Referat byrådet 19. december 2018

Publiceringsdato: den 21. december 2018

1. Godkendelse af stedfortræder

Sagsnummer: 17/409

Godkendelse af stedfortræder


Indstilling
Direktionen indstiller til byrådet at godkende de eventuelt indkaldte stedfortrædere.

Sagsfremstilling
I tilfælde af, at et medlem af byrådet er fraværende med lovligt anmeldt forfald, skal der indkaldes stedfortræder for den pågældende. Stedfortræderen er den person, der i følge valgopgørelsen står øverst på stedfortræderlisten for den pågældende kandidatliste.
Hvis en stedfortræder er indkaldt til et møde i byrådet, skal byrådet træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede, jf. § 15, stk. 4. i den kommunale styrelseslov. Dette indebærer dels en stillingtagen til, hvorvidt der foreligger et forfald der berettiger til stedfortræder indkaldelse, jf. styrelsesvedtægten for Hillerød Kommune § 21, og dels en stillingtagen til, hvorvidt stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Retsgrundlag
·         Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse § 15
·         Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg § 100, stk. 2
·         Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommune § 21

Økonomi
Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i byrådet den 19-12-2018
Der var ingen stedfortrædere.

2. Sang til byrådsmødet den 19. december 2018

Sagsnummer: 18/5339

Sang til byrådsmødet den 19. december 2018


Sagsfremstilling
Det er Venstre der i december måned har valgt, hvilken sang der skal synges før byrådsmødet.
 
Dejlig er jorden

Tekst: B. S. Ingemann, 1850
Melodi: Schlesisk, 18. årh.
 
Dejlig er jorden,
prægtig er Guds himmel,
skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de fagre
riger på jorden
gå vi til paradis med sang!

Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang.
Aldrig forstummer
tonen fra himlen
i sjælens glade pilgrimssang.

Englene sang den
først for markens hyrder,
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd dig,
os er en evig frelser fød!

Beslutning i byrådet den 19-12-2018
Socialdemokratiet forslår en sang til byrådsmødet i januar 2019.

3. Spørgetid

Sagsnummer: 14/653

Spørgetid


Sagsfremstilling
Enhver borger med bolig i Hillerød Kommune kan stille spørgsmål til byrådet. Spørgetiden indleder byrådets ordinære offentlige møder.

Retsgrundlag
Ikke relevant for sagen.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i byrådet den 19-12-2018
Carsten Hartmann Andersen stillede spørgsmål om brugen af det nuværende hospitals bygninger, når det nye supersygehus åbner, om bygninger i Østergade mm.
 
Spørgsmålene blev besvaret på byrådsmødet.
 
Tina Lykke stillede spørgsmål vedrørende Frederiksværksgade 99 3400 Hillerød.
 
Borgmesteren gjorde opmærksom på at der ikke er mulighed for, at spørgers klage over byggetilladelse af 5. december 2018 til etablering af trappe på ejendommen Frederiksværksgade 99, behandles af byrådet.
 
Spørgeren har den 16. december 2018 skriftligt fået fremsendt følgende svar:
 
Selv om byrådet har det overordnede ansvar i kommunen, har byrådet i mange tilfælde overladt kompetencen til at træffe beslutninger til udvalgene og forvaltningen. Kompetencefordelingen fremgår af de delegationsplaner, byrådet har godkendt den 21. marts 2018. Det er Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget der træffer afgørelser om byggetilladelser i de tilfælde, hvor der er kommet indsigelser i forbindelse med nabohøringen. Se delegationsplanen for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget.
 
Klagemulighed
I byggetilladelsen af 5. december 2018 er der en klagevejledning, hvor det fremgår, at I kan klage over afgørelsen til Statsforvaltningen for så vidt angår retlige spørgsmål. Vær opmærksom på, at klagefristen er 4 uger fra den dag, I har fået afgørelsen.
 
Spørgsmål til byrådet
Alle der bor i Hillerød Kommune kan stille spørgsmål til byrådet på de ordinære byrådsmøder. Spørgsmålene skal dreje sig om generelle forhold i kommunen og bør være af almen interesse for kommunens borgere. De må ikke kunne henføres til bestemte personer eller privat ejendom. I kan læse mere kommunens spørgetidsregler på vores hjemmeside
 
Muligheden for at få et forslag i byrådet, når 750 borgere bakker op
Ønsker I af få indflydelse på den politiske dagsorden, kan I komme med forslag til byrådet. Får forslaget opbakning fra 750 borgere, vil byrådet taget det op.
 

4. Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommune, affaldshåndtering - ændring pr. 1. januar 2019

Sagsnummer: 17/737

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommune, affaldshåndtering - ændring pr. 1. januar 2019


Sagsfremstilling
Formålet med sagen er, at byrådet skal tage stilling til forslag om at ændre styrelsesvedtægten for Hillerød Kommune.
 
Byrådet godkendte den 20. december 2017 en ny styrelsesvedtægt, hvor den nuværende udvalgsstruktur blev fastlagt. Med virkning pr. 1. maj 2018 blev udvalgsnavnene ændret og der blev gennemført små justeringer i opgavefordelingen. Ændringen blev godkendt af byrådet den 25. april 2018.
 
Formændene for Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget har et ønske om, at håndtering af affald i det offentlige rum og drift og vedligeholdelse af affaldsbeholdere fremover varetages af Natur, Miljø og Klimaudvalget. Det kræver følgende ændring af styrelsesvedtægtens §§ 13 og 14 (ændring markeret med kursiv):
 
Forslag 1 - ny formulering af § 13, afsnit 3 (Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget)
Udvalget varetager, bortset fra håndtering af affald, drift og vedligeholdelse af:
 • Kommunens kirkegårde
 • Belysningsanlæg
 • Veje og andre tekniske anlæg, arealer og andre facilitet under udvalgets område
 
Forslag 2 - ny formulering af § 14, afsnit 4 (Natur, Miljø og Klimaudvalget)
Udvalget varetager drift og vedligeholdelse af parker og grønne anlæg. Udvalget løser desuden opgaver vedrørende håndtering af affald i det offentlige rum og varetager drift og vedligeholdelse af offentlige affaldsbeholdere.
 
Forvaltningen foreslår, at ændringen træder i kraft den 1. januar 2019 af hensyn til de budgetmæssige justeringer.

Retsgrundlag
Kommunestyrelseslovens § 2, stk. 2, hvorefter de nærmere regler om kommunens styrelse fastsættes i en styrelsesvedtægt, der vedtages af byrådet. Forslag til styrelsesvedtægt samt til ændringer i vedtægten skal undergives 2 behandlinger i byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

Økonomi
Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Godkender byrådet forslaget til ændring af styrelsesvedtægten, vil forvaltningen med virkning fra 1. januar 2019 flytte i alt 704.000 kr. i budget 2019 fra Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets område til Natur, Miljø og Klimaudvalgets område:
 
Kontoen – tømning af affald 
677.000 kr.
Kontoen – fejning og opsamling af affald, bestilling (svarende til 50 pct.)
27.000 kr.
I alt
704.000 kr.
 
Omflytningen vil være udgiftsneutral.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget og Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget drøfter sagen og indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at godkende:
 1. ny formulering af § 13, afsnit 3 og § 14 afsnit 4 i Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommune, jf. forslag 1 og 2 samt bilag 1
 2. at 2. behandling af forslaget sker på byrådets møde den 19. december 2018
 3. at ændringen træder i kraft den 1. januar 2019.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 06-11-2018
Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 07-11-2018
Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 21-11-2018
Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.
 
Afbud: Peter Frederiksen (V), Søren P. Østergaard (V), Mette Thiesen (D)
 
Stedfortræder: Dan Riise (V), Dragan Popovic (V)
 

Beslutning i byrådet den 28-11-2018
Byrådet godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådets 2. behandling på byrådsmødet den 19. december 2018.

Beslutning i byrådet den 19-12-2018
Byrådet godkendte indstillingen.

5. Decisionsskrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet

Sagsnummer: 18/18391

Decisionsskrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet


Indstilling
Direktionen indstiller, at økonomiudvalget tager decisionsskrivelsen og kommunens svar til efterretning og sender sagen videre til byrådet til efterretning.

Sagsfremstilling
Hillerød Kommune har modtaget en decisionsskrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Ministeriet skriver, at de forventer, at kommunen og revisionen drøfter, hvorledes det sikres, at stikprøverevisionen giver et dækkende billede på alle tilskuds- og refusionsområder og anmoder revisionen om at følge op på dette i 2018.
 
Forvaltningen har aftalt med revisionen, at der følges op på decisionsskrivelsen i forbindelse med den løbende opfølgning for 2018.

Retsgrundlag
Styrelsesloven

Økonomi
Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018
Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 19-12-2018
Byrådet godkendte indstillingen.

Bilag

6. Etablering af daginstitution på Roskildevej - anlægsbevilling

Sagsnummer: 18/6693

Etablering af daginstitution på Roskildevej - anlægsbevilling


Sagsfremstilling
Formålet med sagen er, at økonomiudvalget og byrådet godkender nedsættelse af byggeudvalg samt meddeler anlægsbevilling til etablering af daginstitution på Roskildevej – med henblik på igangsættelse af projektet.
 
Af budgetaftale pkt. 43 fremgår det:
”Vi vil i gang med en ny daginstitution på Roskildevej, fordi der bliver flere og flere børn i vores kommune. Vores dagtilbud skal give let tilgængelige og trygge rammer til børnene, og børnene skal have et sted at trives, lege, få venner og lære. Når vi skal bygge nyt og moderne, ønsker vi at benytte lejligheden til at give inspiration til de øvrige dagtilbud, fx i forhold til indretning og koblingen mellem leg og læring inde og ude.”
 
Ifølge Hillerøds Kommunes byggestyringsregler er økonomiudvalget det politiske byggeudvalg for nye bygge- og anlægsopgaver. Økonomiudvalget kan dog beslutte at nedsætte et særskilt byggeudvalg, bestående af formanden fra det relevante fagudvalg og økonomiudvalget. I nærværende sag er formanden for Børn, Familie og Ungeudvalget i forvejen medlem af økonomiudvalget, derfor anbefaler forvaltningen, at økonomiudvalget fungerer som byggeudvalg.
 
Det er forvaltningens ønske, at bygningens arkitektoniske udformning skal understøtte det pædagogiske personale i at arbejde science-didaktisk. Institutionen skal rumme 200 enheder svarende til 50 vuggestuepladser og 100 børnehavepladser. De børnerelaterede funktioner indrettes fleksibelt, så fordelingen og antallet af vuggestuepladser og børnehavepladser kan ændres efter behov.  Indflytning sker ultimo 2020.

Retsgrundlag
Den kommunale styrelseslov § 40, stk. 2.

Økonomi
Der er i Budget 2019-2022 afsat rådighedsbeløb på 50,87 mio. kr. til Etablering af daginstitution på Roskildevej, fordelt med 13,87 mio. kr. i 2019 og 37 mio. kr. i 2020

Indstilling
Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende, at:
 
 1. økonomiudvalget er det politiske byggeudvalg på nærværende sag.
 2. der meddeles anlægsbevilling på 13,87 mio. kr. i 2019 og 37 mio. kr. i 2020 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2019-2022 på anlægskonto XA-Etablering af daginstitution på Roskildevej.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018
Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.
 

Beslutning i byrådet den 19-12-2018
Byrådet godkendte indstillingen.

7. Lokalplan 444 for udvidelse af Sophienborg Plejecenter - endelig vedtagelse

Sagsnummer: 18/14594

Lokalplan 444 for udvidelse af Sophienborg Plejecenter - endelig vedtagelse


Sagsfremstilling
Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at endeligt vedtage lokalplan 444 for udvidelse af Sophienborg Plejecenter.
 
Byrådet besluttede den 29. august 2018 at sende forslag til lokalplan 444 i offentlig høring i fire uger i perioden 4. september 2018 til 1. oktober 2018. Grundet, at det ved en fejl ikke var det forslag til lokalplan 444 som byrådet havde vedtaget, der blev sendt ud i offentlig høring, har forvaltningen sendt forslaget i fornyet høring i perioden 17. september 2018 til og med den 16. oktober. Det har ikke forlænget tidsplanen for opførslen af plejeboligerne, da det hele tiden har været planen, at lokalplanen skulle sendes til endelige vedtagelsen i december 2018. Der blev holdt borgermøde den 20. september 2018 på Hillerød Rådhus.
 
Formålet med lokalplanen er at give mulighed for to nye bygninger på Sophienborg Plejecenter med i alt 30 boliger, som følge af et behov for flere plejeboliger i Hillerød Kommune. Byrådet har i budget 2018-21 bevilliget penge til de 30 boliger.
 
Den nye bebyggelse opføres som to nye separate demensenheder i tæt arkitektonisk slægtskab med den eksisterende bebyggelse hvad angår materialevalg og bygningsgeometri. De to nye tilbygninger opføres dog i 2 etager fremfor i 1 etage som de eksisterende tre demensenheder. Den eksisterende bebyggelse til almindelige plejeboliger er i 2 etager. Mellem de separate demensenheder er der aflukkede gårdrum med direkte adgang for beboerne. For at lette den daglige drift, giver lokalplanen mulighed for en forbindelsesgang på tværs af gårdrummene.
 
Den nordlige tilbygning vil blive placeret op mod det nordlige skel på et ubebygget areal. For at give plads til den sydlige tilbygning nedlægges en af de eksisterende parkeringspladser samt vejadgang mod T. Rosenquists Vej. Lokalplanen giver mulighed for en ny parkeringsplads længere mod vest på samme vej, og derved også en ny vejadgang. Lokalplanen sikrer, at der anlægges en stiforbindelse til busstopstedet på T. Rosenquists Vej.
 
Høringssvar
I høringsperioden er der indkommet 3 høringssvar, et fra Hillerød Ældreråd og to fra naboer til plejecentret, Andelsforeningen Sophienborg Bo.
 
Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat, der resumerer og vurderer de modtagne høringssvar. Høringsnotat er vedlagt som bilag, hvor høringssvarene kan læses i deres fulde længde.
 
Hillerød Ældreråd er generelt positive over for en udvidelse af Sophienborg Plejecenter.
 
Naboerne til plejecentret i Andelsforeningen Sophienborg Bo gør indsigelse mod lokalplanen, da den indeholder en udvidelse af plejecentret på arealet mod nord tæt på Andelsboligforeningen til gene for beboerne i andelsforeningen, samt at det foreslåede nybyggeri afviger væsentligt fra intentionerne i den gældende lokalplan. Indsigelserne går primært på bebyggelsens omfang og bebyggelsens placering.
 
Bebyggelsens omfang
Naboerne gør indsigelse mod, at den maksimale bygningshøjde og bebyggelsesprocenten øges i forhold til gældende lokalplan 308 fra 2002. Bebyggelsesprocenten for plejecentret er i dag ca. 29,5, og den gældende lokalplan fastsætter en bebyggelsesprocent på 30. Der er derfor nødvendigt at øge den maksimale bebyggelsesprocent til 45, hvis en udvidelse af plejecentret skal være mulig, i overensstemmelse med kommuneplanrammen. Baggrunden for at øge den maksimale bygningshøjde fra 7,5 til 9,5 meter er at videreføre gavlmotivet med højtplaceret sidelys i bygningens midte i tråd med den eksisterende bebyggelse, hvilket ikke er muligt med en bygningshøjde på maksimalt 7,5 meter. Forvaltningen vurderer, at en videreførsel af det eksisterende gavlmotiv er mest hensigtsmæssig, i og med lokalplanen har til formål at sikre, at den nye bebyggelse arkitektonisk tilpasses det eksisterende byggeri. Det vil udelukkende være i bygningens midte, at den nye bebyggelse vil komme op i 9,5 meter. Facaderne tættest på nabobebyggelsen vil være markant lavere med en højde på ca. 6 meter, dog med forbehold for den endelige projektering. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at den maksimale højde på 9,5 meter fastholdes.
 
Naboerne er bekymret for skygge og indbliksgener som følge af det nye byggeri. I lokalplanforslaget indgik der ikke skyggediagrammer. Forvaltningen har efter høringsperioden været i dialog med bygherre, der har udarbejdet skyggediagrammer. Skyggediagrammerne kan ses som bilag til lokalplanen samt høringsnotatet. Af skyggediagrammerne fremgår det, at det udelukkende er om aftenen ved efterårs jævndøgn den 21. september og om eftermiddagen ved vintersolhverv den 21. december, at de nærmeste boliger vil blive påvirket af skyggegener. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at den planlagte udvidelse af Sophienborg har ringe skyggepåvirkning på nabobebyggelsen. Den nye bebyggelse er beliggende ca. 23 meter fra nærmeste boliger i andelsforeningen. Dette vurderer forvaltningen ikke er tæt i en bymæssig bebyggelse som området er beliggende i.
 
Bebyggelses placering
Naboerne gør indsigelse mod, at den nye bygning mod nord vil medføre, at en væsentlig del af de grønne friarealer forsvinder. Baggrunden for at give mulighed for udvidelsen mod nord er at sikre, at de nye boliger får adgang til en aflukket gårdhave. Det nordlige byggefelt ligger inden for den eksisterende matrikel for plejecentret og delområde 2 i lokalplan 308, og er således ikke udpeget som friareal i lokalplan 308, til trods for, at det i dag er en bar græsplæne, der syner af at være en del af det store offentlige friareal. Lokalplanen giver mulighed for en udvidelse af matriklen mod nord, ud i det fælles friareal, som byrådet den 27. juni 2018 besluttede at sælge til Domea sammen med et areal mod syd. Forvaltningen vurderer ikke, at det vil medføre et kvalitetstab af friarealet, da der kun er tale om en udvidelse på ca. 250 m2 mod nord og en udvidelse på ca. 170 m2 mod syd. Det eksisterende stiforløb bevares og vil ikke medføre en væsentlig ændring i den overordnede struktur og principperne for friarealet.
 
Samlet set vurderer forvaltningen ikke, at lokalplanen vil medføre væsentlige gener for naboerne eller ændre den overordnede struktur i den eksisterende lokalplan for Sophienborg området
 
Forvaltningens forslag til ændringer i lokalplanen
På baggrund af de modtagne høringssvar i høringsperioden samt forvaltningens egne ændringsforslag, anbefaler forvaltningen, at lokalplanen vedtages endeligt med de følgende ændringer. Kursiv angiver forslag til ny tekst.
 
Ændringer i lokalplanens redegørelse:
 • Lokalplanes baggrund og formål, side 8, indsættes: Det nordlige byggefelt er beliggende ca. 23 meter fra nærmeste nabobebyggelse mod nordøst. Der er udarbejdet skyggediagrammer, der kan ses på bilag. Af skyggediagrammerne fremgår det, at det udelukkende er om aftenen ved efterårs jævndøgn den 21. september og om eftermiddagen ved vintersolhverv den 21. december, at de nærmeste boliger vil blive påvirket af skyggegener. Den planlagte udvidelse af Sophienborg Plejecenter har således ringe skyggepåvirkning af nabobebyggelsen
 
Ændringer i lokalplanens bestemmelser:
 • § 1.1 Formål, første punkt: at give mulighed for to nye (Slettes: til)bygninger til plejeboligbebyggelse på 2 etager
 • § 8.1 Generel, andet afsnit: (Slettes: Fælleshus til plejeboligbebyggelses) Byggezone vist på kortbilag B, tillades opført i skel
 • § 9.6 Tage, første og tredje afsnit: Tage skal udføres som saddeltag uden afvalmning med lav hældning mellem 5 og 20o, (Slettes: som saddeltag uden afvalmning) eller med ensidig taghældning med lav taghældning.
Tagflader (Slettes: kan) skal beklædes med lette stålprofiler, zink med stående false eller sort tagpap. Der må ikke anvendes reflekterende materialer.
 
Ændringer i lokalplanens kortbilag:
 • Kortbilag B: Ændret signatur for byggezone tilladt opført i skel
 • Kortbilag C: Tilføjet signatur for forbindelsesgangen
 • Bilag D og E: Indsat med skyggediagrammer
 
Herudover er der foretaget mindre redaktionelle rettelser.

Retsgrundlag
Planlovens § 27.

Økonomi
Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet, at lokalplan 444 for udvidelse af Sophienborg Plejecenter vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-12-2018
Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018
Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 19-12-2018
Byrådet godkendte indstillingen.

Bilag

8. Boligselskabet Domea Hillerød - godkendelse af skema A for etableringen af plejeboliger på Sophienborg

Sagsnummer: 18/16782

Boligselskabet Domea Hillerød - godkendelse af skema A for etableringen af plejeboliger på Sophienborg


Indstilling
Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at: 
 1. godkende skema A for etablering af 30 almene ældreboliger med en samlet anskaffelsessum på 59.899.000 kr.
 2. meddele bevilling til udgifterne til den kommunale grundkapital på 5.990.000 kr., hvor af de 5.900.000 kr. finansieres af den afsatte bevilling i 2018, og de 90.000 medtages i budgetopfølgning 1-2019 med midlertidig udlæg af kassebeholdningen.
 3. godkende den foreløbige husleje og skønnede forsyningsudgifter på henholdsvis 1.395 kr. pr. m2 pr. år og 100 kr. pr. m2 pr. år.
 4. give tilsagn om at yde regaranti overfor staten for den del af lånet til boligerne, der får pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.
 5. godkende skema A for servicearealerne med en samlet anskaffelsessum på 9.021.000 kr.
 6. godkende at deponere 9.021.000 kr. svarende til anskaffelsessummen for servicearealet i forbindelse med indgåelse af lejekontrakten for servicearealet, finansieret af afsat budget i 2020 på 9.100.000 kr. restbudget medtaget i budgetopfølgning 1-2019
 7. godkende, at det kommunale støttesagsgebyr på 2,5 promille beregnes på baggrund af den godkendte anskaffelsessum ved skema B, og at gebyret indbetales til kommunen umiddelbart efter hjemtagelsen af lånet.
 8. meddele indtægtsbevilling for det kommunale støttesagsgebyr for boligerne på 149.750 kr. og for servicearealet på 23.000 kr. i 2020 og indgår i budgetopfølging 1-2019.

Sagsfremstilling
Byrådet har i budget 2018-2021 afsat 5.900.000 kr. til grundkapitallån til etablering af 30 almene ældreboliger.
 
Hillerød Kommune har fra Domea på vegne af Boligselskabet Domea Hillerød modtaget skema A ansøgningen for etablering af 30 almene ældreboliger og skema A for det tilhørende serviceareal. Boligerne skal etableres i forbindelse med det eksisterende plejecenter Sophienborg.
 
Boligdelen
Boligerne etableres som 1-rums plejeboliger. Det samlede bruttoareal for boligerne udgør 1.992 m2, og det gennemsnitlige boligareal er på 66 m2. Boligerne opføres som etagebyggeri og opfylder mindst kravene til lavenergibygninger klasse 2015.
 
Den samlede anskaffelsessum for boligerne er beregnet til 59.899.000 kr., svarende til en gennemsnitlig anskaffelsessum på 30.070 kr. pr. m2. Den endelige anskaffelsessum for boligerne kan først opgøres ved skema C, når byggeriet er færdigt.
 
Det maksimale rammebeløb for etablering af almene ældreboliger er i 2018 på 28.900 kr. pr. m2. Dertil kommer et energitillæg på 1.170 kr. pr. m2. Det betyder at den maksimale anskaffelsessum udgør 30.070 kr. pr. m2. Den beregnede anskaffelsessum for projektet ved skema A svare til den maksimale anskaffelsessum. 
 
Huslejen for boligerne er i skema A foreløbig beregnet til 1.395 kr. pr. m2 pr. år. Hertil kommer skønnet forbrugsudgifter 100 kr. pr. m2 pr. år.
 
Boligernes anskaffelsessum finansieres således:
88 % realkreditbelåning
10 % kommunal grundkapitallån
2 % beboerindskud
 
Servicearealet
Servicearealet, der skal etableres i tilknytning til de 30 plejeboliger, er på 300 m2.
 
Den samlede anskaffelsessum for servicearealet er i skema A oplyst til 9.021.000 kr.
 
Staten yder et tilskud på 40.000 kr. pr. bolig, som servicearealet etableres i tilknytning til. Boligselskabet Domea Hillerød får således et tilskud på i alt 1.200.000 kr. til delvis finansiering af servicearealet.
 
Servicearealet skal etableres og ejes af Boligselskabet Domea Hillerød. Hillerød Kommune skal efter opførelsen leje og drive servicearealet. Den foreløbige husleje for servicearealet er oplyst til 481.000 kr. pr. år excl. forsyningsudgifter.
 
Ved tilsagn til almene boliger stiller staten 100 % garanti for lånet. Kommunen skal yde en regaranti overfor staten for del af lånet, der får pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi
 
Kommunen kan ved tilsagn til almene boliger opkræve et støttesagsgebyr. Der er ikke fastsat regler for, hvornår støttesagsgebyret skal opkræves, eller om det skal beregnes på baggrund af anskaffelsessummen på skema A, B eller C.
 
I forbindelse med tidligere tilsagn til almene boliger har kommunen som vilkår for godkendelsen af skema A krævet et støttesagsgebyr på 2,5 promille af den godkendte anskaffelsessum på skema B tidspunktet, og at støttesagsgebyret indbetales til kommunen umiddelbart efter hjemtagelsen af lånet. Det forventes, at lånet hjemtages i 2020.

Retsgrundlag
§ 115 i lovbekendtgørelse nr. 116 af 2. oktober 2017 om almene boliger m.v.

Økonomi
I forbindelse med projektet har kommunen både udgifter og indtægter.
 
Udgifter
Boligdelen:
Kommunen skal betale 10 % af den godkendte anskaffelsessum som et grundkapitallån. Ved en samlet anskaffelsessum på 59.899.000 kr. udgør det kommunale grundkapitallån 5.990.000 kr. Der er i budget 2018-2021 afsat et beløb på 5.900.000 kr. til finansieringen af grundkapitallånet i 2019. Restbeløbet på 90.000 kr. finansieres midlertidig af kassen og medtages i budgetopfølgning 1-2019.
 
Serviceareal:
Kommunen skal deponere et beløb svarende til servicearealets anskaffelsessum. Anskaffelsessummen ved skema A er oplyst til 9.021.000 kr. Der er i budget 2018-2021 afsat et beløb på 9.100.000 kr. til deponeringen i 2020. Differencen på 79.000 kr. medtages i budgetopfølgning 1-2019.
 
Indtægter
I forbindelse med støttesagsbehandlingen opkræver kommunen et støttesagsgebyr på 2,5 promille af anskaffelsessummen for henholdsvis boligdelen og servicearealet. På baggrund af anskaffelsessummen på skema A vil støttesagsgebyret udgøre 149.750 kr. for boligdelen og 23.000 kr. for servicearealet. Indtægten medtages i budgetopfølgning 1-2019.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018
Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.
 

Beslutning i byrådet den 19-12-2018
Byrådet godkendte indstillingen.

Bilag

9. Budget 2020-2023, Tidsplan

Sagsnummer: 18/16014

Budget 2020-2023, Tidsplan


Indstilling
Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at:
 
 1. tidsplanen for budget 2020-2023 godkendes, herunder
 2. budgetforhandlingerne finder sted 21.-22. september 2019
 3. datoen for 2. behandlingen er den 9. oktober 2019

Sagsfremstilling
Formålet med denne sag er, at økonomiudvalget og byrådet skal godkende den politiske tidplan for budget 2020-2023.
 
Det fremgår blandt andet af den foreslåede tidsplan, at økonomiudvalget udmelder krav til omprioriteringskataloget den 23. januar 2019, som fagudvalgene begynder behandling af på møderne i marts.
 
Fagudvalgene arbejder med oplæg om udviklingsmål og nye muligheder for opgaveløsninger.
 
Den 22.-23. februar 2019 bliver der holdt budgetseminar 1 for byrådet om reformmuligheder. Indholdet på seminaret vil blive drøftet i økonomiudvalget d. 12. december 2018 som et selvstændigt punkt. 
 
Økonomiudvalget vil på mødet den 20. marts 2019 udmelde det samlede budgetgrundlag for budget 2020-2023, der er det samlede talgrundlag, hvorpå budgettet laves. På møderne i juni 2019 indstiller fagudvalgene deres budgetforslag for 2020-2023 til økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling.
 
På fagudvalgenes møder i marts 2019 vil der være fokus på en grundig gennemgang af budgetudgangspunktet samt et bilag, der beskriver budgetforudsætningerne for de enkelte aktivitetsområder. I april 2019 orienteres fagudvalgene om resultatet af regnskab 2018 for udvalget, bl.a. med henblik på inspiration til budget 2020-2023.
 
Budgetseminar om det økonomiske fundament efter kommuneaftalen holdes den 22. august 2019 og omhandler en gennemgang af de økonomiske konsekvenser og direktionens budgetforslag. Datoerne for budgetforhandlingerne er den 21.–22. september 2019 og afledt heraf er datoen for 2. behandlingen den 9. oktober 2019. Partiernes eventuelle ændringsforslag skal være indsendt senest den 30. september 2019 kl. 16.00.
 
20. august 2019 udsender direktionen sit budgetforslag 2020-2023 og økonomiudvalgets og byrådets 1. behandling af budgetforslaget finder sted den 28. august 2019 og 2. behandlingen – budgetvedtagelsen – den 9. oktober 2019. Det ordinære byrådsmøde finder sted 25. september 2019. 
 
Som alternativ til de indstillede datoer kan budgetforhandlingerne afholdes i weekenden d. 14-15. september 2019. Partiernes eventuelle ændringsforslag skal i så fald være indsendt senest d. 23. september 2019. Med denne fremrykning kan økonomiudvalget og byrådets 2. behandling af budgettet ske mandag d. 30. september 2019.
 
 
Den detaljerede tidsplan vedlægges som bilag.

Retsgrundlag
Styrelsesloven.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018
Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.
 

Beslutning i byrådet den 19-12-2018
Byrådet godkendte indstillingen.

Bilag

10. Udmøntningsplan 2019 - 2022

Sagsnummer: 18/15734

Udmøntningsplan 2019 - 2022


Indstilling
Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender udmøntningsplan 2019-2022 for de sager, der er tillagt økonomiudvalg og sender den samlede udmøntningsplan videre til godkendelse i byrådet.

Sagsfremstilling
I forlængelse af det vedtagne budget for 2019-2022, er der udarbejdet en ny udmøntningsplan 2019-2022 – fordelt på udvalg, som fremgår af bilaget.
 
Udmøntningsplan 2019-2022 er opdelt i to sektioner. Den første sektion indeholder 74 initiativer med opfølgningsmæssige behov, mens den anden sektion indeholder 4 initiativer, hvor der ikke er opfølgningsmæssige behov. Udmøntningsplan 2019 – 2022 indeholder 78 initiativer i alt.
 
Udmøntningsplan 2019-2022 skal sikre overblik over den politiske og administrative tidsplan for hvert enkelt initiativ og vil blive opdateret som en selvstændig sag i forbindelse med budgetopfølgning 1 i maj 2019 og budgetopfølgning 3 i november 2019.
 
Det er centralt, at der i behandlingen af udmøntningsplanens punkter i de enkelte fagudvalg sikres en yderligere forankring og forventningsafstemning af proces og indhold for punktet. På den baggrund vil forvaltningen på fagudvalgsmøderne præsentere uddybende oplæg med forslag til proces og indhold på de enkelte punkter.
 
I vedlagte skema og i den uddybende præsentation på fagudvalgenes møder kan punkterne grundlæggende anskues som opdelt i:
 
 • Punkter med størst krav til involvering og proces, hvor der vil blive lagt op til en særskilt drøftelse og tilkendegivelse i fagudvalgets ift. sagsforløb, videre proces, og evt. behov for uddybende kommissorium mv.
 • Punkter der vurderes at stille større krav til involvering og proces, og hvor forvaltningen har givet bud på et sagsforløb for den videre proces.
 • Sager, der er relativt ukomplicerede, hvor det videre forløb er forholdsvis kendt.
 
Fagudvalgenes beslutninger fremgår nedenfor. Eventuelle bemærkninger fra fagudvalgene er indarbejdet i udmøntningsplanen.
 
Beslutning i Idræts og Sundhedsudvalget den 04-12-2018:
Udvalget godkendte udmøntningsplan 2019-2022 for de sager, der er tillagt udvalget med følgende
ændringer:
1. Punkt nr. 31/67 Udvikling af et moderne hovedstadion på Selskovsvej. Teksten ændres til:
Helhedsplan for Hillerød Stadion samt igangsættelse af lokalplansarbejdet blev godkendt november
2018.
2. Punkt nr. 36/74 Gennemførsel af DIF/DGI’s vision ”Bevæg dig for livet”. ”visionskommunearbejdet”
ændres til ”visionskommuneaftale”.
 
Udvalget sender med denne ændring den samlede udmøntningsplan videre til godkendelse i
økonomiudvalget og byrådet.
 
Udvalget har den 30. november 2018 fået tilsendt en revideret udmøntningsplan 2019-2022. Bilaget
bliver vedhæftet referatet.
 
Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V), Dragan Popovic (V)
Stedfortræder: Annette Rieva (V)
 
Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-12-2018:
Udvalget godkendte indstillingen, dog med bemærkning om at arbejdet med at gøre Teglgårdssøen til
badesø afventer byrådets finansiering.
 
Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.
 
Udvalget har den 30. november 2018 fået tilsendt en revideret udmøntningsplan 2019-2022. Bilaget
bliver vedhæftet referatet.
 
Afbud: Dragan Popovic (V)
Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)
Stedfortræder: Dan Riise (V)
 
Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-12-2018:
Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalg og byråd.
 
Udvalget har den 30. november 2018 fået tilsendt en revideret udmøntningsplan 2019-2022. Bilaget
bliver vedhæftet referatet.
 
Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-12-2018:
Udvalget godkendte indstillingen.
 
Udvalget bemærkede, at det planlagte inspirationsmøde vedr. bedre fremkommelighed rettelig er den 15.
maj 2019. Dette tilrettes i Udmøntningsplanen 2019-2022.
 
Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.
 
Udvalget har den 30. november 2018 fået tilsendt en revideret udmøntningsplan 2019-2022. Bilaget
bliver vedhæftet referatet.
 
Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 05-12-2018:
Udvalget godkendte udmøntningsplan 2019-2022 for de sager, der er tillagt udvalget med følgende
ændring:
Punkt nr. 33/71 Ny Multipark i Hillerød. Kultur og Fritidsudvalget tilføjes som berørt udvalg.
 
Udvalget sender med denne ændring den samlede udmøntningsplan videre til godkendelse i
økonomiudvalget og byrådet.
 
Udvalget har den 30. november 2018 fået tilsendt en revideret udmøntningsplan 2019-2022. Bilaget
bliver vedhæftet referatet.
 
Afbud: Dragan Popovic (V)
 
Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-12-2018:
Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.
 
Udvalget har den 30. november 2018 fået tilsendt en revideret udmøntningsplan 2019-2022. Bilaget
bliver vedhæftet referatet.
 
Mette Thiesen (D) stemte imod.
 
Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 06-12-2018:
Sagen blev behandlet som sag nr. 1.
 
Udvalget godkendte de tillagte sager for udvalget.
 
Udvalget sender sagen videre til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.
 
Udvalget har den 30. november 2018 fået tilsendt en revideret udmøntningsplan 2019-2022. Bilaget
bliver vedhæftet referatet.
 

Retsgrundlag
Styrelsesloven.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018
Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.
 
Sagen får efter økonomiudvalgets møde et ajourført bilag med rettelser som kommer af de faldne bemærkninger.
 
Mette Thiesen (D) tog forbehold.
 

Beslutning i byrådet den 19-12-2018
Indstillingen blev sat til afstemning.
 
26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø
0 stemte imod
1 undlod at stemme: D
 
Indstillingen blev godkendt.

Bilag

11. Boligprognose 2019

Sagsnummer: 18/10182

Boligprognose 2019


Indstilling
Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at boligprognosen fra 2019 til 2030 godkendes og anvendes som grundlag for udarbejdelsen af befolkningsprognosen.

Sagsfremstilling
Formålet med sagen er, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at godkende boligprognosen for årene 2019 til 2030.
 
Kommuneplan 2017 har et mål om, at der skal opføres mellem 200 og 400 boliger om året. Samlet set forventes der 4.479 boliger i perioden 2019 til 2030, og dermed en betydelig vækst i antallet af boliger de kommende år. Herudover er der en rummelighed på 2.086 boliger fra 2031 og frem. En bolig medfører erfaringsmæssigt mellem 1 og 3,1 indbyggere i gennemsnit afhængig af boligtype, boligstørrelse og ejerforhold.
 
Tabellen nedenfor viser antallet af boliger opført de seneste år sammenholdt med hvad den forudgående boligprognose forudså.
 
Nye boliger
2014
2015
2016
2017
2018
Boligprognose
99
216
257
232
436
Faktisk opført
98
255
212
298
322
 
Forvaltningen har i starten af november opgjort antallet af færdiggjorte boliger i 2018, og der er foreløbigt blevet 322 boliger klar til ibrugtagning. Dette er 114 færre boliger end hvad sidste års boligprognose forudså, og en større afvigelse end de seneste år. Afvigelsen skyldes primært, at flere af projekterne har vist sig at tage længere tid end forventet. Det drejer sig bl.a. om udbygningen af de to projekter Uvelse Nord og Baunetgården i Alsønderup. Ligeledes har udbygningen af første etape af Ullerød Nord taget længere tid end forventet, så samtlige 45 boliger er ikke blevet færdige i 2018. Alle boliger på Nordre Jernbanevej 5 er dog mod forventning færdiggjort i 2018.
 
Årets boligprognose
Udgangspunktet for prognosens første del (2019-2022) er seneste viden fra grundejere/udviklere samt viden om ansøgte og givne byggetilladelser. Projekterne inden for denne periode er konkrete områder, der er lokalplanlagt til boliger samt at realiseringen eventuelt er igangsat.
 
Udgangspunktet for prognosens anden del (2023-2029) er primært rækkefølgeplanen i Kommuneplan 2017, men også nogle lokalplanlagte områder, forvaltningen ikke forventer realiseret de førstkommende år.
 
Med udgangspunkt i de forventede antal boliger, har forvaltningen ved udarbejdelsen af årets boligprognose arbejdet med, hvordan man kan kvalificere prognosen ved at indlægge en differentieret forsinkelsesgrad. Baggrunden for at indlægge en differentieret forsinkelsesgrad er, at der er erfaring for at flere projekter tager længere tid end hvad bygherre først forventer, afhængigt af hvor de er i processen.
 
Forsinkelsen er differentieret i forhold til fire kategorier:
 • Bygherre har ansøgt om eller fået en byggetilladelse – 10% forsinkes til efterfølgende år
 • At der foreligger en endeligt vedtaget lokalplan – 50% forsinkes til efterfølgende år
 • Igangsat lokalplanarbejde – 75% forsinkes til efterfølgende år
 • Kommuneplanlagt til boliger – 100% forsinkes til efterfølgende år
 
Eksempelvis betyder det, at hvis et projekt, eller del af et projekt, har en byggetilladelse, er 10% af boligerne i et år skubbet til året efter. Hvis området udelukkende er kommuneplanlagt til boligformål, er samtlige boliger forsinket et år.
 
De differentierede forsinkelsesgrader er fastsat ud fra forvaltningens erfaringer med, at projekter, der er i gang med eller har indhentet byggetilladelse, ikke er forbundet med så stor usikkerhed. Der er derimod en større usikkerhed ved projekter, hvor lokalplanarbejdet er i gang, da der i processen kan forekomme flere uforudsete ting, der forsinker processen. Forvaltningen vil ved udarbejdelsen af de kommende års boligprognoser arbejde med yderligere at kvalificere forsinkelsesgraderne.
 
Grundet afrunding til nærmeste hele tal i det vedlagte bilag, kan der være en afvigelse mellem antallet af boliger i de konkrete projekter og det samlede antal. Det er samlede antal boliger, der passer.
 
Generelt er der stadig en forventning om en betydelig vækst i antallet af boliger de kommende år. Nedenfor ses det samlede antal boliger frem til 2030 (uddybet i vedlagte bilag).
 
 
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Hovedtal
218
467
624
563
536
344
287
360
325
316
237
205
 
Der er sket flere væsentlige ændringer ift. til sidste års boligprognose for flere af de store boligprojekter.
 
Boligudviklingen i Favrholm er justeret i forhold til et opdateret byudviklingsbudget og markedsanalyse. Det samlede antal boliger i Favrholm er opjusteret med 60 boliger og der er sket en justering i fordelingen mellem de forskellige boligtyper. De første etaper af boligudbygningen nord for Overdrevsvejen er rykket et år ud i fremtiden. Udviklingen af områderne syd for Overdrevsvejen er rykket flere år ud i fremtiden, baseret på den opdaterede vurdering af markedets absorptionsevne.
 
Hele boligområdet med Roskildevejfingeren, rammeområde FH.B.1, har i tidligere boligprognoser hørt til skoledistriktet for Frederiksborg Byskole. Rammeområdet er dog delt mellem Frederiksborg Byskole samt Hanebjerg Skole afdeling Brødeskov. Boligerne inden for rammeområdet er i dette års prognose fordelt mellem de to skoledistrikter.
 
Byrådet besluttede den 27. juni 2018 at flytte Frederiksbro fra Hillerødsholmskolen til Hillerød Vest skolens afdeling Ålholm. Frederiksbro er derfor flyttet i dette års boligprognose. Der er ligeledes sket ændringer i udviklingen på Frederiksbro som følge af nye oplysninger fra udvikleren, der forventer, at første etape med 89 rækkehuse er færdige i 2020 og de næste etaper med lejligheder er færdige i 2023. Dette er hurtigere end forventningen i sidste års boligprognose.
 
Ullerød Nord er justeret ift. nyeste viden om næste etape med udviklingen af Cirkelbuen.
 
Ser man på antallet af boliger næste år i 2019, er forventningen til boligudviklingen nedjusteret væsentligt fra 630 til 218 boliger i dette års boligprognose ift. sidste års prognose. Det skyldes blandt andet, at flere store projekter er rykket et år eller flere år ud i fremtiden samt den indlagte forsinkelsesgrad. Det gælder f.eks. første etape af udviklingen på Frederiksbro med 89 rækkehuse, der forventes færdig i 2020.
 
Boligprognosen er dog forbundet med en usikkerhed, da en eventuel manglende efterspørgsel kan resultere i at nogle udviklere udskyder deres projekt.

Retsgrundlag
Ikke relevant for sagen.

Økonomi
Boligprognosen vil være grundlag for Befolkningsprognose og demografiberegninger, der vil indgå i den fremtidige budgetlægning.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018
Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 19-12-2018
Byrådet godkendte indstillingen.

Bilag

12. Leasingaftale Hjælpemidler 2019

Sagsnummer: 18/18359

Leasingaftale Hjælpemidler 2019


Indstilling
Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at godkende leasingaftale af genbrugshjælpemidler 2019.

Sagsfremstilling
Forvaltningen ansøger om økonomiudvalgets og byrådets godkendelse af en leasingaftale for 2019 til anskaffelse af genbrugshjælpemidler.
 
Anskaffelse af genbrugshjælpemidler, som f.eks. plejesenge, rollatorer og kørestole, er gennem en længere årrække finansieret via leasingaftaler med Kommuneleasing A/S. Det vil sige, at der gennem årene – hvert år – er godkendt en ny leasingaftale for det kommende år.
 
Leasingfinansieringen foregår via ”finansiel leasing”, hvor kommunen efter betaling af restværdien overtager ejendomsretten til de leasede effekter.
 
Genbrugshjælpemidlerne indkøbes primært på aftaler udbudt i et samarbejde mellem de Nordsjællandske kommuner (Indkøbsfællesskabet Nordsjælland).

Retsgrundlag
I henhold til ”Principper for økonomistyring”, punkt 10.3, rammebilag 10.2 Leje og Leasing, skal leasingaftaler godkendes af økonomiudvalg og byråd

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
De årlige ydelser afholdes inden for Omsorg og Livskraftsudvalgets ramme.
 
Rammeaftale for indkøb i 2019 beløber sig til 3.600.000 kr. med en ydelsesbetaling over 5 år – første gang 1. februar 2020 og sidste ydelse (lig med restværdi) den 1. februar 2024.
 
De løbende ydelser er beregnet til 725.000 kr. og restværdien i det 5. år til 725.000 kr.
Ydelserne er beregnet ud fra en variabel rente, hvilket betyder, at ydelserne ændres i forhold til ændring i den variable rente.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018
Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 19-12-2018
Byrådet godkendte indstillingen.

Bilag

13. Økonomi - 4 cykelstier i Skævinge, Nr. Herlev mv.- tillægsbevilling

Sagsnummer: 13/5740

Økonomi - 4 cykelstier i Skævinge, Nr. Herlev mv.- tillægsbevilling


Indstilling
Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet at:
 1. der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 11.300.000 kr. til finansiering af merforbrug i forbindelse med de 4 cykelstier
 2. fastholde beslutning om anlæg af sti fra skoven til Jespervej og at der yderligere meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 700.000 kr. til etablering af sti mellem Jespervej og Gribskov
 3. udvalget træffer beslutning om finansieringen.
 4. at forvaltningen indarbejder læringspunkter fra notatet i fremtidige anlægsprojekter og arbejder videre med de foreslåede punkter ift. styring af anlægsprojekter.

Sagsfremstilling
Formålet med sagen er at økonomiudvalget og byrådet  får redegørelse for økonomi og meddeler tillægsbevilling til de fire delprojekter under anlægsbevillingen for ”4 cykelstier Skævinge, Nr. Herlev mm.” i økonomiudvalget og byrådet.
 
Samlet anlægsramme for alle projekter er på 46,7 mio. kr. og der forventes nu et samlet forbrug på 58,0 mio. kr. svarende til en manglende finansiering på 11,3 mio. kr. for udførte og igangværende projekter.
 
Cykelstiprojekterne som omfatter stier imellem Hillerød og henholdsvis Nr. Herlev, Skævinge og Allerød gennem Hammersholt er udført og på nuværende tidspunkt udestår alene færdiggørelse af delprojektet Nødebo – Grønnevangskolen.
 
Delprojektet Nødebo – Grønnevangskolen omfatter sti gennem Gribskov, stier og trafiksanering langs Jespervej samt stitunnel til Nødebo under Hillerødvejen. Merforbruget for dette delprojekt udgør samlet ca. 10,1 mio. kr. mens merudgifter for tidligere projekter, fremkommet og betalt i perioden 2015-2018 udgør ca. 1,2 mio. kr.
 
Særligt stiunderføringen under Hillerødvejen ved Nødebovej har været ramt af en række uforudsete problemstillinger, som har medført meget betydelige merudgifter. Det er blandt andet ekstraordinær grundvandssænkning, ændrede arbejdsmetoder som følge af vand og krav fra Vejdirektoratet.
 
I vedlagte notat redegøres nærmere for årsagerne til merforbruget , forslag til læringspunkterne og tiltag  i forhold til anlægsstyring  jf. 4. beslutningspunkt .
 
Desuden vil etablering af en ny sti mellem Jespervej og Gribskov, hvor byrådet har truffet beslutning om at ville igangsætte ekspropriation til forlægning og opgradering af trampestien til en egentlig sti, medføre yderligere omkostninger på ca. 0,7 mio. kr. Den anbefales udført så stien får et sammenhængende forløb i en tilsvarende standard. Anlæg er ikke igangsat og der har ikke været afholdt åstedsforretning eller truffet endelig ekspropriationsbeslutning.
 
De samlede merudgifter til de 4 cykelstier vil således være er i størrelsesordenen 11,3 mio. kr., hvortil kommer 0,7 mio. kr. til stien mellem Jespervej og Gribskov. Det samlede finansieringsbehov udgør således 12,0 mio. kr.

Retsgrundlag

 

Lov om offentlige veje.

Økonomi
På baggrund af merforbruget i forbindelse med de 4 cykelstier er behov for en tillægsbevilling på 11,3 mio. kr. Besluttes at igangsætte etablering af stien fra Jespervej og Gribskov er behov for yderligere tillægsbevilling på 0,7 mio. kr.
 
Kommunens økonomiske styringsprincipper tilsiger, at der som udgangspunkt ikke ydes tillægsbevillinger fra kassebeholdningen. Såfremt sagen fremmes, kan sagen finansieres inden for de afsatte anlægsrammer i Budget 2018-2021 via bortprioritering af projekter på den eksisterende anlægsplan jf. bilag. I bilaget er markeret en vurdering af, hvilke anlæg der kan fravælges.
 
Alternativt kan der ydes en tillægsbevilling fra kassebeholdningen til sagen

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018
Økonomiudvalget godkendte indstillingspunkterne 1,2 og 4.
 
Økonomiudvalget besluttede, at forvaltningen i forbindelse med omprioriteringssagen til januar skal fremlægge en sag om hvilke anlægsbevillingssager, der kan sættes i bero af hensyn til kommunens likviditet. Anbefalingen fra forvaltningen skal pege på konkrete projekter, der kan udsættes. Forslagets omfang baserer sig på forvaltningens opdaterede vurdering af kommunens økonomi, bl.a. på baggrund af en mere aktuel vurdering af forbrugsomfanget i 2018, og dermed et bedre billede af kommunens økonomiske situation i budgetperioden 2019-2023.
 
Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 19-12-2018
Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

14. Spildevandstakster 2019

Sagsnummer: 18/18163

Spildevandstakster 2019


Indstilling
Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende spildevandstaksterne for 2019.

Sagsfremstilling
Formålet med denne sag er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget godkender taksterne for 2019 for spildevand og tømning af husspildevandstanke og videresender sagen til økonomiudvalg og byrådet.
 
Ifølge betalingslovens § 3 fastsætter spildevandsselskaberne en gang årligt den variable kubikmetertakst. Selskabet fastsætter taksterne i henhold til Forsyningssekretariatets udmeldt indtægtsramme, jf. § 6 i lov om vandsektorens organisering og økonomi.
 
Byrådet skal en gang årligt godkende de af selskabet fastsatte takster.
 
Bestyrelsen for Hillerød Spildevand A/S vil behandle taksterne den 4. december 2018. Det forventes, at bestyrelsens behandling af sagen vil foreligge til mødet.
 
Boligenheder
Vandafledningsbidrag for boligenheder udgør 35,90 kr./m³. I 2018 var taksten 37,20 kr./m³.
 
Vandafledningsbidraget foreslås sat ned i 2019 på baggrund af, at anlægsarbejdet med de store trykledninger og færdiggørelse af Hillerød Centralrenseanlæg Syd er blevet forsinket. Forsinkelserne har betydet, at Hillerød Spildevand A/S ikke har kunne opnå tillæg for disse anlægsprojekter i 2019, da tillægget først kan søges, når anlægsarbejderne er færdige. Der er således tale om et fald i de økonomiske rammer, som vandafledningsbidraget beregnes efter. Et øget salg af vand med heraf øgede indtægter på vandafledningsbidraget, grundet byudvikling, medfører ligeledes, at taksten falder.
 
Erhverv
Siden 2016 er der anvendt en differentiering i 3 ”trin” (trappemodellen), således at virksomheder, der har et stort vandforbrug, får en rabat på deres vandforbrug, der ligger i intervallet 500-20.000 m³. For forbrug større end 20.000 m³ reduceres takster yderligere.
 
Vandafledningsbidraget udgør pr. m³:
Trin 1 (indtil 500 m³) 35,90 kr.
Trin 2 (500-20.000 m³) 28,72 kr.
Trin 3 (over 20.000 m³) 14,36 kr.
 
Vandafledningsbidraget for erhverv følger bidraget for boliger og er således ligeledes faldet.
 
Tilslutningsbidrag
For ejendomme, der ikke tidligere har været inddraget under et offentligt spildevandsanlæg, betales der tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget for en boligenhed eller pr. 800 m² påbegyndt grundareal for erhvervsarealer er et standardbidrag på 30.000 kr. (prisniveau december 1997). Tilslutningsbidraget reguleres pr. år. Tilslutningsbidraget for 2019 udgør 51.607 kr.

Retsgrundlag
Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (betalingsloven) § 3.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-12-2018
Beslutningen fra Hillerød Forsyning forelå og beslutningen rummer en godkendelse af det budget, der danne baggrund for de foreslåede takster.
 
Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.
 
Afbud: Dragan Popovic (V)
 
Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)
 
Stedfortræder: Dan Riise (V)
 

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018
Økonomiudvalget godkendte Natur, Miljø og Klimaudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 19-12-2018
Byrådet godkendte Natur, Miljø og Klimaudvalgets indstilling.

Bilag

15. Affaldsgebyrer 2019

Sagsnummer: 18/17789

Affaldsgebyrer 2019


Indstilling
Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at:
 1. Affaldsgebyrerne for 2019 godkendes, jf. bilag 1 og 2
 2. Omkostninger af administrationslignende karakter flyttes fra beholdergebyr til grundgebyr i beregning af affaldstakster for husstande
 3. Beregning af grundgebyret pr. boligtype ændres.

Sagsfremstilling
Formålet med sagen er, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet
at godkende affaldsgebyrerne for 2019.
 
Sagen behandles af bestyrelsen for Hillerød Affaldshåndtering A/S den 4. december 2018, samme dag som Natur, Miljø og Klimaudvalget behandler sagen. Resultatet af Hillerød Affaldshåndtering A/S behandling af sagen forventes at foreligge til udvalgets behandling af sagen.
 
Ændring i indsamlingsordningerne fra april 2019
Hillerød Forsyning har foreslået ændringer i ordningerne for indsamling af affald. Forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald er derfor i høring frem til 4. december 2018. De forslåede ændringer er:
 • ny indsamlingsordning for kildesorteret plast og metal i 2 kammer beholder for borgere i villa, parcel- og rækkehus
 • ændring i storskraldsordningen for ejendomme med mere end 50 boligenheder
 • nedlæggelse af flis- og haveaffaldsordningerne
 • indførelse af fuld skelordning (ejer skal køre alle affaldsbeholderne til skel mod vej på afhentningsdagen)
 • udfasning af de bionedbrydelige poser.
 
Høringssvar samt endelig vedtagelse af nyt regulativ for husholdningsaffald vil blive politisk behandlet i februar 2019.
 
Affaldsgebyr for husstande
Affaldsgebyret for husstande består af 2 dele:
Beholdergebyr:
 • dækker indsamling, behandling af rest – og madaffald og indkøb af nye beholdere, indkøb af madaffaldsposer og sække, afskrivning på madaffaldsordningen, mv.
Grundgebyr:
 • dækker administration, indsamling og behandling af papir, glas, plastemballage og småt metal, storskrald, farligt affald (batterier mv.), drift af genbrugsstation samt indkøb og vedligeholdelse af beholdere mv.
 
For at sikre en mere retfærdig fordeling af bl.a. administrationslignende omkostninger imellem husstandstyperne, er der i budgettet indarbejdet en ændring, således af de administrationslignende omkostninger fremover indgår i grundgebyret i stedet for i beholdergebyret.
 
Ændringen betyder, at husstande med fællesmateriel (færre, men større beholdere) kommer til at betale en større del af administrationen end tidligere, og derved undgås det, at de kunder, som har et standardbeholdersæt (f.eks. parcelhuse), betaler en større andel af administrationsomkostningerne end boliger med fællesmateriel (etage- og tæt/lav bebyggelse med fællesmateriel). Ved implementering af plast/metal ordningen forventes det, at flere tæt/lav bebyggelser ønsker fællesmateriel.
 
Ændring i beregning af grundgebyret pr. boligtype:
I budgettet for 2019 er der indarbejdet en ændring i beregningen af grundgebyret pr. boligtype. Hidtil har etageboliger betalt 2/3 af grundgebyret. Det forslås ændret, så etageboliger fremover kommer til at betale 3/4 af et grundgebyret.  Det er Hillerød Forsynings vurdering, at denne fordeling er mere korrekt i forhold til de samlede omkostninger, da etageboliger er blevet driftsmæssige tungere end tidligere, som følge af de nye sorteringsordninger.
 
Tilsvarende ændres betalingen af grundgebyret for kolonihavehuse fra 1/4 af grundgebyret til 1/2 af grundgebyret. Denne ændring gør, at kolonihavehuse fremover sidestilles med sommerhuse i forhold til affald, da omkostningerne er de samme.
 
Stigning i affaldsomkostninger:
Der forventes en stigning for 2019 i affaldsomkostninger på 4,6 mio. kr. i forhold til 2018 svarende til en stigning på 8,2%. Der er tale om en nettostigning i udgifts- og indtægtsbudgettet, hvor det forudsættes, at der nedlægges indsamlingsordninger og etableres nye ordninger. Udgiftsbudgettet udgør 64,6 mio. kr. og indtægtsbudgettet udgør 65 mio. kr. for 2019.
 
Stigningen skyldes indsamling af dagrenovation er blevet dyrere pga. de nye ordninger. Desuden er der en stigning i omkostningerne til indsamling af storskrald efter hjemtagning af ordningen. Dertil kommer fald i genbrugsværdierne, stigning af behandlingspriser og affaldsmængder samt afskrivning og låneomkostninger på de nye ordninger og almindelige prisstigninger.
 
Begrundelse for omkostningsfald:
Omkostningsfaldet sker med indførelse af skelordning for dagrenovation, nedlæggelse af flis- og haveaffaldsordning samt mindre omkostninger til indkøb af containere og madaffaldsposer (grundet skift til grønne plastikposer). Flis- og haveaffaldsordningens nedlæggelse giver en besparelse på 0,8 mio. kr. og med indførelsen af skelordning for dagrenovation forventes en besparelse på 1,8 mio. kr.
 
Hillerød Forsyning oplyser, at genindførelse af flisordningen vil betyde en takststigning på ca. 21 - 42 kr. pr. grundgebyr ekskl. moms afhængig af, hvor mange der tilmelder sig ordningen. Prisen på ca. 21 kr. er beregnet efter, at der er samme antal tilmeldte, som i dag, men med en nedlæggelse af haveaffaldsordnngen, kan der forventes flere tilmeldinger. Prisen kan dog ændre sig i et eventuelt udbud.
 
Hvis der ikke indføres en skelordning vil beholdergebyret for et standard beholdersæt (190 l restaffaldsbeholder + 140 l madaffaldsbeholder) placeret ved parcel- og rækkehuse stige med knap 150 kr. pr. år.
 
Erhvervsaffaldsgebyr
Gebyr for virksomheder består af 2 dele, et administrationsgebyr, der betales af alle virksomheder, der er gebyrpligtige, og et genbrugspladsgebyr (tilmeldeordningen) for virksomheders adgang til genbrugsstationerne.
 
Kommunerne skal sikre, at virksomhederne betaler for adgang til genbrugsstationerne via en tilmeldeordning (gældende fra 1. januar 2012). På den baggrund har alle Vestforbrændings ejerkommuner ønsket at etablere en fællesordning, hvor der er ens gebyrer på tværs af kommunegrænserne og udnytter de administrative stordriftsfordele, der er i en fællesordning. 
 
Ifølge aftalen mellem Vestforbrænding og de kommuner, der deltager i tilmeldeordningen, beslutter Vestforbrændings bestyrelse takster, som Vestforbrænding opkræver på vegne af den enkelte kommune, forudsat at de besluttede takster godkendes i de enkelte kommuner.
 
Vestforbrændings bestyrelse har godkendt forslag til gebyrer for 2019. Den væsentlige årsag til takststigningen på årskort er, at den seneste brugerundersøgelse indikerer, at årskortkunderne medbringer mere af de omkostningstunge fraktioner, f.eks. eternit, end tidligere, samt at træ er blevet dyrere at få behandlet.

Retsgrundlag
Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 966 af 23. juni 2017, § 48 og affaldsbekendtgørelsen, BEK nr. 1309 af. 18. december 2012, kapitel 8.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Affaldsordninger er gebyr finansieret og underlagt "hvile i sig selv-princippet". Alle anlægs-og driftsopgaver inden for affaldsområdet, herunder nye initiativer, vil være finansieret af selskabet Hillerød Affaldshåndtering A/S. Udgiftsbudgettet udgør 64,6 mio. kr. og indtægtsbudgettet udgør 65 mio. kr. for 2019.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-12-2018
Udvalget anbefaler, at der opkræves 2018 takster som aconto opkrævninger, indtil udvalget kan godkende takster for 2019, som først kan godkendes efter affaldsregulativet er godkendt.
 
Udvalget bemærker, at der ikke kan gennemføres ændringer i indsamlingsordningerne før affaldsregulativet er godkendt.
 
Udvalget gør opmærksom på at affaldsregulativet netop har været i høring. Høringen omfattede:
 • ny indsamlingsordning for kildesorteret plast og metal i 2 kammer beholder for borgere i villa, parcel- og rækkehus
 • ændring i storskraldsordningen for ejendomme med mere end 50 boligenheder
 • nedlæggelse af flis- og haveaffaldsordningerne
 • indførelse af fuld skelordning (ejer skal køre alle affaldsbeholderne til skel mod vej på afhentningsdagen)
 • udfasning af de bionedbrydelige poser.
 
Udvalget vil få forelagt sag efter høringsperioden.
 
Udvalget sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.
 
Afbud: Dragan Popovic (V)
 
Fraværende: Lars Ole Skovgaard Larsen (V)
 
Stedfortræder: Dan Riise (V)
 

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018
Økonomiudvalget godkendte Natur, Miljø og Klimaudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 19-12-2018
Byrådet godkendte Natur, Miljø og Klimaudvalgets indstilling.

Bilag

16. Genforhandling af samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Hillerød Kommune

Sagsnummer: 18/4224

Genforhandling af samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Hillerød Kommune


Sagsfremstilling
Sagen er sat på dagsorden med henblik på at Idræt og Sundhedsudvalget indstiller ny samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Hillerød Kommune gældende for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2022 til godkendelse i Hillerød Byråd.
 
Hillerød Kommune indgik i 2007 en samarbejdsaftale med Team Danmark om at være Team Danmark elitekommune med fokus på elite- og talentudvikling. Aftalen som er 4 årig er forlænget af 2 omgange gældende for årene 2011-2014 og 2015–2018.
 
Forvaltningen kan oplyse, at det er Hillerød Elite Idræt, der på vegne af kommunen varetager opgaver- og aftalepunkter i forhold til samarbejdsaftalen med Team Danmark.
 
Følgende emner har haft særlig fokus i den nuværende aftale:
 
 • Træningsmiljøer i form af morgentræningstilbud, træningspas og mental-træningsforløb målrettet udøvere/ trænere
 • Samarbejde med Frederiksborg Byskole omkring talentidrætsklasserne (idrætsskoletilbud i 7. – 9. klasse)
 • Samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Hillerød omkring fleksible uddannelsestilbud til idrætsudøverne
 • Samarbejde med de prioriterede sportsgrene og deres forbund – herunder samarbejde omkring det aldersrelaterede træningskoncept
 
Den nuværende samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Hillerød Kommune udløber med udgangen af december 2018. Hillerød Elite Idræt har i foråret 2018 igangsat evaluerings- og genforhandlingsproces med Team Danmark med henblik på en ny 4 årig samarbejdsaftale.
 
Evalueringsskemaet vedlægges sagen.
 
Følgende elementer vil have særlig fokus i aftaleperioden 2019-2021:
 
 • Fysisk træning og skadesforebyggelse
 • Tilbud om mentaltræning og idrætsernæring og øvrig ekspertbistand
 • Kompetence- og klubudvikling
 • Udvikling af Team Danmark linjen på Frederiksborg Gymnasium og HF
 • Bedre forankring af eliteidræt i ungdomsuddannelsesinstitutioner og på erhvervsuddannelserne
 • Boligtilbud til eliteidrætsudøvere
 
I den nuværende samarbejdsaftale der udløber den 31. december 2018 har følgende klubber haft status som prioriterede sportsgrene:
 
FIF Hillerød Orientering
HGI Bordtennis
Hillerød Badminton Klub
Hillerød Golf Klub
Hillerød Håndbold Klub
 
Disse klubber vil i en kommende aftale gældende for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2022 bevare deres status som prioriterede sportsgren.
 
Udpegning som prioriterede sportsgren forudsætter, at Team Danmark på nationalt plan støtter sportsgrenen og at klubben kan godkendes af deres respektive specialforbund med udgangspunkt i klubbens centrale talentudviklingsmiljø. Hillerød Elite Idræt har i aftaleperioden et årligt møde mellem forbund og klub, hvor talentidrætsmiljøet i klubben og samarbejdet mellem klub og forbund er på dagsorden.
I budget 2019 til 2022 har Hillerød Kommune afsat et budget til Hillerød Elite Idræt på 649.696 kr. til fortsat sikring af talentudviklingsmiljøet, hvilket er en forudsætning for at være Team Danmark kommune.
 
Team Danmark yder i aftaleperioden et årligt tilskud på 50.000 kr. til arbejdet med talentidræt.
Udover ovennævnte beløb har skoleafdelingen afsat økonomi til drift af talentidrætsklasserne på Frederiksborg Byskole.
 
Forslag til ny samarbejdsaftale med Team Danmark samt bilag om indsatsområderne vedlægges sagen.

Retsgrundlag
Lov om Eliteidræt af 26. april 2004.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Idræts og Sundhedsudvalget indstiller, at økonomiudvalget og byrådet godkender samarbejdstalen mellem Team Danmark og Hillerød Kommune gældende for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2022.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 04-12-2018
Udvalget indstillede til økonomiudvalget og byrådet, at godkende samarbejdstalen mellem Team Danmark og Hillerød Kommune gældende for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2022.
 
Forvaltningen gjorde opmærksom på, at det nævnte beløb i sagsfremstillingen ikke er korrekt. Det korrekte beløb der er afsat til Hillerød Elite Idræt er 639.000 kr.
 
Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V), Dragan Popovic (V)
 
Stedfortræder: Annette Rieva (V)
 

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018
Økonomiudvalget godkendte Idræt og Sundhedsudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.
 

Beslutning i byrådet den 19-12-2018
Byrådet godkendte Idræts og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

17. Fingerplan (spor 2) - udpegning af grøn kile ved Solrødgård til gengæld for byzone

Sagsnummer: 17/28182

Fingerplan (spor 2) - udpegning af grøn kile ved Solrødgård til gengæld for byzone


Indstilling
Direktionen indstiller, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Natur, Miljø og Klimaudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet at acceptere udpegning af en del af Solrødgård som grøn kile, som betingelse for at resten af Solrødgård overføres til byområde.

Sagsfremstilling
Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget samt Natur, Miljø og Klimaudvalget og økonomiudvalget beslutter, om det skal accepteres at udlægge grøn kile som foreslået til gengæld for at overføre areal på Solrødgård til byområde i Fingerplanen, og om kommunen fortsat skal tale for en opblødning af 2 kilometer afgrænsning af byudvikling i Hillerødfingeren.
 
Byrådet besluttede den 27. september 2017 at sende høringssvar med ændringer i forbindelse med revision af Fingerplan (spor 2). Spor 2 skulle omhandle mere principielle ændringer af Fingerplanen til forskel fra spor 1, som var konkrete arealer. I høringssvaret stod blandt tre punkter, at der skal ske en afgrænsning af landområdet i det ydre storbyområde med en opblødning af den principielle 2 kilometer afgrænsning, herunder forslag om at overføre Solrødgård til byområdet.
 
I dag er Solrødgård udlagt til forsyningsformål i landzone i Kommuneplan 2017. Men da der er tale om en egentlig bymæssig anvendelse, vil det være naturligt at overføre arealet til byzone. Status som byområde giver byrådet mulighed for i kommuneplanen frit at kunne planlægge arealet til andre bymæssige formål. Der har været udfordringer med at finde egnede alternative arealer til et nyt stadion, uden at det lægger beslag på store dele af Favrholm, som er udlagt til erhverv og bolig anvendelse. Den del af Solrødgård arealet som ligger mellem Roskildevej og den grønne kile, bruges ikke i dag til forsyningsformål. Baggrunden for Hillerød Forsynings ønske om at få Solrødgård i byområde var planer om salg af areal til anden anvendelse. Forsyningens oplyser nu, at der ikke er aktuelle planer om at afhænde arealet til andre formål.
 
Den 30. oktober 2018 har Erhvervsstyrelsen spurgt, hvorvidt Hillerød Kommune er indstillet på at udpege et areal til grøn kile til gengæld for, at Hillerød Forsynings ejendom, Solrødgård, overføres fra landområde til by i Fingerplanens ydre storbyområde, og dermed får mulighed for byzonestatus. Der skal tages udgangspunkt i et 1:1 princip. Et endeligt politisk godkendt svar skal som udgangspunkt være Erhvervsstyrelsen i hænde senest den 14. december 2018.
 
Forvaltningen har spurgt Hillerød Forsyning, om de kan pege på egnede arealer til grøn kile. Hillerød Forsyning svarer: ”Som nævnt er der arealer inden for Solrødgård trekanten, som ikke vil blive bebygget, som evt. kunne være en del af en grøn kile. Matrikel nr. 1g Favrholm, Hillerød Jorder er et areal på 6,1 ha., som udgør vådområderne langs Havelse Å. Ud over dette er der et areal på ca. 10 ha, langs Slåenbækken, som strækker sig fra Solrødgård områdets sydlige spids og op til hvor Slåenbækken løber sammen med Havelse Å. I alt er der således et sammenhængende naturområde på ca. 16,5 ha, som allerede i dag er åbent for publikum. Der er i området etableret en række hotspots med infotavler som skal appellere til besøgendes nysgerrighed og opmuntre til at besøge stederne for at få mere information. Eksempelvis har vi etableret et fugletårn, hvor publikum kan kikke på fugle og anden fauna i området. Kulturhistoriske spor af de gamle vandmøller er ligeledes markeret. Vedhæftet er et kort som groft afgrænser det nævnte område på ca. 16,5 ha. Naturområdet udgør således ca. en 1/3 del af hele Solrødgård området.”
 
Det er forvaltningens vurdering, at det ca. 16,5 ha store areal kan opfylde betingelserne for ydre grøn kile i Fingerplanen og kan beholdes i landzone. Disse 16,5 ha kan så udpeges som grøn kile til gengæld for at resten af ejendommen på ca. 38,5 ha med rensningsanlæg, genbrugsplads m.v. overgår til byområde.
 
Kortbilag viser tre kort:
 • Fingerplanens Hillerødfinger og de fire områder som blev udlagt i Fingerplanrevision i 2017 (spor 1)
 • Solrødgård arealet omgivet af to områder, som blev udlagt til byområde i Fingerplanrevision i 2017
 • Solrødgård med arealet på 16,5 ha til grøn kile
 
Efter Fingerplanen kan kommunerne planlægge for byudvikling i Hillerød fingeren i byområdet og i respekt for beskyttelsesinteresser også i landområdet, som er afgrænset af en principiel 2 kilometergrænse på hver side af S-banen.
 
Erhvervsstyrelsens administrerer den principielle 2 km grænse som en grænse, der ikke kan overskrides uden revision af Fingerplanen. Derfor bad byrådet i sit høringssvar i 2017 om, at der skal ske en afgrænsning af landområdet i det ydre storbyområde med en opblødning af den principielle 2 kilometer afgrænsning. Konkret er situationen i Favrholm, at landområdet indenfor 2 km øst for S-banen er skov og dermed ikke kan byudvikles. Derimod er arealerne, vist på kort 2, naturligt afgrænset mod vest af motortrafikvejen, hvorimod 2 km grænsen virker tilfældig. Det er lykkedes at få de to arealer omfattet af byområde i spor 1, men på betingelse af at Novos areal kun anvendes til produktionserhverv, mens Favrholmarealet kun må anvendes til særligt arealkrævende og strømforbrugende erhverv.
 
I stedet for disse statslige særbetingelser burde det overlades til byrådets kommuneplanlægning at fastlægge den detaljerede anvendelse af arealerne, som det almindeligvis gælder i byområdet.
 
Erhvervsstyrelsen indfører tilsyneladende nu et nyt begrænsende princip for at kommuner kan planlægge for byudvikling på egnede arealer lige uden for 2 kilometer grænsen. Nemlig at kommunen skal kompensere ved at udlægge arealer af næsten tilsvarende størrelse til grøn kile. Dette er ikke en imødekommelse af byrådets principielle ønske om opblødning af 2 km grænsen, men muliggør dog det konkrete ønske om, at få Solrødgård i byområdet, for den del som er kommuneplanlagt til egentlige forsyningsformål.

Retsgrundlag
Fingerplan 2017 § 19, jf. planlovens §§ 3, stk. 1 og 5 i.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 04-12-2018
Udvalget er enig i indstillingen.
 
Afbud: Dragan Popovic (V)
 
Stedfortræder: Dan Riise (V)
 

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 05-12-2018
Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018
Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.
 

Beslutning i byrådet den 19-12-2018
Byrådet godkendte indstillingen.

Bilag

18. Oplæg til nye retningslinjer for Krone-til-krone puljen

Sagsnummer: 18/18258

Oplæg til nye retningslinjer for Krone-til-krone puljen


Indstilling
Direktionen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget at godkende:
 1. at Krone-til-Kronepuljen fremadrettet hedder Kulturpuljen
 2. udkast til retningslinjer for Kulturpuljen og sende disse videre til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Kultur og Fritidsudvalget med henblik på, at udvalget godkender nyt navn til Krone-til-kronepuljen samt godkender udkast til retningslinjer for Kulturpuljen og sender disse videre til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.
 
Ved Kultur og Fritidsudvalgets seneste møde i november drøftede udvalget retningslinjerne for den eksisterende Krone-til-Krone pulje.
Dette med afsæt i at der ved budgetaftalen 2019-2022 blev afsat 51.000 kr. årligt til krone-til-kronepuljen, således at puljen fremadrettet er på 101.000 kr. i alt årligt.
I forbindelse med budgetaftalen 2019-2022 blev det ligeledes besluttet, at puljen skal kunne søges til projekter i hele kommunen:
 
”Vi styrker kulturen via krone-til-krone puljen - hæves til 100 t.kr. og gælder hele kommunen”.
 
Tidligere har Krone-til-krone puljen været målrettet musiske arrangementer i Hillerøds bykerne, som element i arbejdet for visionen med bykernen. Ligesom en bevilling har været betinget af, at ansøger garanterer en medfinansiering på minimum 50 %.
 
Forvaltningen har på baggrund af udvalgets drøftelser ved udvalgsmødet i november udarbejdet et forslag til nye retningslinjer for puljen, herunder forslag om at nyt navn til puljen kunne være Kulturpuljen.
 
Det foreslås, at det overordnede formål med kulturpuljen er at understøtte både små og store kulturarrangementer og -aktiviteter i Hillerød Kommune. Det foreslås, at der kan søges støtte til:
 
 • Kulturarrangementer og –aktiviteter der holdes i Hillerød Kommune
 • Åbne arrangementer og aktiviteter
 • Arrangementer hvor der er medfinansiering.
 
Og at følgende prioriteres:
 • Kulturaktiviteter målrettet børn og unge
 • Nyskabende aktiviteter og arrangementer
 • Aktiviteter der fremmer nye netværk og fællesskaber.
 
Samlet udkast til retningslinjer er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag
Ikke relevant for sagen.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
 

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 05-12-2018
-           
Udvalget godkendte, at Krone-til-Kronepuljen fremadrettet hedder Kulturpuljen samt at udkast til retningslinjer for Kulturpuljen sendes videre til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet med følgende ændringer og tilføjelser:
 
 1. ”Arrangementer hvor der er medfinansiering” flyttes til punkt under ”Følgende prioriteres:”
 2. ”Alle ovenstående punkter skal ikke nødvendigvis være opfyldt”
 3. ”Retningslinjerne evalueres i slutningen af 2019”
 4. ”Ansøgningerne behandles af Kultur og Fritidsudvalget”
 5. ”Ubrugte midler i puljen overføres til næstkommende år”.
 
 
Afbud: Dragan Popovic (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018
Økonomiudvalget godkendte Kultur og Fritidsudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.
 

Beslutning i byrådet den 19-12-2018
Kultur og Fritidsudvalgets indstilling blev sat til afstemning.
 
26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø
0 stemte imod
1 undlod at stemme: D
 
Indstillingen blev godkendt.

Bilag

19. Oplæg til nye retningslinjer for eventpuljen

Sagsnummer: 18/17944

Oplæg til nye retningslinjer for eventpuljen


Indstilling
Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget samt Idræt og Sundhedsudvalget godkender udkast til retningslinjer for eventpuljen og indstiller disse til godkendelse i økonomiudvalget samt byrådet.

Sagsfremstilling
Denne sag fremlægges med henblik på, at Kultur og Fritidsudvalget samt Idræt og Sundhedsudvalget skal tage stilling til nye retningslinjer for eventpuljen.
 
I budget 2018-2021 blev der afsat 0,25 mio. kr. årligt til en eventpulje og i den forbindelse blev der formuleret følgende tekst i budgetaftalen pkt. 32:
 
”Vi sætter fokus på vores idræts- og kulturområde, som har både en sund og samlende betydning for mange familier i vores kommune. Vi afsætter en pulje til events, som tildeles af Kultur- og Fritidsudvalget.”
 
Byrådet besluttede efterfølgende at puljen skulle have delt ejerskab mellem Kultur og Fritidsudvalget og Idræt og Sundhedsudvalget, med et indstillingsudvalg bestående af repræsentanter fra begge udvalg samt borgmesteren.
Puljen har nu eksisteret i et år og indstillingsudvalget har evalueret retningslinjer, ansøgningsprocedurer med videre på et indstillingsudvalgsmøde den 7. november 2018.
 
Med udgangspunkt i indstillingsudvalgets evaluering har forvaltningen udarbejdet et udkast til nye retningslinjer for eventpuljen. Udkast er vedlagt sagen som bilag.
 
Det overordnede formål og de overordnede kriterier er i grove træk uforandrede.
Dog er der tilføjet en række underordnede vurderingsparametre, der blandt andet skal medvirke til et større fokus på puljens brandingeffekt, den lokale effekt samt effekt i forhold til Kultur og Fritidsudvalgets samt Idræt og Sundhedsudvalgets politiske visioner.
 
Ud over ændringerne i retningslinjerne anbefaler indstillingsudvalget, at puljen kommunikeres tydeligere ud blandt andet via kommunens hjemmeside. Her foreslår indstillingsudvalget, at puljen præsenteres på en side, der samlet præsenterer de puljer, som kan søges på Kultur og Fritidsområdet samt Idræt og Sundhedsområdet. Forvaltningen vil arbejde videre med dette forslag.

Retsgrundlag
Ikke relevant for sagen.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Idræt og Sundhedsudvalget den 04-12-2018
Udvalget godkendte udkast til retningslinjer for eventpuljen og indstiller disse til godkendelse i økonomiudvalget samt byrådet.
 
Afbud: Hanne Kirkegaard Olesen (V), Dragan Popovic (V)
 
Stedfortræder: Annette Rieva (V)

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 05-12-2018
Udvalget godkendte udkast til retningslinjer for eventpuljen med følgende tilføjelser:
 1. ”Ansøgningerne behandles af Kultur og Fritidsudvalget og Idræt og Sundhedsudvalget efter indstilling fra et indstillingsudvalg bestående af formand og næstformand fra henholdsvis Kultur og Fritidsudvalget og Idræt og Sundhedsudvalg samt borgmester”
 2. ”Ikke forbrugte midler i puljen overføres til næstkommende år.”
 
Kultur og Fritidsudvalget indstiller med disse ændringer retningslinjerne til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.
 
Afbud: Dragan Popovic (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018
Økonomiudvalget godkendte Kultur og Fritidsudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.
 

Beslutning i byrådet den 19-12-2018
Byrådet godkendte Kultur og Fritidsudvalgets indstilling.

Bilag

20. Udmøntning af besparelsen i 2019 på Hillerød Bibliotek

Sagsnummer: 18/16950

Udmøntning af besparelsen i 2019 på Hillerød Bibliotek


Indstilling
Direktionen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget indstiller beslutning om ændret betjening på Skævinge Bibliotek fra 1. januar 2019 til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges med henblik på, at Kultur og Fritidsudvalget indstiller beslutning om ændret betjening og bemanding på bibliotekerne i forbindelse med udmøntningen af besparelser på bibliotekernes budget 2019 til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.
 
Som konsekvens af budgetforliget 2019-22 skal bibliotekerne spare 349.000 kr. i 2019 og overslagsårene.
 
Dette medfører en reduktion af bibliotekernes personale. For at sikre, at bibliotekernes personaleressourcer hænger sammen med en reduceret bemanding, foreslås følgende, som også fremgik af Budgetkatalog 2019-22:
 
 • Bibliotekernes åbningstider vil uændret være alle årets dage kl. 7-22.
 • Betjeningstiden på hovedbiblioteket i Christiansgade vil være de samme, men med mindre bemanding
 • Betjeningstiden på Skævinge Bibliotek ændres og reduceres med 1 time om ugen, således at betjeningen fra kl. 10-14 om lørdagen ændres til betjening fra kl.9-12 om torsdagen.
 
Konsekvens – serviceforringelse om lørdagen på Skævinge Bibliotek
Ophøret af lørdagsbetjening på Skævinge Bibliotek er en serviceforringelse for borgere, som benytter biblioteket om lørdagen.
I januar til september 2018 var der gennemsnitligt 69 besøgende pr. lørdag på Skævinge Bibliotek, hvilket i gennemsnit er den 3. mest besøgte dag på ugen.
 
Mulighed – serviceforbedring for skoler og dagtilbud
Omvendt er ændringen en væsentlig serviceforbedring for skoler og dagtilbud i området. Kendskab til folkebiblioteket og dets muligheder er vigtigt for børn og unges læring, læselyst og uddannelse, og skoler og dagtilbud er en højt prioriteret målgruppe, som et filialbibliotek som Skævinge bør have tilbud til. I dag er der dog ingen tilbud, da betjeningen på biblioteket er mandag og onsdag fra kl.14-18, samt lørdag kl. 10-14, hvilket betyder at skolerne og daginstitutionerne ikke har mulighed for at møde fagpersonale i skole- og institutionstiden.
 
Torsdagsbetjening kl. 9-12 gør det muligt at tilbyde skolerne i lokalområdet (fx Kornmarksskolen, Skævinge og Lille Lyngby afdelinger samt Hanebjerg skole, Gørløse afdeling) biblioteksbesøg i 2., 3. eller 4. lektion, hvor eleverne kan få en biblioteksorientering, hjælp til materialesøgninger til deres opgaver eller andet relevant.
 
Ligeledes vil torsdagsbetjening gøre det muligt at tilbyde daginstitutionerne og dagplejen besøg på biblioteket og dermed hjælpe med materialer til deres emnearbejder samt gøre børnene fortrolige med biblioteket, bøger og højtlæsning. Dagplejen mødes i legestuer enten tirsdag eller onsdag. Torsdag vil derfor passe fint til et evt. biblioteksbesøg.
 
På sigt vil biblioteket undersøge mulighederne for at engagere frivillige i Skævinge, som i samarbejde med bibliotekspersonale kan være med til at igangsætte aktiviteter for eksempelvis børnefamilier et par gange om året.

Retsgrundlag
Lov om biblioteksvirksomhed.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den 05-12-2018
Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.
 
Afbud: Dragan Popovic (V)

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018
Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.
 

Beslutning i byrådet den 19-12-2018
Byrådet godkendte indstillingen.

21. Afregningspris for madservice 2019

Sagsnummer: 18/17355

Afregningspris for madservice 2019


Indstilling
Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende afregningspriserne for 2019 til leverandører af madservice til hjemmeboende omfattet af frit valg.

Sagsfremstilling
Formålet med denne sagsfremstilling er at godkende afregningspriser for 2019 til godkendte leverandører af madservice til hjemmeboende omfattet af frit valg.
 
Opgørelsen af afregningsprisen sker på baggrund af Mad til hver DAGs omkostninger til madserviceordningen.
 
I Mad til hver DAGs budget for 2019 angives prisen for måltider og kørsel hver for sig. Budgettet er godkendt af bestyrelsen juni 2018. I budgettet er døgnkostprisen beregnet til 120,22 kr. eksklusiv moms, og prisen for kørsel er 22,00 kr. pr uge.
 
Afregningsprisen for de enkelte ydelser fremgår af vedlagte bilag.
 
De priser, som borgeren skal betale for maden, er vedtaget af byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019-2022 og er derfor ikke en del af dagsordenen. Over for borgeren afregnes kørsel ikke særskilt, men indgår som en del af betalingen for maden.
 
Afregningsprisen ekskl. moms er det beløb, som visitationsmyndigheden betaler Mad til hver DAG, mens
afregningsprisen inkl. moms er det beløb, som de private leverandører skal afregnes med. I forhold til private leverandører afregnes således med samme priser som til den kommunale leverandør, blot tillagt 25 pct. moms.
 
Afregningspriserne vil træde i kraft med virkning fra 1. januar 2019.

Retsgrundlag
Lov om social service, §91.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Det forventes, at de reviderede afregningspriser kan holdes inden for Visitation og Hjælpemidlers budgetramme til madservice for 2019.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-12-2018
Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018
Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.
 

Beslutning i byrådet den 19-12-2018
Byrådet godkendte indstillingen.

Bilag

22. Danmarkskortet over Ankerstyrelsens afgørelser

Sagsnummer: 18/18137

Danmarkskortet over Ankerstyrelsens afgørelser


Indstilling
Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftsudvalget at indstille til, at økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen om ”danmarkskortet over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter” til efterretning.

Sagsfremstilling
Folketinget har vedtaget, at byrådet skal behandle ”danmarkskortet over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter”, som siden 2017 er udgivet af Børne- og Socialministeriet.
 
Danmarkskortet over omgørelsesprocenter bygger på Ankestyrelsens ankestatistik, som udgives årligt. Danmarkskortet over omgørelsesprocenter bygger specifikt på afgørelser truffet på hele socialområdet, det vil sige ydelser efter serviceloven på både børne-, voksen- og ældreområdet. Ud over det samlede danmarkskort udgives der også separat et udsnit over omgørelsesprocenter for henholdsvis børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet.
 
Børn, Familie og Ungeudvalget behandler danmarkskortet indeholdende afgørelser på børneområdet.
 
Afgørelsestyper:
Hjemvisning: Sager, der efter styrelses vurdering ikke er ordentligt oplyst og derfor skal genbehandles i kommunen og afgøres på ny.
 
Ændring/ophævelse: Ankestyrelsen har ophævet eller ændret kommunens afgørelse.
Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.
 
Afvisning/henvisning: Ankestyrelsen behandler ikke sagen.
 
Omgørelsesprocenten beregnes ud fra antallet af hjemviste og ændrede sager set i forhold til alle de sager, styrelsen har behandlet (men altså ikke sager, der er afvist).  
 
Status 2017 for hele socialområdet
Ankestyrelsen har i 2017 realitetsbehandlet 109 sager efter serviceloven inden for børne-, voksen- og ældreområdet i Hillerød Kommune. Ankestyrelsen stadfæstede kommunens afgørelser i 62 af sagerne. 6 sager blev ophævet eller ændret. 41 sager blev hjemviste, da de ikke var belyste nok til, at Ankestyrelsen kunne træffe en afgørelse.
 
Omgørelsesprocenten for Hillerød Kommune på hele socialområdet er samlet set 43 %. I 2016 var den samlede omgørelsesprocent for Hillerød Kommune 37 %.
 
Benchmarking på hele socialområdet
Omgørelsesprocenten for kommuner som Hillerød i andre sammenhænge sammenligner sig med er:
Fredensborg 48 %
Frederikssund 45 %
Furesø 49 %
Gladsaxe 41 %
Gribskov 55 %
Hele landet 38 %
 
Ses der på de sammenlignelige kommuner, så har Hillerød Kommune en af de lavere andele af sager, der bliver omgjort. Omgørelsesprocenten i Hillerød Kommune er dog steget fra 2016 til 2017, og er højere end landsgennemsnittet.
 
Forvaltningen opgør ikke systematisk antallet af afgørelser på alle områder, der træffes årligt. For at relativere antallet af afgørelser, der behandles hos Ankestyrelsen, så har forvaltningen lavet et estimat over antal afgørelser, der træffes årligt. På de tre områder – børne-, voksen og ældreområdet – estimeres det, at der årligt ca. er truffet 12.700 afgørelser. Det betyder, at de 47 sager, der blev omgjort i Hillerød Kommune i 2017 svarer til 0,4 % af afgjorte sager.
Sager under Omsorg og Livskraftudvalget
Af bilag 2 ses Ankestyrelsens statistik med opgørelse over de enkelte §§ i afdelingerne Borger- og Socialservice og Ældre og Sundhed opgjort for Hillerød Kommune og hele landet.
 
Antal sager 2017
Omsorg og Livskraftudvalget
Borger- og Socialservice
Ældre og Sundhed
Realitetsbehandlet
57
25
32
Ændrede afgørelser
2
2
0
Hjemviste sager
24
9
15
Omgørelsesprocent
45 %
44 %
46 %
 
Ankestyrelsen har truffet afgørelse i 67 sager under Omsorg og Livskraftudvalget: 29 sager fra Borger- og Socialservice og 38 sager fra Ældre og Sundhed.
 
Af de 67 sager under Omsorg og Livskraftudvalget har Ankestyrelsen realitetsbehandlet de 57 sager, idet 10 er blevet afvist/henvist til anden instans. Af de 57 sager er 2 blevet ændret og 24 er blevet hjemvist.
Omgørelsesprocenten for sager under Omsorg og Livskraftudvalget er samlet set 45 %.
 
De fleste af de sager, der er blevet hjemvist, er blevet stadfæstet af Ankestyrelsen, når sagerne er blevet yderligere belyst. Det vil sige, at antallet af sager, der er blevet ændret i Ankestyrelsen er betydeligt lavere end det, der fremgår af omgørelsesprocenten.
 
Sager fra Borger- og Socialservice
Af de 29 sager fra Borger- og Socialservice er 14 sager stadfæstet, 9 er hjemvist, 2 er ændret og 4 er afvist. Ankestyrelsen har således realitetsbehandlet 25 sager. Omgørelsesprocenten er 44 %.
 
Af de 9 sager, som Ankestyrelsen hjemviste, drejede de 5 sig om fastsættelse af egenbetaling ved ophold i botilbud. De 5 sager er et udtryk for, at sagerne ikke var godt nok belyste til, at Ankestyrelsen kunne træffe afgørelse. Ankestyrelsen har ved efterfølgende behandling stadfæstet kommunens afgørelser.
 
Borger- og Socialservice opgør ikke hvor mange afgørelser der træffes årligt, men forvaltningen estimerer, at de 11 omgjorte sager svarer til ca. 1 % af de afgørelser, der træffes årligt på området.
 
Voksenhandicapområdet
På baggrund af det samlede danmarkskort har Børne- og Socialministeriet udgivet et særligt danmarkskort for Voksenhandicapområdet, der viser specifikke afgørelser vedr.: § 95 – kontant tilskud, § 96 – borgerstyret personlig assistance, § 97 – ledsageordning og § 100 – merudgifter.
 
Ankestyrelsen har truffet afgørelse i 12 sager inden for området. Ankestyrelsen stadfæstede 9, ændrede 1, hjemviste 1 og afviste/henviste 1. Ankestyrelsen har således realitetsbehandlet 11 sager. Omgørelsesprocenten for voksenhandicapområdet er 18 %. I 2016 var omgørelsesprocent på 0 (Ankestyrelsen afgjorde 3 sager, heraf blev 2 realitetsbehandlede og Hillerød Kommune fik medhold i begge).
 
Benchmarking på voksenhandicapområdet
Fredensborg 60 %
Frederikssund 71 %
Furesø 48 %
Gladsaxe 33 %
Gribskov 60 %
Hele landet 21 %
 
Sager fra Ældre og Sundhed
Af de 38 sager fra Ældre og Sundhed er 17 sager stadfæstet, 15 er hjemvist, 0 er ændret og 6 er afvist. Ankestyrelsen har således realitetsbehandlet 32 sager. Omgørelsesprocenten er 46 %.
 
Af de 15 sager, som Ældre og Sundhed har fået hjemvist, er de 10 inden for hjælpemidler efter § 112. Størsteparten af disse sager er ansøgninger om et nyt blodsukkermåleapparat ”Free Style Libre”. Det var på afgørelsestidspunktet ikke tydeligt, om der var tale om et hjælpemiddel (kommunal udgift) eller et behandlingsredskab (regional udgift). Ankestyrelsen traf en principafgørelse i maj 2017, hvor snitfladen blev præciseret. Herefter er de hjemviste sager afgjort på ny, og Hillerød Kommune har fået medhold i sagerne.
 
Ældre og Sundhed opgør ikke hvor mange afgørelser der træffes årligt, men forvaltningen estimerer, at de 15 omgjorte sager svarer til ca. 0,2 % af de afgørelser, der træffes årligt på området.
 
Socialministeriet har ikke udarbejdet et særskilt danmarkskort på områder inden for Ældre og Sundhed. Det er derfor ikke muligt at lave benchmarking i forhold til andre kommuner.

Retsgrundlag
Retssikkerhedslovens § 79 b.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-12-2018
Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalg og byråd.
 

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018
Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.

Beslutning i byrådet den 19-12-2018
Byrådet godkendte indstillingen.

Bilag

23. Socialministeriets Danmarkskort over Ankestyrelsens afgørelser

Sagsnummer: 18/14817

Socialministeriets Danmarkskort over Ankestyrelsens afgørelser


Indstilling
Direktionen indstiller til Børn, Familie og Ungeudvalget at indstille til, at økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen om ”danmarkskortet over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter” til efterretning.

Sagsfremstilling
Folketinget har vedtaget, at byrådet skal behandle ”danmarkskortet over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter”, som siden 2017 er udgivet af Børne- og Socialministeriet.
 
Danmarkskortet over omgørelsesprocenter bygger på Ankestyrelsens ankestatistik, som udgives årligt. Ankestyrelsens har en ankestatistik, der vedrører alle lovområder inden for social- og arbejdsmarkedsområdet. Danmarkskortet over omgørelsesprocenter bygger specifikt på afgørelser truffet på hele socialområdet, det vil sige ydelser efter serviceloven på både børne-, voksen- og ældreområdet. Ud over det samlede danmarkskort udgives der også separat et udsnit over omgørelsesprocenter for henholdsvis børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet.
 
Omsorg og Livskraftsudvalget behandler danmarkskortet indeholdende afgørelser på voksenområdet.
 
Afgørelsestyper:
Hjemvisning: Sager, der efter styrelses vurdering ikke er ordentligt oplyst og derfor skal genbehandles i kommunen og afgøres på ny.
Ændring/ophævelse: Ankestyrelsen har ophævet eller ændret kommunens afgørelse.
Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.
Afvisning/henvisning: Ankestyrelsen behandler ikke sagen.
 
Omgørelsesprocenten beregnes ud fra antallet af hjemviste og ændrede sager set i forhold til alle realitetsbehandlede sager. Realitetsbehandlede sager er hjemviste, ændrede/ophævede og stadfæstede sager. Omgørelsesprocenten omfatter ikke afviste/henviste sager. Danmarkskortet over omgørelsesprocenter viser, hvor mange af de sager Ankestyrelsen har behandlet efter servicelovens bestemmelser, der er blevet ændret, ophævet eller hjemvist.
 
Status 2017 for hele socialområdet
Ankestyrelsen har i 2017 realitetsbehandlet 109 sager efter serviceloven inden for børne-, voksen- og ældreområdet i Hillerød Kommune. Ankestyrelsen stadfæstede kommunens afgørelser i 62 af sagerne. 6 sager blev ophævet eller ændret. 41 sager blev hjemviste, da de ikke var belyste nok til, at Ankestyrelsen kunne træffe en afgørelse.
 
Forvaltningen opgør ikke systematisk antallet af afgørelser på alle områder, der træffes årligt. For at relativere antallet af afgørelser, der behandles hos Ankestyrelses, har forvaltningen lavet et estimat over antal afgørelser der træffes årligt. På de tre områder – børne-, voksen og ældreområdet – estimeres det, at der årligt ca. er truffet 12.700 afgørelser. Det betyder, at de 47 sager der blev omgjort i Hillerød Kommune i 2017 svarer til 0,4 %.
 
Omgørelsesprocenten for Hillerød Kommune på hele socialområdet er samlet set 43 %. I 2016 var den samlede omgørelsesprocent for Hillerød Kommune 37 %.
 
Benchmarking på hele socialområdet
Omgørelsesprocenten for kommuner som Hillerød i andre sammenhænge sammenligner sig med er:
Fredensborg 48 %
Frederikssund 45 %
Furesø 49 %
Gladsaxe 41 %
Gribskov 55 %
Hele landet 38 %
 
Ses der på de sammenlignelige kommuner, så har Hillerød Kommune en af de lavere andele af sager, der bliver omgjort. Omgørelsesprocenten i Hillerød Kommune er dog steget fra 2016 til 2017, og er højere end landsgennemsnittet.
 
Sager under Børn, Familie og Ungeudvalget
Af bilag 2 ses Ankestyrelsens statistik med opgørelse over de enkelte §§ i Familier og Sundhed, opgjort for Hillerød Kommune og hele landet.
 
Ankestyrelsen har truffet afgørelse i 54 sager under Børn, Familie og Ungeudvalget.
 
Af de 54 sager under Børn, Familie og Ungeudvalget har Ankestyrelsen realitetsbehandlet de 51 sager, idet 3 er blevet afvist/henvist til anden instans.
Af de 51 sager er 4 blevet ændret og 16 er blevet hjemvist.
Omgørelsesprocenten for sager under Børn, Familie og Ungeudvalget er samlet set 39
(4+16)/51= 39 %
 
På børneområdet udskiller Ankestyrelsen specifikt handicapområdet i deres Danmarkskort og tallene fra dette område fremgår af nedenstående tabel ved siden af det samlede børneområde, hvoraf handicapområdet er en delmængde.
 
Antal sager 2017
 
Hillerød
Hele landet
Alle børneparagrafer
Børnehandicap-området
Alle børneparagrafer
Børnehandicap-området
Antal realitetsbehandlede
51
23
3984
2153
Ændrede afgørelser
4
1
533
349
Hjemviste sager
16
11
1228
749
Omgørelsesprocent
39%
52%
44%
51%
 
I 2016 var den samlede omgørelsesprocent for Hillerød Kommune 19 mens det tilsvarende tal på landsplan var 33.
 
Det fremgår af tabellen, at omgørelsesprocenten på det samlede børneområde er på 39 pct., mens det tilsvarende tal på landsplan er oppe på 44 pct. Specifikt på handicapområdet er Hillerød kommune på niveau med landstallet, hvor der omgøres henholdsvis 52 og 51 pct.
 
I Hillerød skal forklaringen på den forholdsvis høje omgørelsesprocent på handicapområdet findes i antallet af hjemviste sager. Det fremgår således, at der er hjemvist 11 sager, mens der udelukkende er ændret en afgørelse. Af de 11 sager, som Ankestyrelsen hjemviste, drejede fem om merudgiftsydelser og de sidste seks om tabt arbejdsfortjeneste.
 
Antallet af hjemviste sager kan delvist forklares med, at der specifikt på handicapområdet er tale om en særdeles kompleks lovgivning, samtidig med at der fra Ankestyrelsen stilles større krav til oplysning af sagerne. Ved størstedelen af de 6 hjemviste sager vedrørende tabt arbejdsfortjeneste, gør det sig således også gældende, at Ankestyrelsen ikke vurderer, at der er indhentet tilstrækkelige oplysninger med henblik på at vurdere om familiens behov er kompenseret med det antal timer, som kommunen bevilliger. Myndighedsområderne arbejder fokuseret med at oplyse sagerne tilstrækkeligt med henblik på at nedbringe antallet af hjemviste sager
 
Da Danmarkskortet på børneområdet udelukkende dækker handicapområdet er det Hillerøds omgørelsesprocent på 52 på det specifikke område, der kan benchmarkes i forhold til de ovenfor anvendte sammenligningskommuner.
 
Benchmarking på børnehandicapområdet
Fredensborg 48
Frederikssund 45
Furesø 49
Gladsaxe 41
Gribskov 55

Retsgrundlag
Retssikkerhedslovens § 79 b.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-12-2018
Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.
 

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018
Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.
 

Beslutning i byrådet den 19-12-2018
Byrådet godkendte indstillingen.

Bilag

24. Beredskab i tilfælde af konkurs hos privat leverandør af hjemmehjælp

Sagsnummer: 18/17173

Beredskab i tilfælde af konkurs hos privat leverandør af hjemmehjælp


Indstilling
Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalg og byråd at:
 1. godkende planen for beredskab i tilfælde af konkurs hos privat leverandør af hjemmehjælp
 2. delegere ansvaret for revision af planen til forvaltningen.

Sagsfremstilling
Hillerød Kommune skal have en skriftlig beredskabsplan i tilfælde af konkurs hos privat leverandør af hjemmehjælp, som kommunen har indgået kontrakt med. Omsorg og Livskraftsudvalget, økonomiudvalget og byrådet skal her godkende Hillerød Kommunes beredskabsplan.
 
Behovet for en beredskabsplan skyldes, at der den 1. juli 2018 trådte en lovændring vedrørende forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet i kraft.
 
Lovændringen indebærer, at kommunerne skal have en skriftlig beredskabsplan med retningslinjer for, hvordan kommunalbestyrelsen håndterer konkurser hos private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp, som kommunalbestyrelsen indgår kontrakt med.
 
Desuden skal kommunerne ved kontraktindgåelse med private leverandører stille krav om:
 
 • bankgaranti eller tilsvarende
 • at leverandøren inden kontraktindgåelse og en gang årligt i kontraktperioden indsender skattemæssigt årsregnskab
 • dokumentation for, at leverandøren ved kontraktindgåelse ikke har forfalden gæld på 50.000 kr. eller derover.
 
Endelig skal kommuner, der benytter en godkendelsesordning i forhold til private leverandører, mindst en gang årligt foretage efterberegning af afregningspriser.
 
Hillerød Kommune lever allerede i dag op til kravene om bankgaranti og dokumentation for gæld i forbindelse med kontraktindgåelse samt til kravet om efterberegning af afregningspriserne. Kommunen har desuden adgang til leverandørernes årsregnskaber.
 
Beredskabsplan
Beredskabsplanen foreslås på et overordnet plan at være:
 
Hvis en privat leverandør af hjemmehjælp går konkurs, træder hjemmeplejen ind som beredskab og leverer den visiterede hjælp.
 
Information om en privat leverandørs konkurs kan indgå forskellige steder i Hillerød Kommune og vil blive videregivet til Ældre og Sundhed. Her fra skal informationen videregives til:
 
 • Afdelingschefen for Ældre og Sundhed (alternativt souschef)
 • Sektionsleder for Visitation og Hjælpemidler (alternativt administrativ medarbejder)
 • Sektionsleder for Hjemmeplejen (alternativt en områdeleder)
 
Afdelingschefen sørger for, at direktionen og byrådet bliver informeret, og for at der bliver udsendt pressemeddelelse.
 
Forvaltningen sender et brev til de berørte borgere, der informerer om konkursen og om, at indsatserne bliver leveret af Hjemmeplejen. Hjemmeplejen udleverer desuden brevet til borgerne ved første besøg.
 
Hjemmeplejen leverer som udgangspunkt personlig pleje på det planlagte tidspunkt, ellers informeres borgeren. Tidspunktet for levering af praktisk hjælp kan ændres, hvis det er nødvendigt – i så fald orienteres borgeren.
 
Forvaltningen vurderer, at denne beredskabsplan er tilstrækkelig, så længe en privat leverandør leverer mindre end 20 pct. af de visiterede ydelser. Hvis andelen overstiger dette, kan der være behov for andre foranstaltninger. Beredskabsplanen tages derfor op til revision, hvis en privat leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje leverer mere end 20 pct. af de visiterede ydelser.
 
Ved konkurs hos leverandør af indkøbsordning eller tøjvask henvises borgerne hurtigst muligt til den anden leverandør af ydelsen. Ved akut behov leveres indsatsen af borgerens leverandør af praktisk hjælp.
 
Det indgår ikke i beredskabsplanen, at Hillerød Kommune overtager personale fra den virksomhed, der går konkurs. Det skyldes, at en sådan overtagelse ville høre under lov om virksomhedsoverdragelse, og at Hillerød Kommune dermed ville påtage sig forpligtelsen til udbetaling af feriepenge og skyldig løn til de pågældende medarbejdere.
 
Sagen er sendt til høring i Hillerød Ældreråd.

Retsgrundlag
Lov om social service §92

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-12-2018
Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet. Udvalget besluttede, at udvalget skal have en orienteringssag, hvis der ændres i beredskabsplanen.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018
Økonomiudvalget godkendte Omsorg og Livskraftudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.
 

Beslutning i byrådet den 19-12-2018
Byrådet godkendte indstillingen.

Bilag

25. Godkendelse af kvalitetsstandarder for Ældre og Sundhed 2019

Sagsnummer: 18/7000

Godkendelse af kvalitetsstandarder for Ældre og Sundhed 2019


Indstilling
Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende kvalitetsstandarderne for Ældre og Sundhed 2019, herunder at de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg til borgere, der fylder 75 år, fremover gives som en samlet fødselsdagsfest.

Sagsfremstilling
Byrådet skal hvert år godkende de lovpligtige kvalitetsstandarder for Ældre og Sundheds bevilling af ydelser under Lov om Social Service. Kvalitetsstandarderne er samlet i et katalog under navnet ”Tilbud, muligheder og lovpligtige kvalitetsstandarder”. Af kataloget fremgår de muligheder, man har som borger i Hillerød Kommune, både i form af frivillige tilbud samt kommunale ikke-visitererede og visiterede tilbud.
 
I kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg foreslås en ændring, så det lovpligtige forebyggende hjemmebesøg til borgere, der fylder 75 år, ændres fra et tilbud om et individuelt besøg til en personlig invitation til et forebyggelses-arrangement med andre 75-årige. Forslaget er inspireret af tilsvarende tilbud i andre kommuner. Ved arrangementet bliver der bliver givet oplysninger, der kan understøtte en sund alderdom og informationer om en række af de tilbud, der findes til seniorer i Hillerød Kommune.
 
Herudover er følgende allerede vedtagne ændringer indarbejdet i dokumentet ”Tilbud, muligheder og lovpligtige kvalitetsstandarder” i forhold til 2018:
 
 • Egenbetaling for indkøbsordning: Det er tilføjet i kvalitetsstandarderne, at der er indført egenbetaling på 15 kr. pr. indkøb for de borgere, der er visiteret til indkøbsordning, jf. budget 2019-22.
 • Ophør af klippekortordning for beboere på plejecentre, da der ikke blev afsat midler i budget 2019-22.
 
Ophøret af klippekortordningen er dog delvis modsvaret af, at der er afsat 1,66 mio. kr. årligt til aktiviteter på plejecentrene.
 
Sagen er sendt i høring i Hillerød Handicapråd og Hillerød Ældreråd.

Retsgrundlag
Lov om Social Service §§ 138-139.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-12-2018
Udvalget godkendte indstillingen med den bemærkning, at ”fødselsdagsfest” ændres til ”forebyggende arrangement” og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet. Udvalget besluttede, at der fremover er en anden sagsgang, som giver rådene bedre mulighed for at afgive høringssvar. Det betyder, at udvalget først kan godkende sagen efterfølgende.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018
Økonomiudvalget godkendte Omsorg og Livskraftudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.
 
Mette Thiesen (D) tog forbehold i forhold til brugerbetalingen på 15 kr. i forbindelse med indkøb af dagligvarer.
 

Beslutning i byrådet den 19-12-2018
Mette Thiesen (D) stillede forslag om, at brugerbetalingen på 15 kr. i forbindelse med indkøb af
Dagligvarer udgår af kvalitetsstandarden.
 
1 stemte for: D
26 stemte imod: A, B, C, F, O, V, Ø
 
Forslaget blev ikke godkendt.
 
Byrådet godkendte Omsorg og Livskraftsudvalgets indstilling med den tilføjelse, at udvalget løbende skal følge og evaluere udviklingen på området.

Bilag

26. Fleksibel støtte - beslutning af en ny model for socialpædagogisk støtte samt ny kvalitetsstandard

Sagsnummer: 18/17420

Fleksibel støtte - beslutning af en ny model for socialpædagogisk støtte samt ny kvalitetsstandard


Indstilling
Direktionen indstiller til Omsorg og Livskraftsudvalget at indstille til økonomiudvalg og byråd, at godkende:
 1. en ny model for tilrettelæggelse af den socialpædagogiske støtte, samt
 2. en ny kvalitetsstandard for støtte til et selvstændigt liv, der omfatter §§ 12, 82a og 82b samt 85 i Serviceloven.

Sagsfremstilling
Som en del af Budget 2019-22 har byrådet vedtaget en besparelse, som skal gennemføres via business casen ”fleksibel støtte”. Omsorg og Livskraftudvalget besluttede desuden på mødet i april 2018, at forvaltningen skulle arbejde videre med de nye bestemmelser under Serviceloven omkring en tidlig og forebyggende indsats (Serviceloven §§ 82a og 82b – se mere i bilag). På baggrund af disse to beslutninger fremlægges en ny model for området samt en ny kvalitetsstandard til godkendelse. Kvalitetsstandarden samler en del af initiativerne, der skal understøtte en mere fleksibel, målrettet og effektiv indsats.
 
Fleksibel støtte
Med fleksibel støtte iværksættes en række initiativer, der skal støtte borgerens vej mod et selvstændigt liv. Målet er, at flere skal klare sig med mindre eller ingen støtte samt sikre, at borgeren ikke får behov for mere omfangsrig støtte.
 

Nedenstående initiativer indstilles til at blive iværksat pr. 1. januar 2019. I det vedlagte notat kan der læses mere om de enkelte initiativer.  
 
Initiativ
Ændring
Formål
Tjekpunktet Råd og Vejledning
– udvidet åbningstid på Trollesbro (§ 12 – råd og vejledning)
- Går fra den nuværende åbningstid på to dage om ugen, til åbning fire dage om ugen.
- Tydeligt, at det er én indgang på Trollesbro for socialpædagogisk støtte for borgere over 18 år.
- Borgerne oplever, at det er nemmere og mere gennemskueligt, at få råd og vejledning, samt at de kan få svar på en række spørgsmål i mere trygge og vante rammer.
Nye forløb i Tjekpunktet efter §§ 82 a og 82b (nye bestemmelser i Serviceloven)
- Gruppetilbuddet forankres under en ny lovgivning med det formål at styrke tilbuddet så det kommer flere til gavn.
- Indførelse af en ny tidsbegrænset og målrettet individuel støtte.
- Sikre en tidlig og forebyggende indsats.
- Styrkelse af gruppetilbud.
- En indsats som er tidsbegrænset og dermed ikke fastholder borgeren i behovet for kommunal støtte.
Sparrings- og bevillingsforum
- Etablering af et forum, som skal give sparring omkring alle nye § 85 bevillinger samt drøfte eksisterende sager. Evalueres efter tre måneder.
- Sikre en mere ensrettet visiteringspraksis.
- Give faglig sparring omkring nye og eksisterende sager.
- Styrke styringen.
Visitering i pakker på § 85
- Den nuværende takststruktur med en bevilling på et bestemt timetal ændres til en pakkestruktur, som indeholder et månedligt timeinterval.
- Større fleksibilitet i udmøntningen af støtten, så den i højere grad følger borgerens reelle behov for støtte i en given periode.
- Større gennemsigtighed imellem mål, funktionsniveau og tildelt støtte.  
Rammefinansiering
- Skift fra takststyring til rammefinansiering hos udføren, Center for Udvikling og Støtte (CUS). Rammefinansiering medfører, at der ikke længere sker afregning mellem myndighed og udfører.
- Ændringen sker på samme aktivitetsområde.
- Øget incitament for CUS til at arbejde med borgernes progression.
- Bedre mulighed for at fordele ressourcerne på CUS mere hensigtsmæssigt.
 
Ny kvalitetsstandard
Der er udarbejdet et forslag til en ny kvalitetsstandard, ”kvalitetsstandard for støtte til et selvstændigt liv”, som samler en række af ovenstående initiativerne på dette område. En stor del af ændringerne bygger på et behov for at kunne tilbyde nogle borgere en mindre tung og tidsbegrænset ydelse end støtte efter § 85.
 
I kvalitetsstandarden indgår såvel § 12, §§ 82a og 82b og § 85 i serviceloven. Den erstatter den nuværende kvalitetsstandard for § 85. Formålet med den samlede kvalitetsstandard er at tydeliggøre snitfladerne imellem ydelserne og viser borgeren, det de kan forvente af socialpædagogisk støtte i Hillerød Kommune.
 
I forhold til den nuværende kvalitetsstandard for § 85 udvides målgruppen med de nye, lettere forløb. Til gengæld skal den tidlige og forebyggende indsats sikre, at færre får behov for § 85-støtte. Det indføres ligeledes, at der fremover visiteres i pakker med et timeinterval samt pakker for CTI-indsatsen (konkret metode til borgere, der flytter i egen bolig fra indlæggelse eller botilbud), opgangsfællesskaber og udflytning til egen bolig.
 
I kvalitetsstandarden fremgår det, at §12 og Tjekpunkt-forløbene efter §§ 82a og 82b leveres af Tjekpunktet, som er organiseret under CUS. Derudover leveres den socialpædagogiske støtte efter § 85 i udgangspunkt også af CUS. Der visiteres kun til private leverandører, hvis CUS ikke kan tilgodese borgerens behov.
 
Forvaltningen udarbejder et kommissorium for styringen, og nedsætter en styregruppe bestående af Direktøren for Job, Social og Sundhed, afdelingscheferne i Jobcentret og Borger- og Socialservice samt relevante sektionsledere. Styregruppen følger udviklingen tæt. Omsorg og Livskraftsudvalget vil kvartalsvis blive orienteret om udviklingen på området.
 
Vedlagt som bilag er:
 • Kvalitetsstandard for støtte til et selvstændigt liv
 • Uddybende notat.
 • Den nuværende kvalitetsstandard for § 85 – godkendt i 2016
 • Høringssvar fra handicapråd og udsatteråd.
 
Sagen har været i høring i Hillerød Handicapråd og Udsatteråd. Rådene er fremkommet med forskellige pointer i forhold til sagsfremstillingen, som kan læses i de vedlaget bilag.

Retsgrundlag
SEL §§ 12, §§ 82a og 82b, § 85.

Økonomi
Fleksibel støtte medfører ingen merudgifter. Initiativerne skal sikre, at besparelsen på 900.000 kr., som indgår i Budget 2019-22, kan indhentes.
Fremover vil der være en budgetramme på CUS på 17,9 mio. kr., som er sammensat af de nuværende budget på § 85, § 85 gruppe og § 99 (opsøgende).
 
Budgettet for køb af timer hos private leverandører på § 85 vil fortsat ligge i socialfaglig enhed, Borger- og Socialservice. Det forventes, at flere timer fremover skal leveres af CUS og budgettet vil derfor ligeledes gradvist blive søgt flyttet fra forvaltningen til decentralt – dog uden, at det vil give samlede merudgifter for kommunen. Der vil fortsat blive leveret timer til andre kommuner, som vil blive afregnet via den fastsatte timepris. Indtægten for dette indgår i den samlede ramme på CUS.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-12-2018
Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018
Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.
 

Beslutning i byrådet den 19-12-2018
Byrådet godkendte indstillingen.

Bilag

27. Markant stigende udgifter til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet 2018 - tillægsbevilling

Sagsnummer: 18/17105

Markant stigende udgifter til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet 2018 - tillægsbevilling


Indstilling
Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at give en tillægsbevilling på 18,7 mio. kr. i 2018 finansieret af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling
Hillerød Kommunes udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2018 ligger væsentligt højere end budgetteret. Den seneste budgetopfølgning viser udgifter på 220,1 mio. kr. Det er en merudgift på 18,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som indeholder den tillægsbevilling på 10,1 mio. kr. vedrørende efterbetalingen for 2017, som byrådet gav ved budgetopfølgning 2-2018.
 
Finansieringsomlægning
Fra 2018 er den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet ændret på to punkter
 • Aldersdifferentiering, så kommunernes betaling for børn under 2 år og borgere over 66 år er højere end for de øvrige aldersgrupper
 • Hidtil har der været forskellige takster for ambulante og stationære indsatser, det er nu ændret til en takst pr. indsats (som fortsat varierer afhængig af hvilket medicinsk speciale, der er tale om).
 
Kommunernes medfinansiering er dermed højere for de aldersgrupper, som kommunerne hyppigst er i kontakt med, end for de øvrige aldersgrupper. Den højere finansiering gælder alle diagnoser – også de som kommunerne ikke umiddelbart kan påvirke.
 
I juni 2016 udsendte Sundheds- og Ældreministeriet, Social- og Indenrigsministeriet og Finansministeriet et notat om ændring af den kommunale medfinansiering. Af notatet fremgår, at aldersdifferentieret kommunal medfinansiering vil belaste kommuner med forholdsvis mange småbørn og ældre. Disse virkninger vil i vidt omfang blive imødegået i udligningssystemet, og derfor vil ændringen have relativt begrænsede konsekvenser for kommunerne efter gennemslag i udligningssystemet. Ændringen er tidsmæssigt forskudt, fordi udgifterne skal afspejles i et regnskab, før det påvirker beregningen af udgiftsbehovet.
 
Analyse fra Sundheds- og Ældreministeriet
Sundheds- og Ældreministeriet har udarbejdet en analyse, hvor ministeriet skønner den enkelte kommunes udgifter i 2018 og ud fra tre parametre forsøger at forklare ændringen i forhold til KLs oprindelige forventning, som blev lavet i 2017. Hillerød Kommunes budgetlægning for 2018 tog udgangspunkt i KLs prognose med en mindre nedjustering svarende til mindreforbruget i regnskab 2016.
 
Sundheds- og Ældreministeriets nuværende forventning til Hillerød Kommunes udgifter i 2018 svarer til Hillerød Kommunes egen aktuelle prognose. Hillerød Kommune er en af de kommuner, der i analysen oplever den største stigning i f.t. den oprindeligt forventede udgift i 2018, i alt 9 pct.
 • Effekt af ændret sundhedsforbrug mellem aldersgrupper forklarer 1/3 af stigningen i udgiften
 • Effekt af ændret sundhedsforbrug mellem almen praksis, somatik og psykiatri forklarer 1/3 af stigningen i udgiften
 • Stigning i aktivitetsniveauet forklarer 1/3 af stigningen i udgiften
 
På landsplan forventer Sundheds- og Ældreministeriet, at udgifterne til medfinansiering svarer til KLs oprindelige prognose, men ministeriets prognose for de enkelte kommuner varierer fra en mindreudgift på 14 pct. til en merudgift på 13 pct. i f.t. KLs oprindelige prognose.
 
Sundheds- og Ældreministeriets analyse viser desuden, at:
 • den kommunale medfinansiering i Region Hovedstaden ligger 2,1 pct. højere end forventet
 • der forventes en stigning i alle nordsjællandske kommuner, bortset fra Halsnæs, men at Hillerød Kommune er hårdest ramt.
 
Forvaltningen vil tale med KL om, at den nye finansieringsmodel giver langt større følsomhed over for udsving i antal af især ældre patienter og dermed mindre budgetsikkerhed for den enkelte kommune.  Forvaltningen samarbejder med andre af de kommuner, der er ramt af finansieringsomlægningen, om dette. KL bør tage disse udsving op med regeringen med henblik på, at Hillerød Kommune kompenseres tilstrækkeligt.
 
Egen analyse
Afregningerne af den kommunale medfinansiering har det meste af 2018 ligget højere end forventet, men kommunerne har først i eftersommeren fået adgang til de bagvedliggende data. Derfor har det ikke været muligt at analysere forbruget tidligere.
 
Forvaltningen har analyseret Hillerød Kommunes medfinansiering opdelt på medicinske specialer og på aldersgrupper. Analysen peger på områder, hvor forvaltningen vil tage op med Region Hovedstaden, at den skal analysere, om registreringerne i Sundhedsportalen er korrekte.
 
Analysen peger på, at Hillerød Kommune i samarbejde med de praktiserende læger kan gøre en forebyggende indsats over for borgere med enkelte konkrete diagnoser. Det vil forvaltningen se nærmere på. Områderne har dog ingen reel økonomisk betydning.

Retsgrundlag
Lov om regionernes finansiering.

Økonomi
Forvaltningen har igennem de seneste måneder forventet merudgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, hvilket også blev varslet ved budgetopfølgning 2 og 3-2018, samt ved budgetlægningen for 2019-22. Ved budgetopfølgning 3 blev der nævnt et merforbrug på 10-20 mio. kr. Forventningen er nu en merudgift på 18,7 mio. kr., som der her søges bevilling til.
 
Sundheds- og Ældreministeriets analyse viser, at den samlede kommunale medfinansiering i Region Hovedstaden bliver 144 mio. kr. højere end forventet. Det vil alt andet lige resultere i en tilbagebetaling til Hillerød Kommune på 3-4 mio. kr. i 2019. Det er ikke muligt at foretage konkret efterprøvning af udligningseffekten for den kommunale medfinansiering alene, da den er en delmængde af de udgifter, der samlet indgår i udgiftsbehovet.
 
KL har på baggrund af Sundheds- og Ældreministeriets udredning lavet en revideret prognose for udgifterne i den enkelte kommune i 2019, som viser et merforbrug i f.t. Hillerød Kommunes budget på 9 mio. kr. Forvaltningen vil vurdere dette nærmere primo 2019.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 05-12-2018
Udvalget godkender indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.
 
Udvalget ser med stor bekymring på den meget store stigning i udgifterne til medfinansiering, der er i Hillerød Kommune. En stigning der primært skyldes en omlægning af reglerne for beregningerne, og som ikke var forudset i hverken regeringens eller KL’s beregninger af konsekvenserne ved omlægningen.
 
Udvalget støtter op om det tværkommunale samarbejde, der er om problemstillingen som forberedelse til en henvendelse til både KL og regeringen.
 
Udvalget beslutter, at der skal arrangeres et temamøde for byrådet om de økonomiske udfordringer på Omsorgs- og Livskraftudvalgets område. 

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018
Økonomiudvalget godkendte Omsorg og Livskraftudvalgets indstilling og sender sagen videre til byrådet.
 

Beslutning i byrådet den 19-12-2018
Byrådet godkendte Omsorg og Livskraftsudvalgets indstilling.

28. Ansøgning og tilsagn om puljefinansiering af kompetenceudviklingsforløb - netværksinddragende metoder

Sagsnummer: 18/14817

Ansøgning og tilsagn om puljefinansiering af kompetenceudviklingsforløb - netværksinddragende metoder


Indstilling
Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende indtægts- og udgiftsbevillingen på 340.800 kr. i 2018, 501.600 kr. i 2019, 501.600 kr. i 2020 og 250.800 kr. i 2021 og lade bevillingerne indgå i budgetopfølgning 1-2019.

Sagsfremstilling
Formålet med sagen er at orientere om, at forvaltningen har søgt socialstyrelsen om midler til gennemførsel af et projekt med titlen Netværksinddragende metoder. Der er mere specifikt søgt midler fra ansøgningspuljen til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge.
 
Forvaltningen har indsendt ansøgningen i foråret 2018 og har i efteråret 2018 fået endeligt tilsagn om at socialstyrelsen vil imødekomme ansøgningen.
 
Formålet med ansøgningen er at muliggøre en investering i et omfattende kompetenceudviklingsforløb, hvor medarbejdere, der arbejder med kommunens udsatte børn og unge og i særdeleshed myndighedsrådgiverne i Familier, Unge og Handicap, får styrket deres forudsætninger for at arbejde endnu mere aktivt med inddragelse og anvendelse af de ressourcer, der allerede er i det udsatte barn eller den unges netværk.
 
Forskning og forvaltningens praksiserfaring peger på at netop netværksinddragelse er afgørende, hvis vi skal sikre bæredygtige og effektive løsninger for børnene og deres familier.
 
Et vigtigt element i den forbindelse er, at familien og netværket inddrages allerede ved opstart af sager, at de løbende involveres, samt at de får en aktiv rolle i problemløsningen.
 
Formålet med kompetenceudviklingsforløbet er således, at medarbejderne opnår kompetencer til at inddrage familien og netværket samt at de introduceres til konkrete metoder, som kan understøtte dette i sagsbehandlingen. I takt med udviklingen går mod at være tættere på familierne og være mere proaktiv i sagsbehandlingen stilles der nye krav til rådgivernes kompetencer blandt andet i forhold til afholdelse af netværksmøder.
 
Det er forvaltningens vurdering, at implementering af netværksinddragende metoder vil kunne klæde medarbejderne på til at udfylde den forandrede rolle som rådgiver. Det er endvidere formålet med kompetenceudviklingsforløbet, at der ses flere indsatser i familierne, hvor familie og netværket har ansvar for dele af løsningen samt at andelen af anbragte børn i netværksplejefamilie vil stige.
 
Kompetenceudviklingsforløbet lægger således i fin forlængelse af forvaltningens arbejde med omstilling mod en tidligere og mere forebyggende indsats, som oprindeligt er iværksat med lanceringen af sverigestænkningen.
 
Samtidig er formålet med forløbet i overensstemmelse med kommunens øgede fokus på at sikre borgerinddragelse i egen sag.

Retsgrundlag
Ikke relevant for sagen.

Økonomi
Der er følgende bevillingsmæssige konsekvenser af sagen:
 
 Kr.
2018
2019
2020
2021
Indtægter
-340.800,00
-501.600,00
-501.600,00
-250.800,00
Udgifter
340.800,00
501.600,00
501.600,00
250.800,00
 
Det samlede tilskud fra Socialstyrelsen lyder på 1.594.800 kr., som skal anvendes i perioden 2018-2021. Den samlede ansøgningspulje var på 13,4 mio. kr. og der er i alt 8 projekter på landsplan som er blevet tilgodeset.
 
Bevillingerne vil ved godkendelse blive indarbejdet i budgetopfølgning 1-2019.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 06-12-2018
Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.
 

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018
Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.
 

Beslutning i byrådet den 19-12-2018
Byrådet godkendte indstillingen.

Bilag

29. Vækstregnskab 2018

Sagsnummer: 18/17446

Vækstregnskab 2018


Indstilling
Direktionen indstiller, at Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, økonomiudvalget og byrådet tager orienteringen om vækstregnskab 2018 til efterretning.

Sagsfremstilling
Formålet med sagen er at orientere Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget, økonomiudvalget og byrådet om vækstregnskab 2018. Vækstregnskabet følger op på de mål og indikatorer, som indgår i Hillerød Kommunes erhvervshandleplan, som dækker perioden 2016-2018.
 
Datamaterialet til vækstregnskabet består af tal fra Danmark Statistik og andre offentligt tilgængelige statistikker. Det skal bemærkes, at statistik vedrørende det samlede antal arbejdspladser og virksomheder er fra 1. kvartal 2018, men at det ikke er muligt at trække detaljerede tal på specifikke brancher senere end 2016 grundet regler om datafortrolighed og databeskyttelse af virksomhedsdata.  Antallet af arbejdspladser inden for handel, industri og lifescience er derfor opgjort på baggrund af tal fra Danmarks Statistik fra udgangen af 2016.
 
Opgørelsen på byggesager og sagsbehandlingstider dækker perioden fra og med juli 2017 til og med juni 2018. Opgørelsen over erhvervsuddannelsernes andel af tilmeldinger til ungdomsuddannelser samt opgørelse af praktikpladser er fra april 2018. Øvrige tal i vækstregnskabet er opgjort ved udgangen af 2017.
 
Vækstregnskabet kan blandt andet konstatere følgende resultater for Hillerød Kommune:
 
 • Antallet af arbejdspladser i den private sektor er steget med 1,4 % svarende til en stigning på 234 arbejdspladser
 • Antallet af virksomheder er steget med 2 %
 • Antallet af arbejdspladser indenfor lifescience og medicinalindustrien er steget med 25 personer svarende til en stigning på 0,7 %
 • Antallet af beskæftigede inden for handlen er faldet med 4,8 %
 • Antal af overnatninger i Nordsjælland er steget med 1 %
 • Antallet er tilflyttere er højere i 2017 end i 2016, hvilket har resulteret i en nettotilflytning på 313 personer. Derudover er kommunens samlede befolkningstal steget til 50.636 borgere; hvilket især skyldes flere fødte
 • Andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse indenfor 25 år efter de har afsluttet 9./10. klasse er på 93,6 %
 • Andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse efter folkeskolen har haft en lille stigning fra 15,2 % i 2017 til 15,8 % i 2018
 • Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid af byggesager er steget med 13 dage i forhold til sidste periode.
 
Ud af de i alt 9 opstillede vækstmål er der positiv fremgang på 6 af målene. Tre vækstmål har haft tilbagegang i forhold til Vækstregnskabet 2017: stigning i antal ansatte i detailhandlen, sagsbehandlingstid for byggesager, og andel unge der gennemfører en ungdomsuddannelse.
 
Antallet af ansatte i detailhandlen er faldet fra 2015 til 2016. Det er vurderingen, at detailhandlen i denne periode har oplevet ændringer i både forbrugs- og adfærdsmønstre for eksempel stigende internethandel i kombination med et generelt lavere forbrug. Hillerød Kommune har i 2018 gennemført en undersøgelse af udviklingen blandt de erhvervsdrivende i bykernen. Disse resultater viser, at de erhvervsdrivende generelt oplever stigende omsætning og stigende antal kunder. Det er derfor forventningen, at denne fremgang vil blive afspejlet i statistikopgørelsen om 1-2 år men på grund af datagrundlaget ikke er synlig i Vækstregnskabet 2018.
 
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for byggesager er steget med 13 dage i forhold til perioden før. Det samme gælder antallet af byggesager, som er steget fra 245 til 257 sager. I perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018 har der været i alt 15 kvik-ansøgninger, hvilket svarer til kun 5,8 % af alle byggesager. Der er en række årsager til stigningen i sagsbehandlingstiden, herunder mange store komplekse erhvervssager, implementering af nyt ESDH-system hvilket har betydet øget manuelt arbejde pga. udfordringer med integration mellem systemer, nyt vurderingssystem fra SKAT som har medført mange BBR sager, forberedelse til nyt bygningsreglement BR18 som er væsentligt forskelligt fra tidligere bygningsreglementer samt øget antal klagesager og landzonesager.
 
Prognosen fra Undervisningsministeriet viser 93,6 % af unge i Hillerød Kommune, der har afsluttet 9./10. klasse i 2016 forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse indenfor 25 år. Prognosen viser kun estimerede tal, ikke faktiske gennemførelsesprocenter, da disse ikke er tilgængelige. Prognosen for Hillerød Kommune følger den nationale prognose, som generelt er faldende primært grundet øget karakterkrav på erhvervsuddannelser og grundet indførelsen af karakterkrav på STX. Gennemførelsesraten er således nedjusteret med 0,5 procentpoint.
 
95 % målsætningen forventes at blive udfaset eller revideret, når den nye målsætning træder i kraft i 2019-2020. Den nye målsætning er besluttet som en del af reformen af de forberedende tilbud og etablering af sammenhængende kommunale ungeindsatser. Den kommende målsætning er, at mindst 90% af en ungdomsårgang skal have gennemført en ungdoms- eller erhvervsuddannelse indenfor 6 år efter, de har afsluttet 9./10. klasse. De resterende 10% af en ungdomsårgang skal opnå kompetencegivende kvalifikationer og beskæftigelse.

Retsgrundlag
Lov om erhvervsfremme

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Beslutning i Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget den 06-12-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 12-12-2018
Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.
 

Beslutning i byrådet den 19-12-2018
Byrådet godkendte indstillingen.

Bilag

30. Eventuel ændring af udbud af P-hus Torvet - Østergade 3 - Lukket punkt

Siden blev senest opdateret d. 22-03-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS