Spildevand

Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning A/S deler myndighedsbehandlingen indenfor spildevand. På denne side kan du bl.a. finde oplysninger om færdigmelding og etablering af spildevandsanlæg

Spildevandsanlæg

Der findes forskellige typer spildevandsanlæg, som på forskellig vis renser vores husholdningsspildevand. En autoriseret kloakmester kan hjælpe og vejlede i valget af spildevandsanlæg. Kommunen skal give skriftlig tilladelse til etablering af et spildevandsanlæg. Alle typer anlæg skal på den offentlige tømningsordning.

Tag- og overfladevand må ikke ledes til spildevandsanlægget, men kan f.eks. nedsives i en faskine.

Du kan læse om de forskellige spildevandsanlæg, samt finde aansøgningsskemaer via nedenstående link.

 Forskellige typer spildevandsanlæg 

Afdragsordning og forlængelse af påbudsfrister

Hvis du har fået et påbud om forbedret spildevandsrensning, kan du søge om en afdragsordning samt dispensation for påbudsfristen via nedenstående ansøgningsskema, skemaet skal sendes til miljo@hillerod.dk

Ansøgningsskema 

Vejledning til ansøgningsskema

Kriterierne for afdragsordningen samt forlængelse af påbudsfristen er afhængig af husholdningens indtægt, du kan læse mere om kriterierne i nedenstående bekendtgørelse.

Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt 

Yderligere har miljøministeriet udarbejdet et notat med aktuelle spørgsmål og svar på disse som omhandler hvem bekendtgørelsen gælder for. se nedenstående notat.

FAQ notat om bekendtgørelse   

Nyt spildevandsanlæg

For at etablere et spildevandsanlæg, skal du eller din kloakmester sende en ansøgning til Hillerød Kommune, Miljø Byg og Beredskab. Ansøgningen skal indeholde:

 • et udfyldt ansøgningsskema
 • en tegning over anlæggets placering samt tekniske forhold

Hvis du har andet spildevand end almindeligt husholdningsspildevand (fx fra svømmebassin), så skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Du skal have en autoriseret kloakmester til at udføre arbejdet af spildevandsanlægget. Arbejdet må ikke påbegyndes, før du har modtaget en tilladelse fra Hillerød Kommune.

Når arbejdet er udført skal din kloakmester indsende en færdigmelding, samt en tegning med mål over anlæggets placering og dimensionering. 

Du kan finde ansøgningsskemaer, samt læse om de forskellige anlæg via nedenstående link.

Forskellige spildevandsanlæg

Ændring af eksisterende spildevandsanlæg

For at ændre et eksisterende spildevandsanlæg, skal du eller din kloakmester indsende en ansøgning til Hillerød Kommune via miljo@hillerod.dk.

Jf. Bekendtgørelsen om spildevandstilladelser, kræver det fornyet tilladelse, når et spildevandsanlæg, eller forhold der har indflydelse på et spildevandsanlæg, ændres væsentligt - dette kan f.eks. være at anlægget flyttes eller omlægges.

Hillerød Kommune afgør, om en ændring af et spildevandsanlæg eller forhold, der har indflydelse på spildevandsanlægget, kræver fornyet tilladelse.

Ansøgning om ændring af eksisterende anlæg skal indeholde:

 • en beskrivelse af den konkrete ændring af spildevandsanlægget
 • information om eventuelle ændringer i mængden af spildevand til anlægget
 • en tegning af spildevandsanlægget med korrekte mål, som viser ændringerne, dette kunne f.eks. være et tværsnit 

Færdigmelding

Når du har etableret et privat spildevandsanlæg eller er blevet tilsluttet til kloak i det åbne land, skal det færdigmeldes til Hillerød Kommune, Miljø Byg og Beredskab.

Du finder færdigmeldingsskemaerne i selvbetjeningsboksen til højre.

Husk der skal altid ansøges om tilladelse til at etablere et privat spildevandsanlæg. 

Færdigmelding af privat spildevandsanlæg

Færdigmelding af samletank

Færdigmelding af tilkobling til kloak

Tømningsordning

Hillerød Kommune har jævnfør miljøbeskyttelsesloven indført en obligatorisk tømningsordning for bundfældnings- og samletanke til husspildevand. Ordningen er obligatorisk for alle ejendomme, som ligger uden for kloakerede områder, dvs. for ejendomme, som ikke er tilsluttet den offentlige kloak.

Alle grundejere, som har en ejendom, der er omfattet af tømningsordningen, har pligt til at tilmelde sig denne. Ejendomme, som allerede er registreret med en tank af Hillerød Kommune, er automatisk er tilmeldt.

Hillerød Kommune skal give tilladelse til etablering af nye tanke.  

Hillerød Forsyning varetager tømningsordningen på vegne af Hillerød Kommune. Reglerne for tømningsordningen kan findes på Hillerød Forsynings hjemmeside, her.

Har du problemer med tømningsordningen, skal du kontakte Hillerød Forsyning, f.eks. via info@hfors.dk.  

Takster for spildevand

Alle ejendomme, der er tilsluttet spildevandsanlæg, betaler vandafledningsbidrag. Dette er et enhedsbidrag og dækker såvel anlægs- som driftsudgifter.

Derudover skal ejendomme der ikke tidligere har været koblet på et offentligt spildevandsanlæg betale tilslutningsbidrag ved tilslutning til systemet.

Ved kloakering i det åbne land betales kun for afledning af spildevand.

Det er Hillerød Forsyning som varetager opkrævningen af takster på spildevandsområdet. Du kan finde takserne på Hillerød Forsynings hjemmeside, her

Betalingsvedtægt

I forbindelse med etableringen af Hillerød Spildevand A/S, har Hillerød Byråd vedtaget en betalingsvedtægt, som er gældende for ejendomme, der er tilsluttet, bliver tilsluttet eller på anden måde er knyttet til Hillerød Spildevand A/S.

Betalingsvedtægt

 Spildevand fra erhverv

Virksomheder, der udleder spildevand til det offentlige kloaknet, skal have tilladelse hertil af Hillerød Kommune. En spildevandstilladelse vil bl.a. indeholde krav til indholdet af skadelige stoffer i det spildevand, der tilledes kloakerne.

Spildevand kan indeholde stoffer, der kan skade eller give anledning til gener i kloaknettet, skade kloakarbejderne eller renseprocesserne på renseanlæggene.

Spildevandstilladelsen gives til virksomheden, der efterfølgende er ansvarlig for, at vilkårene i tilladelsen overholdes. Vilkårene fastsætter på hvilke betingelser, spildevandet kan ledes til kloakken.

Ved etablering/ændring af kloakforholdene skal du både søge byggetilladelse og spildevandstilladelse.

 

Hvad forstås ved spildevand?

Spildevand inddeles i tre typer

 • processspildevand er spildevand, der kommer fra processer på virksomheder herunder kølevand og vand fra vask af produktionsudstyr og køretøjer
 • sanitært spildevand er betegnelsen for bl.a. badevand og vand fra toiletter
 • regnvand, der stammer fra tage, pladser og veje

 

Hvornår skal der ansøges om en spildevandstilladelse?

I følgende situationer skal virksomheden kontakte Hillerød Kommune med henblik på at ansøge om en spildevandstilladelse:

 • inden nyetablering af produktionsvirksomhed, der vil medføre processpildevand
 • inden udvidelse eller ændring i produktionen eller kloakanlægget, der medfører øget mængde eller ændring i sammensætning af virksomhedens spildevand
 • hvis virksomheden har processpildevand, men ingen spildevandstilladelse


Såfremt virksomheden kun udleder sanitært spildevand, skal du ikke meddele spildevandstilladelse.

Det er en god ide, at kontakte Hillerød Kommune allerede i forbindelse med projektering eller overvejelser om ændringer. Spildevandstilladelsen skal være givet inden spildevandet kan ledes til kloaksystemet.

 

Ansøgning om spildevandstilladelse - hvordan gør man?

Ansøgeren er den lejer eller ejer, som har det juridiske ansvar for driften af virksomheden.

Ansøgningen skal være skriftlig og indeholde følgende oplysninger:

 • virksomhedens og ejers/lejers navn, CVR-nr., adresse og tlf.nr. samt evt. kontaktperson
 • beskrivelse af virksomhedstype og den del af produktionen, som afleder processpildevand
 • plan over placering af produktions- og lagerlokaler, udendørs oplagsplads for råvarer og affald samt eventuel vaskeplads m.v.
 • tegning over virksomhedens interne kloaksystem og afløbsforhold
 • oplysninger om hvilke miljøfremmede stoffer og mængder, der kan forventes at være i det afledte spildevand, herunder rense- og rengøringsmidler
 • den forventede afledte maksimale mængde spildevand pr. døgn og pr. år, samt evt. variation i afledningen over døgn, uge, måned eller år
 • beskrivelse af evt. rensning af spildevandet på virksomheden, herunder evt. benzin- og olieudskiller og lign. samt dimensionering af disse anlæg
 • evt. egne forslag til vilkår (f.eks. prøvetagningshyppighed, analyseparametre m.v.) for virksomheden
 • hvornår afledningen begynder
 • ansøgningen skal være forsynet med ansøgningsdato og underskrift

Kommunen vil ofte have behov for at indhente yderligere oplysninger.

 

Det videre sagsforløb

På baggrund af ansøgningsmaterialet og kapitel 4 i Lov om miljøbeskyttelse udarbejder kommunen en spildevandstilladelse.

Hvis virksomheden er uenig i de givne vilkår, kan der skriftligt klages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen sendes til kommunen, der videresender klagen. Det skal ske inden 4 uger fra tilladelsen er meddelt. En afgørelse kan altid indbringes for domstolene indtil 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Med spildevandstilladelsen følger evt. en spildevandsteknisk beskrivelse og en vurdering af virksomhedens spildevandsafledning. Hvis der i spildevandstilladelsen er vilkår for egenkontrol, skal virksomheden betale alle derved forbundne omkostninger.

Du er altid velkommen til at kontakte Hillerød Kommune med eventuelle spørgsmål. 

Spildevandsplan for Hillerød Kommune

Her kan du downloade Hillerød Kommunes spildevandsplan.

Spildevandsplan

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS