Referat byrådet 31. oktober 2018

Publiceringsdato: den 02. november 2018

1. Godkendelse af stedfortræder

Sagsnummer: 17/409

Godkendelse af stedfortræder


Sagsfremstilling
I tilfælde af, at et medlem af byrådet er fraværende med lovligt anmeldt forfald, skal der indkaldes stedfortræder for den pågældende. Stedfortræderen er den person, der i følge valgopgørelsen står øverst på stedfortræderlisten for den pågældende kandidatliste.
 
Hvis en stedfortræder er indkaldt til et møde i byrådet, skal byrådet træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede, jf. § 15, stk. 4. i den kommunale styrelseslov. Dette indebærer dels en stillingtagen til, hvorvidt der foreligger et forfald der berettiger til stedfortræder indkaldelse, jf. styrelsesvedtægten for Hillerød Kommune § 21, og dels en stillingtagen til, hvorvidt stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Retsgrundlag
Kommunestyrelsesloven § 15, lov om kommunale og regionale valg § 100, stk. 2.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling
Direktionen indstiller til byrådet at godkende de eventuelt indkaldte stedfortrædere.

Beslutning i byrådet den 31-10-2018
Byrådet godkendte Ebbe Mosbæk Rasmussen (B) som stedfortræder.
 
Afbud: Jørgen Suhr (B)
 
Stedfortræder: Ebbe Mosbæk Rasmussen (B)

2. Sang til byrådets møde den 31. oktober 2018

Sagsnummer: 18/5339

Sang til byrådets møde den 31. oktober 2018


Sagsfremstilling
Det er Dansk Folkeparti der i oktober måned har valgt, hvilken sang der skal synges før byrådsmødet.
 
I Danmark er jeg født
 
Tekst: - H.C. Andersen
Musik: - P. Schierbeck
 
I Danmark er jeg født, dér har jeg hjemme,
der har jeg rod, derfra min verden går.
Du danske sprog, du er min moders stemme,
så sødt velsignet du mit hjerte når.
Du danske, friske strand,
hvor oldtids kæmpegrave
stå mellem æblegård og humlehave.
Dig elsker jeg! - Dig elsker jeg!
Danmark, mit fædreland!

Hvor reder sommeren vel blomstersengen
mer rigt end her, ned til den åbne strand?
Hvor står fuld månen over kløverengen
så dejligt som i bøgens fædreland?
Du danske, friske strand,
hvor Danebrogen vajer, -
Gud gav os den, - Gud giv den bedste sejer!
Dig elsker jeg! - Dig elsker jeg!
Danmark, mit fædreland!

Engang du herre var i hele Norden,
bød over England, - nu du kaldes svag,
et lille land, og dog så vidt om jorden
end høres danskens sang og mejselslag.
Du danske, friske strand,
plovjernet guldhorn finder,
Gud giv dig fremtid. som han gav dig minder!
Dig elsker jeg! - Dig elsker jeg!
Danmark, mit fædreland!

Du land, hvor jeg blev født, hvor jeg har hjemme,
hvor jeg har rod, hvorfra min verden går,
hvor sproget er min moders bløde stemme
og som en sød musik mit hjerte når.
Du danske, friske strand
med vilde svaners rede,
I grønne ø'r, mit hjertes hjem hernede!
Dig elsker jeg! - Dig elsker jeg!
Danmark, mit fædreland!

Indstilling
Nye Borgerlige forslår en sang til byrådsmødet i november 2018.

Beslutning i byrådet den 31-10-2018
Nye Borgerlige forslår en sang til byrådsmødet i november 2018.
 
Afbud: Jørgen Suhr (B)
 
Stedfortræder: Ebbe Mosbæk Rasmussen (B).

3. Spørgetid

Sagsnummer: 14/653

Spørgetid


Sagsfremstilling
Enhver borger med bolig i Hillerød Kommune kan stille spørgsmål til byrådet. Spørgetiden indleder byrådets ordinære offentlige møder.

Retsgrundlag
Ikke relevant for sagen.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i byrådet den 31-10-2018
Der var ingen spørgsmål under byrådets spørgetid.
 
Afbud: Jørgen Suhr (B)
 
Stedfortræder: Ebbe Mosbæk Rasmussen (B).

4. Budget 2019-2022 - godkendelse af mellemkommunale takster m.v.

Sagsnummer: 17/2074

Budget 2019-2022 - godkendelse af mellemkommunale takster m.v.


Sagsfremstilling
Formålet med denne sag er, at byrådet godkender de mellemkommunale takster som er udarbejdet på baggrund af den godkendte budgetramme for 2019, som blev vedtaget af byrådet den 10. oktober 2018.
 
I sammenhæng med godkendelse af mellemkommunale takster præsenteres en opsamling af de afledte budgetkorrektioner som følge af den tekniske indberetning af finansieringsforslag, aktivitetsudvidelser, nye anlægsprojekter samt justeret periodisering af eksisterende anlægsramme. Endelig indgår effekten af afstemning af takstfinansierede institutioners balance mellem udgifter og indtægter som følge af de mellemkommunale takster.
 
Takster til brug for mellemkommunal afregning fremgår af bilag 1.
Specifikation over de tekniske budgetkorrektioner fremgår af bilag 2.

Retsgrundlag
Styrelsesloven.

Økonomi
I forhold til det godkendte budget ved 2. behandlingen udgør den samlede tekniske korrektion 3,568 mio. kr. i budgetperioden fordelt på følgende områder:
Område (beløb i mio. kr.)
2019
2020
2021
2022
Drift
1,175
1,257
-0,643
-1,873
Anlæg
-0,855
0,855
0
0
Renter
0
0,063
0,081
0,101
Afdrag
0
0,135
0,167
0,199
Finansforskydning (deponering)
0
0
0,841
-0,034
Pris- og lønregulering
0
-0,380
-1,315
-3,342
I alt
0,320
1,930
-0,869
-4,949
Positivt beløb = merudgift/mindreindtægt og negativt beløb = mindreudgift/merindtægt
Samlet er der en forbedring af budgetperiodens likviditet på 3,568 mio. kr.

Indstilling
Direktionen indstiller til økonomiudvalget, at indstille til byrådet:
1.      at godkende takster til mellemkommunal afregning for 2019 jf. bilag 1,
2.      at tage redegørelsen over de tekniske korrektioner i budgetrammen 2019-2022 jf. bilag 2 til efterretning.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-10-2018
Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.
 
Afbud: Klaus Markussen (V)
Fraværende: Mette Thiesen (D)

Beslutning i byrådet den 31-10-2018
Indstillingen blev sat til afstemning.
 
26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø
0 stemte imod:
1 undlod at stemme: D
 
Indstillingen blev godkendt.
 
Afbud: Jørgen Suhr (B)
 
Stedfortræder: Ebbe Mosbæk Rasmussen (B).

Bilag

5. Salg af 2.125 m2 af matr. nr. 2k Alsønderup til regnvandsbassin, bevilling

Sagsnummer: 17/8316

Salg af 2.125 m2 af matr. nr. 2k Alsønderup til regnvandsbassin, bevilling


Sagsfremstilling
Formålet med denne sag er, at økonomiudvalget og byrådet skal meddele bevillinger i forbindelse med salg af 2.125 m2 af matr. nr. 2k Alsønderup.
 
Byrådet besluttede den 30. maj 2018 at sælge 2.125 m2 af matr. nr. 1k Alsønderup til en pris på 111 kr. pr. m2 eller i alt 235.875 kr. til etablering af regnvandsbassin i forbindelse med bebyggelsen på del af Baunevej 16
Købsaftalen er underskrevet og købesummen vil blive frigivet, når udstykningen af arealet er godkendt i Geodatastyrelsen.
 
Der har været udgifter til landinspektør på 19.000 kr.
 
Der er optaget rådighedsbeløb til salget og der søges derfor om anlægsbevilling i indtægt på 235.875 kr. og anlægsbevilling i udgift på 19.000 kr. til dækning af udgifter til landinspektør.

Retsgrundlag
Kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2.

Økonomi
Salget vil medføre en indtægt på 235.875 kr. og en udgift på 19.000 kr. svarende til en nettoindtægt på 216.875 kr. Bevillingerne finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på XA-0000000222.

Indstilling
Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet:
 1. at der meddeles anlægsbevilling i indtægt på 236.000 kr. i 2018 og
 2. at der meddeles anlægsbevilling i udgift på 19.000 kr. i 2018. Bevillingerne finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på XA-0000000222.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-10-2018
Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.
 
Afbud: Klaus Markussen (V)
Fraværende: Mette Thiesen (D)

Beslutning i byrådet den 31-10-2018
Byrådet godkendte indstillingen.
 
Afbud: Jørgen Suhr (B)
 
Stedfortræder: Ebbe Mosbæk Rasmussen (B).

Bilag

6. Forlængelse af driftskontrakten for Vej, Park og Vandløb

Sagsnummer: 18/13318

Forlængelse af driftskontrakten for Vej, Park og Vandløb


Sagsfremstilling
Formålet med sagen er, at økonomiudvalget indstiller til byrådet at beslutte at forlænge kontrakten for drift og vedligeholdelse af veje, grønne områder, vandløb og vinter i Hillerød Kommune.
 
Den nuværende kontrakt løber fra 1. oktober 2015 til den 30. september 2019 med mulighed for forlængelse 2 gange med ét år. 
 
Forvaltningen har, sammen med Niras der var rådgiver på udbuddet, evalueret opfyldelsen af den igangværende driftskontrakt hvor status er, at samarbejdet med HedeDanmark generelt er godt, og at entreprenøren opfylder nuværende kontrakts indhold. Forvaltningen ønsker på denne baggrund af udnytte kontraktens option om forlængelse i et år for at forberede et fremtidigt udbud idet der i forbindelse med et kommende genudbud skal der foretages registreringsarbejder og kvalitetsbeskrivelserne skal gennemarbejdes med de nuværende erfaringer.
 
I et fremtidigt udbud kan der være mulighed for at nogle af udbuddets opgaver med fordel kan flyttes til eksisterende eller nye driftsaftaler som følge af fælleskommunale udbud. Det kan f.eks. være asfaltopgaver og opstribning som evt. kan indgå i det fælleskommunale udbud. Ligeledes skal det undersøges om det er hensigtsmæssigt at dele nogle opgaver ud på mindre fagentrepriser. Dette vil der blive redegjort for i en efterfølgende sag og vil skulle drøftes og besluttes via fagudvalgene for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget og Natur, Miljø og klimaudvalget. Et genudbud forventes at tage min. 1 til 1½ år at gennemføre. Entreprenøren HedeDanmark skal varsles om forlængelse eller ophør i rimelig tid for bl.a. at sikre personalet hos entreprenøren bliver ved en evt. forlængelse af kontrakten.
 
Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at driftskontrakten forlænges et år så der er god tid til en proces til at undersøge kontraktsammensætning samt ændringerne i kvalitetsbeskrivelser som skal behandles i de politiske fagudvalg. Det vil betyde, at kontrakten kan genudbydes i foråret 2020 til kontraktstart 1. oktober 2020, samt at processen kan køre i hele 2019. Sag om genudbud fremlægges på et senere møde. 
 
Hvis kontraktens option om forlængelse ikke tages i brug i et år og udbydes i foråret 2019 til kontraktstart 1. oktober 2019 vil det være nødvendigt, at opgøre et behov for hjælp udefra, eller internt i kommunen, for at klare opgaverne i By og Miljø i forhold til driftskontrakten. Ligeledes vil det besværliggøre opfølgningen i den kommende kontraktperiode.
 
Siden indgåelse af kontrakten og inden for det sidste år har der været personaleudskiftning på området, så erfaring fra sidste udbud er ikke til stede i den nuværende medarbejderkreds, der er kontraktholdere på driftskontrakten, hvorfor det anbefales, at forlænge kontrakten med ét år til udarbejdelse af kvalitetsniveauer og opgaveløsninger og for at inddrage borgerne og drøftelser fra Byforum om byens drift. 

Retsgrundlag
Udbudsloven.

Økonomi
Sagen har på sit nuværende stade ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling
Direktionen indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet
 1. at driftskontrakten for Vej, Park og Vandløb med HedeDanmark forlænges et år til 30. september 2020.
 2. at forvaltningen udarbejder arbejder videre med sag om genudbud til forelæggelse i økonomiudvalget

Beslutning i økonomiudvalget den 24-10-2018
Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet med den tilføjelse, at den kommende udbudssag skal indeholde perspektiver for borgerinvolvering og mulighed for samarbejde med andre kommuner i nærområdet.
 
Afbud: Klaus Markussen (V)

Beslutning i byrådet den 31-10-2018
Tue Tortzen (Ø) satte følgende forslag til afstemning.
 
Byrådet beslutter at hjemtage entreprisen når den nuværende kontrakt udløber den 30. september 2019. I stedet skal der organiseres en ny vej og park-afdeling i Hillerød Kommune eller i samarbejde med nabokommuner. Dette arbejde opstartes snarest.
 
1 stemte for: Ø
23 stemte imod: A, B, C, D, O, V
2 undlod at stemme: F
 
Forslaget blev ikke vedtaget.
 
Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning.
 
25 stemte for: A, B, C, D, F, O, V
1 stemte imod: Ø
 
Indstillingen blev godkendt.
 
Dan Riise (V) blev erklæret inhabil efter forvaltningslovens § 3, stk. 1 og deltog ikke i sagens behandling.
 
Afbud: Jørgen Suhr (B)
 
Fraværende: Dan Riise (V)
 
Stedfortræder: Ebbe Mosbæk Rasmussen (B).

7. Gældsstyrelsens afkøb af fordringer med tvivlsom retskraft

Sagsnummer: 18/16688

Gældsstyrelsens afkøb af fordringer med tvivlsom retskraft


Sagsfremstilling
Formålet med denne sag er, at byrådet beslutter om de vil godkende Gældsstyrelsens tilbud af 12. oktober 2018 om at afkøbe visse fordringer med henblik på efterfølgende afskrivning.
 
Ifølge delegationsplanen skal byrådet godkende afskrivninger over 15.000 kr. En godkendelse af Gældsstyrelsens tilbud om afkøb vil medføre, at der skal ske afskrivninger, der kræver byrådets godkendelse.
 
Hillerød Kommune har løbende siden november 2005 oversendt fordringer til tvangsinddrivelse hos SKAT.
 
September 2015 suspenderede Skatteminister Karsten Lauritzen inddrivelsen af kommunens fordringer via SKAT’s inddrivelsessystem EFI, idet inddrivelsessystemet ikke overholdt gældende lovgivning. De kommunale fordringer blev blandt andet ikke vedligeholdt, således at forældelsen blev forlænget.
 
Som en konsekvens heraf, har SKAT i samarbejde med revisionsfirmaet PwC og Kammeradvokaten gennemgået de kommunale fordringer med henblik på, at fastslå om fordringerne fortsat var retskraftige eller ej. Gennemgangen sker på baggrund af en aftale mellem KL og Staten.
 
Gennemgangen er blandt andet resulteret i en række privatretslige fordringer såsom kautionslån, for meget udbetalt løn og især påløbne renter og gebyr til disse fordringer for et samlet beløb på 486.894,46 kr. er vurderet af Gældsstyrelsen til at være fordringer af tvivlsom retskraft– Se vedhæftede bilag.
 
Gældsstyrelsen tilbyder i henvendelsen, at afkøbe disse fordringerne til kurs 22.74%, svarende til et beløb pr. 110.696,89 kr. fra Hillerød Kommune.
 
Gældsstyrelsen oplyser, at såfremt tilbuddet ikke godkendes, vil de enkelte fordringer bliver gennemgået manuelt i forhold til at fastslå retskraften. Ikke retskraftige fordringer bliver afskrevet uden kompensation til kommunen. Retskraftige fordringer bliver kun inddrevet såfremt skyldneren har betalingsevne.
 
Fristen for godkendelse af gældsstyrelsens tilbud er den 12. november 2018.
Forvaltningen kan oplyse, at der er tale om meget få egentlige krav for årene 2000 til 2013, og at størsteparten at beløbet på 486.864,46 kr. udgøres af renter og gebyrer.
 
Idet PwC og Kammeradvokaten har vurderet, at retskraften på fordringerne er tvivlsom, er der stor sandsynlighed for, at SKAT ikke har afbrudt forældelsen på disse fordringer. Det betyder, at fordringerne er forældede på nuværende tidspunkt, hvilket medfører at også de påløbne renter og gebyr er forældet.
 
Et afslag på Gældsstyrelsens tilbud, kan efter forvaltningens vurdering derfor meget vel betyde, at kommunen ikke vil få nogen form for dækning.
 
Henset til denne usikkerhed og det administrative arbejde forbundet med kravene, er det forvaltningens anbefaling, at Hillerød Kommune tager imod tilbuddet fra Gældsstyrelsen.
 
Hillerød Kommune har fortsat et tilgodehavende på ca. 26 mio. kr. til tvangsinddrivelse hos Gældsstyrelsen, som endnu ikke er gennemgået af Gældsstyrelsen.

Retsgrundlag
Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Danmark, lov nr. 258 af 10. april 2018.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
 
Såfremt tilbud om afkøb godkendes betyder det, at Hillerød Kommune skal afskrive restance for 486.894,46 kr. og modtage 110.696,89 som kompensation for dette.
Indtægten forøger kassebeholdningen.
 
Godkendelse af Gældsstyrelsens tilbud indebærer, at restgælden skal afskrives.

Indstilling
Direktionen indstiller til økonomiudvalget og byrådet at godkende Gældsstyrelsens tilbud om afkøb.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-10-2018
Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.
 
Afbud: Klaus Markussen (V)

Beslutning i byrådet den 31-10-2018
Byrådet godkendte indstillingen.
 
Afbud: Jørgen Suhr (B)
 
Stedfortræder: Ebbe Mosbæk Rasmussen (B).

Bilag

8. Forslag til spildevandsplan 2018-2021, høring

Sagsnummer: 17/24949

Forslag til spildevandsplan 2018-2021, høring


Sagsfremstilling
Formålet med sagen er, at byrådet beslutter at sende Spildevandsplan 2018-2021 i 8 ugers offentlig høring, træffer beslutning om længden af planperioden, samt tager stilling til om borgerne i det separatkloakerede område i Skævinge ikke skal have påbud om separatkloakering på egen grund i planperioden.
 
Forvaltningen har arbejdet med de principper omkring håndtering af regnvand som byrådet den 26. oktober 2016 besluttede skulle udgøre grundlaget for en ny spildevandsplan i Hillerød Kommune. Siden beslutningen har forvaltningen løbende orienteret Natur, Miljø og Klimaudvalget omkring status i sagen, senest den 4. juni omkring robusthedsanalyse og serviceniveau for vand på terræn. Desuden har udvalget besluttet omfanget af borgerinvolveringen i processen den 6. marts 2018.
 
Spildevandsplan 2018-2021
Det overordnede formål med Spildevandsplan 2018-2021 er jf. den nye strategi af 26. oktober 2016:
1.      at medvirke til at sikre et rent vandmiljø i naturen og beskytte mennesker mod forurening fra afløbsvand og oversvømmelser
2.      at gøre dette på en økonomisk skånsom måde, så hensynet til den enkelte forsyningsmodtager finder en god balance med forsyningsmodtagerne i fællesskab.
 
Spildevandsplanen danner grundlaget for, hvorledes der teknisk, miljømæssigt og økonomisk administreres i planens gyldighedsperiode. Den nye spildevandsplan vil være gældende i 4 år – 2018-2021.
 
Der er foretaget en miljøvurdering af planen. I henhold til bestemmelserne i ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” skal miljøvurderingen offentligt fremlægges. Denne offentlige fremlæggelse vil ske samtidig med den offentlige høring af spildevandsplanen.
 
I planen skal særligt fremhæves:
 1. Der er fokus på at nedbringe overløb fra fælleskloakken til vandløb. Ændringerne betyder et bedre potentiale for at målopfylde ift. statens vandområdeplan. Ændringerne vil ske i form af:
 • Afkobling af regnvand fra veje, pladser og kommunale ejendomme i Østbyen, industrikvarterer og Hillerød Midtby
 • Styring af bassiner
 • Nye krav omkring håndtering af regnvand
 • Projekter der skal skabe et større vidensgrundlag. Det betyder undersøgelser af overløb til Uvelse Å og Gadevangsrenden. Herudover betyder det en undersøgelse af uvedkommende vand ved Nødebo.
 • Strategi om overvågning af indsatsernes effekt på tilstanden af vandmiljøet til sikring af, at der ikke overinvesteres og overimplementeres.
 1. Den nye spildevandsplan viderefører de visioner omkring klimatilpasning og blå-grønne løsninger, der blev planlagt for i spildevandsplan 2013-2016:
 • at tilpasse veje og rabatter til at kunne lede regnvand under ekstremregn - etablering af robuste regnvandsløsninger
 • lokal afledning af regnvand, Hillerød Spildevand har foretaget undersøgelser af nedsivningspotentialet i udvalgte områder Hillerød Kommune.

 1. I Spildevandsplan 2018-2021 er der indarbejdet den nyeste viden om miljøforholdene i Hillerød Kommune samt den nyeste lovgivning og praksis på spildevandsområdet. Dette har medført, at spildevandsplanen indeholder nogle nye krav samt en opdatering af de krav, der er i den gældende spildevandsplan. De nye krav skal:
 • sikre at regnvandshåndtering i nye byområder samt byområder, hvor arealanvendelsen ændres markant, sker på vilkår af recipienten. Uanset om denne er grundvand, vandløb eller søer.
 • sikre at regnvandshåndteringen tilgodeser behovet og ønsket om at anvende, tilbageholde og rense vandet lokalt samt undgå utilsigtet hævning af grundvandsspejlet
 • sikre at alle nye byområder håndterer regnvand på en bæredygtig og miljørigtig måde indenfor de forhold, der er tilstede 
 • sikre at byudvikling i områder udpeget som blue-spot ikke vil betyde øget oversvømmelsesrisiko
 • sikre at grundlaget for at arbejde videre med klimasikring af Hillerød Kommune er til stede ved fastlæggelse af et differentieret serviceniveau for vand på terræn.
 1. Centralisering af spildevandsrensningen:
 •  Der arbejdes fortsat videre med en centralisering af spildevandsrensningen i Hillerød Kommune. Dette betyder, at der i planperioden planlægges for at nedlægge de decentrale anlæg; Uvelse, Nr. Herlev, Hammersholt, Gadevang og Hillerød Centralrenseanlæg. Spildevandet skal transporteres til og renses på Hillerød Centralrenseanlæg Syd, der tages i drift i 2018.
 1. Effekten af indsatserne skal evalueres.
 • I slutningen af planperioden skal effekten af indsatserne evalueres. Dette skal ske på baggrund af overvågning af tilstanden i vandmiljøet (se pkt. 1, dot 5). En evaluering i 2020-2021 vil give et praj om, hvilken effekt planperiodens indsatser har haft, samt om der eventuelt skal bringes yderligere indsatser i spil for at kunne opfylde vandrammedirektivets bestemmelser. Dette vil der blive taget stilling til i forbindelse med udarbejdelse af kommende spildevandsplaner for Hillerød Kommune.
 
Det er et lovkrav, at spildevandsplanen sendes i offentlig høring i 8 uger. Høringen vil blive annonceret på Hillerød Kommunes hjemmeside. De organisationer, foreninger m.v., der jf. lovgivningen er høringsberettigede, vil blive direkte underrettet via mail.
Endvidere vil der blive afholdt et borgermøde om planen i offentlighedsperioden den 14. november 2018.
 
Retsgrundlag:
Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til
 • Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017
 • Bekendtgørelse nr. 1469 af 12. december 2017 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
 • Spildevandsvejledningen til Spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, juni 2018, Miljøstyrelsen.
 • Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010
 • Vejledning om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber. Vejledning nr. 3, januar 2001, Miljøstyrelsen.
 • Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, herefter Vandsektorloven
 • Bekendtgørelse nr. 1521 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter af 12. december 2017, herefter Indsatsbekendtgørelse.
Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, juli 2017, Miljøstyrelsen
 
Økonomi:
Generelt er behovet for anlægs- og planlægningsaktiviteter fastlagt ud fra et ønske om at sikre en værdibevarelse af forsyningens aktiviteter og under hensyn til kommunens miljømålsætninger og forsyningens servicemålsætninger m.v.
 
De anslåede anlægsinvesteringer i forbindelse med implementering af spildevandsplan 2018-2021 er af Hillerød Spildevand beregnet til ca. 542 mio. kr.
 
Hillerød Kommune betaler et årligt vejbidrag til Hillerød Spildevand for afledning af vejvand fra kommunale veje og private fælles veje. Vejbidraget udgør maximalt 8 % af de faktiske anlægsudgifter til ledningsanlæg, regnvandsbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af vejvand.
 
I 2018 udgør vejbidraget ca. 6 mio. kr. Ved øgede anlægsudgifter, som følge af indsatserne i spildevandsplanen samt en uændret procentsats, vil vejbidraget for 2019-2021 stige væsentligt i forhold til 2018-niveauet. Det betyder en årlig udgift for Hillerød Kommune på ca. 11 mio. kr./år i gennemsnit. Det vil blive taget op i forbindelse med budget 2020.
 
Hillerød Spildevand har foreslået, at planperioden forlænges til 2028. Det vil medføre, at Hillerød Spildevand vil have en længere anlægsperiode for gennemførsel af indsatserne og derved bedre mulighed for at finansiere indsatserne uden behov for at optage lån. Forvaltningen har udarbejdet et notat, der beskriver, hvilke konsekvenser der vil være ved at strække planperioden. I notatet peges der bl.a. på følgende:
 
 1. Der vil være stor risiko for, at statens (og EU´s) frist omkring recipientkvalitet ikke kan overholdes – Pøle Å er opdelt med frist i 2021 opstrøms Munkeengen og 2027 nedstrøms Munkeengen. Øvrige vandløb har frist for målopfyldelse 2021. Planlægning ud over fristen for målopfyldelse vil betyde, at det er i strid med den overordnede planlægning (Vandrammedirektivet og Vanområdeplanen).
 2. En evaluering i 2027-2028 af indsatsen i planperioden vil medføre en stor risiko for overinvestering, såfremt tilstanden ikke er forbedret så tæt ved tidsfristen (2027). Derved kan nuværende strategi med overvågning og evaluering af indsatsen ikke anvendes.
 3. Miljøvurderingen peger på, at indsatserne i planperioden ikke er tilstrækkelige for at opnå målopfyldelse – men kun er et skridt på vejen. Ved at strække planperioden til 2028 vil der være en risiko for, at både Hillerød Kommune (via vejbidrag) og Hillerød Forsyning skal foretage hurtige og betydelige investeringer i 2028 og en kort periode frem. Dette for at sikre hurtig effekt i vores vandløb. Dette tilsidesætter strategien om at overvåge, evaluere og planlægge for yderligere indsatser efter behov for at undgå at overinvestere.
 
 
Indstilling:
Direktionen indstiller, at Natur, Miljø og Klimaudvalget indstiller til økonomiudvalg og byråd:
 1. at godkende forslag til spildevandsplan 2018-2021, sende planen i offentlig høring i 8 uger og afholde borgermøde den 14. november 2018
 2. at godkende spildevandsplanens planperiode er fra 2018-2021
 3. at beslutte, at spildevandsplanen ikke skal indeholde påbud om separatkloakering af ejendommene i Skævinge, men at borgerne frivilligt kan separatkloakere deres ejendomme.
 
Beslutning i Natur, Miljø og Klimaudvalget den 02-10-2018:
Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.
 
 
Supplerende sagsfremstilling efter Natur, Miljø og Klimaudvalgets møde den 2. oktober 2018:
Efter Natur, Miljø og Klimaudvalgets behandling af sagen er der fundet nogle redaktionelle fejl i spildevandsplanen, som vil blive rettet, inden planen sendes i offentlig høring.

Indstilling
Direktionen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til byrådet:
1.      at godkende forslag til spildevandsplan 2018-2021, sende planen i offentlig høring i 8 uger og afholde borgermøde den 14. november 2018
2.      at godkende spildevandsplanens planperiode er fra 2018-2021
3.      at beslutte, at spildevandsplanen ikke skal indeholde påbud om separatkloakering af ejendommene i Skævinge, men at borgerne frivilligt kan separatkloakere deres ejendomme.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-10-2018
Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.
 
Afbud: Klaus Markussen (V)

Beslutning i byrådet den 31-10-2018
Byrådet godkendte indstillingen.
 
Afbud: Jørgen Suhr (B)
 
Stedfortræder: Ebbe Mosbæk Rasmussen (B).

Bilag

9. Lokalplan 446 for Hildis Have, Søndre Jernbanevej 25 - forslag

Sagsnummer: 18/7380

Lokalplan 446 for Hildis Have, Søndre Jernbanevej 25 - forslag


Sagsfremstilling
Formålet med sagen er, at byrådet godkender forslag til Lokalplan 446 for Hildis Have på Søndre Jernbanevej 25 og tillæg 11 til Kommuneplan 2017 til offentlig fremlæggelse i 8 uger samt at planforslagene ikke skal miljøvurderes.
 
Den 18. april 2018 valgte økonomiudvalget at igangsætte lokalplan og kommuneplantillæg for nye etageboliger på Søndre Jernbanevej 25, Vibekevej 7, 7A, 9, og 11 på baggrund af startredegørelse for Hildis Have, samt at tage imod udbygningsaftale om udbygning af Vibekevej som sivegade. Projektet indeholder et ønske om at opføre 5 boligklynger med bygningskroppe af varierende etageantal. Projektet indeholdte ved igangsætning planer om, at opføre byggeriet i 3-7 etager med en bebyggelsesprocent på 190.
 
På baggrund af forvaltningens anbefalinger blev det besluttet, at der i udarbejdelse af forslag til lokalplan skulle arbejdes videre med en vurdering af behovet for parkeringspladser, at der arbejdes videre med facaden ud mod Vibekevej, så det sikres at den nye bebyggelse ikke fremstår som et lukket boligområde, og at der opnås en variation i byggeriet i forhold til farvenuancer i materialevalg. Hertil skulle der også arbejdes videre med vurdering af tætheden, placeringen byggefelter og højden på bygningen. Det blev besluttet, at der skulle afholdes et indledende dialogmøde omkring projektet.
 
Der blev holdt dialogmøde den 19. juni 2018 på Hillerød Rådhus. Det kom frem på mødet, at der var bekymring for trafikken på Vibekevej og krydset ved Nordre Jernbanevej. Hertil fremhævede naboer til det nye byggeri, at de var bekymrede for højden på byggeriet. Det blev også fremhævet, at der var en bekymring for om der var nok parkeringspladser.
 
På baggrund af bemærkninger fra dialogmødet, forvaltningens faglige anbefalinger samt efterfølgende dialog med bygherre er der foretaget ændringer i forhold til det projekt, der var fremlagt i startredegørelsen ved igangsættelse. I forslag til lokalplan 446 har bygherre foreslået, at etageantal sættes ned fra 3-7 etager til 2-6 etager. Det betyder, at det gennemsnitlige etageantal er faldet fra lidt over 5 etage, til ca. 4 etager. Projektets udgangspunkt var 114 nye boliger, hvor der nu etableres 85. Bebyggelsesprocenten sænkes i forslag til lokalplan fra 190 til 155.
 
Der er i forslag til lokalplan indarbejdet flere parkeringspladser. I startredegørelsen for Hildis Have havde bygherre foreslået at etablere 60 parkeringspladser til 114 boliger. Nu foreslår bygherre at etablere 65 parkeringspladser til 85 nye boliger.
 
Der er forslag til lokalplan skabt mere plads mellem bygningerne, som skaber en højere grad af kvalitet i opholdsarealet i midten af byggeriet. Byggeriet opføres ikke højere end 2 etager overfor Vibekevej 6, som den tidligere lokalplan 379 gav mulighed for. Det er sikret, at det nye byggeri nedtrappes i forhold til nabobebyggelser, og er nedtrappet i forhold til The Hill, etageboligerne på hjørnet af Søndre Jernbanevej.
 
Forslag til lokalplan 446
Det overordnet formål i forslag til lokalplan 446 er, at sikre det planmæssige grundlag for at fortætte et område med etageboliger. Formålet er desuden at udnytte den stationsnære lokalisering ved Hillerød Station ved at give mulighed for byggeri med høj tæthed. Formålet med indholdet i forslag til lokalplan 446, er at området udbygges til et attraktivt boligområde, der giver gode muligheder for udfoldelse og oplevelse igennem området samt uformel kontakt mellem beboere.
 
Bestemmelserne i forslag til lokalplan 446 sikrer, at området udvikles bæredygtigt ved at understøtte, at der opføres lavenergi byggeri og at der indpasses ressourcebesparende teknisk infrastruktur. Byggeriet opføres med Nordisk Svanemærkning, hvor bla. etablering af solceller og grønne tage indgår. Der gives derfor mulighed for grønne tage.
 
Forslag til lokalplan 446 foreslår, at Søndre Jernbanevej 25 bliver bevaringsværdig. Bestemmelserne skal derfor sikre at ændringer til eksisterende bevaringsværdig bebyggelse sker i overensstemmelse med bygningernes oprindelige arkitektur.
 
Der skal etableres et stiforløb gennem bebyggelsen, som giver åbenhed og sikrer offentlig gennemgang i bebyggelsen. Her skal opholdsarealet i midten af bebyggelsen indrettes som fællesareal, som kan drives af et seniorbofælleskab. Opholdsarealet skal skabe gode rammer for kontakt og fællesskab mellem beboerne. Der må ikke opstilles hegn eller hæk ud mod Vibekevej, da området skal fremstå åbent.
 
Det er i forslaget til lokalplanen sikret, at facader i stueetage fremstår spændende og imødekommende, ved at stille krav om opsætning af inventar så som bænke eller plantekasser, eller at facaderne skal begrønnes. Bestemmelserne i forhold til facader sikrer, at den nye bebyggelse opføres i lyse eller rød/brune farver som passer ind omgivelserne, samt at min. en bygningskrop i hver boligklynge skal fremstå med en farvenuance, der adskiller sig fra de andre i boligklyngen. Facader opføres med teglfacader, for at sikre at den nye bebyggelse tilpasses området med hensyn til det arkitektoniske udtryk.
 
Lokalplanområdet er beliggende i område, der er særligt udsat for oversvømmelse (bluespot-område). Parkeringskælderen etableres 1,25 meter over eksisterende terræn, hvor den nye bebyggelse placeres. Dette betyder, at terrænkoten for det nye byggeri er hævet i forhold til det eksisterende terræn. Der vil ud mod Vibekevej sikres, at terrænregulering udføres som skråninger eller med støttemur.
 
Forslag til kommuneplantillæg 11
Området er omfattet af kommuneplanrammerne SB. C 48 og SB. C 49. Ramme SB. C 48 giver mulighed for 4 etager, og bebyggelsesprocent på 155 af den enkelte ejendom. Bebyggelsen skal nedtrappes til maksimalt 2 etager mod områdets vestlige afgrænsning. Området må anvendes til; etageboliger, offentlig og privat service, butikker samt andre ikke genegivende erhverv, som byrådet finder naturligt kan indpasses i området. Kulturelle og sociale formål, institutioner samt tekniske anlæg.
 
Ramme SB. C 48 giver mulighed for 4 etager, og bebyggelsesprocent på 115 af den enkelte ejendom. Området må anvendes til; etageboliger, offentlig og privat service samt andre ikke genegivende erhverv, som byrådet finder naturligt kan indpasses i området. Kulturelle og sociale formål, institutioner.
 
Indholdet i forslag til lokalplan 446 er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i kommuneplanen med hensyn til etageantal og bebyggelsesprocent, og derfor skal der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2017. Kommuneplantillæg 11 foreslår, at der oprettes en ny ramme, som hæver maks. etageantal fra 4 til 6. Dog sættes der en bestemmelse om at det gennemsnitlig etageantal ikke må være højere end 4 etager. Derudover hæves bebyggelsesprocenten fra 115 til 155%.
 
Udbygningsaftale
RG2 Ejendomme har frivilligt tilbudt at indgå en indgå en udbygningsaftale på baggrund af lokalplan 446 og planlovens bestemmelser i kapital 5a § 21b stk. 2 nr. 1 og nr. 3 om udbygningsaftaler om infrastruktur. Udbygningsaftalen er bilagt sagen.  Der kan indgås udbygningsaftaler i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan, med henblik på at opnå en højere kvalitet eller standard af den planlagte infrastruktur i og ved det nævnte område, samt ved ændring og udvidelse de byggemuligheder, der fremgår af kommuneplanens rammebestemmelser for det pågældende område, på betingelse af, at grundejeren kun skal bidrage til at finansiere infrastrukturanlæg, som det ikke vil påhvile kommunen at etablere.
 
Vibekevej er omfattet af en helhedsplan for stationszonen med planer om en omdannelse af Vibekevej til sivegade. Bygherre har tilbudt at indgå en udbygningsaftale om omdannelse af Vibekevej. Udkast til udbygningsaftalen er en videreførelse af den der indgået i lokalplan 379, og skal bidrage med en højere standard af den planlagte infrastruktur.
 
På baggrund af den bekymring der blev fremhævet på mødet omkring krydset ved Vibekevej og Nordre Jernbanevej/Søndre Jernbane er der i udkast til udbygningsaftalen blevet indarbejdet en omdannelse af krydset ved Vibekevej og Nordre Jernbanevej/ Søndre Jernbanevej. Det overordnet formål med at omdanne krydset er, at sikre en bedre løsning for afvikling af trafikken ved krydset ved Nordre Jernbanevej/ Søndre Jernbanevej og Vibekevej, ved en ændring af de byggemuligheder, der fremgår af kommuneplanens rammebestemmelser. Udkast til udbygningsaftalen omfatter en udvidelse af det eksisterende signalanlæg, så Vibekevej og udkørslen fra korttidsparkerings ved Hillerød station ændres fra selvstændige prioriteret kryds til, at bliver inddraget i signalstyringen.
 
Screening for miljøvurdering
Forvaltningen har gennemført en screening af planen i henhold til miljøvurderingsloven. Screeningsskemaet er indsat som bilag i lokalplanforslaget. Det er vurderet, at planens realisering ikke vil medføre væsentlige ændringer af miljøet, og at der derfor ikke udarbejdes en miljøvurdering i henhold til miljøvurderingslovens § 8, stk. 2. Afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering skal annonceres samtidig med offentliggørelsen af lokalplanforslaget.
 
Forvaltningen har modtaget et høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening (DN), der ikke var enig i vurdering af der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering. Argumentet er primært hvad betydningen er for kulturmiljøet, da det forudsættes at Vibekevej 9 og 11 med en bevaringsværdig på 4 rives ned, hvis projektet skal realiseres.
 
Bygninger registreret med høj bevaringsværdi i SAVE registreringen (bevaringskategori 1-3) er udpeget som bevaringsværdige. For bygningskategori 4 foretages en konkret vurdering af bevaringsværdi i forbindelse med byggesagsbehandling og lokalplanlægning. Museum Nordsjælland fastholder jf. tidligere udtalelse til startredegørelse for Hildis Have, at Vibekevej 11, og 9, samt pakhusene ved Søndre Jernbanevej 25 er en del af et kulturmiljø for området, som de mener bør bevares. De billiger at Søndre Jernbanevej 25 bevares, men mener det er et kulturhistorisk tab for området at bygningerne på Vibekevej 9 og 11 nedrives.
 
Det er forudsætning for, at projektet kan realiseres, at Vibekevej 9 og 11 nedrives.  Forvaltningen vurderer, at det nye byggeri vil sikre en omdannelse af området og Vibekevej, som er et positivt løft for området. Forvaltningen vurderer at det nye byggeri vil skabe en sammenhæng i området, og vil gøre det muligt at realisere ønsket om fortætning i det stationsnære kerneområde jf. helhedsplan for stationszonen og Kommuneplan 2017.
 
Planforslagene sendes i høring i 8 uger, fra den 2. november til den 2. januar 2019. Der holdes borgermøde den 12. december kl. 17-19 på Hillerød Rådhus. Lokalplanen vedtages først endeligt, efter at lokalplanforslaget har været i offentlig høring, og byrådet har behandlet evt. høringssvar.

Retsgrundlag
Planlovens §§ 13, 15, 21b og 24 samt lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 8.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling
Direktionen indstiller til, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet:
 1. at godkende lokalplanforslag 446 og kommuneplantillæg 11 til offentlig fremlæggelse i 8 uger fra den 2. november 2018 til 2. januar 2019
 2. at planforslagene ikke skal miljøvurderes
 3. at indgå udbygningsaftalen.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-10-2018
Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.
 
Peter Langer (F) stemte imod indstillingens punkt 1 med begrundelse om, at der ønskes respekt for kommuneplanens 4 etager og de bygninger som museet betegner som bevaringsværdige.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-10-2018
Indstillingen blev sat til afstemning
 
5 stemte for: A, B, V
3 stemte imod: D, F, O
 
Indstillingen blev godkendt.
 
Økonomiudvalget sender sagen videre til byrådet.
 
Afbud: Klaus Markussen (V)

Beslutning i byrådet den 31-10-2018
Indstillingen blev sat til afstemning.
 
23 stemte for: A, B, C, V, Ø
4 stemte imod: D, F, O
 
Indstillingen blev godkendt.
 
Afbud: Jørgen Suhr (B)
 
Stedfortræder: Ebbe Mosbæk Rasmussen (B).

Bilag

10. Lokalplan 437 for overførsel af sommerhusområde i Nødebo - endelig vedtagelse

Sagsnummer: 18/7627

Lokalplan 437 for overførsel af sommerhusområde i Nødebo - endelig vedtagelse


Sagsfremstilling
Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget at indstille til byrådet endeligt at vedtage lokalplan 437 for overførsel af sommerhusområde i Nødebo til helårsbeboelse. Ligeledes at indstille, at Kommuneplantillæg 4, med mulighed for 1½ plan frem for 1-plans huse, ikke vedtages.
 
Hovedformålet med lokalplanen er, at området overgår fra sommerhusområde til helårsbeboelse. Et andet primært formål er at bevare områdets nuværende kvaliteter. Det gælder det grønne, lave og enkle præg i området med relativt store grunde langs grønne veje og den - i manges øjne - charmerende sommerhusarkitektur. Det er intentionen, at områdets kvaliteter og kulturmiljø videreføres i det nye byområde. I lokalplanen er det ligeledes formålet at fastholde de landskabelige kvaliteter, og at bebyggelsen tilpasses disse. Esrum Sø og skoven Nødebo Holt har stor landskabelig værdi og er stærke karaktertræk for området. Et andet vigtigt tema i lokalplanen er klimasikring. Lokalplanområdet ligger i samme kote som overfladen på Esrum Sø, og i fremtiden forventes mere regn, hvilket gør, at der er risiko for oversvømmelser. Lokalplanområdet er omfattet af Nødebo Holt Pumpelaug, der regulerer grundvandsstanden. Dette er reguleret af vandløbslov og ikke af lokalplanen.
 
Byrådet vedtog den 25. april 2018 at sende forslag til lokalplan 437, forslag til kommuneplantillæg nr. 4 i offentlig høring i perioden 1. maj 2018 til og med 26. juni 2018. Der blev holdt borgermøde på Nødebo Kro den 7. juni 2018.
 
Forvaltningen har under udarbejdelsen af lokalplanforslaget holdt møder med Byzonegruppen bestående af grundejerforeningsrepræsentanter og repræsentanter fra Nødebo Lokalråd. Byzonegruppen gav udtryk for, at grundejerne i området ønskede bestemmelser, som gav mulighed for at bygge tættere, større og højere.
 
Flere grundejere skriver i høringssvarene, at de ikke mener at være blevet informeret om processen i Byzonegruppen, og at der ikke har været holdt møder i grundejerforeningerne, hvor det er blevet afklaret, hvad der skulle indstilles fra grundejernes side. Forvaltningen har antaget at Byzonegruppen, der er forankret i de tre grundejerforeninger, repræsenterede den bredde gruppe af grundejere i området.
 
I høringsperioden er der indkommet 65 høringssvar herunder 2 underskriftindsamlinger (Bilag 1 og 2). Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat, der resumerer og vurderer de modtagne høringssvar. Høringsnotat er vedlagt som bilag. I bilaget er høringssvarene også indsat i deres fulde længde.
 
Langt størstedelen af høringssvarene og underskrifterne er fra grundejere i området. Derudover er der indkommet enkelte høringssvar fra andre parter. Forvaltningen vurderer ud fra høringssvarene, at der er et bredt ønske om, at områdets nuværende karaktertræk bevares, og at der ønskes bestemmelser, som i højere grad sikrer dette.
 
Et stort flertal gør indsigelse overfor en bebyggelsesprocent på 25; mulighed for at bygge i 1½-plan frem for 1-plan; at der tillades hegn/plankeværk i naboskel fremfor kun levende hegn; at afstanden fra bebyggelse til naboskel er ændret fra min. 5 til 2,5 m., og at småbygninger nu kan placeres direkte i skel frem for min. 2,5 m. fra skel.
 
I høringssvarene giver et stort flertal af grundejerne udtryk for, at de ønsker at fastholde nogle af de gældende bestemmelser, fordi de ønsker at bevare det nuværende miljø.
 
Forvaltningen vurderer på grundlag af høringssvarene, at lokalplanforslaget bestemmelser ændres, så de fortsat ligger i tråd med lokalplanens formålsbestemmelser, som tilsigter, at områdets nuværende kvaliteter videreføres. Forvaltningen anbefaler, at der max må bygges 1-plan, at bebyggelsesprocenten bliver 20 og at der max. kan opføres 200 m2 boligbebyggelse, at skelgrænse på 5 m til naboskel videreføres, og at hegnsbestemmelsen om levende hegn i skel videreføres.
 
På baggrund af de modtagne høringssvar i høringsperioden, anbefaler forvaltningen, at lokalplanen vedtages endeligt med ændringerne nedenfor. I Lokalplanen, som er vedlagt som bilag, fremgår rettelser og ændringer med rød skrift, og i høringsnotatet, som også er vedlagt som bilag, fremgår vurdering og begrundelse for ændringerne.
 
Forslag til ændringer i lokalplanen:
 1. 5.2 Vejenes profil: (tilføjes:) Dog må Pramvejen kun anlægges med grus.
 2. 6.4 Skybruds/oversvømmelsessikring: (slettes: og en redegørelse for at en 20-års hændelse (ekstremregn) ikke gør skade på egen grund og bebyggelse eller forværrer forholdene på nabogrunden.)
 3. (6.4 Note tilføjes i sidemargen:) Note § 6.4: Skybruds/oversvømmelsessikring. Lokalplanen giver mulighed for en høj gulvkote, og Hillerød Kommune opfordrer grundejerne til at udarbejde et projekt, som viser hvor høj gulvkoten minimum skal være for at klare mindst en 20-års hændelse (ekstremregn). Nye huse bør bygges med denne gulvkote for at klimasikre huset.
 4. 8.2 Etager: Bygninger må maksimalt opføres i 1 etage (slettes: 1½ etage)
 5. 8.3 Bygningshøjde: Bygninger må opføres med en max. højde på (slettes: 7) 5,5 m. målt fra niveauplan (naturligt terræn) (slettes: til kip).
 6. 8.4 Facadehøjde: (slettes: Facadehøjden må max. være 4,5 m høj målt fra niveauplan (naturligt terræn). Bygningsmyndigheden fastlægger niveauplanet. Vedfacadehøjde forstås højden fra terræn til skæring mellem facaden og tagfladens overside.) Tilføjes: Facadehøjden må max. være 4,5 m. mod vej- og naboskel målt fra niveauplan (naturligt terræn). Facader som vender ind mod egen grund må være op til 5,5 m høj. Bygningsmyndigheden fastlægger niveauplanet. Ved facadehøjde forstås højden fra terræn til skæring mellem facaden og tagfladens overside.
 7. (tilføjes:) Note § 8.4 – Facadehøjde: Facader, som orienterer sig direkte mod naboskel og vejskel, må maks. være 4,5 m. Det betyder, at eksempelvis huse med ensidig taghældning skal orientere en høj facade på over 4,5 m. ud mod egen have.
 8. 8.5 Bebyggelsesprocent: Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 20 % (slettes: 25) for den enkelte ejendom. Der må maksimalt bygges 200 m2 (slettes: 250 m2) boligbebyggelse på hver grund. Derudover må der bygges mindre sekundære bygninger som garage, carport, skur og lignende. Disse skal opføres i overensstemmelse med bygningsreglementet.
 9. Note § 8.5 – Bebyggelsesprocent: En bebyggelsesprocent på (slettes: 25) 20 og en maksimal boligstørrelse på (slettes: 250 m2) 200 m2 skal være med til at fastholde den grønne og åbne struktur.
 10. 8.7 Gulvkote: (ændres til:) Der bør etableres gulvkote, som kan være med til at klimasikre bebyggelsen. Gulvkoten bør minimum kunne klare en oversvømmelse ved en 20-årshændelse (ekstremregn).
 11. (note tilføjes i sidemargen:) Skybruds/oversvømmelsessikring: Lokalplanen giver mulighed for en høj gulvkote, og Hillerød Kommune opfordrer grundejerne til at udarbejde et projekt, som viser, hvor høj gulvkoten minimum skal være på de enkelte grunde for at klare mindst en 20-års hændelse (ekstremregn). Nye huse bør og tilbygninger bør bygges med denne gulvkote for at klimasikre huset og undgå fugtskader.
 12. 9.1 Facader: Facader skal udføres i materiale, som patinerer pænt. Materialer som patinerer pænt er eksempelvis tegl, træbeklædning, skifer eller pudsede facader.
 13. (slettes: 9.6 Tagform ved 1½-plans hus (illustrationer): Bygges der i halvandet plan skal tage udføres som symmetriske saddeltage med en hældning på mellem 25 og 45 grader.)
 14. 9.4 Tagmaterialer: Tagbeklædningen skal udføres i materiale, som patinerer pænt.
Eksempelvis tegl eller beton, tagpap, skifer, matte umalede metalplader, rør og strå. Der må ikke anvendes zink eller kobber som tagmateriale. Alu-zink må godt anvendes. Alle tagmaterialer skal fremtræde med matte, ikke reflekterende overflader. Tagmaterialer må ikke være i stærke farver eller fremstå skinnende og blanke med en glans over 10.
 1. 10.1 Terrænregulering: (slettes: Der må ikke terrænreguleres nærmere skel end 2,5 m. Reguleringer på mere end +/- 0,5 meter skal godkendes af bygningsmyndigheden.) (Tilføjes:) Terrænreguleringer er tilladt indenfor en afstand af 2 meter fra beboelsesbygningen. Terrænreguleringer må maks. være på +/- 0,5 meter. Terrænreguleringer skal godkendes af bygningsmyndigheden. Støttemure tillades ikke.
 2. 10.2 Vejbelysning: Belysning skal ske i henhold til den til enhver tid gældende belysningsplan for Hillerød Kommune, der kan findes på kommunens hjemmeside. (tilføjes:) Belysningen skal være lav belysning og retningsbestemt. Det er kun vejenes bredde og stiernes bredde, som må belyses, da belysningen ikke må genere udsynet fra boligerne til natur og sø. Vejbelysningen skal være en varm farve (2700 - 3000 Kelvin) og med god farvegengivelse (Ra over 80). Lav pullertbelysning foretrækkes.
 3. (Note til 10.2. Tilføjes i sidemargin:) Note § 10.2: Bestemmelsen skal sikre, at man ikke bliver blændet, og at omgivelsernes farver gengives korrekt. Belysningen er med til at skabe oplevelsen af at være i naturen. Man skal uforstyrret kunne se på sø, skov og det grønne, når man bevæger sig rundt i området, men samtidig skal belysningen skabe tryghed og sikre at man kan orientere sig.
 4. 10.3 Hegn: Hegn i naboskel og mod vejskel må kun være levende hegn. (slettes: Hegn mod vejskel skal være levende hegn.) Det levende hegn kan suppleres med et let trådhegn på indvendig side med højst samme højde som det levende hegn fuldt udvokset. (slettes: Mod naboskel kan der etableres hegn i ufarvede naturmaterialer såsom raftehegn, træhegn, pilehegn og lignende.)
 5. 10.4 (Tilføjes:) Pramvejen må kun anlægges med grus jf. § 5.2.
 6. (11 Tilføjelse i sidemargen:) Note § 11: Ved nybyggeri, ændret anvendelse eller ombygning til helårshus skal der søges om byggetilladelse hos kommunen. Her skal bygningsreglementets bestemmelser samt lokalplanens bestemmelser blandt andet være opfyldt før der kan gives byggetilladelse. En ændring af sommerhus til helårsbolig kræver en byggetilladelse efter bygningsreglementets ombygningsbestemmelser. Hillerød Kommunes byggesagsafdeling kan kontaktes for at høre, hvad der gælder i forhold til det konkrete projekt og sommerhus, som skal ombygges.
 7. (Note til 12.1 tilføjes i sidemargen:) De eksisterende grundejerforeninger inden for lokalplanområdet opretholdes med mulighed for at sammenlægge grundejerforeningerne.
 8. 14.1 Deklarationer: (tilføjelse: 1966.08.02:) Dekl. vedr. vandforsyning, kloakering, vejanlæg og vejbelysning, fælles bestemmelser vedrørende byggemodningen, hegn, benyttelse, bebyggelse, fredning og grundejerforening mv. Dele af servitutten kan aflyses med lokalplanen. Den del af servitutten der vedr. tilstandsservitut kan aflyses under hensyntagen til at Hillerød Kommune har påtaleret for matr.nr. 3bz, 3n, 7c, 7f, 7g, 7h, 7i, 7k, 7l, 7m, 7n, 7o, 7p, 7q, 7r, 7s, 7t, 7u, 7v, 7x, 7y, 7z, og Fredningsnævnet har påtaleret for matr.nr. 3bz, 3n.

Retsgrundlag
Planloven § 27.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling
Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet, at:
Lokalplan 437 for overførsel af sommerhusområdet vedtages endeligt med de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer
Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017, som giver mulighed for 1½-plans huse, ikke vedtages
Høringssvarene besvares i henhold til høringsnotatet.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-10-2018
Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-10-2018
Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet med den bemærkning, at jf. § 14 i lokalplanen kan eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom fortsætte.
 
Afbud: Klaus Markussen (V)

Beslutning i byrådet den 31-10-2018
Byrådet godkendte økonomiudvalgets indstilling.
 
Afbud: Jørgen Suhr (B)
 
Stedfortræder: Ebbe Mosbæk Rasmussen (B).

Bilag

11. Køb af vejareal ved Hestehavevej i Favrholm

Sagsnummer: 18/8694

Køb af vejareal ved Hestehavevej i Favrholm


Sagsfremstilling
Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at træffe beslutning om arealerhvervelse på matr. nr. 21b Favrholm, Hillerød Jorder til ny kommunevej Hestehavevej.
 
Erhvervelse af arealer på matr. nr. 21b Favrholm, Hillerød Jorder ved Hillerød Kraftvarmeværk er nødvendig for at sikre vej- og stiadgang til eksisterende bebyggelse ved Hestehavevej, den fremtidige Favrholm Station og projektudvikling af Favrholm syd for Overdrevsvejen. Dele af de kommende veje og stier er beliggende på matr. nr. 21b Favrholm, Hillerød Jorder, som er ejet af Hillerød Kraftvarme Aps.
 
I det igangværende projekt om anlæg af to vejkryds på Overdrevsvejen vil den eksisterende adgangsvej til Hestehavevej blive lukket. Fremover vil adgang til Hestehavevej være via det nye østlige signalkryds på Overdrevsvejen og adgangsvej til Hillerød Kraftvarmeværk.
 
Hillerød Kommune har tidligere fået landinspektørfirmaet Tvilum til at vurdere arealerstatningen i forbindelse med arealerhvervelsen. I notat fra 15. juni 2017 vurderede Tvilum, at fordelene ved det nye kommunale vejanlæg var større end erstatningen for arealet, hvorfor der ikke skulle udbetales erstatning. Økonomiudvalget og byrådet godkendte i oktober 2017 direktionens indstilling om, at der skulle anvendes Tvilums vurdering af erstatningssummens størrelse svarende til 0 kr.
 
Denne vurdering og erstatnings størrelse kunne ikke tiltrædes af Hillerød Forsyning, som vurderede at arealet, der skulle erhverves, var ca. 14 mio. kr. værd. Det har derfor ikke været muligt at indgå en aftale om erstatningen, men alene en aftale om Hillerød Kommunes anlæg af den ny vej på arealet.
 
For at finde en løsning på dette har forvaltningen og Hillerød Forsyning bedt landinspektørfirmaet LE34 foretage en ny uvildig vurdering, som parterne vil anbefale at tilslutte sig.
 
LE34 vurderer i vurderingsrapport, at der skal betales fuld erstatning for veje på matr. nr. 21b Favrholm, Hillerød Jorder, tilsvarende de omkringliggende arealer, idet der ikke er udmatrikuleret vejarealer, og ejeren derfor frit kan disponere over arealerne.
 
LE34 vurderer, at arealernes værdi skal fastsættes til 250 kr. pr. m2. Der er behov for at erhverve et areal på 8.470 m2, svarende til 2.133.000 kr. inklusiv ulemper for tab af beplantning. Heraf udgør Region Hovedstadens udgifter til arealerhvervelse 175.000 kr. således den kommunale udgift bliver 1.958.000 kr.
 
Hertil kommer udgifter til at erhverve et andet areal på 1.600 m2 svarende til 400.000 kr. til vejadgang til Favrholm Station. Dette er prissat efter samme vurdering.
 
Det samlede areal der skal erhverves udgør således 10.070 m2.
 
Den samlede kommunale udgift anslås til 2.358.000 kr.
 
Region Hovedstaden er den 12. september 2018 blevet informeret om sagen og den forventede udgift til arealerhvervelse.
 
Vurderingsrapport fra LE34 er vedlagt som bilag.
 
Efter lov om offentlige veje § 96, stk. 1, jf. § 94 stk. 1, § 97 og § 98 kan byrådet ekspropriere arealer til offentlig vej, når det er nødvendigt af hensyn til almenvellet. Hvis det ikke havde været muligt at indgå en frivillig aftale, havde det været nødvendigt at iværksætte en ekspropriation.
 
Arealerhvervelsen sker på ekspropriationslignende vilkår.

Retsgrundlag
§ 96 i lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v.

Økonomi
Den kommunale udgift til erhvervelse af de nævnte arealer 2.358.000 kr. kan ikke indeholdes i de meddelte anlægsbevillinger til infrastruktur Favrholm.
 
Der er i 2019 afsat 15.492.000 kr., i 2020 afsat 48.967.000 kr. samt i 2021 afsat 48.684.000 til dækning af infrastrukturudgifter i Favrholm til stationsforplads, stibro og stiforbindelser mv.
 
Aktuelt peger forvaltningen på, at merudgiften til de nødvendige arealerhvervelser 2.358.000 kr. sker med beløb afsat på investeringsoversigten i 2019 og at forvaltningen efterfølgende, når blandt andet udgifter til stationspladsen mv. kendes mere detaljeret, vil vende tilbage omkring spørgsmålet om behovet for en eventuel tillægsbevilling.

Indstilling
Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet:
 1. at der indgås en frivillig aftale med Hillerød Kraftvarme om køb af areal på matrikel 21b Favrholm, Hillerød Jorder i alt 10.070 m2
 2. at godkende, at ovennævnte frivillige aftale træder i stedet for ekspropriation, idet ekspropriation efter lov om offentlige veje ville have været igangsat, hvis den frivillige aftale ikke var indgået
 3. at der meddeles tillæg til anlægsbevilling til kommunal arealudgifter på 2.358.000. kr., idet beløbet finansieres med rådighedsbeløb afsat i 2019 på XA-0000022202 Infrastruktur Favrholm.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-10-2018
Dan Riise (V) er inhabil og deltog ikke under behandlingen af punktet, da han er bestyrelsesmedlem i Hillerød Forsyning.
 
Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-10-2018
Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.
 
Jamil Cheheibar (A) blev erklæret inhabil og deltog ikke under behandlingen af punktet, da han er bestyrelsesmedlem i Hillerød Forsyning.
 
Afbud: Klaus Markussen (V)

Beslutning i byrådet den 31-10-2018
Byrådet godkendte indstillingen.
 
Klaus Markussen (V), Jamil Cheheibar (A), Susanne Due Kristensen (A), Dan Riise (V) og Tue Tortzen (Ø) blev som bestyrelsesmedlemmer i Hillerød Forsyning erklæret inhabile efter forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 5 og deltog ikke i sagens behandling.
 
Afbud: Jørgen Suhr (B)
 
Fraværende: Klaus Markussen (V), Jamil Cheheibar (A), Susanne Due Kristensen (A), Dan Riise (V) og Tue Tortzen (Ø) var inhabil i sag 11.
 
Stedfortræder: Ebbe Mosbæk Rasmussen (B).

Bilag

12. Nedlæggelse af vejarealer - Frederiksbroprojektet

Sagsnummer: 17/33287

Nedlæggelse af vejarealer - Frederiksbroprojektet


Sagsfremstilling
Formålet med sagen er at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at træffe endelig beslutning om nedlæggelse af private og offentlige veje ved Frederiksbro.
 
Nedlæggelse af vejarealer
Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, økonomiudvalget og byrådet behandlede i august 2017 en sag om foreløbig beslutning om nedlæggelse af vejarealer i forbindelse med realiseringen af lokalplan nr. 415.
 
Det er en forudsætning for realisering af lokalplanen, at vejene i området nedlægges, idet der skal ændres væsentligt i trafikstrukturen i området. På kortbilag 1 ses den fremtidige trafikstruktur.
 
Den påtænkte beslutning har været sendt i høring i 8 uger. Der er i høringsfasen indkommet et fælles høringssvar fra ejerne af matrikel 1vk og 1yf (bilforhandlerne på Frejasvej). Høringssvaret er vedlagt som bilag 2.
 
Høringssvaret udtrykker en bekymring i forhold til indholdet af lokalplan nr. 415. Således er et ankepunkt i indsigelsen frygt for, at den østlige vejadgang til de to ejendomme, via Trollesmindeallé, nedlægges før der er etableret en ny vejforbindelse fra øst, hvorved de to ejendomme midlertidigt vil miste en vigtig adgang for vareindlevering.
 
I henhold til lokalplan nr. 415 § 5.7 og 5.8 nedlægges Trollesmindeallé, men samtidigt forpligtes den fremtidige ejer af lokalplanområdet til at etablere en ny vejforbindelse via den forlagte Trollesmindeallé, og herunder en adgang til udkørsel til Herredsvejen.
 
For at imødekomme indsigelsen har forvaltningen meddelt klagerne at ville sikre en anlægslogistik, der tager højde for, at adgangen via den eksisterende Trollesmindeallé opretholdes under arbejdet med at forlægge Trollesmindeallé, og etablering af en ny vejforbindelse fra Trollesmindeallé til bilforhandlerne. Samtidigt har forvaltningen tilbudt at etablere midlertidig vejadgang via Herredsvejen, såfremt adgangen via Trollesmindeallé forhindres.
 
Forvaltningen vurderer at et sådant tilsagn medfører, at indsigelsen i sin substans imødekommes, og derfor ikke længere har betydning for nedlæggelse af vejarealerne.
 
Kommunens projekt med etablering af cykelstier langs Frejasvej koordineres i videst muligt omfang med anlægsprojektet for forlægning af Trollemindealle, således at generne fra de samlede anlægsarbejder minimeres. På kortbilag 4 ses skitse af stiprojektet langs Frejasvej foran de to bilforhandlere.
 
Alle ejere, der mister deres adgangsvej til deres ejendomme, får en ny adgangsvej.
 
Offentlige veje, der nedlægges:
 1. Del af Trollesmindeallé, litra ”m” Hillerødsholm, Hillerød Jorder
 2. Offentlig sti fra Roskildevej/Slangerupsgade mod vest, matr.nr. 6ba og litra ”cl” Hillerødsholm, Hillerød Jorder
 3. Del af rabatareal langs Roskildevej, litra ”bu” Hillerødsholm, Hillerød Jorder
 4. På Thorsvang anlægges vendeplads ud for matr.nr. 1ræ og 1dl Trollesminde, Hillerød Jorder. Fra Thorsvang vil man ikke længere kunne køre ud på Trollesmindeallé.
 
Jf. vejlovens § 127 kan kommunalbestyrelsen råde over de nedlagte offentlige vejarealer. De nedlagte offentlige vejarealer overdrages til udvikleren af Frederiksbro projektet jf. aftale om mageskifte.
 
Private fællesveje, der nedlægges:
 • Del af matr.nr. 1xk Hillerødsholm, Hillerød Jorder
 • Del af matr.nr. 1hf og 1um Hillerødsholm, Hillerød Jorder
 • Møllebrovej, matr.nr. 6au, 6bb Hillerødsholm, Hillerød Jorder.
 
På kortbilag 5 er vist de vejarealer, der nedlægges.
 
Herunder redegøres for hvordan de berørte ejendomme påvirkes:
 • Naboejendommen matr.nr. 1uq Hillerødsholm, Thorsvang 9, får adgang via ny udlagt privat fællesvej, del af matr.nr. 1hf Hillerødsholm, Hillerød Jorder, jf. lokalplan 415, § 5.7
 • Naboejendommene matr.nr 1yf, 1vk og 1uh Hillerødsholm, Frejasvej 31 og 27 og Trollesmindeallé 8 A (bilforhandlerne) mister adgang til Trollesmindeallé gennem privat fællesvej (del af matr.nr. 1xk, 1hf og 1um Hillerødsholm, Hillerød Jorder), men får i stedet mulighed for adgangsvej via nyt vejudlæg jf. lokalplan 415, § 5.7, fremtidig vejadgang er placeret samme sted som nuværende vejadgang.
 • Naboejendommen matr.nr. 1ræ Trollesminde, Thorsvang 6, bibeholder vejadgang ad Thorsvang. Ejeren af matr.nr. 1dl, Thorsvang 8, får udkørsel til Trollesmindeallé, jf. lokalplan nr. 415, § 5.9
 • Matr.nr. 6ax Hillerødsholm, Trollesmindeallé 1 A (transformerstation) får vejadgang via udlagt sti.

Retsgrundlag
Lov om offentlige veje, § 15 og § 124-127.
Lov om private fællesveje, § 71-72.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Erhvervelse af ejendomsret til projektets anlæg er medtaget i det samlede budget til kommunens anlæg, jf. den meddelte anlægsbevilling.

Indstilling
Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet at træffe endelig beslutning om at nedlægge de på kortbilaget viste veje, idet indsigelsen anses for imødekommet gennem sikring af stadig adgang fra de østlige vejforbindelse.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-10-2018
Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-10-2018
Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.
 
Afbud: Klaus Markussen (V)

Beslutning i byrådet den 31-10-2018
Indstillingen blev sat til afstemning.
 
26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø
0 stemte imod:
1 undlod at stemme: D
 
Indstillingen blev godkendt.
 
Afbud: Jørgen Suhr (B)
 
Stedfortræder: Ebbe Mosbæk Rasmussen (B).

Bilag

13. Tilbagekaldelse af vejret for Campusområdet til Mathilde Parken

Sagsnummer: 18/14670

Tilbagekaldelse af vejret for Campusområdet til Mathilde Parken


Sagsfremstilling
Formålet med sagen er, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at beslutte, at vejretten for Campusområdet til den private fællesvej Mathilde Parken tilbagekaldes, og at kommunens forpligtigelse til at betale kompensation til grundejerne for vejretten også bortfalder.
 
Byrådet besluttede den 25. juni 2014 at tildele vejret for Campusområdet til den private fællesvej Mathilde Parken. Som kompensation for vejretten skulle der betales 5.616.149 kr. til grundejerne. Hillerød Kommunes andel af kompensationen udgjorde 1.940.000 kr. Grundejerforeningen har tidligere tilkendegivet, at de er indstillet på at acceptere, at kommunen tilbagekalder sin afgørelse om vejret og dermed frafalder kravet på den tildelte erstatning.
 
Byrådet vedtog den 20. december 2017 lokalplan 432 for centerområdet Campus Hillerød, der erstatter lokalplan 373. I den nye lokalplan blev det besluttet, at vejadgang til Campusområdet etableres via tilslutning til Carlsbergvej. Vejadgangen fra Campusområdet til den private fællesvej Mathilde Parken er aldrig etableret. Grundejerne har heller ikke fået udbetalt kompensationen. Grundejerforeningen for Mathilde Parken er positiv overfor løsningen.
 
Forvaltningen anbefaler derfor, at vejretten for Campusområdet til den private fællesvej Mathilde Parken ophæves, og at retten til kompensation for vejretten også bortfalder.

Retsgrundlag
Lov om private fællesveje, nr. 1537 af 21. december 2010, § 26, stk. 3.

Økonomi
Hillerød Kommunes andel af udgifterne til kompensation udgør 1.940.000 kr. som tilføres kassebeholdningen

Indstilling
Direktionen indstiller til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget at indstille til økonomiudvalget og byrådet:
 1. at tilbagekalde vejret for Campusområdet til Mathilde Parken samt ret til kompensation for denne
 2. at Hillerød Kommunes andel af udgifterne til kompensation på 1.940.000 kr. tilføres kassebeholdningen i Hillerød Kommune og indgår i budgetopfølgning 3-2018.

Beslutning i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget den 03-10-2018
Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-10-2018
Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.
 
Afbud: Klaus Markussen (V)

Beslutning i byrådet den 31-10-2018
Byrådet godkendte indstillingen.
 
Afbud: Jørgen Suhr (B)
 
Stedfortræder: Ebbe Mosbæk Rasmussen (B).

14. Godkendelse af Rammeaftale 2019-2020

Sagsnummer: 18/177

Godkendelse af Rammeaftale 2019-2020


Sagsfremstilling
Sagen fremlægges i Omsorg og Livskraftudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget og videresendes til økonomiudvalget og byrådet til godkendelse.
 
KKR Hovedstaden har på møde den 10. september 2018, anbefalet at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2019-2020 på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2019-2020 skal ifølge lovgivningen være fastsat senest den 15. oktober 2018 og skal derfor om muligt være behandlet i kommunerne og regionen seneste den 12. oktober 2018.
Hillerød Kommune har orienteret Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning, at det ikke er muligt for byrådet at nå at behandle sagen inden tidsfristen.
 
Rammeaftale 2019-2020
Rammeaftalen tager udgangspunktet i de fælles mål som kommunerne og Region Hovedstaden har udarbejdet om styring og udvikling af det tværgående specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.
 
Rammeaftale 2019-2020 består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale samt to tekniske bilag. I de tekniske bilag findes uddybende beskrivelser af kapacitet, belægning, udviklingsprojekter, fokusområder m.v.
 
Udviklingsstrategien tager udgangspunkt i de tendenser, bevægelser og udfordringer som kommunerne og Region Hovedstaden oplever omkring det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde. Områderne er fortsat præget af kommunernes justeringer af tilbudsviften.
Tilbudsviften er valgt som fokusområde i Rammeaftale 2019-2020 for at sikre, at hovedstadsregionen har en relevant og aktuel tilbudsvifte, som lever op til kommunernes behov på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.
 
Styringsaftalen består af en aftale mellem kommuner og driftsherre om udviklingen i udgifter per dag og en række procedure m.v. til brug ved køb og salg af pladser. Takstaftalen mellem kommunerne og regionen lyder: At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2020 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 0,5 % årligt som gennemsnit i en 6-årig periode i forhold til pris- og lønniveauet i 2014.
 
Rammeaftale 2019-2020 har været i høring hos Handicaprådet og deres høringssvar er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag
 • Servicelovens § 6, stk. 1
 • Almenboliglovens § 185 b, stk. 4
 • Lov om specialundervisning for voksne § 6 h, stk. 4
 • Folkeskolelovens § 47, stk. 3.

Økonomi
De takstmæssige konsekvenser af udviklingsstrategien og styringsaftalen vil blive indregnet i budgettet for 2019. Taksterne for 2019 er på nuværende tidspunkt under udarbejdelse og afhænger bl.a. af byrådets godkendelse af styringsaftalens indhold. Det indebærer, at der vil komme mindre tekniske korrektioner af budgettet, når takstforslag for 2019 er udarbejdet.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftudvalget og Børn, Familie og Ungeudvalget godkender Rammeaftale 2019-2020 og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-10-2018
Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.
 
Afbud: Ingo Hvid (A)
 
Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A).

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-10-2018
Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-10-2018
Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.
 
Afbud: Klaus Markussen (V)

Beslutning i byrådet den 31-10-2018
Byrådet godkendte indstillingen.
 
Afbud: Jørgen Suhr (B)
 
Stedfortræder: Ebbe Mosbæk Rasmussen (B).

Bilag

15. Vedtægter for Hillerød Ældreråd

Sagsnummer: 18/9730

Vedtægter for Hillerød Ældreråd


Sagsfremstilling
Byrådet skal i hver valgperiode godkende vedtægter for Hillerød Ældreråd. Forvaltningen har i samarbejde med Hillerød Ældreråd udarbejdet forslag til vedtægter for Hillerød Ældreråd 2018-2021, som her fremlægges til politisk behandling.
 
Vedtægterne er vedlagt som bilag.
 
Der er ganske få ændringer i de nye vedtægter i forhold de vedtægter, som var gældende i sidste periode.
 
Den eneste ændring af indholdsmæssig karakter er, at Hillerød Ældreråd fremover får tilsynsrapporter fra såvel plejecentrene som for hjemmeplejen samt Rehabiliterings- og Træningssektionen til orientering. Tidligere fik ældrerådet kun tilsynsrapporter fra plejecentrene.

Retsgrundlag
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 30-33.

Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Der er afsat et særskilt budget til Hillerød Ældreråd på i alt 134.000 kr. Heraf får Hillerød Ældreråd 76.000 kr. i tilskud, som de selv administrerer, mens Hillerød Kommune udbetaler diæter og kørselsgodtgørelse for ca. 58.000 kr.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Omsorg og Livskraftsudvalget indstiller til økonomiudvalg og byråd at godkende vedtægterne for Hillerød Ældreråd.

Beslutning i Omsorg og Livskraftsudvalget den 03-10-2018
Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.
 
Afbud: Ingo Hvid (A)
 
Stedfortræder: Jamil Nofal Cheheibar (A).

Beslutning i økonomiudvalget den 24-10-2018
Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.
 
Afbud: Klaus Markussen (V)

Beslutning i byrådet den 31-10-2018
Byrådet godkendte indstillingen.
 
Afbud: Jørgen Suhr (B)
 
Stedfortræder: Ebbe Mosbæk Rasmussen (B).

Bilag

16. Ressourcetildelingsgrundlag i Dagplejen

Sagsnummer: 18/8396

Ressourcetildelingsgrundlag i Dagplejen


Sagsfremstilling
Sagen fremlægges med henblik på, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at træffe beslutning om ressourcetildelingsgrundlag i dagplejen.
 
Byrådet besluttede den 27. juni 2018 efter indstilling fra Børn, Familie og Ungeudvalget samt økonomiudvalget at bede forvaltningen udarbejde oplæg til nyt ressourcetildelingsgrundlag i dagplejen.
 
Baggrunden for dette var, at dagplejens ressourcetildelingsgrundlag bør reguleres for at komme i balance grundet:
 
 • regnetekniske justeringer, som tager højde for det lavere antal dagplejere, som er faldet over år fra 80 til 30
 • overenskomstmæssige forhold som gør, at dagplejere over 58 år har ret til at sige nej til gæstebørn, uanset antal børn der er indskrevet i forvejen. I Hillerød Kommune er et gæstebarn normalt det femte barn. Det femte barn udløser et ekstra tillæg. Når mange dagplejere kan sige nej til at passe gæstebørn, må disse ofte passes på den 5. plads hos en dagplejer. Det betyder at der er uforholdsmæssigt mange udgifter til 5. barns tillæg.
 
Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet oplæg til nyt ressourcegrundlag.
 
Oplægget tager udgangspunkt i en belægningsgrad på 75 % og er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag
Dagtilbudsloven.

Økonomi
Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser som følge af ændring af belastningsgraden i ressourcetildelingsgrundlaget fra 83 pct. til 75 pct. Med den nuværende budgetramme ændres kapaciteten således fra 100 pladser til 85 pladser. Ændringen indebærer, at den gennemsnitlige omkostning pr. plads stiger og at forældrebetalingstakst derfor stiger. Forældrebetalingen for en dagtilbudsplads stiger 300 kr. pr. måned, således at prisen for en dagtilbudsplads bliver ca. 3.189 kr. pr. måned. Til sammenligning er taksten for en vuggestueplads 3.521 kr. pr. måned. 
 
Det bemærkes, at såfremt belastningsgraden ikke justeres til 75 pct. vil det betyde, at ressourcetildelingen til dagplejeområdet ikke vil kunne dække de faktiske omkostninger til dagplejeområdet.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet at beslutte oplæg til nyt ressourcetildelingsgrundlag for dagplejen.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 04-10-2018
Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.
 
 
Mette Thiesen (D) tog forbehold.

Beslutning i økonomiudvalget den 24-10-2018
Økonomiudvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til byrådet.
 
Mette Thiesen (D) tog forbehold.
 
Afbud: Klaus Markussen (V)

Beslutning i byrådet den 31-10-2018
Indstillingen blev sat til afstemning.
 
26 stemte for: A, B, C, F, O, V, Ø
0 stemte imod:
1 undlod at stemme: D
 
Indstillingen blev godkendt.
 
Afbud: Jørgen Suhr (B)
 
Stedfortræder: Ebbe Mosbæk Rasmussen (B).

Bilag

17. Salg af erhvervsgrund i Rønnevang Syd - Lukket punkt

Siden blev senest opdateret d. 22-03-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS