Her bygger vi i øjeblikket

Hvad bygger kommunen lige nu? Hvor? Og med hvem samarbejder vi om opgaverne? Her kan du orientere dig om de igangværende byggerier - både som borger og virksomhed.

Oplysningerne om de enkelte byggerier er bygget op som et "elektronisk byggepladsskilt" og opdateres løbende, fx når byggeriet går ind i en ny fase, og nye underleverandører kommer til. Ved hvert byggeri vil man kunne finde et telefonnummer til den ansvarlige byggeledelse.

Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm: ombygning

Der foretages ombygninger indvendigt på hele skolen med det formål at ajourføre det fysiske undervisningsmiljø til nutidige lærings- og undervisningsformer samt skabe en bedre udnyttelse af de eksisterende arealer.

Baggrundsmateriale og tegninger kan ses her.

Byggeperiode:

1. august til 31. december 2018

Samarbejdspartnere:

BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29 18 93 66
www.hillerod.dk

TOTALRÅDGIVER
BBP Arkitekter A/S
CVR: 25 95 25 61
www.bbp.dk

INGENIØR
Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S
CVR: 15684046
www.sj.dk

HOVEDENTREPRENØR
Skou Gruppen A/S
CVR: 26 65 46 53
Tlf: 45 86 74 04
www.skougruppen.dk

Udvalgte daginstitutioner: udskiftning af håndarmaturer

I kommunens daginstitutioner udskiftes de traditionelle vandhaner med berøringsfri armaturer.
De berøringsfri armaturer er ikke bare mere hygiejniske og med til at begrænse sygdomssmitte, de er også mere energiøkonomiske, fordi vandet ikke løber, mens hænderne sæbes ind. En glemt hane kan heller ikke stå og løbe, for vandet slukker automatisk efter ganske kort tid.
Dermed spares både vand og opvarmning af vandet.

Udskiftningen af armaturer finder sted løbende over en årrække.

Hillerød Kommune er Klimakommune. Som led i vores indsats for at nå klimaplanens målsætning gennemføres løbende energibesparende foranstaltninger i kommunens ejendomme.

Byggeperiode:

Udskiftningen forventes påbegyndt november 2016 og forventes afsluttet i 2019.

Samarbejdspartnere:

BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29189366
www.hillerod.dk

FAGENTREPRENØR
Hillerød Kommune – egne håndværkere
CVR: 29189366
Tlf: 72 32 00 00
www.hillerod.dk

LEVERANDØR - 2016

Brødrende Dahl A/S
CVR: 81822514
www.bd.dk

Nødebo Havn: ny flydebro inkl. båderamper

Den gamle flydebro samt båderamper er udtjent og udskiftes nu.

Byggeperiode:

Projektet forventes afsluttet ultimo juni 2017

Samarbejdspartnere:

BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29189366
www.hillerod.dk

TOTALENTREPRENØR
NBC Marine ApS
CVR: 27965601
Tlf: 49 17 00 72
www.nbcmarine.dk

Kornvænget 10: etablering af ventilationsanlæg

I Børneinstitutionen Kornvænget 10 etableres ventilationsanlæg. Med det nye anlæg sikres bedre indeklima og brug af ressourcer.

Hillerød Kommune er Klimakommune. Som led i vores indsats for at nå klimaplanens målsætning gennemføres løbende energibesparende foranstaltninger i kommunens ejendomme.

Anlægsperiode:

November 2016

Samarbejdspartnere:

BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29189366
www.hillerod.dk

RÅDGIVER
DH Teknik Aps
CVR: 35486879
-

FAGENTREPRENØR
Smock Entreprise
CVR: 30832744
Tlf: 70 20 73 93
www.smock.dk

Udvalgte skoler: gennemgang af legepladser

De kommunale skoler og klubbers legepladser gennemgås for at afdække eventuelle sikkerhedsproblemer og vedligeholdelsesbehov.
Efterfølgende prioriteres og udbedres de identificerede problemer.

Projektperiode:

Legepladsinspektion: august – oktober 2016.
Arbejder: august 2016 – januar 2017

Samarbejdspartnere:

BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29189366
www.hillerod.dk

RÅDGIVER
KMC 1176, Legepladsinspektion
CVR: 33563086
-

FAGENTREPRENØR - FAST FALDUNDERLAG
Dansk Gummibelægning
CVR: 35655549
www.d-gb.dk

LEVERANDØR – LØST FALDUNDERLAG
Allerød Transporten A/S
CVR: 17492500
www.at-transporten.dk

LEVERANDØR - LEGEREDSKABER
Vikingleg I/S
CVR: 37283274
www.vikingleg.dk

LEVERANDØR - LEGEREDSKABER
Max Play
CVR: 26164613
www.maxplay.dk

LEVERANDØR - LEGEREDSKABER
KOMPAN Danmark A/S
CVR: 14412999
www.kompan.dk

Flere ejendomme: Udfasning af oliekedler

Flere af kommunens ejendomme opvarmes med gamle oliekedler. Det er en dyr opvarmningsløsning, og oliekedlerne udfases nu løbende efter princippet ”størst økonomisk gevinst” til en mere energirigtig løsning (i nedenstående tilfælde CO2 varmepumpe)

Følgende ejendomme konverteres i år:

  • Klub Grønnevang, Højager 112
  • Viemosegård, Hejrevej 1
  • Kompashuset, Ødamsvej 36

Det vil blive vurderet, om flere ejendomme vil blive omfattet af udfasningen.

Hillerød Kommune er Klimakommune. Som led i vores indsats for at nå klimaplanens målsætning gennemføres løbende energibesparende foranstaltninger i kommunens ejendomme.

Byggeperiode:

4. kvartal 2016 - februar 2017.

Samarbejdspartnere:

BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29189366
www.hillerod.dk

FAGENTREPRENØR
Coromatic A/S
CVR: 30243005
Tlf: 66 17 62 60
www.coromatic.dk

Horsevænget: tagrenovering

I etageboligbebyggelsen Horsevænget udskiftes og efterisoleres taget på bygningerne opgang 31, 33 og 35.

Byggeperiode:

September 2016 – primo maj 2017

Samarbejdspartnere:

BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29189366
www.hillerod.dk

TOTALRÅDGIVER
Aksel V. Jensen A/S
CVR: 10614694
www.avj.dk

HOVEDENTREPRENØR
Tømrerentreprisen A/S
CVR: 15685905
Tlf: 47 72 36 00
www.toemrerentreprisen.dk

 

Sundhedscenter: etablering af træningshave


På grunden bag det ny Sundhedscenter anlægges en træningshave og rekreativt område. Centralt i anlægget er en regnvandssø, som skal opsamle ekstremregn og som vil give levested til planter og dyr.
Der anlægges stier samt træningsfaciliteter.

Fra rehabiliteringens patientstuer og fællesrum er der udsigt over træningshaven med dens aktiviteter og plante-, dyreliv.

Anlægsperiode:

September  2016 - maj 2017

Samarbejdspartnere:

BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29189366
www.hillerod.dk

TOTALRÅDGIVER
MASU Planning Aps
CVR: 32657427
www.masuplanning.com

HOVEDENTREPRENØR
Scheller, Hougaard & Petersen A/S
CVR: 15217995
Tlf: 43 73 21 05
www.shp.dk

Grønnevang Skole, afd. Jespervej (Bygning A, B, C og E): varmeanlæg/afkøling renoveres

De udtjente varmtvandsbeholderne udskiftes nu (se ”Udskiftning af varmtvandsbeholdere, flere ejendomme” her på siden), og ved denne lejlighed udskiftes automatikken (CTS) også.
Renoveringen vil give bedre indeklima i blokkene og betyde besparelser på energibudgettet.

Hillerød Kommune er Klimakommune. Som led i vores indsats for at nå klimaplanens målsætning gennemføres løbende energibesparende foranstaltninger i kommunens ejendomme.

Byggeperiode:

Arbejdet forventes sat i gang primo oktober 2016 og forventes afsluttet november 2016.

Samarbejdspartnere:

BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29189366
www.hillerod.dk

RÅDGIVER
Teytaud Rådgivende Ingeniører A/S
CVR: 15034106
www.teytaud.dk

FAGENTREPRENØR-VVS
Erik Nielsen VVS A/S
CVR: 21022705
Tlf: 48 22 26 50
www.en-vvs.dk

FAGENTREPRENØR-CTS
LTECH, CTS & El-Teknik
CVR: 26398576
Tlf: 44 83 16 00
www.ltech.dk

 

Udvalgte ejendomme: optimering af automatik (CTS)

CTS automatikken (styring af indeklima) optimeres på følgende ejendomme:

  • Kornmarkskolen, afd. Ll. Lyngby
  • Hillerød Vest Skolen, afd. Alsønderup
  • Hillerødsholmskolen

CTS automatik styrer varme og ventilation og sørger bl.a. for automatisk temperatursænkning om natten og i weekender. Med god styring af varme og ventilation opnås både bedre indeklima og energimæssige besparelser.

Hillerød Kommune er Klimakommune. Som led i vores indsats for at nå klimaplanens målsætning gennemføres løbende energibesparende foranstaltninger i kommunens ejendomme.

Byggeperiode:

Forundersøgelser pågår fra primo maj 2016.
Arbejdet forventes udført 4. kvartal 2016.

Samarbejdspartnere:

BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29189366
www.hillerod.dk

FAGENTREPRENØR
Ventek Air
CVR: 30355202
www.ventek-air.dk

FAGENTREPRENØR
SIF Gruppen
CVR: 46379918
www.sif.dk

Separatkloakering af kommunale bygninger

I henhold til spildevandsplanen 2013 – 2016 skal ejendomme i udvalgte områder separatkloakeres. Dette gælder også kommunale ejendomme.

Separering kan ske ved nye regnvandsrør, regnvandssystemer og LAR løsninger.

Fælleskloakering / separatkloakering
Fælleskloakker belaster miljøet, fordi overfladevand (regnvand) og vand fra køkken, bad og toilet ledes ud i samme ledning.

På den måde sendes store mængder overfladevand unødigt til rensning på renseanlæg. Samtidigt risikerer man, at kraftige regnskyl sender regn- og spildevand til kældre, søer og vandløb.

Separatkloakering forbedrer miljøet, da spildevandsbelastningen ved overløb til vandløb, søer og havet forsvinder, og der spares penge, fordi kun egentligt spildevand renses på renseanlæg.

LAR-løsninger
LAR (Lokal Afledning af Regnvand) til åer, søer eller nedsivning indtænkes hvor muligt - gerne med kreative elementer som vandbede, -trapper mv.

LAR løsninger foreslås på flere skoler, hvor regnvandet ledes til vandbede og på den måde kan bidrage til leg, læring og et bedre miljø. I første omgang arbejdes på Grønnevang Skole, afd. Jespervej.

Byggeperiode:

2015: projektering

Anlægsarbejder i 2016 omfatter:

  • Grønnevang Skole, afd. Jespervej; arbejdet forventes igangsat ultimo juni og afsluttet december 2016
  • Annaborg: arbejdet går i gang ultimo november og afsluttes medio december 2016
  • Vuggestuen Højager: ikke tidssat

Arbejderne forventes afsluttet januar 2017.

Samarbejdspartnere:

BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29189366
www.hillerod.dk

BYGHERRERÅDGIVER
FORCE Technology
CVR: 55117314
www.forcetechnology.com

RÅDGIVER
Obicon
CVR: 21265543
www.obicon.dk 

HOVEDENTREPRENØR
Aktivbyg & Anlæg ApS
CVR: 32296742
Tlf: 48 14 50 53
www.aktivbyg-aps.dk

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS