VVM-afgørelse vedr. opstilling af husstandsvindmølle på Holmegårdsvej 1 i Skævinge

04-06-2015

Hillerød Kommune har afgjort, at opstilling af en husstandsvindmølle på Holmegårdsvej 1, 3320 Skævinge kan gennemføres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet

Opstilling af husstandsvindmølle er opført på VVM bekendtgørelsens bilag 2 punkt 3J. Derfor har Hillerød Kommune gennemført en screening med henblik på en vurdering af om projektet er VVM pligtigt.

Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 – VVM bekendtgørelsen.

Beskrivelse af projektet
Der er ansøgt om at stille en husstandsvindmølle af typen Viking 25 med en totalhøjde på 25 meter op på ejendommen Holmegårdsvej 1, 3320 Skævinge.
Møllen placeres i umiddelbar tilknytning til ansøgers ejendom, ca. 17 meter nordvest for et maskinhus ved et beplantet hegn.
Formålet med møllen er at skaffe lokal elforsyning til husstanden Holmegårdsvej 1.

Vurdering af miljøforhold
Møllens placering sker i overensstemmelse med retningslinjerne i Kommuneplan 2013.
Det vurderes, at der ikke vil være miljøkonsekvenser i forhold til støj- og støvgener hverken i anlægs- eller driftsfasen. Møllen placeres i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011 om støj fra vindmøller.
Det meste af Hillerød Kommune, herunder det ansøgte område, er placeret i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Anvendelsen vurderes ikke at ville udgøre en risiko for grundvandet.
By og Miljø vurderer, at der ikke vil være væsentlige gener fra møllen idet den overholder gældende lovgivning i forhold til støj, som er den væsentligste miljøbelastning ved opstilling af husstandsvindmøller.

Konklusion
Husstandsvindmøllen, der ønskes opstillet er typegodkendt og overholder de vejledende grænseværdier. Projektet i sig selv indeholder ikke væsentlige miljøkonsekvenser.
Samlet set giver screeningen ikke anledning til at antage, at det ansøgte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt således, at det er VVM pligtigt (jf. VVM bekendtgørelsens § 3 stk. 1).

Se afgørelse med bilag her:
Se VVM-afgørelse  her
Se notat om VVM-pligt her
Se screeningsskema her

Klagevejledning
Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter.
En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige den 1. juli 2015.

Du klager via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hillerød Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hillerød Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hillerød Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1

Siden blev senest opdateret d. 21-01-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS