Lokalplan for Slotsgade 25 vedtaget

05-10-2015

Hillerød Byråd har den 30. september 2015 endeligt vedtaget lokalplan 411 for Slotsgade 25

Lokalplan 411 for Slotsgade 25

Lokalplanens hovedformål er at sikre det planlægningsmæssige grundlag for, at lokalplanområdet fortsat kan anvendes til centerformål samt at muliggøre en udvidelse af Slotsarkaderne. Det er endvidere lokalplanens formål at sikre, at gaderummet i Slotsgade bevarer sine eksisterende og historiske proportioner, der overordnet består af randbebyggelser i 2-4-etager.

Lokalplanens bestemmelser skal herudover sikre, at den bevaringsværdige bebyggelse Slotsgade 25 bevares for eftertiden samt at facaden reetableres i original nyklassicistisk stil.

Med vedtagelsen af denne lokalplan indgår Hillerød Kommune en udbygningsaftale om infrastrukturanlæg med bygherre. Udbygningsaftalen omfatter det offentlige vejareal, Danners Plads og indeholder aftale om anlæggelse af ny belægning, indretning med byrumsinventar og ny beplantning.

Se udbygningsaftalen her

Byrådet modtog i forbindelse med den offentlige høring ingen skriftlige høringssvar til planforslaget, og lokalplanen er godkendt uden ændringer i forhold til det lokalplanforslag, som var fremlagt i høring.

Binding
Vedtagelsen af lokalplan 411 for Slotsgade 25 medfører, at ændringer af forholdene indenfor lokalplanområdet kun må foretages i overensstemmelse med de retningslinjer, der er beskrevet i lokalplanen.

Klagevejledning 
Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter. 

En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige den 3. november 2015.

Du klager via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hillerød Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hillerød Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hillerød Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at retsvirkninger efter samme bekendtgørelse, § 12 stk. 2 og 3 samt § 18 er gældende.

Siden blev senest opdateret d. 21-01-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS