Regulering af Havelse Å

Hillerød Byråd sender forslag til nyt projekt i høring i 8 uger

Hillerød Byråd har den 26. juni 2019 besluttet at sende et forslag til tilladelse efter miljøvurderingsloven til etablering af Klima-og Miljøpark Solrødgård i offentlig høring i 8 uger. Tilladelsen omfatter blandt andet etablering af et renseanlæg på Solrødgård, som erstatter det nuværende renseanlæg på Kirsebær Allé i Hillerød by.

Ved gennemførelsen af det projekt der nu er i høring, vil der blive udledt renset spildevand til både Havelse Å og til Pøle Å, i et omfang der svarer til den nuværende udledning. Der vil således ikke være stigende vandstand i vandløbene som følge af gennemførelse af projektet, og derfor heller ikke behov for regulering af vandløberne.

Begrundelsen for at der kun søges om tilladelse til at udlede en vandmængde svarende til den nuværende udledning er, at det er den vandmængde, der skal udledes nu og nogle år frem. Derudover er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere, om der senere bliver behov for regulering af vandløbene, og i hvilket omfang det bliver tilfældet. Et eventuelt behov for regulering vil blive klarlagt i forbindelse med udbygningen af Favrholm.

Hvis udledningen til de 2 vandløb senere ønskes øget, skal den øgede udledning vurderes i henhold til miljøvurderingsloven. I den forbindelse skal der tages stilling til eventuelle konsekvenser for vandløbet i form af øget vandstand, og om der vil være behov for regulering af vandløbene. En eventuel regulering skal derefter behandles efter de vandløbsretslige regler, og Hillerød Kommune skal meddele udledningstilladelse til de øgede vandmængder.
Etablering af det nye renseanlæg vil imidlertid betyde, at spildevandet bliver renset bedre. Derfor kommer der mindre kvælstof og fosfor ud i vandløbene og dermed også Arresø og Roskilde Fjord.

Tilladelsen erstatter den tilladelse til etablering af Energi-, Klima- og Miljøpark ligeledes på Solrødgård, som blev ophævet af Miljø- og Fødevareklagenævnet i november 2017.

Udover forslag til tilladelse efter miljøvurderingsloven til etablering af Solrødgård Klima- og Miljøpark er der ligeledes sendt forslag til lokalplan 442 for Klima- og Miljøpark Solrødgård, forslag til tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2017 samt Miljøkonsekvensrapport i høring i 8 uger.

Læs mere om høringen her

 

Materiale vedr. tidligere udledningstilladelse, der nu er ugyldig

Kort over Havelse Å med stationer og tilløb

Her kan du se, hvor der skal graves

Sideløbende med behandlingen efter vandløbsloven skal der gives andre tilladelser. Det omfatter bl.a. tilladelse efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse til udledning af spildevand til vandløbet.
Udledningstilladelse er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet den 17. januar, hvorfor reguleringsgodkendelse først kan meddeles når der foreligger endelig afgørelse herpå fra klagenævnet. 

Det nye renseanlæg er nødvendigt for at kunne håndtere og behandle spildevand fra blandt andet det kommende Nordsjællands hospital og den nye bydel – Favrholm. Reguleringen af Havelse Å skal sikre, at udledningen fra renseanlægget ikke vil påvirke områderne langs Havelse Å.  Der skal ikke ske en forringelse af dyrkningsmulighederne, og der skal opretholdes en god natur og et godt vandmiljø både i og langs Havelse Å.

 

Dispensationer fra Naturbeskyttelseslovens §3

Vandløbsbiologiske sammenhænge og betragtninger ifm. ansøgninger om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 – Havelse Å

Dispensation Havelse Å

Dispensation Eng 1

Dispensation Eng 2

Dispensation Eng 3

Dispensation Eng 4

Dispensation Eng 5

Dispensation Eng 6

Dispensation Eng 13

Dispensation Eng 14

Dispensation Eng 7, 8 og 12 

Dispensation Eng 9, 10 og 11

Dispensation Mose 1

Dispensation Mose 2

Dispensation Mose 3

Dispensation Mose 4, matr. nr. 7c

Dispensation Mose 4, matr.nr. 9b

Dispensation Mose 5

Dispensation Mose 6

Dispensation Mose 7

Dispensation Mose 8

Dispensation Mose 10

Dispensation Mose 11

Dispensation Mose 13

Dispensation Mose 14

Dispensation Mose 4B

 Dispensation Mose 9

 

§3 ansøgninger

ORBICON har for Hillerød Forsyning udarbejdet ansøgninger om dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 i forbindelse med reguleringsprojekt Havelse Å:

Regulering af Havelse Å - §3-ansøgning terrestisk og fælles for hele vandløbet - Hillerød

Regulering af Havelse Å - §3-ansøgning terrestisk - Frederikssund

Regulering af Havels Å - §3-ansøgning terrestisk - Halsnæs 

 

Reguleringsansøgning

Projektet har været i offentlig høring i 8 uger til den 10. november 2016, hvor det har været muligt at komme med høringssvar.

Du kan se reguleringsansøgning med bilag her:

Hillerød Forsynings ansøgning om regulering af Havelse Å

Notat om konsekvenser i forhold til opmålte forhold

Forslag til vilkår for Hillerød Forsynings regulering af Havelse Å

 

Der blev afholdt et offentlig møde den 13. oktober 2016, hvor forslag til reguleringstilladelse og vilkår blev fremlagt. Nedenfor er link til slides fra mødet:

Hillerød Kommunes gennemgang af projektet

Hillerød Forsynings gennemgang af projektet

 

Kontaktinfo

Vil du vide mere, kan du kontakte

Hillerød Kommune
By og Miljø
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød

Jeff Rasmussen

Direkte 7232 2182

jr@hillerod.dk eller natur@hillerod.dk

 

Halsnæs Kommune

Stine Holm

Direkte 4778 4431

elkh@halsnaes.dk

 

Frederikssund Kommune

Berit Luise Mogensen

4732 2456

2916 1627

blmog@Frederikssund.dk

 

Hillerød Forsyning

 

Hillerød Forsyning driver målestationer i vandløb og nedbørsstationer. Der er fri adgang til data via dette link:

http://hillerod.azurewebsites.net/

Siden blev senest opdateret d. 28-06-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS