Stationszonen

En bydel midt i Hillerød som rummer Nordsjællands nye campusområde

Visionen for området er, at "Stationszonen skal transformeres til et visionært inspirerende bymiljø med liv og puls, hvor mennesker mødes og udveksler idéer og viden, og modtager ny information".

I dette regionale trafikknudepunkt skal mennesker kunne bevæge sig, mødes og udveksle idéer og viden. I forvejen mødes den kollektive trafik her, og nu skal rammerne for menneskerne skabes. Det skal ske ved at opføre byggeri med en tæthed og skala som matcher placeringen. Og det skal ske ved at skabe rum til uddannelse, videnserhverv, ungdomsboliger og livet mellem husene.

Bæredygtighedsstrategi for Stationszonen

Bæredygtighedsstrategien for Stationszonen beskriver forudsætningerne for, hvordan en bydel kan planlægges og udvikles, så den opfylder visionerne om blive en bæredygtig bydel. Den er opbygget af emner, der fungerer som forudsætninger for planlægningsarbejdet indenfor Stationszonen. Der arbejdes derudover med en række CO2 scenarier, der skal belyse og underbygge potentialet ved at designe en by, så den er så bæredygtig og CO2 besparende fra begyndelsen som muligt.

Sammenlignet med traditionelt byggeri, der ikke er stationsnært lokaliseriet vil det være muligt at opnå en besparelse i CO2 udslippet med 1.157 ton årligt, hvis der opføres 40.000 m2 kontor- og uddannelsesbyggeri i Stationszonen, der opfylder denne bæredygtighedsstrategi.

Bæredygtighedsstrategien henvender sig til borgerne, der ønsker at vide mere om forudsætningerne for planlægningen af Stationszonen. Den henvender sig til planlæggere, der skal udvikle projekter - både konkret inden for Stationszonen og som inspiration i andre planprojekter. Den henvender sig til den bygherre, der skal planlægge og designe sit projekt i Stationszonen.

Bæredygtighedsstrategi

Helhedsplan

Helhedsplanen beskriver overordnet set, hvordan Stationszonen skal planlægges og udvikles baseret på byrum og forbindelser som forudsætninger for at skabe liv i området. Derigennem fastlægges det hvilke aktiviteter, der skal finde sted i de enkelte delområder inden for Stationszonen.

Helhedsplanen forklarer, hvilken infrastruktur det vil være nødvendig at etablere for at kunne udvikle Stationszonens fulde byggepotentiale. Omfanget af nødvendig infrastruktur er analyseret i en mobilitetsstrategi og konsekvensanalyse for Stationszonen, hvor afvikling og fremkommelighed for trafikken ved forskellige udbygningsscenarier er vurderet. Herigennem fastslås det, at det vil være nødvendigt at udbygge området med nye cykelstier, ny broforbindelse ved Hillerød Station, forskudte mødetider blandt uddannelsesinstitutioner, længere vejbaner i de centrale kryds samt enkelte nye svingbaner i centrale kryds.

På den måde vil det stadig være muligt at afvikle trafikken i Stationszonen i myldretiden, hvis der opføres ca. 110.000 etagemeter nyt byggeri til uddannelse, erhverv og boligformål. Infrastrukturprojekterne er beskrevet overordnet set i helhedsplanen, men skal detaljeres yderligere forud for realisering.

Som følge af de nødvendige infrastrukturinvesteringer fastlægger helhedsplanen en etapeinddeling af udviklingen af Stationszonen gennem en rækkefølgeplan. Rækkefølgen baseres på de kommunale muligheder for at løfte infrastrukturinvesteringerne økonomisk. Muligheden for dette placerer flere rammeområder i den sidste del af den 12-årige planlægningsperiode. Koblingen mellem nødvendige infrastrukturinvesteringer og rækkefølgeplanen suppleres i helhedsplanen med en kort beskrivelse af indholdet i frivillige udbygningsaftaler i henhold til Planlovens § 21 b, herunder specifikt deres muligheder for at fremrykke projekter omfattet af rækkefølgeplanen.

Helhedsplan for Stationszonen

Mobilitetsstrategi

I Stationszonen er der allerede i dag kapacitetsproblemer på vejnettet - særligt i myldretiden. Så ud over at tackle den fremtidige trafik til Stationszonen, ser mobilitetsstrategien også på potentialet for forbedringer af det eksisterende trafikbillede.

Mobilitetsstrategien introducerer en vifte af både generelle tiltag og lokale tiltag, eksempelvis loft over antal parkeringspladser, mobilitymanagement med forskudte uddannelsesmødetider, nye centrale cykelstier, broforbindelse på tværs af banen og cyklistlyssignaler i centrale kryds.

Konsekvensanalysen gennemgår hvilke tiltag der findes og hvilke det er nødvendigt at bringe i spil. Den peger på en vifte af forslag som både arbejder med længere svingbaner, ændrede styringer af kryds og øvrige forhold som kan give en bedre afvikling i og ved krydsene.

Konklusionen er at uden en implementering af tiltag præsenteret i mobilitetsstrategien og konsekvensanalysen, vil der i Stationszonen kunne opføres mindre end 40.000 etagemeter nyt byggeri, før trafikken får alvorlige afviklingsproblemer, særligt om morgenen. Med implementeringen af både mobilitetsstrategien og de løsninger der præsenteres i konsekvensanalysen er det konklusionen, at der kan opføres op til 110.000 etagemeter byggeri indenfor Stationszonen og fortsat være en acceptabel afvikling af trafikken.

Mobilitetsstrategi og konsekvensanalyse

Byrumsplan for Stationszonen

Der er tidligt i processen lavet et større analyse og strategiarbejde, som har resulteret i en byrumsplan for Stationszonen. Herunder er de enkelte kapitler i byrumsplanen:

Analyse
Fortætningsstrategi
Byrumsplan

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS