Kommuneplantillæg om vandplan konsekvensrettelser er vedtaget

01-09-2015

Hillerød Byråd har den 26. august 2015 endeligt vedtaget tillæg 12 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013

Kommuneplantillægget er en konsekvensrettelse af kommuneplan 2013 i henhold til de vedtagne vandplaner for første planperiode (2009-2015).

Statens vandplaner blev oprindelig vedtaget i december 2011, men blev et år senere kendt ugyldige af Natur- og Miljøklagenævnet. Nye vandplaner blev vedtaget den 30. oktober 2014.

Hillerød Kommune er omfattet af to vandplaner: Vandplanen for Isefjord og Roskilde Fjord samt Vandplanen for Øresund. Størstedelen af kommunen ligger dog indenfor oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord.

I Kommuneplan 2013 er indskrevet Regionplan 2005's retningslinjer, idet den var gældende, da kommuneplanen blev vedtaget. De vedtagne vandplaner erstatter nu Regionplan 2005, og kommuneplanen skal derfor konsekvensrettes. I kommuneplanen er der taget hensyn til, at vandplanerne blev vedtaget i løbet af kommuneplanens gyldighedsperiode. I kommuneplanen er regionplanens retningslinjer indskrevet med blå skrift og vandplanernes forventede indhold indskrevet med rød, overstreget tekst. Der er sket ændringer i de nu vedtagne vandplaner i forhold til de vandplaner, der blev vedtaget i 2011. Den røde, overstregede tekst i kommuneplanen kan derfor ikke direkte indsættes, men skal først rettes til.

Klagevejledning 

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter. En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige den 29. september 2015.

Du klager via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hillerød Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hillerød Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. 
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hillerød Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at retsvirkninger efter samme bekendtgørelse, § 12 stk. 2 og 3 samt § 18 er gældende.

Siden blev senest opdateret d. 03-05-17

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS