Du klager via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hillerød Kommune.  

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hillerød Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.  
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hillerød Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
 
Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at retsvirkninger efter samme bekendtgørelse, § 12 stk. 2 og 3 samt § 18 er gældende.

 

Siden blev senest opdateret d. 21-01-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS