Her bygger vi i øjeblikket

Hvad bygger kommunen lige nu? Hvor? Og med hvem samarbejder vi om opgaverne? Her kan du orientere dig om de igangværende byggerier - både som borger og virksomhed. Kun projekter over kr. 1.000.000 er medtaget.

Oplysningerne om de enkelte byggerier er bygget op som et "elektronisk byggepladsskilt" og opdateres løbende, fx når byggeriet går ind i en ny fase, og nye underleverandører kommer til. Ved hvert byggeri vil man kunne finde et telefonnummer til den ansvarlige byggeledelse.

 

AFLEDTE UDGIFTER TIL BYGNINGSDELE (ENERGIRENOVERINGSPULJE): FLERE EJENDOMME

Der er et stort og voksende vedligeholdelsesefterslæb på de kommunale bygninger. Efterslæbet indebærer, at kommunens ejendomskapital udhules, at de fysiske rammer for kommunens centrale velfærdsydelser forfalder i stadig stigende takt, og at kommunen skubber en stor regning foran sig.

På den baggrund er der i budgettet afsat 16.441.000 kr. i 2018 til bygningsrenovering.

1.000.000 kr. af disse midler er afsat til at udføre energioptimeringsmæssige tiltag i forbindelse med igangværende anlægs- eller renoveringsprojekter.

Anlægsperiode:
Projektet pågår løbende.

Samarbejdspartnere:
Projektet vil løbende have mange samarbejdspartnere.

HORSEVÆNGET: INDVENDIG RENOVERING


Der er et stort og voksende vedligeholdelsesefterslæb på de kommunale bygninger. Efterslæbet indebærer, at kommunens ejendomskapital udhules, at de fysiske rammer for kommunens centrale velfærdsydelser forfalder i stadig stigende takt, og at kommunen skubber en stor regning foran sig.

På den baggrund er der i budgettet afsat 16.441.000 kr. i 2018 til bygningsrenovering.

1.000.000 kr. af disse midler er afsat til at udføre indvendig renovering i bebyggelsen Horsevænget på grund af skimmelsvamp og råd.

Anlægsperiode:
Medio juli til ultimo december 2018

Samarbejdspartnere:

BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29 18 93 66
www.hillerod.dk

TOTALRÅDGIVER
Aksel V. Jensen, Rådgivende Ingeniørfirma A/S
CVR: 10614694
www.avj.dk

RÅDGIVER
Teknologisk Institut
CVR: 56976116
www.teknologisk.dk

HOVEDENTREPRENØR
Børge Nielsen
CVR: 18867842
www.b-nielsen.dk
Telefonnummer: 48 20 77 77

HORSEVÆNGET: RENOVERING AF TAG- OG KLIMASKÆRM


Der er et stort og voksende vedligeholdelsesefterslæb på de kommunale bygninger. Efterslæbet indebærer, at kommunens ejendomskapital udhules, at de fysiske rammer for kommunens centrale velfærdsydelser forfalder i stadig stigende takt, og at kommunen skubber en stor regning foran sig.

På den baggrund er der i budgettet afsat 16.441.000 kr. i 2018 til bygningsrenovering.

4.800.000 kr. af disse midler er afsat til at udføre renovering af tag- og klimaskærm i bebyggelsen Horsevænget.

Anlægsperiode:
Medio juli til ultimo december 2018

Samarbejdspartnere:

BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29 18 93 66
www.hillerod.dk

TOTALRÅDGIVER
Aksel V. Jensen, Rådgivende Ingeniørfirma A/S
CVR: 10614694
www.avj.dk

RÅDGIVER
Teknologisk Institut
CVR: 56976116
www.teknologisk.dk

HOVEDENTREPRENØR
Børge Nielsen
CVR: 18867842
www.b-nielsen.dk
Telefonnummer: 48 20 77 77
 

ISOLERING AF KOMMUNALE BYGNINGER

Energirenovering af kommunale ejendomme bidrager til gennemførelse af Hillerød Kommunes klimastrategi fra 2009, hvor CO2-udledningen i 2020 skal være reduceret med 35 pct.
Byrådet har bevilget en samlet pulje på kr. 10.230.000 til energibesparende projekter på kommunale bygninger.

Kr. 2.480.000 af disse midler er afsat til isolering af kommunale bygninger.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af hvilke energibesparende projekter på kommunale bygninger, det vil være mest hensigtsmæssigt at gennemføre. Vi vil løbende prioritere og justere projekterne med henblik på at opnå de bedst mulige energibesparelser inden for rådighedsbeløbet.

Anlægsperiode:
Projektet pågår løbende.

Samarbejdspartnere:
Projektet vil løbende have mange samarbejdspartnere.


INSTALLATION AF ENERGIBESPARENDE BELYSNING

Energirenovering af kommunale ejendomme bidrager til gennemførelse af Hillerød Kommunes klimastrategi fra 2009, hvor CO2-udledningen i 2020 skal være reduceret med 35 pct.

Byrådet har bevilget en samlet pulje på kr. 10.230.000 til energibesparende projekter på kommunale bygninger.

Kr. 2.200.000 af disse midler er afsat til installation af energibesparende belysning i kommunale bygninger.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af hvilke energibesparende projekter på kommunale bygninger, det vil være mest hensigtsmæssigt at gennemføre. Vi vil løbende prioritere og justere projekterne med henblik på at opnå de bedst mulige energibesparelser inden for rådighedsbeløbet.

Anlægsperiode:
Projektet pågår løbende.

Samarbejdspartnere:
Projektet vil løbende have mange samarbejdspartnere.

BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29 18 93 66
www.hillerod.dk

ENTREPRENØR
2M El-installation A/S
CVR: 27 01 77 46
www.2m-el.dk


INSTALLATION AF ENERGIBESPARENDE VENTILATION


Energirenovering af kommunale ejendomme bidrager til gennemførelse af Hillerød Kommunes klimastrategi fra 2009, hvor CO2-udledningen i 2020 skal være reduceret med 35 pct.
Byrådet har bevilget en samlet pulje på kr. 10.230.000 til energibesparende projekter på kommunale bygninger.

Kr. 1.600.000 af disse midler er afsat til installation af energibesparende ventilation i kommunale bygninger.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af hvilke energibesparende projekter på kommunale bygninger, det vil være mest hensigtsmæssigt at gennemføre. Vi vil løbende prioritere og justere projekterne med henblik på at opnå de bedst mulige energibesparelser inden for rådighedsbeløbet.

Anlægsperiode:
Projektet pågår løbende.

Samarbejdspartnere:

Projektet vil løbende have mange samarbejdspartnere.

BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29 18 93 66
www.hillerod.dk

RÅDGIVER
Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
CVR: 15 68 40 46
www.sj.dk

ENTREPRENØR
Smock Entreprise Aps
CVR: 27 58 49 93
www.smock.dk

 
SEPARATKLOAKERING AF KOMMUNALE EJENDOMME

I henhold til spildevandsplanen 2013 – 2016, vedtaget af Byrådet d. 30. april 2014, skal ejendomme i udvalgte områder etablere separatkloakering, hvorved den eksisterende fælleskloak ændres, så regnvand og spildevand kan bortledes hver for sig.

Fælleskloakker belaster miljøet, fordi overfladevand (regnvand) og vand fra køkken, bad og toilet ledes ud i samme ledning. På den måde sendes store mængder overfladevand unødigt til rensning på renseanlæg. Samtidigt risikerer man, at kraftige regnskyl sender regn- og spildevand til kældre, søer og vandløb.

Separatkloakering forbedrer miljøet, da spildevandsbelastningen ved overløb til vandløb, søer og havet helt forsvinder, og der spares penge, fordi kun egentligt spildevand renses på renseanlæg.

Forvaltningen har i 2015 og 2016 udført henholdsvis etape 1 og 2.

For 2018 udføres opgaver for kr. 660.000 til etape 3.

Etape 3 omfatter følgende ejendomme:

 • Klostervangen, Klostervangen 26, Hillerød
 • Østhuset (klub), Tolvkarlevej 361, Hillerød
 • Væksthusene, afd. Lindevej, Hillerød (afsluttet)
 • Vuggestuen Højager, Højager 10, Hillerød (afsluttet)

Anlægsperiode:
2018

Samarbejdspartnere:
BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29 18 93 66
www.hillerod.dk

FAGENTREPRENØR
ML Kloak Aps
CVR: 30548426
Tlf: 20 49 07 97
www.ml-kloak.dk

HILLERØD VEST SKOLEN, AFD. ÅLHOLM: UDSKIFTNING AF UTÆT TAGBELÆGNING

Byrådet har afsat puljemidler på i alt kr. 2.134.000 i 2018 til genopretning af kommunale bygninger. Midlerne skal bruges til at imødegå bygningsnedbrud og sikre arbejdsmiljøet på en række sager.

Fra denne pulje er afsat kr. 1.400.000 til udskiftning af utæt tagbelægning på mellembygninger, Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm.

Anlægsperiode:
Projektet er ikke igangsat

Samarbejdspartnere:

BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29 18 93 66
www.hillerod.dk

RÅDGIVER
BBP Arkitekter
CVR: 29189366
www.bbp.dk

SKÆVINGE KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSHUS

Hillerød Kommune har i konkurrencepræget dialog udbudt totalrådgivningskontrakt i forbindelse med udførelse af ny- og tilbygning til Skævinge Idræts-, Kultur- og Fritidshus. 

Opgaven omhandler en nytænkning af Skævinge Idrætshal. Den traditionelle idé om en idrætshal skal udfordres, så der skabes rum til meget andet end idrætsaktiviteter, herunder kulturlivet.

Husets udformning skal understøtte netop den særlige relation og det velfungerende samarbejde der eksisterer mellem foreningsidrætten og foreningskulturen i Skævinge.

Fællesskabet og foreningslivet er husets og nærområdets omdrejningspunkt, og det er vigtigt, at huset fremstår åbent, inviterende og fuldt tilgængeligt for alle brugere.

Hillerød Kommune (ordregiver) udbyder i konkurrencepræget dialog totalrådgivningskontrakt i forbindelse med udførelse af ny- og tilbygning til Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus.

Ordregiver har valgt at anvende udbudsformen konkurrencepræget dialog, idet ordregiver ønsker at modtage forslag der er hhv. kreative, utraditionelle, nytænkende og spændende.

Udbudsprocessen er opdelt i 3 faser, hhv. en prækvalifikationsfase, en dialogfase og en tilbudsfase. Prækvalifikationsfasen er afsluttet, og kommunen har prækvalificeret tre rådgiverteams (tilbudsgivere) til at byde på opgaven:

 • Christensen & Co. med underrådgiverne Rambøll og 1:1 Landskab
 • Elkiær + Ebbeskov Arkitekter med underrådgiverne Dines Jørgensen & Co. og LiW Planning
 • Nordic Office of Architecture Danmark A/S med underrådgiverne AFM Rådgivende Ingeniører A/S, Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S samt MASU Planning ApS

I dialogfasen afholdes to dialogmøder i løbet af juni og august, hvorefter ordregiver udsender et endeligt udbudsmateriale. Efter dialogfasens afslutning overgår udbuddet til tilbudsfasen.

I tilbudsfasen udarbejder tilbudsgiverne deres endelige tilbud, som forventes afleveret primo oktober 2018. Ordregiver evaluerer herefter tilbuddene. Efter endt evaluering tildeles kontrakten til det “økonomisk mest fordelagtige tilbud ”som har det” bedste forhold mellem pris og kvalitet”.

Efter tildelingen af kontrakten og afholdelse af standstill påbegynder den vindende rådgiver arbejdet med projektet. Denne del af arbejdet er faseopdelt og følger de almindelige faser i ydelsesbeskrivelsen for byggeri og planlægning.

Ordregiver har valgt at anvende en tidlig inddragelse af en totalentreprenør. Det betyder, at der kort tid efter tildelingen af kontrakten til rådgiveren vil blive foretaget et udbud af udførelsen af byggeriet. Udbuddet vil blive gennemført på baggrund af det endelige tilbud, som den vindende rådgiver har afleveret.

Det beskrivende dokument, der er udarbejdet til arkitektkonkurrencen, kan ses her.

Anlægsperiode:
Projektet er ikke igangsat


Samarbejdspartnere:
BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29 18 93 66
www.hillerod.dk

BYGHERRERÅDGIVER
COWI A/S
CVR: 44623528
www.cowi.dk

LILLE LYNGBYHALLEN: UDSKIFTNING AF GULV


Gulvet i Ll. Lyngbyhallen skal udskiftes, fordi det ikke er godt for de mange skoleelever og idrætsudøvere, som risikerer skader. Gummibelægningen, som ligger direkte oven på beton, er fra 1985 og har ikke længere de stødabsorberende egenskaber, der tilgodeser boldspil og sportsaktiviteter.

Byrådet har bevilget kr. 1.140.000 til udskiftning af den gamle hårde gulvbelægning med et fladeelastisk sportsgulv med stødabsorberende egenskaber.

Anlægsperiode:
Juni - medio august 2018

Samarbejdspartnere:

BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29 18 93 66
www.hillerod.dk

TOTALRÅDGIVER
Mangor & Nagel Arkitekter
CVR: 37362328
www.mangornagel.dk

HOVEDENTREPRENØR
Oscon Aps
CVR: 11 07 42 19
www.oscon-sportsgulve.dk

HILLERØD VEST SKOLEN, AFD. ÅLHOLM: HELHEDSPLAN OG MILJØSANERING


Der foretages ombygninger indvendigt på hele skolen med det formål at ajourføre det fysiske undervisningsmiljø til nutidige lærings- og undervisningsformer samt skabe en bedre udnyttelse af de eksisterende arealer.

Baggrundsmateriale og tegninger kan ses her.

I den oprindeligt udarbejdede Helhedsplan for Hillerød Vest Skolen, afd. Ålholm (fra 2013) er der ikke medtaget en vurdering og screening af PCB-, bly og asbestforekomster i de eksisterende bygninger, men alene beskrevet og anvist ombygnings- og indretningsforslag til funktionsopgradering og tilvejebringelse af lokaler og rum til nutidige undervisningsformer.
Der er efterfølgende søgt om og bevilget midler til miljøsanering.

Byggeperiode:
1. august til januar 2019.

Samarbejdspartnere:
BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29 18 93 66
www.hillerod.dk

TOTALRÅDGIVER
BBP Arkitekter A/S
CVR: 25 95 25 61
www.bbp.dk

HOVEDENTREPRENØR
Skou Gruppen A/S
CVR: 26 65 46 53
Tlf: 45 86 74 04
www.skougruppen.dk

FREDERIKSBORG BYSKOLE: GENNEMFØRELSE AF HELHEDSPLAN


Der er udarbejdet en helhedsplan for Frederiksborg Byskole. Planen tager udgangspunkt i at etablere tre klassetrinshuse via totalrenovering og udbygning. Derudover renoveres hele skolen, så det sikres, at den lever op til indeklimatiske og akustiske krav til moderne skolebyggeri. For hver bygning er der desuden beregnet et minimum af udvendig renovering svarende til almindelig god vedligeholdelsesstandard.

Helhedsplanen for Frederiksborg Byskole kan ses her.

Anlægsperiode:
Projektet er ikke igangsat

Samarbejdspartnere:
BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29 18 93 66
www.hillerod.dk

BYGHERRERÅDGIVER
COWI A/S
CVR: 44623528
www.cowi.dk

FREDERIKSBORG BYSKOLE: PARKERING


Formålet med projektet er at tilvejebringe den nødvendige parkeringskapacitet ved Frederiksborg Byskole og at sikre, at trafikafviklingen kan foregå på en betryggende måde for elever, medarbejdere og øvrige brugere af skolen.

Byskolens medarbejdere og brugere anvender i dag en midlertidig grusparkering ved stationsområdet på den modsatte side af Carlsbergvej. Parkeringspladsen vil blive nedlagt i foråret 2018 for at give plads til et kommende byggeri. Det er samtidig besluttet, at der skal etableres en samlet tandplejeklinik ved Frederiksborg Byskole, hvilket vil øge behovet for parkeringspladser yderligere. Samlet set skal der etableres 60 parkeringspladser til skolen og tandplejen.

De 60 parkeringspladser placeres samlet som én parkeringsplads på boldbanen og en del af det tilhørende atletikareal.

Boldbanen benyttes i dag til afvikling af Byskolens idrætsundervisning udendørs. Se bevillingssagen om optimeret udnyttelse af det reducerede idrætsareal (se sagen ”Frederiksborg Byskolen: idrætsfaciliteter” på denne side).

Anlægsperiode:
Projektet er ikke igangsat

Samarbejdspartnere:

BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29 18 93 66
www.hillerod.dk

RÅDGIVER
Dines Jørgensen & Co A/S (Vejafd.)
CVR: 18 41 18 30
www.dj-co.dk

LEGEPLADSSIKKERHED, UDBEDRING AF KRITISKE FEJL MV.


Anlægsprojektets formål er, at alle legepladser skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, og at alle kritiske fejl konstateret ved hovedinspektionerne ultimo 2016 skal være udbedret. Situationen er pt., at en række legeredskaber fremstår med kritiske fejl/mangler.

Udskiftning og reparation af samtlige nedslidte og fejlbehæftede redskaber vil blive gennemført på baggrund af en risikovurdering, således at større fejl og mangler udbedres hurtigst muligt, mens mindre kritiske fejl og mangler udbedres efterfølgende.

Der er for 2018 bevilget kr. 1.200.000 til projektet.

Anlægsperiode:
Marts 2018 til ultimo december 2018

Samarbejdspartnere:

BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29 18 93 66
www.hillerod.dk

RÅDGIVER
KMC 1176 Legepladsinspektion
CVR: 33 56 30 86

ENTREPRENØR
COPLA
CVR: 35 67 75 26
www.copla.dk
Tlf: 22 55 42 35

FOLKESKOLER: STRØMBEHOV I KLASSELOKALER

IT spiller en stor rolle i undervisning i dag, og derfor har vi i Hillerød Kommunes folkeskoler krav om, at undervisning og årsplaner er tilgængelige online. Vores undervisere er helt afhængige af digitale undervisningsmidler, og fremover vil elever løse og aflevere flere opgaver digitalt.

I forbindelse med at langt flere elever har behov for at anvende digitale arbejdsredskaber i undervisningen, er der ikke nok stikkontakter i klasseværelserne til at lade udstyret op i løbet af skoledagen. Selvom eleverne arbejder på ensartet og nyt udstyr med længere batterilevetid er der et opladningsbehov.

Formålet med projektet er at opgradere klasselokalerne med flere stikkontakter og ekstra strømtilførsel. Opgraderingen vil i gennemsnit koste 13.750 kr. pr. klasselokale afhængigt af skolens og klasselokalets alder.

Den ekstra strømtilførsel i alle klasselokaler (268) på alle skoler vil forventeligt beløbe sig til kr. 3.685.000. Forvaltningen har anbefalet, at den samlede opgradering indfases over fire år.

Der er i budgettet afsat kr. 1.000.000 i 2018. Forvaltningen vil igangsætte arbejdet, således at der startes med de skoler, der har det største behov.

Anlægsperiode:
Juni 2018 - ult. november 2018

Samarbejdspartnere:

BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29 18 93 66
www.hillerod.dk

FAGENTREPRENØR
2M El-installation A/S
CVR: 27 01 77 46
www.2m-el.dk

FREDERIKSBORG BYSKOLE: IDRÆTSFACILITETER


Formålet med projektet er at omlægge og tilpasse idrætsarealerne ved Frederiksborg Byskole.

I forbindelse med at et eksisterende parkeringsareal ved det ny Campusområde inddrages til byggefelt, og at der skal etableres samlet tandplejeklinik på Frederiksborg Byskole, er det besluttet at anlægge parkeringsplads på en del af boldbanerne ved Frederiksborg Byskole (se sagen: ”Frederiksborg Byskole, parkering” på denne side).

For at få en optimal udnyttelse af det reducerede idrætsareal er det nødvendigt at omtænke arealets indretning for at få plads til alle faciliteter.

Arbejdet omfatter desuden beskæring af omkringliggende træer således at arealet kan benyttes i sin fulde længde, dræning af banen, opretning med jordpåfyld samt gensåning af græs, og reetablering af atletikarealet på anden placering.

Der er for 2018 bevilget kr. 1.800.000 til projektet.

Anlægsperiode:
Projektet er ikke igangsat

Samarbejdspartnere:
Projektet er ikke igangsat

TANDPLEJEKLINK, CARLSBERGVEJ


Forligspartierne har besluttet at samle de nuværende tandklinikker i en ny, tidssvarende tandklinik. Det betyder, at tandplejens mange brugere fremadrettet vil blive undersøgt og behandlet i fysiske rammer, der lever op til de standarder og kvalitetsforventninger, som Hillerøds borgere med rette har. En samlet klinik muliggør samtidig, at der kan realiseres et væsentligt effektiviseringspotentiale og sikrer derudover øget kvalitet og tandplejefaglighed samt et bedre arbejdsmiljø til gavn for børn, unge, ældre og medarbejdere i Hillerød Kommune. Forligspartierne ønsker en placering af tandklinikken på Frederiksborg Byskole for at sikre en stationsnær og central placering i kommunen.

Den valgte løsning indebærer, at den eksisterende tandplejeklinik nedrives, og at der bygges en ny klinik på ca. 1200 m² i det sydvestlige hjørne af matriklen på en del af den eksisterende atletikbane.

Der er for 2018 bevilget kr. 1.500.000 til projektet.

Anlægsperiode:
Projektet er ikke igangsat

Samarbejdspartnere:

BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29 18 93 66
www.hillerod.dk

BYGHERRERÅDGIVER
COWI A/S
CVR: 44623528
www.cowi.dk

VÆKSTHUSENE, AFD. CHILI, GODTHÅBSVEJ 47: KAPACITETSUDVIDELSE


”Forligspartierne ønsker at investere på børneområdet, så nuværende kapacitetsudfordringer løses. Der kommer flere børn både i midtbyen og i Gadevang, og vi glæder os over, at familierne ønsker, at deres børn skal være en del af den lokale daginstitution. Derfor ud- og tilbygger vi på institutioner i Hillrød midt, ligesom vi sætter penge af til at understøtte Gadevang Asyl, så der bliver plads til børnene. Samtidig sætter forligspartierne penge af til Projektbeskrivelser mv. til ny daginstitution med henblik på at udvalget kan fremlægge et anlægsønske til budgetforhandlingerne 2019-22.”

I forbindelse med ovenstående er der afsat midler, kr. 4.200.000 i 2018, til kapacitetsudvidelse på daginstitutionen Væksthusene, afdeling Chili, Godthåbsvej 47.

Udvidelsen skal indrettes fleksibelt, så de nye grupperum med tilhørende funktioner kan anvendes af både 28 vuggestuebørn eller 40 børnehavebørn.

Tilbygningen vurderes at udgøre 180-200 m², og udvidelse af liggehal eller etablering af ny vurderes at udgøre ca. 40 m². Der er også behov for mindre ombygninger i eksisterende bygning samt en række ændringer i indretningen, herunder vedr. puslerum, børnetoiletter, badeværelse, garderobe, soverum, opbevaringsrum, personalefaciliteter mm. Desuden skal udvendige faciliteter som depotskure, legeplads, flisebelægninger, parkering mm. tilpasses kapacitetsudvidelsen.

Anlægsperiode:
Ultimo juli 2018 til ultimo marts 2019

Samarbejdspartnere:

BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29 18 93 66
www.hillerod.dk

RÅDGIVER
ARCnordic A/S
CVR: 79 20 98 13
www.archnordic.dk 

 

VÆKSTHUSENE, AFD. SPIREN, GODTHÅBSVEJ 35: ÆNDRING TIL VUGGESTUE


Forligspartierne ønsker at investere på børneområdet, så nuværende kapacitetsudfordringer løses. Der kommer flere børn både i midtbyen og i Gadevang, og vi glæder os over, at familierne ønsker, at deres børn skal være en del af den lokale daginstitution. Derfor ud- og tilbygger vi på institutioner i Hillerød midt, ligesom vi sætter penge af til at understøtte Gadevang Asyl, så der bliver plads til børnene. Samtidig sætter forligspartierne penge af til Projektbeskrivelser mv. til ny daginstitution med henblik på at udvalget kan fremlægge et anlægsønske til budgetforhandlingerne 2019-22.”

I forbindelse med ovenstående skal daginstitutionen Væksthusene, afdeling Spiren, Godthåbsvej 35 ændres fra integreret institution til vuggestue. Formålet er, at Spiren fremover kan modtage 45 børn i 0-2 års alderen, og derved afhjælpe en del af behovet for flere 0-2 års pladser i området.

Det indebærer, at en række børnehaverelaterede faciliteter skal ændres og tilpasses vuggestuebørn, herunder toilet og badeværelsesforhold, ruminddeling, soverum mm. Alle indvendige ændringer kan udføres inden for bygningens eksisterende rammer. Desuden skal der indkøbes inventar til den ændrede målgruppe: 10 krybber, skabe til 45 madrasser, sengetøj, linned, møbler i relevant højde, alderssvarende legetøj mm.

Udendørs skal der bl.a. etableres 3-4 meter udhæng, hvor sovende børn i barnevogne kan stå i ly mod vind og vejr. Og legeplads/udeareal skal renoveres til et alderssvarende pædagogisk læringsmiljø til vuggestuebørn.

Der er afsat kr. 1.100.000 til projektet.

Anlægsperiode:
Januar - april 2018

Samarbejdspartnere:

BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29 18 93 66
www.hillerod.dk

RÅDGIVER
ARCnordic A/S
CVR: 79 20 98 13
www.archnordic.dk 

HOVEDENTREPRENØR
Børge Nielsen
CVR: 18867842
www.b-nielsen.dk
Telefonnummer: 48 20 77 77
  

HJÆLPEMIDDELDEPOT, RØNNEVANGSALLE 5


Forligspartierne har afsat midler til at sikre, at Hjælpemiddeldepotet i forhold til hygiejne og arbejdsmiljø lever op til gældende standarder. Hjælpemiddeldepotet har i dag en række udfordringer ift. hygiejne og arbejdsmiljø. Disse løses gennem bl.a. følgende ændringer:

 • Der inddrages et areal i den uopvarmede hal, og der etableres skillevæg, adgangsvej til depot, sengevaskemaskine mm.
 • Der etableres pladsbesvarende pallereoler svarende til 120 nye hyldemeter, og der indkøbes en palleløfter
 • Der etableres tidssvarende arbejdsstationer til reparation, hvilket blandt andet indebærer, at de skal kunne sænkes til gulvniveau.

Udvidelsen af hjælpemiddeldepotets areal indgår i en samlet plan for den fremtidige brug af Rønnevangsalle 3-5.

Der er afsat kr. 3.200.000 til indretningen af Hjælpemiddeldepotet.

Anlægsperiode:
Marts 2018 - december 2018

Samarbejdspartnere:

BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29 18 93 66
www.hillerod.dk

TOTALRÅDGIVER
Mangor & Nagel Arkitekter
CVR: 37362328
www.mangornagel.dk

TOTALENTREPRENØR
Frederiksborg Murerforretning Aps
CVR: 32477526
www.frbmurer.dk

HILLERØD VEST SKOLEN, AFD. ÅLHOLM: INVENTAR


Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm, bliver renoveret og det afsatte beløb på anlægsplanen i 2017 til funktionsopgradering af folkeskoler finansierer løst inventar til de nyindrettede lokaler. Dermed har forligspartierne prioriteret, at afdeling Ålholm efter moderniseringen kan blive en skole med en god indretningsmæssig funktionalitet og et nutidigt visuelt udtryk.

Indkøb af inventar foretages direkte gennem de indgåede SKI-aftaler for henholdsvis kontor – og undervisningsmøbler.

Der er bevilget kr. 2.096.000 til indkøb af inventar.

Anlægsperiode:
Januar 2018 - februar 2019

Samarbejdspartnere:

BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29 18 93 66
www.hillerod.dk

TOTALRÅDGIVER
BBP Arkitekter
CVR: 29189366
www.bbp.dk

SKOLER: TOILET- OG BADEFORHOLD

Af budget 2016-2019, pkt. 21 (En attraktiv folkeskole) fremgår det: ”I Hillerød Kommune vil vi gøre en god skole endnu bedre, og vi ønsker en skole, som forældre aktivt tilvælger”. Det kræver skoler, der har gode og attraktive fysiske rammer.

Byrådet har opstillet mål om, at folkeskoleelevernes trivsel skal ligge over landsgennemsnittet på alle årgange. Det kræver sociale og faglige fællesskaber såvel som optimale fysiske rammer for en skoledag, herunder toilet- og badeforhold.

For 2018 er der afsat kr. 1.500.000 til projektet.

Bevillingen vil blive brugt på:

 • Grønnevang Skole, afd. Nødebo: renovering af to gårdtoiletter
 • Grønnevang Skole, afd. Nødebo: renovering af omklædnings- og badefaciliteter
 • 10. klasseskolen: omklædningsrum

Anlægsperiode:
Projektet er ikke igangsat

Samarbejdspartnere:

BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29 18 93 66
www.hillerod.dk

TOTALRÅDGIVER
AFM Rådgivende Ingeniør A/S
CVR: 21828572
www.afmconsult.dk

HOVEDENTREPRENØR
CL & Co A/S
CVR: 35 40 48 05
www.cl-co.dk

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS