Lokalplan 400 for Ullerød Nord i høring

30-10-2015

Hillerød Byråd har den 28. oktober 2015 godkendt at sende forslag til lokalplan 400 for Ullerød Nord og forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013 i høring

Forslag til lokalplan 400 for Ullerød Nord
Forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2015
VVM-screening

 

Lokalplanen

Lokalplanen skal give det planmæssige grundlag for at udbygge den nordlige del af Ullerødbyen. Den sydlige del er næsten udbygget, og den nordlige del udgør den sidste etape af bydelen Ullerødbyen.

Formålet med lokalplanforslaget er at realisere den sidste del af Ullerødbyen med nye, varierede og attraktive boliger, en daginstitution og grønne områder. Det er endvidere formålet at muliggøre det aktuelle behov for boligbebyggelse i form af parcelhuse, rækkehuse og etageboliger.

Lokalplanens bestemmelser skal sikre at landskabet udformes i overensstemmelse med den reviderede helhedsplan, at der udlægges arealer til veje og stier, og at bydelen sikres god tilgængelighed både internt og fra og til naboområder.

Vi gør opmærksom på, at de midlertidige retsvirkninger er beskrevet i forslaget til lokalplanen.

Indhold i Kommuneplantillægget
Tillægget til Kommuneplanen indeholder ændringer for det maksimalt tilladte antal etager for parcelhuse, rækkehuse og etageboliger. Der ændres endvidere på bebyggelsesprocenten for etageboliger og anvendelsen privat service tages ud af rammen.

Høringsperiode
Planforslagene er i høring fra den 2. november til og med den 28. december 2015.

Borgermøde
Vi inviterer til borgermøde tirsdag den 8. december 2015 kl. 17.00. Mødet bliver holdt på Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27 i Hillerød. På mødet vil vi gennemgå lokalplanen, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Høringssvar og ændringsforslag
Hvis du ønsker at komme med høringssvar eller foreslå ændringer til lokalplanforslaget, skal du sende en mail til byplan@hillerod.dk - husk at skrive dit fulde navn og adresse i mailen. Du kan også skrive til: Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød.  Høringssvar eller ændringsforslag skal være modtaget senest mandag den 28. december 2015.

De skriftlige høringssvar og ændringsforslag vil blive behandlet efter fristens udløb.

Når byrådet har vedtaget den endelige lokalplan og kommuneplantillægget, vil vi besvare alle høringssvar med bemærkninger eller ændringsforslag.

Ved endelig vedtagelse vil planerne blive annonceret her på hjemmesiden.

Miljøvurdering af lokalplan 400 og tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013
By og Miljø har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af lokalplanens og kommuneplantillæggets anvendelses- og udnyttelsesmuligheder, i henhold til lov om miljøvurdering (Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Screeningen viser, at planerne må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen har byrådet besluttet, at der skal udarbejdes en miljørapport af lokalplan 400 og tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013. Miljørapporten fremgår af planernes redegørelse.

Miljørapport

Miljørapport
Bilag 1 - konkretiseret helhedsplan
Bilag 2 - registrering af bilag IV-arter
Bilag 3 - miljøvurderingsinput
Bilag 4 - trafikal vurdering
Bilag 5 - støjberegning trafikstøj
Bilag 6 - arkæologisk udtalelse
Bilag 7 - miljømåling ekstern støj

Klagevejledning

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter. 
En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Du klager via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hillerød Kommune.  

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hillerød Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. 

Siden blev senest opdateret d. 21-01-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS