Afgørelse om at fravige krav om etablering af paddehegn på Solrødgård

23-09-2015

Hillerød Kommune har afgjort, at der i forbindelse med anlægget af Solrødgård Klima- og Miljøpark ikke skal etableres et paddehegn ud mod Hillerødmotorvejens forlængelse

Hillerød Byråd har den 28. januar 2015 i henhold til planloven vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 for Energi-, Klima-, og Miljøpark på Solrødgård med tilhørende VVM redegørelse og VVM tilladelse.
I VVM tilladelsen er det en af forudsætningerne for tilladelsen, at der opsættes et paddehegn ud mod Hillerødmotorvejens forlængelse, ved Solrødgård, med henblik på at mindske risikoen for trafikdrab på padder. Paddehegnet er medtaget i VVM-tilladelsen, fordi det er foreslået som et ekstra tiltag i VVM-redegørelsen. Vilkåret beror ikke på en faglig vurdering af, om det er nødvendigt af hensyn til projektets indvirkning på padderne i området.

Hillerød Kommune har efter anmodning fra Hillerød Forsyning foretaget en faglig vurdering af behovet for paddehegnet. Vurderingen er, at etableringen af Energi-, Klima-, og Miljøparken ikke påvirker den eksisterende tilstand i området på en måde som øger antallet af trafikdræbte padder.

Sammenholdes dette med, at etablering af et paddehegn koster ca. 800.000 kr. vil det ikke være proportionalt at fastholde kravet om, at der skal etableres et paddehegn.

På den baggrund fraviges kravet i VVM tilladelsen om, at der i forbindelse med etablering af Energi-, Klima -, og Miljøparken skal etableres et paddehegn ud mod Hillerødmotorvejens forlængelse.

Klagevejledning
Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter. En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige den 21. oktober 2015.

Du klager via Natur- og Miljøklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hillerød Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hillerød Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hillerød Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Siden blev senest opdateret d. 21-01-16

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS