Lokalplan 401 for Erhvervstrekanten i høring

05-10-2015

Hillerød Byråd har den 30. september 2015 godkendt at sende forslag til lokalplan 401 for Erhvervstrekanten og forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 i høring frem til den 1. december 2015

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan udvikles til erhvervsområde samt at der kan etableres et Upcyclingcenter. 

Et Upcyclingcenter er et sted, hvor ellers uanvendelige produkter, bygge- materialer og affald opgraderes/konverteres til nye produkter eller materialer.

Lokalplanen skal også sikre, at området i fremtiden vil fremstå grønt, og at der kan etableres de nødvendige afværgeforanstaltninger, så beboerne i nærheden ikke bliver generet af støj, støv m.m. fra virksomheder i området.

Lokalplanen skal sikre det planmæssige grundlag for Erhvervstrekanten.

Se forslag til lokalplan 401 for Erhvervstrekanten her


Kommuneplantillægget
Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2013 omfattet af rammeområde EO.E.5, der udlægger området til erhverv i miljøklasse 3-4, med en maksimal højde på 10 meter.

Kommuneplantillæg 9 udlægger fire nye rammeområder: 
Rammeområde EO.E.18, som udlægger den midterste del af området til virksomheder med særlige beliggenhedskrav i miljøklasse 5-7, med en maksimal højde på 12,5 meter. 
Rammeområde EO.E.19, der udlægger den nordøstlige del af lokalplanområdet til erhverv i miljøklasse 3-4 og kontorfaciliteter til virksomhederne i området, ligeledes med mulighed for at bygge i op til 12,5 meters højde. 
De sidste to rammeområder, EO.E.17 og EO.E.20 udlægges fortsat til erhverv i miljøklasse 3-4. Herudover giver kommuneplantillægget muligheden for at etablere erhverv med særlige beliggenhedskrav og reducerer et område, der er udpeget som potentielt naturområde. Lokalplan 401 kan først endelig vedtages, når kommuneplantillæg 9 er endelig vedtaget.

Se forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 her


Høringsperiode

Planforslagene er i høring fra tirsdag den 6. oktober til og med tirsdag den 1. december 2015.

Borgermøde
Vi inviterer til borgermøde mandag den 2. november kl. 17.00 i kantinen på Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27. På mødet vil vi gennemgå lokalplanen, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Høringssvar og ændringsforslag
Hvis du ønsker at komme med høringssvar eller foreslå ændringer, skal du sende en mail til byplan@hillerod.dk - husk at skrive dit fulde navn og adresse i mailen. Du kan også skrive til: Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød. Høringssvar eller ændringsforslag skal være os i hænde senest den 1. december 2015.

De skriftlige høringssvar og ændringsforslag vil blive behandlet efter fristens udløb.

Når byrådet har vedtaget den endelige lokalplan og kommuneplantillægget, vil vi besvare alle høringssvar med bemærkninger eller ændringsforslag.

Ved endelig vedtagelse vil planerne blive annonceret her på hjemmesiden.

VVM-redegørelse for Upcyclingcenter Nordsjælland
Hillerød Kommune har vurderet, at etablering af Upcyclingcenter Nordsjælland er VVM-pligtigt. Derfor er der udarbejdet et forslag til VVM-redegørelse, som sendes i høring sammen med lokalplan og kommuneplantillæg. VVM er en forkortelse af vurdering af virkninger på miljøet. Formålet med en VVM-proces er at beskrive og vurdere, hvordan projektet vil påvirke det omgivende miljø, og hvordan disse miljøkonsekvenser kan reduceres. Processen er desuden en forudsætning for den endelige beslutning om at udarbejde et kommuneplantillæg og lokalplan for områdets benyttelse med retningslinjer for det anmeldte projekt. Lokalplanen, sammen med tilhørende VVM-redegørelse vil danne ramme for den VVM-tilladelse og øvrige tilladelser, der er nødvendige for at realisere de konkrete aktiviteter, der indgår i projektet. VVM-redegørelse sendes i høring sammen med lokalplan og kommuneplantillæg.

Se VVM-redegørelse her


Udbygningsaftale

På baggrund af planlovens § 21 b, stk. 1, nr. 2, har Hillerød Kommune indgået en udbygningsaftale med ejer af matr. nr. 21a, af hensyn til kommunens udbygning af infrastruktur. Baggrunden for aftalen er et ønske fra ejer om at fremrykke lokalplanlægningen for området i forhold til kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, hvor området først er påtænkt udbygget i 2017-2020. Udbygningsaftalen sendes i høring sammen med lokalplan og kommuneplantillæg.

Med udbygningsaftalen forpligter grundejeren sig til at etablere vejanlæg, der er med til at sikre cyklisterne og udvide vejnettet til den tunge trafik. En udbygningsaftale betyder, at virksomheden vil bekoste vejudvidelsen, da kommunen ikke har afsat budget til vejanlæggene.

Se udbygningsaftale her


Miljøvurdering af lokalplan nr. 401 og Kommuneplan tillæg nr. 9

By og Miljø har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af lokalplanens og kommuneplantillæggets anvendelses- og udnyttelsesmuligheder, i henhold til lov om miljøvurdering (Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Screeningen viser, at planerne må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen har byrådet besluttet, at der skal udarbejdes en miljørapport af lokalplan 401 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2015. Miljørapporten sendes i høring sammen med lokalplan og kommuneplantillæg.

Se Miljørapport her


Klagevejledning

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter. 
En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Du klager via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hillerød Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hillerød Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. 
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. 
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hillerød Kommune. Vi videresender herefter an-modningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Har du spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til forslaget til lokalplanen, kan du ringe til By og Miljø på telefon 7232 2141, mandag til onsdag fra kl. 10.00 – kl. 15.00, torsdag fra kl. 12.00 – kl. 18.00 og fredag fra kl. 10.00 – 13.00.

 

Siden blev senest opdateret d. 21-01-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS