Bevægelsesstrategi

Hillerød Kommune har fokus på bevægelse – både i planlægningen og i dagligdagen

Det er ønsket, at bevægelse indgår på lige fod med andre relevante parametre ved planlægning af byens rum og planlægningen af hverdagen i fx kommunens institutioner.

Bevægelsesstrategien består af to dele. Første del er målrettet planlæggerne og den fysiske planlægning. Anden del er målrettet alle kommunens afdelinger, så bevægelsen indgår som en naturlig del af hverdagen i børnehaver, skolen, plejecentre mm.

Find inspiration i de to bevægelsesstrategier:

 

Bevægelse i planlægningen

Hillerød Kommune har i forbindelse med projektet ”Bevægelse i alle planer”, i samarbejde med By- og Landskabsstyrelsen og Lokale- og Anlægsfonden, arbejdet på at sætte fokus på at fremme motion og bevægelse gennem kommunens fysiske planlægning.

Hillerød Kommune har udarbejdet en bevægelsesstrategi, der skal sætte de overordnede rammer for, hvordan og hvornår der indtænkes bevægelsesfremmende initiativer i planlægningen. Hensigten er, at bevægelse skal indgå som et parameter på lige fod med andre relevante parametre ved planlægning af byens rum.

Se bevægelsesstrategien her

Målet er, at borgerne i deres dagligdag bliver inspireret til at bevæge sig. Det være sig på vej til skole og arbejde eller andre steder, hvor borgerne har deres dagligdag. På baggrund af Hillerød Kommunes vision om at det sunde valg skal være det nemme valg, fastsætter Bevægelsesstrategien følgende målsætninger:

  • Hillerød Kommune vil gå i front med at indtænke bevægelse i kommunens planlægning, administration og drift. Fokus er flerfunktionalitet såvel i forhold til anvendelse og udnyttelsesgrad af kommunens bygninger, anlæg, byrum og inventar.
  • Bevægelsesstrategien udgør rammen for og understøtter det tværfaglige samarbejde om fysisk planlægning og bevægelsestiltag i de enkelte institutioner og afdelinger.

Til hjælp med at få indarbejdet bevægelse i den fysiske planlægning, er der udarbejdet et procesværktøj, der fungerer som en screeningsprocedure forud for igangsætning af planer, konkurrencer, udbud eller projektering. Hensigten er, at planlæggerne via procesværktøjet får et redskab til at vurdere, hvor det er hensigtsmæssigt at arbejde med forskellige bevægelsesmæssige tiltag. Vurderingen af det pågældende sted ses såvel i forhold til karakteristika, omkringliggende miljø samt mulige brugergrupper.

Procesværktøjet skal ses som en digital løsning, der kan downloades og bruges på den pågældende sag.
Procesværktøjet kan hentes her!

Som et led i arbejdet med bevægelsestiltag i planlægningen, er der udarbejdet et projekt for tre ring–stier som vist på illustrationen. Ring-stierne er en vision om et stort sammenhængende stisystem, som skal gøre det let, attraktivt og sjovt at bevæge sig gennem byen. De overordnede rammer for projektet er indarbejdet i Kommuneplan 2013. Strategien for ring-stierne er fastsat i et strategiprogram for stierne. Hensigten er, at de manglende stistykker ad åre bliver etableret, bl.a. i forbindelse med byudviklingsområderne Hillerød Syd og Ullerød Nord samt i byomdannelsesområdet Møllebro og Helhedsplan for Slotsmøllegrøften. Et decideret projekt i form af skiltning og bevægelsestiltag i forbindelse med stierne og smutvejen er pt. sat i bero, men vil blive søgt realiseret i de kommende år, og gerne i samarbejde med eksterne foreninger og organisationer.

Se strategiprogrammet her

undefined

Illustration ringsti vision

Beskrivelse af ring-stierne
De tre ringe skal tilsammen udgøre et sammenhængende stisystem, sammenkædet af såkaldte smutveje, der er forbindelsesled mellem de tre ringe. Smutvejene skal i høj grad placeres ved større kultur-, virksomheds-, og sportsfaciliteter etc., såkaldte eks. hotspots, således at det er nemt at komme på de forskellige ringe fra de steder der naturligt færdes mange mennesker.

Ringene skal udgøre gang og cykelstier, fortrinsvis i eget tracé, dvs. ikke langs veje. På mindre strækninger vil stisystemet kunne forløbe langs veje, såfremt det er mere hensigtsmæssigt i forhold til at forbinde visse områder/punkter med hinanden.

Ring-stierne skal i sig selv have en form for genkendelighed, således at de tydeligt skiller sig ud fra andre stier i området, og så man ved hvornår man er på en ring-sti og hvilken. For eksempel som en markering i belægning, punktnedslag med farvekoder eller lignede.

Smutvejene er ud over at være en forbindelse mellem to ringe, også et område hvor der skal arbejdes med former for nedslag af bevægelsesfremmende tiltag. På denne måde får smutvejene en tiltrækning og en samlende funktion. Smutvejene skal derfor placeres, hvor der er forbindelser og derved en naturlig forekomst af mennesker, samt der hvor rammerne til at lave en form for bevægelsesfremmende aktivitet er. Det kan både være i form af en cykelsti, en parkeringsplads, en plads, et byrum, en park etc.

Ved sådanne nedslag skal der ses på hvilke brugergrupper området relaterer sig til, er det fx op ad teknisk skole, og bør nedslaget få funktion af et område hvor man kan bruge frikvarterer/fritimer til aktivt ophold. På samme måde vil nedslag ved større virksomheder måske mere skulle appellere til den voksne befolkning, og virksomheders behov for at kunne tilbyde deres medarbejder en aktiv fritid eller en aktiv pause i arbejdsdagen.

De tre sti-ringe har forskellige karakter, bl.a. qua de områder de gennemløber.

Søringen er fortrinsvis til gående færdsel, og har derfor også den mindste længde. Søringen er i dag en eksisterende og sammenhængende stiforbindelse. Den forløber rundt om Slotssøen og kommer på trods af sin korte distance både gennem slottet, slotshaven og langs bysiden. Stien løber langs søen og herfra ses byen fra en anden side, og med kig ind til gågaden, små gårde og torvepladser. Det kulturelle er gennemgående her. Der er udarbejdet en helhedsplan for området mellem gågaden og søen, der netop arbejder med en mur, der skal løbe langs stien og aktiverer stien. Muren skal give sammenhæng og kunne fungere både som siddeplads og blive udvidet til mindre kiosk/butikker. Derudover lægger planen op til, at der skal etableres flere adgange på tværs af gågaden, dvs. at der åbnes op for gennembrud fra sø-stien og ind til byen. Nedslag i forbindelse med Søringen kan være på eller i forbindelse med Posen, der er en åben grøn flade, der bliver brugt at større folkelige arrangementer, eller nedslag kan være i et af de forbindende tværgående gennembrud, kald Flows der tænkes gennemført. Brugere af denne ring er i høj grad til søndagsture, til de ældre og til besøgende og turister. Grundet Søringens begrænsede tracé, hvor muligheden for at inddrage nærtliggende arealer er begrænset, fokuseres der i høj grad på at skabe en samlende identitet for stien vha. aktiverende inventar. Søringen er ca. 2,4 km.

Byringen forløber rundt om centrum og får derved fat i alle de omkringliggende kvarterer, bortset fra det yderste af Hillerød By. Byringen skal forløbe langs de store virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner og sportsfaciliteter. Dette er i høj grad den ring der vil blive brugt i dagligdagen mellem skole, arbejde, fritidsaktiviteter og hjemmet, hvorfor det også er vigtigt at nedslag i forbindelse hermed, lægger op til aktive hverdags funktioner. Det kan være balancegang langs stien, trædesten over pladsen, opmærkede boldbaner på parkeringspladsen, rulleskøjtebane på cykelstien etc. Byringen består i dag af forskellige stiforløb. Den er i dag ikke fuldt sammenhængende. Stien tilstræbes sit eget tracé. I forbindelse med tracéet tillægges en ’aktiv kant’, som appellerer/inviterer til bevægelse fx på rulleskøjter, skateboard eller blot uformel leg. Stien skal afspejle døgnrytmen, hvor den primært er transportsti i morgen og eftermiddagstimerne og lege- og bevægelsessti på andre tider af døgnet. Byringen er ca. 7 km.

Naturringen forløber langs de yderste områder af Hillerød by og opnår derved at gribe fat i de fire kiler ind i byen, Kjeldsvangskilen, Salpetermosen, Slotskilen og Præstevang (ved Store Dyrehave). Derudover griber stien fat i de større naturprægede områder i byen, det være sig den endnu ikke etablerede grønning i Ullerød byen i vest og området ved Skansebakken i øst. Naturringen kobles derudover på Store Dyrehave og Gribskov der i sig selv er områder, der rummer flere aktivitetsmuligheder, specielt er der i området i Store Dyrehave op mod Hillerød by etableret både mountainbike ruter, sundhedsspor etc.
Naturringen skal fortrinsvis ses som en cykelrute, men kan naturligvis også bruges af gående/løbende. Naturringen vil fortrinsvis forløbe i steder der ikke er nær så besøgte, grundet deres afstand fra centrum, nedslag vil derfor skulle være begrænsede og kun hvor det kobles op på korridorer og andre aktiviteter, fx som forbindelsesled mellem byen og sundhedsspor i Store Dyrehave, eller som nedslag i de mere bynære grønne områder såsom Ullerød og ved Skansebakken. Naturringen forløber i Hillerøds bynære landskaber og flere steder undervejs passerer stien byudviklingsområder, hvor stien skal udvikles og indpasses.
Naturringen skal i fremtiden betragtes som den ’langsomme’ sti, hvor der er særlig fokus på oplevelser, bortset fra ved Hillerød Syd, hvor den muligvis skal indgå i et stinet i den nye bydel. Der stilles ikke krav om en samlet belægning på stien, da stien har sin kvalitet i kraft af sine varierede forløb, og de områder den løber gennem, samt de områder den forbinder til ude i det åbne land. Naturringen er ca. 24 km.

Yderligere information eller input til projektet 

Projektleder og planlægger Rikke Jægersdorf, rija@hillerod.dk, tlf. 7232 2134, eller
Specialkonsulent Perle MacDonald, pema@hillerod.dk, tlf. 7232 3416.

Bevægelse - en naturlig del af hverdagen

Bevægelsesstrategi i praksis

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her