VVM-afgørelse vedr. opbevaring af spildevandsslam/biogødning i eksisterende gyllebeholder på Krogvej 19 i Skævinge

12-05-2015

Hillerød Kommune har afgjort, at opbevaring af spildevandsslam/biogødning i eksisterende gyllebeholder, på Krogvej 19 i Skævinge, kan gennemføres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet

Opbevaring af spildevandsslam/biogødning er opført på VVM bekendtgørelsens bilag 2 punkt 12d ”Områder til oplagring af slam fra rensningsanlæg”. Derfor har Hillerød Kommune gennemført en screening med henblik på en vurdering af, om projektet er VVM pligtigt.

Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 – VVM-bekendtgørelsen.

Du kan se VVM-anmeldelse her

Beskrivelse af det planlagte anlæg
FMT A/S har anmodet om at få miljøgodkendelse til opbevaring af slam fra behandling af byspildevand i en eksisterende gyllebeholder på ca. 680 m³. Gyllebeholder er en allerede etableret gyllebeholder på ejendommen Krogvej 19 i Skævinge.

Vurdering af miljøforhold
Opbevaring af gødning vil ske i henhold til Slambekendtgørelsens bestemmelser. Den væsenligste miljøkonsekvens vurderes at være lugtgener, samt beskyttelse af grundvand.

I forhold til lugtgener tages følgende forholdsregler:

  • Der udføres beholderkontrol hver gang beholderen tømmes.
  • Lastbiler rengøres inden afgang fra depot, spild af gødning opsamles straks og føres tilbage til beholderen.

I forhold til sikring af grundvand tages følgende forholdsregler:

  • Spild af slam og andet organisk affald skal straks opsamles og føres tilbage til beholderen.
  • Beholdere til slam eller andet organisk affald skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer. Beholderne skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og eventuel overdækning.
  • Oplags- og omlæsningspladser, beholdere og containere til slam og andet organisk affald,
  • opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand, teltoverdækning samt betondæk eller anden fast eller tæt overdækning skal være i god vedligeholdelsestilstand. Utætheder skal udbedres hurtigst muligt.
  • Inden køretøjer forlader omlæsningspladsen, skal de rengøres for rester af slam eller andet affald, der kan forurene omliggende arealer.
  • Beholdere til slam eller andet organisk affald samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over.

Konklusion
Screeningen giver ikke anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er VVM pligtigt (jf VVM-bekendtgørelsens §5 stk1)

Klagevejledning
Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter.
En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, som sker den 12. maj 2015.

Du klager via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hillerød Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hillerød Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hillerød Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Siden blev senest opdateret d. 21-01-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS