Her bygger vi i øjeblikket

Hvad bygger kommunen lige nu? Hvor? Og med hvem samarbejder vi om opgaverne? Her kan du orientere dig om de igangværende byggerier - både som borger og virksomhed. Kun projekter over kr. 1.000.000 er medtaget.

Oplysningerne om de enkelte byggerier er bygget op som et "elektronisk byggepladsskilt" og opdateres løbende, fx når byggeriet går ind i en ny fase, og nye samarbejdspartnere kommer til. 

DAGINSTITUTION KILDEDALEN, AFD. FAVRHOLM

Klimaskærmsrenovering af både hovedhus og anneks herunder udskiftning af eksisterende gammelt tegltag samt reparation af murværk og lyskasser.

Der er bevilget kr. 2.500.000 til projektet.

Anlægsperiode:

Projekteringen pågår. Projektets udførelse er planlagt med udførelsesopstart i juni 2019

Samarbejdspartnere:

BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29 18 93 66
www.hillerod.dk

RÅDGIVER
Dines Jørgensen & Co.
CVR: 18 41 18 30
www.dj-co.dk  

DAGINSTITUTION PÅ ROSKILDEVEJ

Med baggrund i den forventede stigning i børnetallet, etableres ny daginstitution. Institutionen skal følge anbefalinger mht de tre bæredygtighedsprincipper, herunder har fokus på social bæredygtighed både ude og inde. Bygningen skal kunne veksle mellem forskellige funktioner (vuggestue/børnehave). Bygningen skal fremstå som et inspirerende og funktionelt pædagogisk læringsmiljø.

Der etableres en institution til 200 enheder, svarende til 50 vuggestuepladser og 100 børnehavepladser. Institutionen etableres på Roskildevej 16.

Der er afsat kr. 11.870.000 til projektet i 2019.

Anlægsperiode:

Projektering pågår. Forventet byggestart primo december 2019 og ibrugtagning januar 2021.

Samarbejdspartnere:

BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29 18 93 66
www.hillerod.dk

TOTALRÅDGIVER
ERIK Arkitekter A/S
CVR: 26 65 62 14
www.erik.dk

FLERE EJENDOMME: ENERGIRENOVERING AF KLIMASKÆRM

Hillerød Ejendomme har mange bygninger, hvor der er mangel på isolering og hvor træk og kuldebroer er et problem for indeklimaet og energiforbruget. Ejendomme optimerer bygningsporteføljen løbende for at skabe energieffektive bygninger og understøtte et godt indeklima.

Projekterne udvælges ud fra den bedst mulige tilbagebetalingstid og ift. de steder, hvor der er behov for at vedligeholde og/eller udskifte dele af klimaskærmen.

Der er afsat kr. 1.000.000 til projektet.

Anlægsperiode:

Projektet pågår løbende.

Samarbejdspartnere:

BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29 18 93 66
www.hillerod.dk

ENTREPRENØR
Projektet vil løbende have mange samarbejdspartnere. 


FLERE EJENDOMME: INSTALLATION AF ENERGIBESPARENDE BELYSNING

 Der sker en stor udvikling inden for energieffektiv LED-belysning. Der er stadig en stor andel af belysningen i ejendomsporteføljen, som med fordel kan skiftes ud til LED, og dermed spare energi og optimere forholdende i ejendommen. Udskiftning af belysning giver ikke blot en besparelse på elforbruget, men skaber bedre arbejdsforhold for brugerne, ved at leve op til de nye standarder og krav.

Projekterne vælges ud fra den bedst mulige tilbagebetalingstid og blandt de steder, hvor der i forvejen er behov for at udskifte belysningsanlægget.

Der er afsat kr. 1.000.000 til projektet.

Anlægsperiode:

Projektet pågår løbende.

Samarbejdspartnere:

BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29 18 93 66
www.hillerod.dk

ENTREPRENØR
Projektet vil løbende have mange samarbejdspartnere. 

 

FREDERIKSBORG BYSKOLE: GENNEMFØRELSE AF HELHEDSPLAN

Byrådet besluttede i forbindelse med Budget 2016-2019 at gennemføre scenarie 1 i Helhedsplanen for Frederiksborg Byskole. Det vedtagne Scenarie 1 tager udgangspunkt i at etablere tre klassetrinshuse via totalrenovering og udbygning. Derudover renoveres hele skolen, så det sikres, at den lever op til krav til moderne skolebyggeri til indeklima og akustik. For hver bygning er der desuden beregnet et minimum af udvendig renovering svarende til almindelig god vedligeholdelsesstandard.

Projektering og gennemførelse af helhedsplanens etape 1 pågår.

Projektet udbydes til 3 prækvalificerede entreprenører via rammeaftale, som blev udbudt september 2017 og indgået april 2018.

Der er bevilget kr. 2.484.000 til projektet i 2019.

Anlægsperiode:

Byggeriet forventes opstartet juni 2020.

Samarbejdspartnere:

BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29 18 93 66
www.hillerod.dk

TOTALRÅDGIVER
ERIK Arkitekter A/S
CVR: 26 65 62 14
www.erik.dk

PRÆKVALIFICEREDE ENTREPRENØRER

  • Adserballe og Knudsen, CVR: 29 91 90 89
  • Skou Gruppen A/S, CVR: 26 65 46 53
  • B. Nygaard Sørensen A/S, CVR: 10 62 75 83

FREDERIKSBORG BYSKOLE: PARKERING

Formålet med projektet er at tilvejebringe den nødvendige parkeringskapacitet ved Frederiksborg Byskole og at sikre, at trafikafviklingen kan foregå på en betryggende måde for elever, medarbejdere og øvrige brugere af skolen.

Den nye parkeringsplads, der skal etableres i sommerferien 2019 med tilhørende ”Kys & Kør”, vil rumme 60 parkeringspladser, forbeholdt personalet på Frederiksborg Byskole, den nye Tandplejeklinik, og Byskolens øvrige brugere.

Den parkeringsplads afventer pt den endelige godkendelse af en ny lokalplan for området.


De 60 parkeringspladser placeres samlet som én parkeringsplads på boldbanen og en del af det tilhørende atletikareal. Boldbanen benyttes i dag til afvikling af Byskolens idrætsundervisning udendørs. Se bevillingssagen om optimeret udnyttelse af det reducerede idrætsareal (se sagen ”Frederiksborg Byskole: idrætsfaciliteter” på denne side).

Projektet er udbudt i april 2019.

Der er bevilget kr. 2.320.000 til projektet i 2019.

Anlægsperiode:

Byggeriet forventes opstartet 1. juni og færdigt medio august 2019.

Samarbejdspartnere:

BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29 18 93 66
www.hillerod.dk

TOTALRÅDGIVER
Dines Jørgensen & Co A/S (Vejafd.)
CVR: 18 41 18 30
www.dj-co.dk

FREDERIKSBORG BYSKOLE: IDRÆTSFACILITETER

Formålet med projektet er at omlægge og tilpasse idrætsarealerne ved Frederiksborg Byskole.

I forbindelse med at et eksisterende parkeringsareal ved det ny Campusområde inddrages til byggefelt, og at der skal etableres samlet tandplejeklinik på Frederiksborg Byskole, er det besluttet at anlægge parkeringsplads på en del af boldbanerne ved Frederiksborg Byskole (se sagen: ”Frederiksborg Byskole, parkering” på denne side).

For at få en optimal udnyttelse af det reducerede idrætsareal er det nødvendigt at omtænke arealets indretning for at få plads til alle faciliteter. Arbejdet omfatter anlæg af nye boldbaner, samt multibane, atletikfaciliteter herunder løbebaner, længespringsbaner og springgrav med dertil hørende stiforbindelse til Byskolen.

Arbejdet forventes sendt i udbud medio maj 2019.

Der er for 2019 bevilget kr. 1.796.000 til projektet.

Anlægsperiode:

Byggeriet forventes opstartet 1. juni 2019 og afsluttet ultimo august, med ibrugtagning i uge 43 2019.

Samarbejdspartnere:

BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29 18 93 66
www.hillerod.dk

RÅDGIVER
OPLAND Landskabsarkitekter Aps
CVR: 27 93 05 81
www.opland.eu

GRØNNEVANG SKOLE, AFD. ØSTERVANG: SEPARATKLOAKERING

 

I henhold til spildevandsplanen skal ejendomme i udvalgte områder etablere separatkloakering, hvorved den eksisterende fælleskloak ændres, så regnvand og spildevand kan bortledes hver for sig.
Fælleskloakker belaster miljøet, fordi overfladevand (regnvand) og vand fra køkken, bad og toilet ledes ud i samme ledning. På den måde sendes store mængder overfladevand unødigt til rensning på renseanlæg. Samtidigt risikerer man, at kraftige regnskyl sender regn- og spildevand til kældre, søer og vandløb.

Der er bevilget kr. 2.040.000 til projektet.

Anlægsperiode:

Projektet er ikke igangsat

Samarbejdspartnere:

BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29 18 93 66
www.hillerod.dk

RÅDGIVER
MOE A/S
CVR: 64 04 56 28
www.moe-dk

 HILLERØDSHOLMSKOLEN: UDSKIFTNING AF VINDUER

Hillerødsholmskolen har for nogle år siden fået skiftet udvalgte nedslidte gamle vinduespartier men mangler stadig at få udskiftet end del. Der er der afsat midler fra Energipuljen til at få udskiftet skolens mest nedslidte udvendige døre og vinduer i en prioriterede rækkefølge.

Der er bevilget kr. 1.000.000 til projektet.

Anlægsperiode:

Projektering pågår. Udførelse er planlagt til at finde sted over skolens sommerferie.

Samarbejdspartnere:

BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29 18 93 66
www.hillerod.dk

RÅDGIVER
Dines Jørgensen & Co.
CVR: 18 41 18 30
www.dj-co.dk 

HILLERØD VEST SKOLEN, AFD. ÅLHOLM: UDSKIFTNING AF UTÆT TAGBELÆGNING

 Puljen ”Genopretning af kommunale bygninger” blev etableret i forbindelse med budget 2017-2020.

Fra denne pulje er bevilget kr. 3.200.000 til tagrenovering på bygn. B i 2019.

Anlægsperiode:

Udbudsmateriale / projektering pågår.
Arbejdet udføres i perioden primo juni til ultimo september 2019.

Samarbejdspartnere:

BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29 18 93 66
www.hillerod.dk

TOTALRÅDGIVER
BBP Arkitekter A/S
CVR: 25 95 25 61
www.bbp.dk

HOVEDENTREPRENØR
Ikke valgt 

HILLERØD VEST SKOLEN, AFD. ÅLHOLM: HELHEDSPLAN OG MILJØSANERING


Der foretages ombygninger indvendigt på hele skolen med det formål at ajourføre det fysiske undervisningsmiljø til nutidige lærings- og undervisningsformer samt skabe en bedre udnyttelse af de eksisterende arealer.

Baggrundsmateriale og tegninger kan ses her.

Der er overført kr. 5.663.000 til endelig færdiggørelse af projektet i 2019.

Byggeperiode:

Byggeriet er afsluttet, og mangelafhjælpning pågår.

Bygherreleverencer er under færdiggørelse.

Samarbejdspartnere:

BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29 18 93 66
www.hillerod.dk

TOTALRÅDGIVER
BBP Arkitekter A/S
CVR: 25 95 25 61
www.bbp.dk

HOVEDENTREPRENØR
Skou Gruppen A/S
CVR: 26 65 46 53
Tlf: 45 86 74 04
www.skougruppen.dk 

HILLERØD VEST SKOLEN, AFD. ÅLHOLM: INVENTAR


”Hillerød Vest Skolen, afdeling Ålholm, bliver renoveret og det afsatte beløb på anlægsplanen i 2017 til funktionsopgradering af folkeskoler finansierer løst inventar til de nyindrettede lokaler. Dermed har forligspartierne prioriteret, at afdeling Ålholm efter moderniseringen kan blive en skole med en god indretningsmæssig funktionalitet og et nutidigt visuelt udtryk.”
Indkøb af inventar foretages direkte gennem de indgåede SKI-aftaler for henholdsvis kontor – og undervisningsmøbler.

Der er bevilget kr. 1.053.000 til projektet i 2019.

Anlægsperiode:

Projektet er ikke igangsat.

Samarbejdspartnere:

BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29 18 93 66
www.hillerod.dk

TOTALRÅDGIVER
BBP Arkitekter
CVR: 29189366
www.bbp.dk

HORSEVÆNGET: RENOVERING AF SKIMMELSVAMP

Saneringen omhandler dels afrensning af skimmelvækst, og i hårdere belastede områder udskiftning af overflader og bygningsdele, som gulve, lofter og inventar, og i nogen tilfælde badeværelser og køkkener.

Formålet er at stoppe årsagen til skimmelvækst i indeklimaet, fjerne væksten og genoprette et sundt indeklima, og på sigt undgå permanent fraflytning af beboere i Horsevænget.

Der er bevilget kr. 11.000.000 kr. til projektet i 2019.

Anlægsperiode:

Projektet forventes afsluttet i indeværende år (2019)

Samarbejdspartnere:

BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29 18 93 66
www.hillerod.dk

TOTALRÅDGIVER
Axel V. Jensen A/S, Rådgivende Ingeniører
CVR: 10 61 46 94
www.avj.dk

HOVEDENTREPRENØR
Børge Nielsen A/S
CVR: 18867842
Tlf: 48 20 77 77
www.b-nielsen.dk 

KORNMARKSKOLEN, AFD. SKÆVINGE: TOILETTER I INDSKOLINGEN

 

Fra budgetteksten citeres: ”Der er stort behov for renovering af skolernes toilet- og badeforhold. Gode toilet- og badeforhold har stor betydning for elevernes trivsel og sundhed. Den generelle trivsel og sundhedstilstand kan blive påvirket negativt, hvis eleverne ikke vil bruge skolernes toilet- og badeforhold. 

Dårlige toilet- og badeforhold kan desuden påvirke elevernes læring, fordi det er svært at koncentrere sig en hel dag, hvis man ikke kommer på toilettet regelmæssigt. Læringsreformen medfører, at skoledagen er blevet længere for eleverne, og at motion og bevægelser i højere grad skal integreres i undervisningen. Der er derfor behov for tidssvarende toilet- og badefaciliteter på skolerne.
Renoveringerne/opgraderingerne vil foregå i eksisterende lokaler på eksisterende arealer.

Toiletterne på Kornmarkskolen, afd. Skævinge, i Indskolingen vil blive renoveret i 2019. Der er afsat kr. 1.469.000 til projektet.

Anlægsperiode:

Juni – august 2019

Samarbejdspartnere:

BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29 18 93 66
www.hillerod.dk

TOTALRÅDGIVER
MonoArk
CVR: 22 01 19 44
www.monoark.dk 

LEGEPLADSSIKKERHED: FALDUNDERLAG

I første halvår af 2018 er der gennemført hovedinspektioner på legepladser i daginstitutioner, legestuer, skoler inkl. HFO’er. Inspektionsrapporterne angiver alle afvigelser i forhold til den gældende standard for legepladssikkerhed DS/EN 1176 for hvert enkelt redskab.

Ud over den afsatte pulje på kr. 1.200.000 til udbedring af kritiske fejl og mangler på budget 2018 og ud over årene, er der bevilget yderligere kr. 1.000.000 til projektet i 2019 specielt øremærket til sikring af faldunderlag.

Anlægsperiode:
Projektet er i proces

Samarbejdspartnere:

BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29 18 93 66
www.hillerod.dk

ENTREPRENØR
Projektet vil løbende have mange samarbejdspartnere. 

LEGEPLADSSIKKERHED, UDBEDRING AF KRITISKE FEJL MV.

I første halvår af 2018 er der gennemført hovedinspektioner på legepladser i daginstitutioner, legestuer, skoler inkl. HFO’er. Inspektionsrapporterne angiver alle afvigelser i forhold til den gældende standard for legepladssikkerhed DS/EN 1176 for hvert enkelt redskab.

Der er afsat en pulje til udbedring af kritiske fejl og mangler på budget 2018 og ud over årene.

For 2019 er der bevilget kr. 1.182.000 til projektet.

Anlægsperiode:

Projektet udføres løbende.

Samarbejdspartnere:

BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29 18 93 66
www.hillerod.dk

ENTREPRENØR
Projektet vil løbende have mange samarbejdspartnere. 

REPARATIONER AF MURVÆRK

Nogle af de kommunale bygninger er ældre bygningsmasse med nedslidt murværk. Omfanget af nedslidningen registreres, og vedligeholdelsesbehovet prioriteres ved bygningssyn på de kommunale bygninger, hvorefter reparationer og mindre udskiftninger af eksisterende murværk udføres. Arbejderne igangsættes løbende henover 2019.

Der er afsat kr. 1.000.000 til projektet.

Anlægsperiode:

Projektet pågår løbende.

Samarbejdspartnere:

BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29 18 93 66
www.hillerod.dk

ENTREPRENØR
Projektet vil løbende have mange samarbejdspartnere. 

SKÆVINGE KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSHUS

Hillerød Kommune ny- og tilbygger til Skævinge Idrætshal for at opføre et nyt Skævinge Idræts-, Kultur- og Fritidshus (SKIF).

Projektet omhandler en nytænkning af idrætshallen. Den traditionelle idé om en idrætshal skal udfordres, så der skabes rum til meget andet end idrætsaktiviteter, herunder kulturlivet. Husets udformning skal understøtte netop den særlige relation og det velfungerende samarbejde der eksisterer mellem foreningsidrætten og foreningskulturen i Skævinge. Fællesskabet og foreningslivet er husets og nærområdets omdrejningspunkt, og det er vigtigt, at huset fremstår åbent, inviterende og fuldt tilgængeligt for alle brugere.

Totalrådgivningskontrakten har været udbudt i en dialogpræget arkitektkonkurrence. Vinderen er Christensen & Co. med underrådgiverne Rambøll og 1:1 Landskab.

I 2019 skal det vindende rådgiverteam videreudvikle og konkretisere deres konkurrenceforslag til et dispositions- og projektforslag. Dette sker i samarbejde med den eksisterende projektgruppe, samt med en valgt totalentreprenør.

Totalentreprenør udvælges efter ”Udbud med forhandling” inden for Hillerød Kommunes eksisterende rammeaftale.

Anlægssummen beløber sig til ca. kr. 28 mio., hvoraf ca. kr. 2 mio. er afsat i 2019.

Anlægsperiode:

Projektet er ikke igangsat

Samarbejdspartnere:

BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29 18 93 66
www.hillerod.dk

BYGHERRERÅDGIVER
COWI A/S
CVR: 44623528
www.cowi.dk

TOTALRÅDGIVER
Christensen & Co Architects
CVR: 29 51 21 75
www.christensenco.dk

UNDERRÅDGIVER
Rambøll
CVR: 35 12 84 17
www.ramboll.com

UNDERRÅDGIVER
1:1: Landskab
CVR: 31 05 02 51
www.1til1landskab.dk 

TANDPLEJEKLINK, CARLSBERGVEJ


Forligspartierne har besluttet at samle de nuværende tandklinikker i en ny, tidssvarende tandklinik. Det betyder, at tandplejens mange brugere fremadrettet vil blive undersøgt og behandlet i fysiske rammer, der lever op til de standarder og kvalitetsforventninger, som Hillerøds borgere med rette har. En samlet klinik muliggør samtidig, at der kan realiseres et væsentligt effektiviseringspotentiale og sikrer derudover øget kvalitet og tandplejefaglighed samt et bedre arbejdsmiljø til gavn for børn, unge, ældre og medarbejdere i Hillerød Kommune. Forligspartierne ønsker en placering af tandklinikken på Frederiksborg Byskole for at sikre en stationsnær og central placering i kommunen.

Den valgte løsning indebærer, at den eksisterende tandplejeklinik nedrives, og at der bygges en ny klinik på ca. 1200 m² i det sydvestlige hjørne af matriklen på en del af den eksisterende atletikbane.

Der er for 2019 bevilget kr. 8.096.000 til projektet.

Anlægsperiode:

Projektet er ikke igangsat

Samarbejdspartnere:

BYGHERRE
Hillerød Kommune
CVR: 29 18 93 66
www.hillerod.dk

BYGHERRERÅDGIVER
COWI A/S
CVR: 44623528
www.cowi.dk

RÅDGIVENDE ARKITEKT
JJW Arkitekter
CVR: 19 37 23 75
www.jjw.dk

TROLLESBRO: RENOVERING AF TEKNISKE ANLÆG

Energirenovering af kommunale ejendomme bidrager til gennemførelse af Hillerød Kommunes klimastrategi fra 2009, hvor CO2-udledningen i 2020 skal være reduceret med 35 pct.
Byrådet har bevilget en samlet pulje på kr. 10.230.000 til energibesparende projekter på kommunale bygninger.

Kr. 2.500.000 af disse midler er afsat til renovering af tekniske anlæg og ventilationsanlæg på Trollesbro i 2019.

Anlægsperiode:

Projektet er ikke igangsat

Samarbejdspartnere:

Projektet er ikke igangsat

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS